Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Συντονισμός των συστημάτων άμεσης φορολογίας των κρατών μελών

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Συντονισμός των συστημάτων άμεσης φορολογίας των κρατών μελών

Οι πρωτοβουλίες που εξαγγέλλονται με την παρούσα ανακοίνωση έχουν στόχο να προωθήσουν το συντονισμό των συστημάτων άμεσης φορολογίας των κρατών μελών με συνέπεια την κατάργηση των φορολογικών εμποδίων όπως είναι οι διακρίσεις και οι διπλές φορολογήσεις σε επίπεδο ΕΕ. Ο συντονισμός των συστημάτων άμεσης φορολογίας τα οποία δεν είναι εναρμονισμένα έχει ως στόχο να καταστούν τα συστήματα αυτά συμβατά με το κοινοτικό δίκαιο και τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Δύο από τις πρωτοβουλίες αυτές αφορούν τους συγκεκριμένους τομείς των φόρων κατά την έξοδο και τη διασυνοριακή φορολογική ελάφρυνση λόγω ζημιών για τις επιχειρήσεις και τους ομίλους.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, «Συντονισμός των συστημάτων άμεσης φορολογίας των κρατών μελών στην εσωτερική αγορά» [COM(2006) 823 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξαγγέλλει σειρά πρωτοβουλιών με σκοπό την προώθηση του καλύτερου συντονισμού των εθνικών συστημάτων άμεσης φορολογίας στην Ένωση. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των εθνικών συστημάτων άμεσης φορολογίας με το κοινοτικό δίκαιο και να ληφθεί μέριμνα για την ορθή αλληλεπίδρασή τους. Οι σχετικές πρωτοβουλίες αποβλέπουν στην κατάργηση των διακρίσεων και της διπλής φορολόγησης προς όφελος των ιδιωτών και των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και τη διατήρηση της φορολογικής βάσης.

Οι κύριοι στόχοι μιας συνεπούς και συντονισμένης φορολογικής προσέγγισης είναι οι εξής:

  • κατάργηση των διακρίσεων και της διπλής φορολόγησης,
  • πρόληψη της ακούσιας αποφυγής φορολόγησης και της φοροδιαφυγής και
  • μείωση του κόστους που επιφέρει η υποχρέωση για συμμόρφωση με τις διατάξεις πολλών φορολογικών συστημάτων.

Παράλληλα με την προαναφερόμενη ανακοίνωση, η Επιτροπή ενέκρινε και δύο άλλες ανακοινώσεις. Η πρώτη αφορά τη διασυνοριακή φορολογική ελάφρυνση λόγω ζημιών και η δεύτερη τους φόρους κατά την έξοδο. Πρόκειται για τα πρώτα δύο απτά παραδείγματα συγκεκριμένων τομέων στους οποίους η συντονισμένη προσέγγιση θα μπορούσε να αποδειχθεί επωφελής.

Ιστορικό

Η κοινοτική νομοθεσία αφήνει στα κράτη μέλη μεγάλο περιθώριο στο σχεδιασμό των συστημάτων άμεσης φορολογίας, ώστε να μπορούν να τα προσαρμόζουν βάσει των εθνικών τους στόχων και αναγκών. Ωστόσο, οι φορολογικές διατάξεις που στηρίζονται αποκλειστικά ή κυρίως στα εθνικά δεδομένα είναι δυνατόν να συνεπάγονται άνιση φορολογική μεταχείριση όταν εφαρμόζονται σε διασυνοριακό πλαίσιο. Ένας φορολογούμενος που δραστηριοποιείται σε διασυνοριακό επίπεδο, είτε ιδιώτης είτε επιχείρηση, μπορεί να υφίσταται διακρίσεις ή διπλή φορολόγηση, όπως επίσης μπορεί να υποβάλλεται σε πρόσθετα έξοδα προκειμένου να συμμορφωθεί σε πολλές διαφορετικές νομοθετικές διατάξεις.

Η αισθητή αύξηση των καταγγελιών που υποβάλλονται τα τελευταία χρόνια από τους φορολογούμενους στα εθνικά δικαστήρια και στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποδεικνύει σαφώς ότι είναι απαραίτητο να αυξηθεί η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών.

Στόχοι

Η πρωτοβουλία της Επιτροπής συνίσταται στην προώθηση λύσεων στα κοινά προβλήματα που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση πολυάριθμων φορολογικών συστημάτων στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. Παρουσιάζοντας αυτή την πρωτοβουλία, η Επιτροπή δηλώνει τη θέλησή της να βοηθήσει τα κράτη μέλη να καθορίσουν τις αρχές που θα επιτρέψουν την επεξεργασία συντονισμένων λύσεων και να βελτιώσουν τους πρακτικούς διακανονισμούς της διοικητικής συνεργασίας.

Η πρωτοβουλία της Επιτροπής δεν έχει στόχο να αντικαταστήσει τα εθνικά φορολογικά συστήματα με ένα ενιαίο κοινοτικό σύστημα. Επιδιώκει κυρίως να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και να βελτιώσει το συντονισμό των εθνικών νομοθεσιών τους, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία είκοσι επτά διαφορετικών εθνικών συστημάτων στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς.

Εκτός από τους συγκεκριμένους τομείς που εξετάζονται στις δύο ανακοινώσεις που τη συνοδεύουν, η προαναφερόμενη ανακοίνωση καλύπτει και άλλες πτυχές της άμεσης φορολογίας (παρακράτηση στην πηγή, μέτρα κατά της φοροαποφυγής, φόροι κληρονομίας κ.λπ.) για τις οποίες η Επιτροπή εκτιμά ότι απαιτείται συντονισμένη προσέγγιση.

Συντονισμός και εναρμόνιση της φορολογικής βάσης για τη φορολογία επιχειρήσεων

Η πρωτοβουλία για το συντονισμό των φορολογικών συστημάτων συμπληρώνει τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της Επιτροπής σε θέματα άμεσης φορολογίας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο μόνος συστηματικός τρόπος για να αρθούν τα φορολογικά εμπόδια που συνεχώς αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη είναι να θεσπιστεί για τους πολυεθνικούς ομίλους μια κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας επιχειρήσεων για όλες τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν στην ΕΕ. Η Επιτροπή ανήγγειλε την πρόθεσή της να παρουσιάσει το 2008 μια συνολική νομοθετική πρόταση με σκοπό να θεσπιστεί μια κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας επιχειρήσεων (ΚΕΒΦΕ). Η ΚΕΒΦΕ θα ισχύει ωστόσο μόνο για τις επιχειρήσεις που θα πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια και θα υποβάλλουν σχετικό αίτημα. Παραμένει γενικότερα αναγκαίο να εξασφαλιστεί καλύτερος συντονισμός των εθνικών φορολογικών συστημάτων προς όφελος των ιδιωτών και των επιχειρήσεων και να προληφθεί η διάβρωση της φορολογικής βάσης των κρατών μελών.

ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Σε σχέση με την παρούσα ανακοίνωση, η Επιτροπή δημοσίευσε δύο ανακοινώσεις στους συγκεκριμένους τομείς των φόρων κατά την έξοδο και της διασυνοριακής φορολογικής ελάφρυνσης λόγω ζημιών για τις επιχειρήσεις και τους ομίλους.

Φόροι κατά την έξοδο

Ο τομέας των φόρων κατά την έξοδο αφορά ιδίως τους φόρους για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων στη δικαιοδοσία άλλου κράτους μέλους. Στην ανακοίνωση για τους φόρους κατά την έξοδο, που αφορά τη φορολογία των ιδιωτών και τη φορολογία των επιχειρήσεων, η Επιτροπή διατυπώνει προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να συντονίσουν τη δράση τους ώστε να εξαλείψουν τις διακρίσεις και τη διπλή φορολόγηση.

Διασυνοριακή φορολογική ελάφρυνση λόγω ζημιών

Χωρίς διασυνοριακή φορολογική ελάφρυνση λόγω ζημιών για τις εταιρείες και τους ομίλους, τα κέρδη και οι ζημίες μιας εταιρείας ή ομίλου ενδέχεται να κατανεμηθούν σε διάφορες περιοχές δικαιοδοσίας με αποτέλεσμα να περιορίζεται η φορολογική ελάφρυνση των ζημιών μιας εταιρείας ή ενός ομίλου στα κέρδη που επιτεύχθηκαν στο κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιήθηκε η επένδυση. Κατά συνέπεια, ένας όμιλος ή μια εταιρεία διατρέχουν τον κίνδυνο να καταβάλουν φόρους για ποσό το οποίο υπερβαίνει το σύνολο των αποτελεσμάτων τους σε επίπεδο ΕΕ. Η κατάσταση αυτή έχει επίσης ως αποτέλεσμα τη μείωση της ανταγωνιστικότητας. Για όλους αυτούς τους λόγους, η Επιτροπή προτείνει να υπάρξει συντονισμένη προσέγγιση των κρατών μελών στον τομέα αυτό.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, «Φόρος κατά την έξοδο από μια χώρα και αναγκαιότητα συντονισμού των φορολογικών πολιτικών των κρατών μελών» [COM(2006) 825 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, « Η φορολογική μεταχείριση των ζημιών σε περιπτώσεις με διασυνοριακό χαρακτήρα» [COM(2006) 824 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

See also

Συμπληρωματικές πληροφορίες στο δικτυακό τόπο της ΓΔ Φορολογία και Τελωνειακή Ένωση (DE) (EN) (FR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 04.06.2007

Top