Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Αναθεώρηση της διαδικασίας Lamfalussy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Αναθεώρηση της διαδικασίας Lamfalussy

Για να ενισχυθεί η διαδικασία Lamfalussy, η Επιτροπή παρουσιάζει τις πρακτικές βελτιώσεις που θα επιτρέψουν να ενθαρρυνθεί η εντονότερη συνεργασία στα θέματα της επίβλεψης και να υπάρξει μεγαλύτερη συνέπεια στην εφαρμογή των μέτρων και τον έλεγχό τους σε εθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει ιδίως να ενισχυθούν ο ρόλος και ο αντίκτυπος που έχουν οι επιτροπές ρυθμιστικών αρχών.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ης Νοεμβρίου 2007 με τίτλο «Επανεξέταση της διαδικασίας Lamfalussy - Ενίσχυση της εποπτικής σύγκλισης» [COM(2007) 727 τελικό - Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 055 της 28.2.2008].

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η διαδικασία Lamfalussy εγκαινιάστηκε το 2001 με σκοπό να ενισχυθεί το ευρωπαϊκό πλαίσιο κανονιστικής ρύθμισης και ελέγχου του χρηματοπιστωτικού τομέα. Απαρτίζεται από τέσσερα επίπεδα. Εγκαινιάζεται με τη θέσπιση της νομοθεσίας - πλαισίου (επίπεδο 1) και των λεπτομερών μέτρων εφαρμογής (επίπεδο 2). Για την τεχνική προετοιμασία των μέτρων εφαρμογής, η Επιτροπή προσφεύγει στις συμβουλές επιτροπών, στις οποίες συμμετέχουν αντιπρόσωποι των εθνικών εποπτικών οργανισμών, οι οποίοι υπάρχουν σε τρεις τομείς: τους τομείς των τραπεζικών εργασιών, της ασφάλισης και των επαγγελματικών συντάξεων και των αγορών κινητών αξιών. Οι επιτροπές αυτές συμβάλλουν κατόπιν στη συνεπή εφαρμογή των οδηγιών της Κοινότητας στα κράτη μέλη, μεριμνώντας για την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών και τη σύγκλιση των πρακτικών τους (επίπεδο 3). Τέλος, η Επιτροπή ελέγχει την ορθή και έγκαιρη μεταφορά της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο. (επίπεδο 4).

Με βάση την αναθεώρηση της εν λόγω διαδικασίας, η Επιτροπή προτείνει πρακτικές βελτιώσεις για να ενισχυθεί το κοινοτικό εποπτικό πλαίσιο, ιδίως κατά τη διάρκεια περιόδων αστάθειας στην αγορά.

Η αξιολόγηση της διαδικασίας Lamfalussy είναι εν γένει θετική. Εντούτοις, παρά την αδιαμφισβήτητη συμβολή (ελαστικές κανονιστικές ρυθμίσεις, σύγκλιση, συνεργασία, κ.λπ..), είναι αναγκαίο να γίνουν ορισμένες βελτιώσεις.

Βελτίωση των διαδικασιών θέσπισης και εφαρμογής της νομοθεσίας

Η εμπειρία με τη θέσπιση της νομοθεσίας - πλαισίου και των μέτρων εφαρμογής είναι γενικά θετική. Είναι απλώς αναγκαίο να γίνουν ορισμένες ρυθμίσεις μεταξύ των οργανισμών σε θέματα ελέγχου και εφαρμογής.

Η αξιολόγηση των απαιτούμενων χρονοδιαγραμμάτων για την διαδοχική εφαρμογή των μέτρων θέσπισης της νομοθεσίας και εφαρμογής (επίπεδα 1 και 2) αποδεικνύεται περίπλοκη, εφόσον οι προθεσμίες είναι τόσο ευμετάβλητες. Συνεπώς, είναι δύσκολο να καθορισθούν λογικές προθεσμίες, τόσο για τη μεταφορά, όσο και για την εφαρμογή. Για να αντιμετωπισθεί το θέμα αυτό, η προθεσμία μεταφοράς για το συνολικό πλέγμα νομοθετικών μέτρων θα μπορούσε επίσης να συνδεθεί με την υιοθέτηση των τελευταίων μέτρων εφαρμογής που είχαν προσδιοριστεί στο επίπεδο Οι εργασίες για τα μέτρα των επιπέδων 1 και 2 θα μπορούσαν επίσης να προωθηθούν ταυτόχρονα, για λόγους αυξημένης συνοχής και ευκολίας.

Η διαδικασία Lamfalussy έχει διανοίξει τη δυνατότητα θέσπισης και εφαρμογής συμπαγών κανονιστικών αρχών. Έχει ιδίως επιτρέψει να βελτιωθεί η ποιότητα της νομοθεσίας και να ενισχυθούν η διαφάνεια και η προβλεψιμότητα κατά τη χάραξη της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EΕ). Τα κράτη μέλη πρέπει ωστόσο να αποφεύγουν το ενδεχόμενο της θέσπισης πρόσθετων εθνικών μέτρων (υπέρμετρη θέσπιση ρυθμίσεων). Για να ενισχυθεί η διαφάνεια στα θέματα των διαβουλεύσεων, θα πρέπει επίσης να γενικευθεί η πρακτική της συστηματικής δημοσίευσης των συνεισφορών. Τέλος, η αξιολόγηση του αντίκτυπου πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα σημαντικά μέτρα εφαρμογής.

Προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια στα ζητήματα της μεταφοράς, πρέπει να ενισχυθεί ο αντίκτυπος των μέσων δημοσιότητας που τίθενται σε εφαρμογή (βάσει της οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, κ.λπ..). Η Επιτροπή δημοσιεύει τακτικά στατιστικές για την πορεία προόδου της μεταφοράς από τα κράτη μέλη και ιδίως σχετικά με τις οδηγίες των επιπέδων 1 και 2. Τα κράτη μέλη πρέπει να χορηγούν από την πλευρά τους στην Επιτροπή τους πίνακες μεταφοράς. Σε περίπτωση που σημειώνονται καθυστερήσεις κατά την εκτέλεση, κινείται η διαδικασία επί παραβάσει, σύμφωνα με το άρθρο 226 της συνθήκης ΕΚ.

Συνεργασία και σύγκλιση σε θέματα εποπτείας

Η συνεργασία και η σύγκλιση σε θέματα εποπτείας είναι μια από τις καινοτομίες της διαδικασίας, αλλά δε απέφερε πάντοτε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Η ενίσχυση των επιτροπών του επιπέδου 3 [ή επιτροπών ρυθμιστικών αρχών] είναι αναγκαία. Στα θέματα της πολιτικής εθύνης, η εφαρμογή μιας γενικής προσέγγισης σε δύο στάδια (πολιτική καθοδήγηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή και εκθέσεις των επιτροπών) θα τους δώσει τη δυνατότητα να επιτύχουν ευρύτερα αποτελέσματα. Η αποστολή των εθνικών εποπτών θα πρέπει εξάλλου να επεκταθεί, ώστε να συμπεριλαμβάνει την απαίτηση συνεργασίας και σύγκλισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όσον αφορά το νομικό καθεστώς των επιτροπών του επιπέδου 3, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο να υπάρξουν αλλαγές στο νομικό πλαίσιο που διέπει τις αποφάσεις συγκρότησής τους και τον καθορισμό του ρόλου τους.

Ο περιορισμός των έμπρακτων φραγμών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο θα ενισχύσει την αμοιβαία εμπιστοσύνη και εφαρμογή των μέτρων. Πρέπει συνεπώς να διευκολύνεται η λήψη αποφάσεων, ιδίως στο πλαίσιο των επιτροπών ρυθμιστικών αρχών (επέκταση της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία και προσδιορισμός των λύσεων στις περιπτώσεις μειοψηφίας αρνησικυρίας) και να προσλαμβάνει ακόμα μεγαλύτερο κύρος (έστω και εάν δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα) σε συνάρτηση με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και τους επόπτες.

Τα κράτη μέλη καλούνται επίσης να διαδραματίσουν βασικό ρόλο, ώστε να κατοχυρώνουν την ολοσχερή εφαρμογή των προτύπων και των κατευθυντηρίων γραμμών που αφορούν:

  • τις εξουσίες των εθνικών εποπτικών αρχών και τις κυρώσεις. Ενώπιον των αποκλίσεων των εθνικών καθεστώτων, οι ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές πρέπει να είναι εξοπλισμένες με επαρκείς εξουσίες και μέσα ελέγχου, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κυρώσεις, για να είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους·
  • την εγγύηση της λειτουργικής ανεξαρτησίας των εθνικών αρχών ελέγχου σε τέσσερις τομείς: θεσμικό, ρυθμιστικό, δημοσιονομικό και εποπτικό·
  • τις προτάσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών προέλευσης και υποδοχής. Σκοπός των ενεργειών της Επιτροπής είναι η ευαισθητοποίηση, η αξιολόγηση και η θέσπιση μέτρων (εκχώρηση λειτουργικών εξουσιών, πρωτόκολλα πολυμερών συμφωνιών, ρόλος του «επικεφαλής ελεγκτή» κ.λπ.).

Η επεξεργασία κοινών προτύπων, για να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή συνεργασία μεταξύ των σωμάτων των εποπτών, θα κατοχύρωνε την ευρύτερη συνοχή και ομοιομορφία εφαρμογής και θα επέτρεπε να επιλύονται τα προβλήματα αρμοδιότητας μεταξύ χωρών προέλευσης και υποδοχής.

Η διατομεακή συνεργασία βασίζεται σε ένα κοινό πρωτόκολλο συνεργασίας που υπογράφηκε το 2005 και η ενεργοποίησή της προβλέπεται όταν μια κοινή δράση αποφέρει προστιθέμενη αξία . Οι επιτροπές του επιπέδου 3 έχει καταλήξει από το 2006 σε συμφωνία για τα κοινά ετήσια προγράμματα εργασίας, προκειμένου να αντιμετωπίζονται θέματα προτεραιότητας, όπως η Επιτροπή Χρηματοπιστωτικών Ομίλων Ετερογενών Δραστηριοτήτων και τα κοινά πρότυπα υποβολής εκθέσεων.

Οσον αφορά τη διαχείριση κρίσιμων περιστάσεων, πρέπει να προβλέπονται διαδικασίες ταχείας κοινοποίησης πληροφοριών για να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και συλλογική παρέμβαση σε συνθήκες σημαντικής διαταραχής της αγοράς ή δημοσιονομικής κρίσης.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι σκόπιμο να χορηγηθεί χρηματοδοτική συνδρομή από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, για να ικανοποιηθούν τα αιτήματα που έχουν διατυπώσει οι επιτροπές ρυθμιστικών αρχών σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους βάσει του κοινοτικού δικαίου.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10.06.2006

Top