Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Το πρόγραμμα Marco Polo II

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Το πρόγραμμα Marco Polo II

Οι οδικές μεταφορές εμπορευμάτων εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα ορυκτά καύσιμα, τα οποία συντελούν πολύ στην παραγωγή CO2. Άλλο πρόβλημα που συναντάται είναι η συμφόρηση των υποδομών. Με αυτά τα δεδομένα, καθίσταται περισσότερο αναγκαία η διατροπικότητα, έτσι ώστε να γίνει καλύτερη χρήση των υπαρχόντων πόρων με την ένταξη των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων, των σιδηροδρομικών μεταφορών και της εσωτερικής ναυσιπλοΐας στην αλυσίδα εφοδιαστικής. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα Marco Polo II (2007-2013) αποβλέπει στη στροφή από τις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων προς άλλους τρόπους μεταφοράς πιο συμβατούς με το περιβάλλον.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1692/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με τη θέσπιση του δεύτερου προγράμματος Marco Polo για τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής με σκοπό τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του συστήματος εμπορευματικών μεταφορών (Marco Polo II) και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1382/2003 [Βλέπε πράξη (εις) τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Το πρόγραμμα Marco Polo II έχει τους ίδιους στόχους με το πρώτο πρόγραμμα Marco Polo. Έχει σχεδιαστεί για να μειωθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση και να βελτιωθούν οι περιβαλλοντικές επιδόσεις του συστήματος διατροπικών μεταφορών, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα σύστημα μεταφορών πιο αποτελεσματικό και βιώσιμο, το οποίο θα αποφέρει προστιθέμενη αξία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), χωρίς ζημιογόνες επιπτώσεις στην οικονομική, κοινωνική ή εδαφική συνοχή. Το Marco Polo II περιέχει ωστόσο και νέες διατάξεις.

Το πρόγραμμα Marco Polo II προτείνει ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Εφαρμόζεται σε δράσεις που αφορούν το έδαφος τουλάχιστον δύο χωρών της ΕΕ ή το έδαφος τουλάχιστον μίας χώρας της ΕΕ και το έδαφος μιας εγγύς χώρας εκτός ΕΕ.

Οι επιλέξιμες δράσεις είναι οι εξής:

  • οι καταλυτικές δράσεις: δράσεις που αποβλέπουν στην αντιμετώπιση σημαντικών διαρθρωτικών εμποδίων στην αγορά εμπορευματικών μεταφορών της ΕΕ, τα οποία παρακωλύουν την αποτελεσματική λειτουργία των αγορών, την ανταγωνιστικότητα των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων, των σιδηροδρομικών μεταφορών ή της εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή/και την αποτελεσματικότητα των αλυσίδων μεταφοράς στις οποίες χρησιμοποιούνται αυτοί οι τρόποι μεταφοράς. Οι δράσεις αυτές σκοπό έχουν να βελτιωθεί η συνέργεια μεταξύ σιδηροδρομικών, εσωτερικών πλωτών και θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων, καθώς και με τις θαλάσσιες αρτηρίες, με καλύτερη χρήση των υφιστάμενων υποδομών·
  • οι δράσεις στροφής: δράσεις που αποβλέπουν στη στροφή των εμπορευματικών μεταφορών από τις οδικές προς τις θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων, τις σιδηροδρομικές μεταφορές, την εσωτερική ναυσιπλοΐα ή προς συνδυασμό τρόπων μεταφοράς. Στόχος είναι να καταστούν όσο το δυνατόν πιο μικρές οι διανυόμενες οδικές διαδρομές·
  • οι δράσεις κοινής διδαχής: δράσεις που σκοπό έχουν να βελτιωθεί η συνεργασία για να βελτιστοποιηθούν, διαρθρωτικά, οι μέθοδοι εργασίας και οι διαδικασίες που ακολουθούνται στην αλυσίδα εμπορευματικών μεταφορών, λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων της εφοδιαστικής·
  • οι θαλάσσιες αρτηρίες: ιδέα που εισήγαγε η Λευκή Βίβλος του 2001 για την ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών. Σκοπός των θαλάσσιων αρτηριών είναι η απευθείας στροφή μέρους των εμπορευμάτων από τις οδικές μεταφορές προς τις θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων ή προς συνδυασμό άλλων τρόπων μεταφοράς, στους οποίους η οδική διαδρομή να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη. Παραδείγματος χάριν, θα μπορούσαν να καθιερωθούν θαλάσσιες αρτηρίες μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας, έτσι ώστε να αποφεύγεται η οδική συμφόρηση στα Πυρηναία·
  • οι δράσεις αποφυγής της κίνησης: καινοτόμες δράσεις που αποβλέπουν στην ένταξη των μεταφορών στη διακίνηση της παραγωγής των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να αποφεύγεται σε μεγάλο ποσοστό η οδική μεταφορά εμπορευμάτων, χωρίς ωστόσο να θίγεται το δυναμικό παραγωγής ή η απασχόληση.

Η Επιτροπή εξετάζει άλλωστε τη δυνατότητα χρηματοδότησης της δημιουργίας ή της τροποποίησης των βοηθητικών υποδομών, οι οποίες είναι αναγκαίες και ικανές για την υλοποίηση των έργων.

Οι δράσεις θα πρέπει να υποβάλλονται από επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες, εγκατεστημένες σε χώρες της ΕΕ ή σε συμμετέχουσες χώρες, στις οποίες περιλαμβάνονται οι υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες, οι χώρες της ΕΖΕΣ και του ΕΟΧ και οι εγγύς τρίτες χώρες υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες εκτός των παραπάνω συμμετεχουσών χωρών μπορούν να συνδέονται με έργο, αλλά δεν μπορούν να λαμβάνουν χρηματοδότηση της ΕΕ με βάση το πρόγραμμα. Η ενίσχυση για την έναρξη των δράσεων πρέπει εξάλλου να είναι διαφανής, αντικειμενική και σαφώς καθορισμένη. Η χρηματοδοτική συνδρομή της ΕΕ βασίζεται στον αριθμό μετατοπισθέντων τονοχιλιομέτρων από τις οδικές μεταφορές προς άλλα μέσα θαλάσσια ή χερσαία μέσα μεταφοράς ή στον αριθμό αποφευχθέντων από τις οδικές μεταφορές οχηματοχιλιομέτρων. Στόχος είναι να ανταμειφθούν τα έργα υψηλής ποιότητας. Κατά τη διαδικασία επιλογής, πρέπει να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

Στο πρόγραμμα δίνεται άλλωστε ιδιαίτερη προσοχή στις ευαίσθητες και τις πυκνοκατοικημένες περιοχές. Η Επιτροπή αξιολογεί τις δράσεις που υποβάλλονται, λαμβάνοντας υπόψη κατά πόσο συντελούν στην αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου, αλλά και τα περιβαλλοντικά τους πλεονεκτήματα και τη γενικότερη βιωσιμότητά τους.

Η χρηματοδοτική συνδρομή της ΕΕ για τις διάφορες δράσεις ανέρχεται στο 35 % κατ' ανώτατο όριο των συνολικών δαπανών που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων που θα προκύψουν από μια δράση. Για τις δράσεις κοινής διδαχής, αυτό το ανώτατο όριο καθορίζεται στο 50 %. Το πρόγραμμα Marco Polo II έχει επομένως ευρύτερο πεδίο εφαρμογής από το προηγούμενο και μεγαλύτερο προϋπολογισμό που ανέρχεται σε 400 εκατ. ευρώ.

Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει έκθεση αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του προγράμματος Marco Polo I για την περίοδο 2003-2006, το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2007.

Πλαίσιο

Το πρόγραμμα Marco Polo II, το οποίο καλύπτει την περίοδο 2007-2013, αποτελεί διευρυμένη έκδοση του πρώτου προγράμματος, το οποίο άρχισε να εφαρμόζεται το 2003: το πρόγραμμα αυτό έπασχε από το γεγονός ότι στην πραγματικότητα υπήρχε πολύ μεγάλη ζήτηση και περιορισμένα χρηματοδοτικά μέσα. Όντως, κατά τη διάρκεια των τεσσάρων διαδικασιών επιλογής του πρώτου προγράμματος Marco Polo, η Επιτροπή είχε λάβει προτάσεις που αντιπροσώπευαν επιχορηγήσεις ύψους 468 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ήταν 100 εκατ. ευρώ.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1692/2006

14.12.2006

-

ΕΕ L 328, 24.11.2006

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 923/2009

10.10.2009

-

ΕΕ L 266, 9.10.2009

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1692/2006 έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Η ενοποιημένη αυτή έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

Έκθεση

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: το πρόγραμμα Marco Polo - Αποτελέσματα και προοπτικές [COM(2013)0278,δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Η εν λόγω έκθεση εξετάζει τα αποτελέσματα του προγράμματος Marco Polo για την περίοδο 2003-2010. Καταδεικνύει ότι το ήδη ολοκληρωμένο Marco Polo I (συνολικός προϋπολογισμός 102 εκατομμυρίων ευρώ) απέφερε περιβαλλοντικά οφέλη περίπου 434 εκατομμυρίων ευρώ, απλώς μέσω της ελάφρυνσης των ευρωπαϊκών δρόμων από 21,9 δισεκατομμύρια τονοχιλιόμετρα εμπορευμάτων.

Στην έκθεση δηλώνεται η πρόθεση της Επιτροπής να συνεχίσει να υποστηρίζει τις βιώσιμες εμπορευματικές μεταφορές, αλλά και ότι οποιοδήποτε νέο πρόγραμμα αντικαταστήσει το Marco Polo μετά το 2013 θα χρειαστεί να αντλήσει διδάγματα από το τρέχον πρόγραμμα και να λάβει υπ' όψιν τις αδυναμίες του.

Ως εκ τούτου, με στόχο τη βελτίωση της περιβαλλοντικής αποδοτικότητας των ευρωπαϊκών εμπορευματικών μεταφορών και εφοδιαστικής την περίοδο 2014-2020, η Επιτροπή προτείνει μια νέα προσέγγιση για την ενίσχυση των καινοτόμων και βιώσιμων υπηρεσιών εμπορευματικών μεταφορών. Αυτό το νέο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω της διευκόλυνσης Συνδέοντας την Ευρώπη,στο πλαίσιο του αναθεωρημένου προγράμματος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). Το άρθρο 38 των νέων κατευθυντήριων γραμμών του ΔΕΔ-Μ παρέχει το γενικό πλαίσιο για τον διάδοχο του Marco Polo εντός του νέου ΠΔΠ (2014-2020)

Η Επιτροπή επιθυμεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της ενωσιακής χρηματοδοτικής ενίσχυσης. Κατά συνέπεια, η τρέχουσα μορφή αυτού του μέσου πολιτικής θα αναθεωρηθεί όσον αφορά το είδος των στηριζόμενων δράσεων, τη δομή διαχείρισης και τις διαδικασίες υλοποίησης. Αυτό θα σήμαινε πιθανώς απομάκρυνση από την ενίσχυση εκκίνησης για την αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών, που αποτελεί το βασικό στοιχείο στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος Marco Polo.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12.11.2013

Top