Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Θεματική για τη γενική και επαγγελματική αεροπορία

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Θεματική για τη γενική και επαγγελματική αεροπορία

 Η αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη επιβάλλει συνυπολογισμό της γενικής και της επαγγελματικής αεροπορίας στις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στον τομέα των μεταφορών. Κυριότεροι στόχοι είναι η βελτίωση της συλλογής δεδομένων, η διασφάλιση αναλογικότητας των ρυθμίσεων, η ενσωμάτωση του τομέα αυτού στις πρωτοβουλίες της Επιτροπής με κατάλληλο τρόπο, καθώς και η βελτίωση της χρήσης της υπάρχουσας χωρητικότητας και της πρόσβασης στις παγκόσμιες αγορές, με διασφάλιση παράλληλα της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Ιανουαρίου 2008 με τίτλο – «Θεματική για βιώσιμο μέλλον στην γενική και επαγγελματική αεροπορία» [COM(2007) 869 τελικό – Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Η Επιτροπή μελέτησε τον τομέα της γενικής και επαγγελματικής αεροπορίας * και προτείνει την ένταξή του στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τις αεροπορικές μεταφορές, ώστε να διασφαλιστεί αναλογικότητα των ρυθμίσεων και να βελτιστοποιηθούν οι υπάρχουσες αλλά περιορισμένες υποδομές και πόροι.

Η παρούσα ανακοίνωση καλύπτει:

 • όλες την πολιτική αεροπορία πλην των εμπορικών δρομολογίων·
 • τις επί παραγγελία και επ’αμοιβή πολιτικές αεροπορικές δραστηριότητες (ειδικευμένες εναέριες επιχειρήσεις, πτητική εκπαίδευση, πτήσεις αναψυχής, επί παραγγελία πτήσεις με αεροταξί, κλπ).

Η γενική και επαγγελματική αεροπορία προς όφελος της ΕΕ

Η γενική και η επαγγελματική αεροπορία είναι τομέας σε πλήρη ανάπτυξη με ποικιλόμορφο στόλο. Η γενική και η επαγγελματική αεροπορία στην Ευρώπη διαθέτει περίπου 50.000 μηχανοκίνητα αεροσκάφη. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται 180.000 – 200.000 υπερελαφρά και μη μηχανοκίνητα αεροσκάφη για αθλητισμό και αναψυχή. Το 2006, το 10 % των συνολικών κινήσεων αεροσκαφών που κατέγραψε ο Eurocontrol (EN) αποδίδονται στον τομέα αυτό, ο οποίος αναμένεται ότι θα συνεχίσει να εξελίσσεται. Βασικοί παράγοντες που συντελούν στην τάση αυτή είναι:

 • οι αυξημένες ανάγκες κινητικότητας, ευελιξίας και μεταφορών από σημείο σε σημείο,
 • η αυξανόμενη συμφόρηση στους κύριους αερολιμένες,
 • οι περιορισμοί αεροπορικής ασφάλειας,
 • οι συνεχείς προσπάθειες επιχειρήσεων και ατόμων για αύξηση της παραγωγικότητάς τους,
 • η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, με τις οποίες αυξάνεται η αποτελεσματικότητα των αεροσκαφών και μειώνεται το κόστος τους.

Η γενική και η επαγγελματική αεροπορία συμβάλλει στην αεροναυτική έρευνα και ανάπτυξη και αποτελεί πηγή ειδικευμένου προσωπικού στον κλάδο της αεροπορίας γενικότερα. Επιπλέον, παράγει ειδικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη προσφέροντας στους ιδιώτες, τις επιχειρήσεις και τις τοπικές κοινότητες εξατομικευμένες και ευέλικτες μεταφορές ποιότητας. Με τις μεταφορές αυτές αυξάνεται η κινητικότητα των ατόμων, η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και η περιφερειακή συνοχή.

Θεματική της γενικής και της επαγγελματικής αεροπορίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει επτά προτεραιότητες για την εξασφάλιση βιώσιμου μέλλοντος για τη γενική και την επαγγελματική αεροπορία, ήτοι:

 • βελτίωση των στατιστικών για τη γενική και την επαγγελματική αεροπορία, διότι οι πολιτικοί ιθύνοντες πρέπει να έχουν σαφή εικόνα της κατάστασης για να είναι σε θέση να ρυθμίσουν ορθά αυτόν τον τομέα·
 • αποσαφήνιση των ορισμών ώστε να αποφευχθούν οι διαφορετικές ερμηνείες των νομικών ορισμών τόσο από τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών όσο και από τις ρυθμιστικές αρχές. Οι αποκλίσεις αυτές έχουν όντως αρνητική επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και εμποδίζουν την ενιαία εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή αποσαφηνίζει στην ανακοίνωσή της τις έννοιες «κρατικό/πολιτικό αεροσκάφος» και «εμπορική αερομεταφορά»·
 • διασφάλιση της αναλογικότητας της νομοθεσίας και τήρηση της αρχής της επικουρικότητας δεδομένων των ποικίλων καταστάσεων που παρατηρούνται στον τομέα. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 αποτελεί καλό παράδειγμα, διότι οι βασικές απαιτήσεις ισχύουν για όλους τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών , ενώ ταυτόχρονα προστίθενται πιο αυστηρά πρότυπα, εφόσον αυτό δικαιολογείται με βάση τα ισχύοντα κριτήρια. Η Επιτροπή εξετάζει ειδικότερα τις ανησυχίες που εξέφρασαν τα ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά τις τοπικές πτήσεις και την ελαφρά αεροπορία·
 • βελτιστοποίηση της χρήσης της υπάρχουσας χωρητικότητας (αερολιμένων και αεροδρομίων καθώς και του εναέριου χώρου), ώστε να αυξηθεί η χωρητικότητα ανάλογα με τη συνολική αύξηση της κίνησης. Αν δεν αυξηθεί η χωρητικότητα, η γενική και η επαγγελματική αεροπορία ενδέχεται να ανταγωνίζεται με τις τακτικές αερογραμμές για την πρόσβαση στον εναέριο χώρο και τις υποδομές. Η Επιτροπή προτείνει καλύτερο σχεδιασμό για τη βέλτιστη χρήση των υφιστάμενων υποδομών, ανάπτυξη νέων τεχνολογιών (αυτοματοποιημένα συστήματα εναέριας κυκλοφορίας, δορυφορικά συστήματα πλοήγησης, κλπ) και δημιουργία κοινοτικού παρατηρητηρίου. Επιπλέον, η Επιτροπή προβαίνει σε σειρά μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού και του έργου SESAR·
 • διευκόλυνση της πρόσβασης στις παγκόσμιες αγορές ώστε να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή παρουσία στις αγορές αυτές. Η κατασκευαστική βιομηχανία γενικής και επαγγελματικής αεροπορίας είναι υγιής και έχουν εισαχθεί νέες τεχνολογίες οι οποίες προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ΕΕ. Η Επιτροπή επιθυμεί να ενθαρρύνει την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παρουσίας στις παγκόσμιες αγορές και στηρίζει τα ειδικά συμφέροντα της εμπορικής επαγγελματικής αεροπορίας δεσμευόμενη να τα λάβει υπόψη της στη χάραξη της εξωτερικής της πολιτικής αερομεταφορών και στη διαπραγμάτευση συμφωνιών αεροπορικών μεταφορών·
 • εξασφάλιση περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, διότι ο τομέας αυτός, όπως και οι υπόλοιποι τρόποι μεταφοράς, δημιουργεί αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω του θορύβου και εκπομπών αερίων. Η Επιτροπή, με την βοήθεια του ευρωπαϊκού οργανισμού αεροπορικής ασφάλειας (EASA), μελετά την ανάγκη τροποποίησης των σχετικών «βασικών απαιτήσεων» στον τομέα των περιβαλλοντικών προτύπων που ισχύουν για την αεροπορία. Η επανεξέταση των προτύπων πιστοποίησης και η βελτιωμένη εκπαίδευση των χειριστών μπορούν επίσης να συμβάλουν στην μείωση των αρνητικών επιπτώσεων. Όσον αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, η Επιτροπή προτείνει να επεκταθεί το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων αερίων θερμοκηπίου στις αεροπορικές δραστηριότητες, περιλαμβανομένης της γενικής και της επαγγελματικής αεροπορίας. Η Επιτροπή εξετάζει επίσης τις δυνατότητες που υπάρχουν όσον αφορά τη χρήση καυσίμων που δημιουργούν λιγότερα προβλήματα στο περιβάλλον·
 • προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης, διότι το περιβάλλον της έρευνας στον τομέα αυτό είναι ιδιαίτερα δυναμικό. Η ανταγωνιστική και εμπορική επιτυχία της γενικής και της επαγγελματικής αεροπορίας στην ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αεροναυπηγική καινοτομία και έρευνα. Συνεπώς, η Επιτροπή θα στηριχθεί στο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας για να ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή.

Πλαίσιο

Μετά τις πρωτοβουλίες όπως η επέκταση των κοινοτικών αρμοδιοτήτων στους τομείς της ασφάλειας πτήσεων και της αεροπορικής ασφάλειας, η αναβάθμιση του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού και η εγκατάσταση των νέων συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη, καθώς και εξαιτίας της αναμενόμενης έλλειψης χωρητικότητας και των ανησυχιών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αερομεταφορών, πρέπει να δοθεί άμεση προτεραιότητα στη γενική και την επαγγελματική αεροπορία. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή εξετάζει τις ιδιαιτερότητες του τομέα και προτείνει μία θεματική για βιώσιμο μέλλον της γενικής και της επαγγελματικής αεροπορίας.

Λέξεις-κλειδιά της πράξης

 • Γενική και επαγγελματική αεροπορία: η έκφραση «γενική και επαγγελματική αεροπορία» καλύπτει πολυποίκιλες δραστηριότητες που κυμαίνονται από πτήσεις αναψυχής με μη μηχανοκίνητα αεροσκάφη έως σύνθετες πτήσεις με ιδιωτικά αεριωθούμενα υψηλών επιδόσεων και ειδικευμένες εναέριες επιχειρήσεις.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 06.05.2008

Top