Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Εποπτική Αρχή του ευρωπαϊκού GNSS, αρμόδια για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής πλοήγησης

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Εποπτική Αρχή του ευρωπαϊκού GNSS, αρμόδια για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής πλοήγησης

Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να ανατεθεί σε δημόσια αρχή (EN) η εποπτεία των φάσεων εγκατάστασης και εκμετάλλευσης του ευρωπαϊκού συστήματος δορυφορικής ραδιοπλοήγησης Galileo, εξαιτίας του στρατηγικού του χαρακτήρα και της αναγκαιότητας να εξασφαλισθεί ότι υποστηρίζονται και εκπροσωπούνται με κατάλληλο τρόπο τα δημόσια συμφέροντα.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1321/2004 του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2004, σχετικά με τη δημιουργία δομών διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης [Επίσημη Εφημερίδα L 246 της 12.07.2004] [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης είναι στρατηγικού χαρακτήρα. Η ασφάλεια και η προστασία του συστήματος άλλωστε είναι καίριας σημασίας, εάν ληφθεί υπόψη η έκταση των εφαρμογών στις οποίες υπεισέρχονται.

Αποστολή λοιπόν της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής είναι η διαχείριση όλων των δημόσιων συμφερόντων που σχετίζονται με τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (GNSS) και να καταστεί η ρυθμιστική αρχή τους. Τις αρμοδιότητες της κοινής επιχείρησης Galileo, το έργο της οποίας ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2006, ανέλαβε η Εποπτική Αρχή από την 1η Ιανουαρίου 2007. Για την Εποπτική Αρχή, η οποία εδρεύει προσωρινά στις Βρυξέλλες, ο κανονισμός προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα εξής καθήκοντα, υπό αναθεώρηση προς το παρόν:

  • διαχείριση, κληροδότημα της κοινής επιχείρησης Galileo, της σύμβασης με τον οικονομικό φορέα που έχει αναλάβει την εκμετάλλευση του Egnos * ·
  • συντονισμός των δράσεων των κρατών μελών που αφορούν τις αναγκαίες συχνότητες για τη λειτουργία του συστήματος·
  • συνδρομή προς την Επιτροπή στην εκπόνηση προτάσεων σχετικών με το πρόγραμμα·
  • εκσυγχρονισμός του συστήματος στο σύνολό του·
  • διαχείριση όλων των πτυχών που σχετίζονται με την ασφάλεια και την προστασία του συστήματος·
  • δράση της Αρχής ως Ευρωπαϊκή Αρχή Διαπίστευσης Ασφαλείας του GNSS·
  • διαχείριση των ερευνητικών εργασιών που είναι σκόπιμες για την ανάπτυξη και την προώθηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων GNSS.

Για τις εργασίες της αυτές, η Αρχή θα έχει την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA).

Δομή της Αρχής

Η Αρχή είναι κοινοτικός οργανισμός. Έχει νομική προσωπικότητα και μπορεί να παρίσταται επί δικαστηρίου. Έχουν περιέλθει μάλιστα στην κυριότητά της όλα τα αγαθά που της εκχώρησε η κοινή επιχείρηση Galileo.

Η Αρχή διαθέτει διοικητικό συμβούλιο, απαρτιζόμενο από έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος και έναν εκπρόσωπο διορισμένο από την Επιτροπή. Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται δύο φορές ανά έτος.

Κάθε κράτος μέλος έχει μία ψήφο στο εν λόγω συμβούλιο, οι δε αποφάσεις του συμβουλίου λαμβάνονται εν γένει με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών. Έχει εκτελεστικό διευθυντή, ο οποίος εκπροσωπεί την Αρχή, προετοιμάζει τις εργασίες του διοικητικού συμβουλίου και εξασφαλίζει την υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος εργασίας της Αρχής. Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει άλλωστε το πρόγραμμα εργασίας και την ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες και τις προοπτικές της Αρχής.

Με τον κανονισμό ιδρύεται επίσης επιτροπή ασφάλειας και προστασίας του συστήματος, απαρτιζόμενη από έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος και έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής, ο οποίος επιλέγεται μεταξύ αναγνωρισμένων εμπειρογνωμόνων σε θέματα ασφάλειας. Η επιτροπή γνωμοδοτεί και μπορεί να υποβάλει προτάσεις σε θέματα ασφάλειας και προστασίας.

Επίσης, είναι δυνατόν να ανατεθεί σε μια επιστημονική και τεχνική επιτροπή, απαρτιζόμενη από εμπειρογνώμονες που έχει υποδείξει το διοικητικό συμβούλιο, να γνωμοδοτεί σε τεχνικά θέματα και να υποβάλλει συστάσεις για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος.

Ο προϋπολογισμός της Αρχής αποφασίζεται από το διοικητικό συμβούλιο. Ο εκτελεστικός διευθυντής τον εκτελεί. Ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι ισοσκελισμένος· έτσι, στα έσοδα της Αρχής περιλαμβάνεται κοινοτική επιδότηση εγγεγραμμένη στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όταν η Αρχή επεξεργάζεται δεδομένα που αφορούν πρόσωπα, υπόκειται στον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Λέξεις-κλειδιά της πράξης

  • Το Egnos είναι η απαρχή ενός τριμερούς προγράμματος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του ESA και του Eurocontrol, το οποίο σκοπό έχει να βελτιωθεί η ποιότητα των σημάτων του αμερικανικού συστήματος GPS και του ρωσικού συστήματος Glonass με στόχο να εξασφαλισθεί αξιοπιστία σε μια τεράστια γεωγραφική ζώνη μέσα στην Ευρώπη και γύρω από αυτήν. Δεν εξαρτάται από το Galileo αλλά το συμπληρώνει και προετοιμάζει τη χρήση του.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1321/2004

30.07.2004

-

ΕΕ L 246 της 12.07.2004

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1942/2006

12.12.2006

-

ΕΕ L 367 της 22.12.2006

See also

Συμπληρωματικές πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών στο Διαδίκτυο.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14.01.2008

Top