Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Επιπτώσεις που θα έχει η μετάβαση στο ευρώ για τις πολιτικές, τα θεσμικά όργανα και τη νομοθεσία της Κοινότητας

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Επιπτώσεις που θα έχει η μετάβαση στο ευρώ για τις πολιτικές, τα θεσμικά όργανα και τη νομοθεσία της Κοινότητας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει σε πλήρη επισκόπηση των επιπτώσεων που θα έχει η μετάβαση στο ευρώ στο επίπεδο της Κοινότητας, καθώς και των επακόλουθων επιπτώσεων στο επίπεδο των κρατών μελών.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Νοεμβρίου 1997: επιπτώσεις της μετάβασης στο ευρώ για τις πολιτικές, τα θεσμικά όργανα και τη νομοθεσία της Κοινότητας [COM (97) 560 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Την περίοδο σύνταξης της ανακοίνωσης, ο προϋπολογισμός καταρτίζεται σε ECU αλλά τα έσοδα και οι δαπάνες πραγματοποιούνται εν όλω ή εν μέρει σε εθνικό νόμισμα:

  • όσον αφορά τα έσοδα, οι συνεισφορές των κρατών μελών καταβάλλονται σε εθνικό νόμισμα·
  • όσον αφορά τις δαπάνες, οι πιστώσεις εν γένει αναλαμβάνονται και καταβάλλονται σε ECU, εκτός από τις πληρωμές στο πλαίσιο του τμήματος εγγυήσεων του ΕΓΤΠΕ και των δαπανών διοικητικής λειτουργίας.

Για τις πράξεις που εκτελούνται σε εθνικό νόμισμα, ο συναλλαγματικός κίνδυνος από τις διακυμάνσεις των εθνικών νομισμάτων βαρύνει τον κοινοτικό προϋπολογισμό, δεδομένου ότι η αντιστοιχία σε ECU μπορεί να μεταβληθεί.

Μετά την εισαγωγή του ευρώ, το νόμισμα των συμμετεχόντων κρατών μελών θα είναι το ίδιο με εκείνο του κοινοτικού προϋπολογισμού. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την εξάλειψη κάθε συναλλαγματικού κινδύνου για τις πράξεις που πραγματοποιούνται ακόμη σε εθνικό νόμισμα. Αντίθετα, για τις χώρες του προθαλάμου, τη Δανία (es de en fr), το Ηνωμένο Βασίλειο (es de en fr) και τη Σουηδία (es de en fr), ο συναλλαγματικός κίνδυνος θα εξακολουθήσει να υφίσταται για τις πράξεις αυτού του είδους.

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η καθιέρωση του ευρώ θα έχει διαφορετικές επιπτώσεις στο γεωργονομισματικό καθεστώς:

  • για τις συμμετέχουσες χώρες, δεν θα απαιτείται πλέον καμία μετατροπή (επιστροφή σε ευρώ των δαπανών που πραγματοποιεί το κράτος μέλος σε ευρώ)· πάντως, οι διαφορές μεταξύ των χρησιμοποιούμενων συντελεστών στο γεωργονομισματικό σύστημα και των σταθερών και αμετάκλητων συντελεστών (es de en fr) θα πρέπει να καταργηθούν με τρόπο που απομένει να καθοριστεί·
  • για τις χώρες του προθαλάμου, η ανάγκη ύπαρξης μιας τιμής μετατροπής θα εξακολουθήσει να υφίσταται, το σύστημα όμως ενδέχεται να επαναπροσδιοριστεί.

Οι προσαρμογές που θα επέλθουν στο γεωργονομισματικό καθεστώς θα εφαρμοστούν επίσης και στον τομέα της αλιείας.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας αντιπροσωπεύουν το 3,5% του συνολικού προϋπολογισμού (στοιχεία του 1996) και συνίστανται κυρίως σε αποδοχές και συντάξεις. Η πληρωμή τους πραγματοποιείται σε εθνικό νόμισμα (κυρίως σε βελγικά φράγκα και σε φράγκα Λουξεμβούργου).

Μετά την καθιέρωση του ευρώ, ο συναλλαγματικός κίνδυνος για τον κοινοτικό προϋπολογισμό θα εκλείψει για όλες τις αποδοχές ή συντάξεις που καταβάλλονται σε άτομα τα οποία κατοικούν στα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

Λόγω της πολιτικής σημασίας των αποδοχών των υπαλλήλων, προτείνεται όπως τα εκκαθαριστικά πληρωμής αποδοχών και συντάξεων είναι εκφρασμένα σε ευρώ και όπως οι αμοιβές και οι συντάξεις καταβάλλονται σε ευρώ στις συμμετέχουσες χώρες από την 1η Ιανουαρίου 1999.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Όσον αφορά την κοινοτική νομοθεσία, η αμεσότερη συνέπεια προκύπτει από την αντικατάσταση του ECU από το ευρώ (με ισοτιμία 1 προς 1) χωρίς να απαιτείται η λήψη κανενός μέτρου σε εθνικό ή σε κοινοτικό επίπεδο.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το ποσό εκφράζεται σε ECU και συνοδεύεται από ρήτρα σχετικά με τη μετατροπή στα αντίστοιχα εθνικά νομίσματα, διατυπώθηκαν ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεκτική ερμηνεία των ρητρών αυτού του είδους.

Για ορισμένες ρήτρες απαιτείται μεμονωμένη αντιμετώπιση, π.χ. για εκείνες που περιέχουν αναφορά σε ειδικά επιτόκια (π.χ. στο πλαίσιο ρητρών για την επιβολή χρηματικών ποινών) τα οποία δεν θα είναι πλέον διαθέσιμα μετά την καθιέρωση του ευρώ.

Όσον αφορά τις συμφωνίες με τις τρίτες χώρες, οι αναφορές στο ECU θα μετατραπούν αυτομάτως σε ευρώ χωρίς να απαιτείται για το σκοπό αυτό η λήψη ειδικών μέτρων από τις συμμετέχουσες στην εκάστοτε συμφωνία χώρες. Θα ήταν σκόπιμο να πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκστρατεία στα ενδιαφερόμενα μέρη πριν από την 1η Ιανουαρίου 1999.

ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Από λειτουργική άποψη, η μετάβαση θα έχει επιπτώσεις:

  • στην διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων και την δημοσιονομική διαχείριση: η υπηρεσία διαθεσίμων της Επιτροπής δεν θα οφείλει πλέον να πραγματοποιεί μαζικές αγορές ECU στην αγορά χρήματος και η διαχείριση των λογαριασμών και του συναλλάγματος θα διευκολυνθεί σε σημαντικό βαθμό
  • στις στατιστικές: οι χρονολογικές σειρές θα αναπροσαρμοστούν σε ορισμένες περιπτώσεις· για τη ζώνη ευρώ θα καταρτιστούν νέα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία·
  • στην πληροφορική: διεξάγονται εργασίες στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας «ευρώ/έτος 2000».

Οι προσπάθειες που πρέπει να καταβάλει η ευρωπαϊκή διοίκηση για τη μετάβαση στο ευρώ αφορούν κυρίως την περίοδο πριν από την 1η Ιανουαρίου 1999, αντίθετα με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις, στις οποίες η μετάβαση θα γίνει σε όλη τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, και σε ορισμένες περιπτώσεις στο τέλος της περιόδου αυτής (1η Ιανουαρίου 2002).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23.06.2006

Top