Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας στην εσωτερική αγορά

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας στην εσωτερική αγορά

Η παρούσα ανακοίνωση αναγγέλλει, υπό μορφή σχεδίου δράσης, τα διάφορα μέτρα και πρωτοβουλίες που προτίθεται να λάβει η Επιτροπή για τη βελτίωση και ενίσχυση της καταπολέμησης της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας στην εσωτερική αγορά. Η ανακοίνωση αποτελεί συνέχεια της Πράσινης Βίβλου της Επιτροπής, του Οκτωβρίου 1998, η οποία δρομολόγησε τις γενικές διαβουλεύσεις επί του θέματος.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2000, για τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στην Πράσινη Βίβλο σχετικά με την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας στην εσωτερική αγορά [COM(2000) 789 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Πλαίσιο

Η παραποίηση/απομίμηση και η πειρατεία έχουν καταστεί φαινόμενα με διεθνή διάσταση, τα οποία έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Τα φαινόμενα αυτά επηρεάζουν επίσης την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς καθώς και την προστασία των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά την υγεία και τη δημόσια ασφάλεια. Η κατάσταση αυτή συνεπάγεται παρέκκλιση από την κανονική πορεία διακίνησης των αγαθών και στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα την απώλεια εμπιστοσύνης των παραγόντων της εσωτερικής αγοράς και τη μείωση των επενδύσεων.

Εκτιμάται ότι οι δραστηριότητες αυτές αντιπροσωπεύουν μεταξύ 5 και 7 % του παγκόσμιου εμπορίου και επιφέρουν συνολική απώλεια 200.000 θέσεων εργασίας ετησίως. Επιπλέον, εκτιμάται ότι οι επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο έχουν απώλειες της τάξεως των 400 και 800 εκατ. ευρώ στην εσωτερική αγορά και 2.000 εκατ. ευρώ εκτός της Ένωσης. Ιδιαιτέρως πλήττεται ο τομέας της πληροφορικής.

Απαντήσεις στην Πράσινη Βίβλο

Οι απαντήσεις στην Πράσινη Βίβλο επιβεβαίωσαν το μέγεθος του προβλήματος και τις επιζήμιες επιπτώσεις στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Οι ενδιαφερόμενοι αναφέρθηκαν σε διάφορους παράγοντες που διευκολύνουν μια τέτοια κατάσταση, κυρίως στις διαφορές που υπάρχουν στα καθεστώτα επιβολής κυρώσεων και στα λοιπά μέσα επιβολής του σεβασμού των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μεταξύ κρατών μελών. Για το λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών, επιθυμούν την προσέγγιση του συγκεκριμένου προβλήματος σε επίπεδο ΕΕ. Επιπλέον, οι απαντήσεις στην Πράσινη Βίβλο καταδεικνύουν την ύπαρξη συναίνεσης όσον αφορά την ανάγκη βελτίωσης της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Η Επιτροπή υπογράμμισε ότι, μολονότι θα επιθυμούσε να διαδραματίσει εν προκειμένω σημαντικό ρόλο, δίνεται προτεραιότητα, στον εν λόγω τομέα, στους κατόχους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας οι οποίοι θα πρέπει οι ίδιοι να επαγρυπνούν.

Σχέδιο δράσης

Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ένα σχέδιο δράσης όπου παρουσιάζονται:

 • οι επείγουσες δράσεις για τις οποίες θα υποβληθούν σύντομα προτάσεις από την Επιτροπή·
 • οι μεσοπρόθεσμες δράσεις οι οποίες προβλέπονται από την Επιτροπή·
 • άλλες πρωτοβουλίες στις οποίες συμμετέχουν οι δημόσιες αρχές και ο ιδιωτικός τομέας.

Οι δράσεις αυτές πρέπει να ενσωματωθούν στις πρωτοβουλίες οριζόντιου χαρακτήρα, στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων.

Επείγουσες δράσεις

Οι επείγουσες δράσεις συνίστανται στα ακόλουθα μέτρα:

 • πρόταση οδηγίας με στόχο την ενίσχυση των μέσων για την επιβολή του σεβασμού των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και τον καθορισμό ενός γενικού πλαισίου για την ανταλλαγή πληροφοριών. Η εν λόγω πρωτοβουλία θα έχει ως αντικείμενο την εναρμόνιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με το εν λόγω θέμα. Οι δράσεις θα αφορούν μόνο συμπληρωματικές βελτιώσεις της συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (Συμφωνία TRIPs)·
 • ανάπτυξη, με βάση υπάρχοντα προγράμματα, δράσεων κατάρτισης για τους υπαλλήλους των υπηρεσιών καταστολής, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των υποψήφιων χωρών, καθώς και δράσεων πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης του κοινού·
 • η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να δίνει προτεραιότητα στην καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων διεύρυνσης·
 • πραγματοποίηση μελέτης με σκοπό τον καθορισμό μιας μεθοδολογίας για τη συγκέντρωση, ανάλυση και σύγκριση των στοιχείων·
 • προσδιορισμός ενός κέντρου επικοινωνίας σε επίπεδο Επιτροπής, το οποίο θα διασφαλίζει τη διεπαφή μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών όσον αφορά τις εργασίες στον εν λόγω τομέα. Το εν λόγω κέντρο επικοινωνίας θα διευκολύνει επίσης τη διαφάνεια ως προς τον έξω κόσμο.

Μεσοπρόθεσμες δράσεις

Μεσοπρόθεσμα, η Επιτροπή θα εξετάσει:

 • τη σκοπιμότητα θέσπισης συμπληρωματικών μηχανισμών διοικητικής συνεργασίας για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας, κυρίως μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών, αλλά και μεταξύ αυτών και της Επιτροπής·
 • την ανάγκη υποβολής προτάσεων για την εναρμόνιση των ελάχιστων κατώτατων ορίων των ποινικών κυρώσεων, για την επέκταση εν προκειμένω των αρμοδιοτήτων της Europol, καθώς και για την καθιέρωση μιας δομής που θα επιτρέπει την πρόσβαση, παραδείγματος χάριν μέσω ενός ιστοτόπου, στις δικαστικές αποφάσεις τις οποίες εκδίδουν τα εθνικά δικαστήρια στον εν λόγω τομέα.

Άλλες πρωτοβουλίες:

Η Επιτροπή διατυπώνει συστάσεις οι οποίες αποσκοπούν κυρίως στην καλύτερη χρήση των υφιστάμενων συστημάτων πληροφόρησης και την ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και των δημόσιων αρχών. Πρόκειται ιδίως για:

 • τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και των δημόσιων αρχών εξασφαλίζοντας, παραδείγματος χάριν, τη συμβατότητα των υφιστάμενων βάσεων δεδομένων προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη χρήση τους·
 • τη βελτίωση της ευρωπαϊκής δικαστικής συνεργασίας μέσω των υφιστάμενων οργάνων και των οργάνων που αναπτύσσονται σε κοινοτικό επίπεδο·
 • την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρει το 5ο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη (Ε&Α) (1998-2002), με σκοπό την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και νέων τεχνικών μηχανισμών.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Οκτωβρίου 2005, προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με την αντίδραση των τελωνειακών αρχών στις πλέον πρόσφατες τάσεις όσον αφορά τις πρακτικές παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας [COM(2005) 479 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]. Η εν λόγω ανακοίνωση προτείνει ένα σύνολο μέτρων που έχουν σκοπό την ενίσχυση της προστασίας της ΕΕ από την παραποίηση/απομίμηση και την πειρατεία στον τελωνειακό τομέα. Τα μέτρα αυτά συνίστανται κυρίως στη βελτίωση της νομοθεσίας, την ενίσχυση της σύμπραξης μεταξύ τελωνείων και οικονομικών παραγόντων, καθώς και την ενισχυμένη διεθνή συνεργασία.

Οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας [Επίσημη Εφημερίδα L 195 της 02.06.2004]. Η εν λόγω οδηγία αποσκοπεί να καθιερώσει ίσους όρους κατά την εφαρμογή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στα κράτη μέλη, ευθυγραμμίζοντας τα εκτελεστικά μέτρα σε ολόκληρη την Ένωση. Η οδηγία εναρμονίζει επίσης τις νομοθεσίες των κρατών μελών προκειμένου να διασφαλίσει ένα ισοδύναμο επίπεδο προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στην εσωτερική αγορά.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 08.05.2006

Top