Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Έμμεσοι φόροι επί των συγκεντρώσεων κεφαλαίων

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Έμμεσοι φόροι επί των συγκεντρώσεων κεφαλαίων

Η οδηγία ρυθμίζει την επιβολή από τα κράτη μέλη έμμεσων φόρων επί των συγκεντρώσεων κεφαλαίων. Προβλέπει τη γενική απαγόρευση των εν λόγω φόρων, ιδίως του φόρου εισφοράς, παρόλο που ορισμένες χώρες έχουν ακόμη τη δυνατότητα να τον επιβάλλουν βάσει ορισμένων παρεκκλίσεων.

ΠΡΆΞΗ

Οδηγία 2008/7/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008, περί των έμμεσων φόρων των επιβαλλόμενων επί των συγκεντρώσεων κεφαλαίων.

ΣΎΝΟΨΗ

Ο φόρος εισφοράς είναι ένας έμμεσος φόρος ο οποίος παρακωλύει την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων. Σύμφωνα με την οδηγία, η βέλτιστη λύση θα ήταν η κατάργηση του φόρου αυτού διότι θεωρείται επιζήμιος για την επιχειρηματική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Φόροι και φορολογούμενες εταιρείες

Η οδηγία στοχεύει στη ρύθμιση της έμμεσης φορολόγησης επί:

 • των εταιρικών εισφορών (κεφαλαιουχικές εταιρείες)·
 • των πράξεων αναδιάρθρωσης κεφαλαιουχικών εταιρειών·
 • της έκδοσης τίτλων και ομολόγων.

Εφαρμόζεται στα εξής:

 • ανώνυμες εταιρίες·
 • ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρία·
 • εταιρίες περιορισμένης ευθύνης.

Εφαρμόζεται επίσης σε κάθε εταιρεία, επιχείρηση, ένωση προσώπων ή νομικό πρόσωπο:

 • των οποίων τα μερίδια δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο·
 • των οποίων τα μέλη έχουν το δικαίωμα να εκχωρούν ελεύθερα τα εταιρικά τους μερίδια και δεν ευθύνονται για τα χρέη της εταιρείας παρά μόνο κατά το μέτρο της εισφοράς τους·
 • και σε κάθε άλλη εταιρεία, επιχείρηση, ένωση προσώπων ή νομικό πρόσωπο που επιδιώκει κερδοσκοπικούς σκοπούς.

Η οδηγία αποσαφηνίζει τι νοείται με τον όρο εισφορές κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένης της σύστασης κεφαλαιουχικής εταιρείας ή της μετατροπής σε κεφαλαιουχική εταιρεία μιας εταιρείας, ή της αύξησης της συμμετοχής στο κεφάλαιο δι’ εισφορών σε είδος ή δια της κεφαλαιοποιήσεως κερδών ή αποθεματικών) καθώς και πράξεις αναδιάρθρωσης, όπως συγχωνεύσεις που πραγματοποιούνται με εισφορά περιουσιακών στοιχείων, ή συγχωνεύσεις που πραγματοποιούνται με ανταλλαγή μεριδίων.

Απαγόρευση επιβολής έμμεσων φόρων επί των συγκεντρώσεων κεφαλαίων

Οι χώρες της ΕΕ δεν επιτρέπεται να επιβάλλουν έμμεσους φόρους επί των συγκεντρώσεων κεφαλαίων στις κεφαλαιουχικές εταιρείες.

Η εν λόγω απαγόρευση αφορά κυρίως τα ακόλουθα:

 • εισφορές κεφαλαίου·
 • δάνεια ή παροχή υπηρεσιών ως μέρος των εισφορών κεφαλαίου·
 • καταχώριση ή άλλη διατύπωση που απαιτείται πριν από την έναρξη δραστηριοτήτων, λόγω της νομικής μορφής της εταιρείας·
 • μεταβολή της συστατικής πράξης της εταιρείας·
 • πράξεις αναδιάρθρωσης.

Επίσης, η οδηγία απαγορεύει έμμεσους φόρους όσον αφορά στην έκδοση ορισμένων τίτλων και ομολογιών. Ωστόσο, οι χώρες της ΕΕ μπορούν να επιβάλλουν ορισμένους φόρους μεταβίβασης, φόρους οι οποίοι έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και φόρο προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ).

Παρεκκλίσεις

Για τις χώρες της ΕΕ που την 1η Ιανουαρίου 2006 επέβαλαν φόρο εισφοράς ισχύουν ειδικές διατάξεις. Οι εν λόγω χώρες της ΕΕ μπορούν να εξακολουθήσουν να επιβάλλουν τον φόρο, για τον οποίο πρέπει να εφαρμόζεται ενιαίος συντελεστής που δεν υπερβαίνει το 1 %, όμως ο φόρος μπορεί να επιβάλλεται μόνο σε εισφορές κεφαλαίου. Αυτό σημαίνει ότι ο φόρος εισφοράς δεν μπορεί να επιβάλλεται σε άλλες πράξεις, όπως στις πράξεις αναδιάρθρωσης.

Ο φόρος εισφοράς μπορεί να επιβάλλεται μόνο από τη χώρα της ΕΕ στην οποία βρίσκεται η πραγματική έδρα μιας κεφαλαιουχικής εταιρείας κατά τη στιγμή που πραγματοποιείται η εισφορά. Επιπλέον, ο φόρος εισφοράς, επιβάλλεται άπαξ.

Είναι δυνατό να παραχωρηθούν απαλλαγές σε ορισμένες κεφαλαιουχικές εταιρείες οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες κοινής ωφελείας ή επιδιώκουν αποκλειστικά πολιτιστικούς ή κοινωνικούς σκοπούς.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 2008/7/ΕΚ

12.3.2008 (τα άρθρα 1, 2, 6, 9, 10, 11 από την 1.1.2009)

Τα άρθρα 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 και 14 έως τις 31.12.2008

ΕΕ L 46 της 21.2.2008

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου, της 28ης Σεπτεμβρίου 2011 για ένα κοινό σύστημα φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/7/ΕΚ [COM(2011) 594 τελικό -δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Επιδιώκοντας ασφαλέστερες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η παρούσα πρόταση στοχεύει στην καθιέρωση ενός κοινού συστήματος φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών με στόχο:

 • την αποφυγή του κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·
 • την ενθάρρυνση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να συμμετέχουν επί ίσοις όροις στο κόστος της κρίσης·
 • τη θέσπιση κατάλληλων μέτρων υπέρ της αποτελεσματικότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Οδηγία 2013/13/ΕΕ του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 2013, για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της φορολογίας, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας (Επίσημη Εφημερίδα L 141 της 28.5.2013).

Απόφαση 2013/52/ΕΕ του Συμβουλίου, της 22ας Ιανουαρίου 2013, περί ενισχυμένης συνεργασίας στη φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (Επίσημη Εφημερίδα L 22 της 25.1.2013).

Δυνάμει της παρούσας απόφασης, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Εσθονία, η Ελλάδα η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Αυστρία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία και η Σλοβακία έχουν τη δυνατότητα να εγκαθιδρύσουν ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ τους στον τομέα της θέσπισης κοινού συστήματος φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών,.

Πρόταση οδηγίας σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών της 14.2.2013 [COM(2013) 71 final].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21.04.2014

Top