Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Στρατηγική πληροφόρησης για το ευρώ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Στρατηγική πληροφόρησης για το ευρώ

1) ΣΤΟΧΟΣ

Να υπενθυμισθεί ο χαρακτήρας υψηλής προτεραιότητας των δράσεων επικοινωνίας και πληροφόρησης ενόψει της προετοιμασίας όλων των πολιτών για τη μετάβαση στο ενιαίο νόμισμα και της παροχής βοήθειας στους οικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την προετοιμασία και εφαρμογή των απαραίτητων μηχανισμών μετάβασης στο ευρώ.

2) ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Φεβρουαρίου 1998, σχετικά με τη στρατηγική πληροφόρησης για το ευρώ[COM (98) 39 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

3) ΣΥΝΟΨΗ

Η επιτυχία της εισαγωγής του ενιαίου νομίσματος εξαρτάται ταυτοχρόνως από:

 • τις απαραίτητες τεχνικές προετοιμασίες σε όλους τους τομείς της οικονομίας
 • την προετοιμασία όλων των πολιτών ώστε να κατανοήσουν, να αποδεχθούν και να χρησιμοποιούν το ευρώ.

Μία στρατηγική επικοινωνίας για το ευρώ θα πρέπει να δώσει έμφαση στις δύο αυτές πτυχές.

Σημαντικές δράσεις επικοινωνίας έχουν ήδη αναλάβει οι εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές καθώς και οι κοινωνικοοικονομικοί φορείς.

Όσον αφορά τις κοινοτικές δράσεις, ως παραδείγματα μπορούν να αναφερθούν:

 • «Το ευρώ, ένα νόμισμα για την Ευρώπη», συνισταμένη του προγράμματος PRINCE (πρόγραμμα πληροφόρησης του ευρωπαίου πολίτη)·
 • η ζώνη ΕΥΡΩ του εξυπηρετητή EUROPA του διαδικτύου.

Πολλά κράτη μέλη ανέλαβαν επίσης δράσεις επικοινωνίας μεγάλης εμβέλειας μέσω της τηλεόρασης και της μαζικής διανομής πληροφοριακού υλικού.

Κατά τον ίδιο τρόπο, οι μεγάλες επαγγελματικές οργανώσεις και πολυάριθμες τράπεζες διένειμαν στους πελάτες τους λεπτομερή ενημερωτικά έντυπα για τη μετάβαση στο ευρώ.

Το πρώτο αυτό στάδιο επικοινωνίας κατέστησε δυνατή την επίτευξη τριών βασικών στόχων:

 • εδραίωση της πεποίθησης σχετικά με τον βέβαιο και αμετάκλητο χαρακτήρα της μετάβασης στο ενιαίο νόμισμα·
 • έναρξη των απαραίτητων προετοιμασιών για την εισαγωγή του ευρώ από όλους τους οικονομικούς φορείς·
 • το ευρώ είναι αναγνωρίσιμο (νομισματικό σύμβολο, τραπεζογραμμάτια και κέρματα).

Από το πρώτο αυτό στάδιο μπορεί να εξαχθεί ένα βασικό συμπέρασμα: για να είναι πλήρως αποτελεσματική, μια δράση πληροφόρησης θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα κέντρα επικοινωνίας και να δώσει έμφαση στην συγκεκριμένη και εκ του σύνεγγυς παρεχόμενη ενημέρωση.

Η στρατηγική επικοινωνίας για το ευρώ θα πρέπει στο εξής να διαρθρωθεί γύρω από τρία κύρια χρονικά σημεία:

 • 2 Μαΐου 1998: ο καθορισμός των χωρών που μπορούν να υιοθετήσουν το ενιαίο νόμισμα θα αποτελέσει ένα μέγιστο ιστορικό και επικοινωνιακό γεγονός το οποίο θα προκαλέσει ιδιαίτερα μεγάλη ζήτηση παροχής πληροφοριών·
 • η 1η Ιανουαρίου 1999 πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να πολλαπλασιασθούν οι δράσεις πληροφόρησης σε μια στιγμή όπου το ευρύ κοινό και το σύνολο των οικονομικών φορέων θα ζητούν σχετικές πληροφορίες και θα είναι ιδιαίτερα δεκτικοί·
 • κατά τη διάρκεια του 2001 θα πρέπει να λάβει χώρα μια ενημερωτική εκστρατεία μεγάλης εμβέλειας πριν από την πραγματική εισαγωγή των τραπεζογραμματίων και κερμάτων σε ευρώ και την απόσυρση των εθνικών νομισμάτων.

Η επικοινωνιακή εκστρατεία για το ευρώ θα πρέπει να βασιστεί στην αρχή της επικουρικότητας (ώστε να έχουν όλοι οι πολίτες τη δυνατότητα να ζητήσουν επιτόπου πληροφορίες που θα ανταποκρίνονται στα ερωτήματα και τις ανησυχίες τους) και η διαχείρισή της θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο συνεργασίας:

 • με τα κράτη μέλη, η οποία επιτρέπει να καθοριστούν μηνύματα και μέσα προσαρμοσμένα στις πολιτισμικές παραδόσεις και στις εθνικές δομές·
 • με τα κέντρα πληροφόρησης, τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα παροχής πληροφόρησης σε συγκεκριμένο πληθυσμό - στόχο και τα οποία πρέπει να παρέχουν πρακτικές και εξειδικευμένες πληροφορίες.

Οι δράσεις της Επιτροπής θα διαρθρωθούν γύρω από τους ακόλουθους άξονες:

 • την παροχή πληροφοριών, βασικού υλικού και τεχνικής στήριξης στα ειδικευμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε συγκεκριμένα τμήματα του πληθυσμού·
 • τη συμμετοχή στον καθορισμό και την εφαρμογή εθνικών σχεδίων επικοινωνίας για το ευρώ, μέσω συμβάσεων συγχρηματοδότησης με τα κράτη μέλη·
 • την συνεκτική εφαρμογή, σε κοινοτικό επίπεδο, των δράσεων πληροφόρησης για το ευρώ·
 • την ενθάρρυνση και τη συμμετοχή σε διεθνικές πρωτοβουλίες, καθώς και σε δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας για το ευρώ με προορισμό τρίτες χώρες.

Μέχρι σήμερα, οι δράσεις πληροφόρησης επικεντρώθηκαν στους χρηματοπιστωτικούς φορείς, τις μεγάλες επιχειρήσεις και τις εθνικές διοικήσεις. Όλοι αυτοί οι φορείς προετοιμάζονται ενεργά. Η επικοινωνιακή προσπάθεια θα πρέπει στο εξής να προσανατολιστεί προς νέους στόχους προτεραιότητας: το ευρύ κοινό, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τους εκλεγμένους εκπροσώπους, τους δημοσίους υπαλλήλους και τις τρίτες χώρες.

Όλα τα διαθέσιμα μέτρα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ενεργά:

 • το ραδιόφωνο και η τηλεόραση, μέσα ιδιαίτερα αποτελεσματικά για την πραγματοποίηση μεγάλης εμβέλειας ενημερωτικής εκστρατείας με στόχο το ευρύ κοινό·
 • τα ενημερωτικά φυλλάδια, για τα οποία οι πολίτες δείχνουν σταθερό ενδιαφέρον·
 • το διαδίκτυο και τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας, τα οποία επιτρέπουν την διάδοση των πληροφοριών με τρόπο ολοένα και πιο αποτελεσματικό και με συνεχώς χαμηλότερο κόστος·
 • τα μέσα που παρέχουν τη δυνατότητα άμεσης και ταχείας απάντησης στις ερωτήσεις των πολιτών (τηλέφωνο, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο...)·
 • τα μέσα παροχής πληροφοριών εκ του σύνεγγυς, όπως τα «infobus», οι κινητές εκθέσεις, κλπ.

Από την εμπειρία προέκυψε ότι είναι δύσκολο να καθοριστούν μέσα ή μηνύματα για το ευρώ που να έχουν την ίδια επίδραση σε όλα τα κράτη μέλη και σε όλες τις κατηγορίες ευρέος κοινού. Η επικοινωνιακή στρατηγική για το ευρώ θα πρέπει να καθοδηγείται από ορισμένες βασικές αρχές: τη διάδοση πρακτικών και συγκεκριμένων πληροφοριών, τη συμβολή στη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για την κατανόηση και την εξοικείωση του ευρέος κοινού με το ευρώ και την αξιολόγηση της επίπτωσης των αναλαμβανόμενων πρωτοβουλιών στην κοινή γνώμη.

4) μετρα εφαρμογης

5) μεταγενεστερες εργασιες

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 04.12.2002

Top