Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ένα σχέδιο δράσης για τους αερολιμένες στην Ευρώπη: η «δέσμη μέτρων για τους αερολιμένες»

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ένα σχέδιο δράσης για τους αερολιμένες στην Ευρώπη: η «δέσμη μέτρων για τους αερολιμένες»

Η παρούσα ανακοίνωση συνιστά μια καταγραφή της κατάστασης που επικρατεί όσον αφορά τη διαχείριση των αερολιμένων στην Ευρώπη και υπογραμμίζει τη σημασία τους στην αλυσίδα των αερομεταφορών. Το κείμενο καθορίζει συνεπώς την πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την αντιμετώπιση της επικείμενης έλλειψης χωρητικότητας των αερολιμένων.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 2007, προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Σχέδιο δράσης για τη χωρητικότητα, την αποτελεσματική λειτουργία και την ασφάλεια των αερολιμένων στην Ευρώπη» [COM(2006) 819 τελικό – Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Με τον ρυθμό που αναπτύσσεται σήμερα η εναέρια κυκλοφορία, η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει έλλειψη υποδομών εάν δεν αναληφθεί δράση. Μέχρι το 2025, πάνω από 60 ευρωπαϊκοί αερολιμένες θα παρουσιάσουν σοβαρή συμφόρηση, ενώ οι 20 μεγαλύτεροι αερολιμένες θα είναι κορεσμένοι επί 8-10 ώρες την ημέρα. Πράγματι, αυτός ο αδύναμος κρίκος απειλεί την αποτελεσματική λειτουργία όλης της αλυσίδας των αερομεταφορών. Η συμφόρηση θα έχει επίσης αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ασφάλεια.

Με την παρούσα ανακοίνωση η Επιτροπή αναγγέλλει πέντε καίριας σημασίας δράσεις:

 • καλύτερη αξιοποίηση της υπάρχουσας χωρητικότητας των αερολιμένων·
 • ανάπτυξη μιας συνεκτικής προσέγγισης των δραστηριοτήτων εναέριας ασφάλειας στους αερολιμένες·
 • προώθηση της «συντροπικότητας», της ολοκλήρωσης και της συνεργασίας μεταξύ τρόπων μεταφοράς·
 • βελτίωση της περιβάλλουσας χωρητικότητας των αερολιμένων και του πλαισίου προγραμματισμού νέων αερολιμενικών υποδομών·
 • ανάπτυξη και εφαρμογή οικονομικά αποδοτικών τεχνολογικών λύσεων.

Η ανάγκη αναδιοργάνωσης με σκοπό την καλύτερη χρήση της υπάρχουσας χωρητικότητας

Η Επιτροπή επιθυμεί να πραγματοποιήσει μια ακριβή απογραφή των ροών των αερολιμένων, με τη συνδρομή του Eurocontrol (EN), προκειμένου να καθιερώσει κοινά εργαλεία ανάλυσης για την εκτίμηση της χωρητικότητας. Με τη στήριξη των κρατών μελών, πρόκειται να συσταθεί ένα παρατηρητήριο με σκοπό την επίβλεψη της υπάρχουσας και της προβλεπόμενης χωρητικότητας.

Ο Eurocontrol θα πρέπει επίσης να λάβει εντολή προκειμένου να αναπτύξει εργαλεία που έχουν στόχο τη διασφάλιση της συνοχής μεταξύ των χρονοθυρίδων αερολιμένων και των σχεδίων πτήσης, και να διατυπώσει συστάσεις για κάθε ενδεχομένως αναγκαία τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η Επιτροπή προτείνει επιπλέον να λάβει μέτρα ώστε οι εξελίξεις στον κλάδο να είναι περισσότερο προβλέψιμες, ευνοώντας τη λήψη αποφάσεων σε συνεργασία με τους διάφορους φορείς των αερομεταφορών.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας θα πρέπει εξάλλου να επεκτείνει τις δραστηριότητές του στην κανονιστική ρύθμιση της ασφάλειας των αερολιμένων, δεδομένου ότι στην αλυσίδα των αερομεταφορών τα αεροδρόμια συνιστούν τον κρίκο με τις λιγότερες κανονιστικές ρυθμίσεις. Η έγκριση από την Επιτροπή νομοθετικής πρότασης επί του συγκεκριμένου θέματος προβλέπεται για τις αρχές του 2008.

Η Επιτροπή συνιστά επίσης την αξιοποίηση των συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης (GNSS) με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας των αερολιμένων. Τα συστήματα αυτά θα μπορούσαν επίσης να επιτρέψουν μεγαλύτερη ευελιξία στον σχεδιασμό της διαδρομής προσέγγισης και αναχώρησης με σκοπό τη μείωση των ηχητικών οχλήσεων ή να επιτρέψουν την ασφαλή εκμετάλλευση αερολιμένων ή διαδρόμων με στενότητα χώρου. Το πρόγραμμα SESAR αναμένεται να οδηγήσει στην πλήρη ένταξη των GNSS στις επιχειρησιακές διαδικασίες διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας.

Προώθηση της συντροπικότητας και της ανάπτυξης νέων υποδομών

Η Επιτροπή εκτιμά ότι οι αερομεταφορές και οι σιδηροδρομικές μεταφορές πρέπει να αποκτήσουν συμπληρωματικότητα: η βελτίωση των συνδέσεων μεταξύ των διαφορετικών τρόπων μεταφοράς θα μπορούσε να προσφέρει πολυάριθμα πλεονεκτήματα. Η Επιτροπή επιθυμεί:

 • την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών συνδέσεων μεταξύ αερολιμένα και πόλης, με σκοπό την αποσυμφόρηση των οδικών δικτύων·
 • την ανάπτυξη της σύνδεσης με την περιφέρεια με σκοπό την επέκταση της ζώνης επιρροής του αερολιμένα·
 • την καθιέρωση συνδέσεων μεγάλης ταχύτητας μεταξύ του αερολιμένα και των μεγάλων μητροπολιτικών περιοχών.

Η Επιτροπή, υπογραμμίζοντας τη διαθεσιμότητα του ταμείου για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών που προορίζεται για τη χρηματοδότηση των έργων στο πλαίσιο της συντροπικότητας, καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν την ανάπτυξη των διατροπικών πλατφορμών στους αερολιμένες, όπως σιδηροδρομικές συνδέσεις ή διαρρύθμιση σταθμών εντός των αερολιμένων.

Παράλληλα, η Επιτροπή δεν αποκρύπτει την ανάγκη νέων υποδομών. Προτείνει έτσι τη βελτίωση του πλαισίου σχεδιασμού τους, λαμβάνοντας περισσότερο υπόψη τις περιβαλλοντικές επιταγές, όπως τις ηχητικές οχλήσεις. Η Επιτροπή επιθυμεί εξάλλου την απλοποίηση των διαδικασιών και συνιστά κατευθυντήριες γραμμές για τις βέλτιστες πρακτικές με σκοπό την προώθηση του καλύτερου συντονισμού του σχεδιασμού αερολιμένων και πιο ολοκληρωμένων σχεδίων χρήσης γης.

Ανάπτυξη και εφαρμογή των νέων τεχνολογιών

Στο πλαίσιο των οικείων προγραμμάτων-πλαισίων έρευνας, η Επιτροπή χρηματοδότησε πολλά έργα σχετικά με τα προηγμένα συστήματα καθοδήγησης και ελέγχου των αεροσκαφών στο έδαφος (A-SMGCS) με σκοπό να διασφαλίσει τη δρομολόγηση, την καθοδήγηση και την επίβλεψη των αεροσκαφών και των οχημάτων στο έδαφος. Επίσης, αναπτύσσονται νέες τεχνολογίες στο πλαίσιο του προγράμματος SESAR, με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας και της αποτελεσματικής εκμετάλλευσης των αερολιμένων.

Η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης, μαζί με την παρούσα δέσμη μέτρων για τους αερολιμένες, μια έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την αγορά υπηρεσιών εδάφους στους αερολιμένες της Κοινότητας.

Όροι-κλειδιά της νομοθετικής πράξης

 • Φορέας διαχείρισης αερολιμένα: με τον όρο αυτό νοείται ο φορέας ο οποίος, είτε από κοινού με άλλες δραστηριότητες είτε χωριστά από αυτές, διοικεί και διαχειρίζεται τις αερολιμενικές υποδομές, και διασφαλίζει τον συντονισμό και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των διαφόρων φορέων εκμετάλλευσης που δραστηριοποιούνται στον υπόψη αερολιμένα.
 • Αερολιμενικό τέλος: μια εισφορά που εισπράττεται υπέρ του φορέα διαχείρισης του αερολιμένα και βαρύνει τους χρήστες ή/και τους επιβάτες των αερομεταφορών και έχει σκοπό να καλύψει το σύνολο ή μέρος του κόστους των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών που παρέχονται αποκλειστικά από τον φορέα διαχείρισης του αερολιμένα και έχουν σχέση με την προσγείωση, την απογείωση, τη σήμανση στο έδαφος και τη στάθμευση των αεροσκαφών, καθώς και με την εξυπηρέτηση επιβατών και φορτίου.
 • Τέλος ασφαλείας: μια εισφορά που ρητά προορίζεται για την κάλυψη του συνόλου ή μέρους του κόστους των μέτρων ασφαλείας που αποσκοπούν στην προστασία της πολιτικής αεροπορίας από παράνομες πράξεις παρέμβασης.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27.10.2011

Top