Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Η κοινή επιχείρηση Σύντηξη για ενέργεια (F4E) της ΕΕ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Η κοινή επιχείρηση «Σύντηξη για ενέργεια» (F4E) της ΕΕ

Ένα διεθνές πείραμα μεγάλης κλίμακας, γνωστό ως ITER, θεσπίστηκε για να αποδείξει τη βιωσιμότητα της πυρηνικής σύντηξης ως ενεργειακής πηγής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει δημιουργήσει μια κοινή επιχείρηση για τον οργανισμό ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης, ώστε να διαχειρίζεται τη συνεισφορά της ΕΕ στον ITER.

ΠΡΆΞΗ

Απόφαση 2007/198/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 27ης Μαρτίου 2007, περί ιδρύσεως της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης και περί παραχωρήσεως προνομίων σε αυτήν

ΣΎΝΟΨΗ

Ένα διεθνές πείραμα μεγάλης κλίμακας, γνωστό ως ITER, θεσπίστηκε για να αποδείξει τη βιωσιμότητα της πυρηνικής σύντηξης ως ενεργειακής πηγής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει δημιουργήσει μια κοινή επιχείρηση για τον οργανισμό ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης, ώστε να διαχειρίζεται τη συνεισφορά της ΕΕ στον ITER.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΈΠΕΙ ΑΥΤΉ Η ΑΠΌΦΑΣΗ;

Θεσπίζει μια κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας από τη σύντηξη (F4E) για περίοδο 35 ετών, αρχόμενη από 19ης Απριλίου 2007. Η F4E εδρεύει στη Βαρκελώνη της Ισπανίας.

Τα μέλη της F4E είναι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (εφεξής «Ευρατόμ»), αντιπροσωπευόμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις 28 χώρες της ΕΕ και την Ελβετία, η οποία έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας με την Ευρατόμ στο πεδίο της ελεγχόμενης πυρηνικής σύντηξης.

Στόχοι

Αυτοί είναι:

η παροχή της συνεισφοράς της Ευρατόμ στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας από Σύντηξη ITER και στις δραστηριότητες «ευρύτερης θεώρησης» με την Ιαπωνία για την ταχεία υλοποίηση της ενέργειας από σύντηξη, καθώς και η εκπόνηση και συντονισμός προγράμματος δραστηριοτήτων για την προπαρασκευή της κατασκευής αντιδραστήρα επίδειξης της σύντηξης και σχετικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς εγκατάστασης ακτινοβόλησης υλικών σύντηξης.

Πέρα από τις άλλες δραστηριότητές της, τα κύρια καθήκοντα της κοινής επιχείρησης είναι:

να εποπτεύει την προετοιμασία του τόπου υλοποίησης του προγράμματος ITER,

να παρέχει στον οργανισμό ITER υλικούς, χρηματοδοτικούς και ανθρώπινους πόρους,

να συντονίζει επιστημονικές και τεχνολογικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης στο πεδίο της σύντηξης, και

να παρεμβαίνει στον οργανισμό ITER.

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός της Ευρατόμ για την F4E για την περίοδο 2014-2020 ορίζεται σε 2 915 εκατ. ευρώ.

Οι ενδεικτικοί χρηματοδοτικοί πόροι της F4E για την περίοδο 2007-2041 υπολογίζονται σε 9 653 εκατ. ευρώ, με συνεισφορά 7 649 εκατ. ευρώ από την Ευρατόμ (με την επιφύλαξη ενός μέγιστου ποσοστού 15 % για την κάλυψη διοικητικών δαπανών).

Δομή

F4E έχει νομική προσωπικότητα.

Η F4E διαθέτει:

ένα διοικητικό συμβούλιο, που απαρτίζεται από εκπροσώπους των μελών της F4E. Επικουρείται από:

το Γραφείο,

Το συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη της F4E στο πλαίσιο της υλοποίησης των δραστηριοτήτων της.

έναν διευθυντή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εκπροσώπηση της F4E και την καθημερινή διαχείριση του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής συμβάσεων.

Ευθύνη και δικαιοδοσία

Η συμβατική ευθύνη της F4E διέπεται από την υπόψη σύμβαση και από το εφαρμοστέο δίκαιο σε αυτή.

Το Δικαστήριο της ΕΕ έχει δικαιοδοσία επί των προσφυγών και των αιτήσεων αναιρέσεως που ασκούνται κατά της F4E.

ΠΛΑΊΣΙΟ

Η ενέργεια από σύντηξη, μαζί με τις ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές και την ενέργεια από σχάση, είναι μία από τις τρεις εναλλακτικές λύσεις για την αποφυγή της χρήσης ορυκτών καυσίμων. Μολονότι είναι η πιο ευρέως διαδεδομένη στο σύμπαν -η πηγή ενέργειας την οποία εκπέμπει ο Ήλιος και άλλοι αστέρες-, είναι η λιγότερο ανεπτυγμένη από τις τρεις αυτές μη ορυκτές ενεργειακές πηγές στη Γη.

Το ερευνητικό σχέδιο JET (Κοινό Ευρωπαϊκό Torus), το οποίο ιδρύθηκε το 1978, συνεισέφερε στην προηγμένη έρευνα στον τομέα της ενέργειας σύντηξης για διάστημα πολλών ετών. Από το 1988 η ανάπτυξη του προγράμματος ITER αποτελεί ένα νέο στάδιο στον τομέα της σύντηξης. Το 2001 οδήγησε σε μια λεπτομερή κατασκευαστική μελέτη μιας ερευνητικής εγκατάστασης με στόχο την επίδειξη του εφικτού της σύντηξης ως ενεργειακής πηγής από την οποία η ΕΕ θα μπορούσε να αντλήσει σημαντικό όφελος, ιδίως στο πλαίσιο κατοχύρωσης της ασφάλειας και διαφοροποίησης του μακροπρόθεσμου ενεργειακού εφοδιασμού της.

Τον Νοέμβριο του 2003, η ΕΕ πρότεινε τη Γαλλία ως το κράτος που θα φιλοξενήσει το ITER και το Cadarache ως τόπο υλοποίησης του ITER.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της επιχείρησης«Σύντηξης για ενέργεια»(F4E).

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απόφαση 2007/198/Ευρατόμ

19.4.2007

-

ΕΕ L 90 της 30.3.2007, σ. 58-72

Πράξη(-εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απόφαση 2013/791/Ευρατόμ

24.12.2013

-

ΕΕ L 349 της 21.12.2013, σ. 100-102

Απόφαση (Ευρατόμ) 2015/224

5.3.2015

-

ΕΕ L 37 της 13.2.2015, σ. 8-14

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25.07.2015

Top