Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: πρόληψη μέσω της τελωνειακής συνεργασίας

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: πρόληψη μέσω της τελωνειακής συνεργασίας

Ο κανονισμός επιβάλλει σε κάθε φυσικό πρόσωπο που εισέρχεται ή εξέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και μεταφέρει ρευστά διαθέσιμα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10.000 ευρώ να δηλώνει το εν λόγω ποσό στις αρμόδιες αρχές των χωρών της ΕΕ. Σκοπός του κανονισμού είναι να εισαγάγει προληπτικές δράσεις για την καταπολέμηση τις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, μέσω της αποτελεσματικότερης τελωνειακής συνεργασίας.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1889/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κοινότητα.

ΣΥΝΟΨΗ

Αυτός ο κανονισμός συμπληρώνει τις διατάξεις της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η οδηγία 91/308/ΕΟΚ αντικαταστάθηκε από την οδηγία οδηγία 2005/60/ΕΚ, η οποία επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των προληπτικών μέτρων στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Οι αρμόδιες αρχές * των χωρών της ΕΕ έχουν πλέον εναρμονισμένους κανόνες για τον έλεγχο των ρευστών διαθεσίμων * που εισέρχονται ή εξέρχονται από την ΕΕ.

Υποχρέωση δήλωσης

Ο κανονισμός επιβάλλει σε κάθε φυσικό πρόσωπο που εισέρχεται ή εξέρχεται από την ΕΕ και μεταφέρει ρευστά διαθέσιμα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10.000 ευρώ να δηλώνει το εν λόγω ποσό στις αρμόδιες αρχές. Οι πληροφορίες που παρέχονται πρέπει να είναι σωστές και πλήρεις, διαφορετικά η δήλωση δεν είναι έγκυρη.

Η δήλωση πραγματοποιείται γραπτώς, προφορικώς ή ηλεκτρονικώς, με τρόπο που καθορίζεται από τη χώρα της ΕΕ, και πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

  • τον δηλούντα, συμπεριλαμβανομένου του ονοματεπώνυμου, της ημερομηνίας και του τόπου γεννήσεως και της υπηκοότητας·
  • τον κύριο, το ποσό και το είδος των ρευστών διαθεσίμων·
  • τον αποδέκτη των ρευστών διαθεσίμων·
  • την προέλευση και τη σκοπούμενη χρήση των ρευστών διαθεσίμων.

Οι πληροφορίες που λαμβάνονται είτε από τη δήλωση είτε ως αποτέλεσμα ελέγχου, πρέπει να καταχωρίζονται και να υφίστανται επεξεργασία. Τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στη χώρα εισόδου ή εξόδου της ΕΕ. Οι παρεχόμενες πληροφορίες ενδέχεται να κοινοποιηθούν από τα κράτη μέλη ή από την Επιτροπή σε χώρες εκτός ΕΕ, υπό την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης των αρμόδιων αρχών. Πρέπει να τηρούνται οι εθνικές και κοινοτικές διατάξεις περί διαβιβάσεως δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Κάθε πληροφορία η οποία είναι από τη φύση της εμπιστευτικού χαρακτήρα ή παρέχεται υπό τύπο εμπιστευτικό, καλύπτεται από το επαγγελματικό απόρρητο. Δεν πρέπει να ανακοινώνεται χωρίς τη ρητή άδεια του προσώπου ή της αρχής που έχει παράσχει την εν λόγω πληροφορία. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές ενδέχεται να υποχρεούνται βάσει νόμου να ανακοινώσουν τις εν λόγω πληροφορίες, για παράδειγμα στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών. Σε αυτή την περίπτωση, οποιαδήποτε αποκάλυψη ή διαβίβαση πληροφοριών πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων.

Έλεγχος της τήρησης της υποχρέωσης δήλωσης

Οι υπάλληλοι των αρμόδιων αρχών μπορούν να ελέγχουν την τήρηση της υποχρέωσης δήλωσης διενεργώντας ελέγχους σε φυσικά πρόσωπα. Αυτό περιλαμβάνει την υποβολή σε έλεγχο των ίδιων των φυσικών προσώπων, των αποσκευών τους και των μεταφορικών τους μέσων. Τέτοιοι έλεγχοι πρέπει να είναι σύμφωνοι με την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την υποχρέωση δήλωσης, τα ρευστά διαθέσιμα είναι δυνατό να δεσμεύονται με διοικητική απόφαση, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Οι πληροφορίες που λαμβάνονται είναι δυνατό να τεθούν στη διάθεση άλλων χωρών της ΕΕ, ιδίως εάν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για παράνομες δραστηριότητες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97 περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών με την Επιτροπή, με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων, εφαρμόζεται κατ' αναλογία. Εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι θίγονται τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, οι πληροφορίες επίσης θα διαβιβάζονται στην Επιτροπή.

Όταν προκύπτει από ελέγχους ότι ένα φυσικό πρόσωπο εισέρχεται ή εξέρχεται από την ΕΕ με ποσά ρευστών διαθεσίμων μικρότερα από 10.000 ευρώ και όταν υπάρχουν ενδείξεις παράνομων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την κίνηση των ρευστών διαθεσίμων, οι εν λόγω πληροφορίες μπορεί επίσης να καταχωρίζονται και να υφίστανται επεξεργασία.

Κυρώσεις

Έως τις 15 Ιουνίου 2007, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να καθορίσουν τις κυρώσεις που επιβάλλονται στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς την υποχρέωση δήλωσης. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές.

Λέξεις-κλειδιά της πράξης

  • Αρμόδιες αρχές: οι τελωνειακές αρχές των χωρών της ΕΕ ή τυχόν άλλες αρχές που είναι επιφορτισμένες από τις χώρες της για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.
  • Ρευστά διαθέσιμα: ο όρος «ρευστά διαθέσιμα» καλύπτει τα μετρητά (χαρτονομίσματα και κέρματα), αλλά και άλλα νομισματικά μέσα, όπως επιταγές, γραμμάτια, εντολές πληρωμής, κλπ.

Παραπομπες

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1889/2005

15.12.2005

-

ΕΕ L 309 της 25.11.2005

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κοινότητα δυνάμει του άρθρου 10 του εν λόγω κανονισμού [COM (2010) 429 τελικό – Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα]. Σύμφωνα με την έκθεση, η χώρες της ΕΕ έχουν οργανώσει αποτελεσματικά τις αρμόδιες αρχές για να διασφαλίσουν ότι οι επιβάτες συμμορφώνονται με την υποχρέωση δήλωσης ρευστών διαθεσίμων. Εφαρμόζουν επίσης ένα σύστημα κυρώσεων ή/και σύστημα δέσμευσης των ρευστών διαθεσίμων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις δήλωσης των ρευστών διαθεσίμων. Ωστόσο, σε ορισμένες χώρες της ΕΕ έχουν εντοπιστεί αδυναμίες ως προς την καταχώριση, την επεξεργασία και την κοινοποίηση των πληροφοριών ελέγχου, καθώς και ως προς την καθιέρωση εθνικών κυρώσεων. Στην έκθεση επισημαίνεται ότι πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά οι χώρες της ΕΕ προκειμένου να ενισχυθεί η εναρμόνιση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2005 (ο «κανονισμός σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων»).

See also

  • Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα Έλεγχος ρευστών διαθεσίμων (DE) (EN) (FR) στον ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης (ΓΔ) Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25.01.2011

Top