Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Για ένα ευρωπαϊκό πρότυπο έγκρισης των μηχανών έλξης συρμών

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Για ένα ευρωπαϊκό πρότυπο έγκρισης των μηχανών έλξης συρμών

Με την παρούσα ανακοίνωση εξαγγέλλεται μια σειρά μέτρων, στόχος των οποίων είναι να καταστεί ο σιδηροδρομικός τομέας ανταγωνιστικότερος σε σχέση με τα λοιπά μέσα μεταφοράς. Η Επιτροπή προτείνει την απλοποίηση των διαδικασιών έγκρισης των μηχανών έλξης και την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στον τομέα αυτόν. Προτείνει επίσης τη συγχώνευση των οδηγιών για τη διατροπικότητα στον σιδηροδρομικό τομέα και την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 13ης Δεκεμβρίου 2006, «Διευκόλυνση της κίνησης των σιδηροδρόμων μέσα στην Κοινότητα» [COM(2006) 782 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Η Επιτροπή, στη Λευκή Βίβλο της για την ενδιάμεση επανεξέταση της πολιτικής μεταφορών, επιβεβαίωσε τα πλεονεκτήματα των σιδηροδρόμων από περιβαλλοντική άποψη καθώς και τον κεντρικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν για τη διασφάλιση βιώσιμης κινητικότητας. Η Επιτροπή πολλαπλασίασε επίσης τις πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στην κατάργηση των τεχνικών και λειτουργικών εμποδίων των διεθνών σιδηροδρομικών δραστηριοτήτων, είτε πρόκειται για τη μεταφορά εμπορευμάτων είτε για τη μεταφορά επιβατών, συμβατικού τύπου ή μεγάλης ταχύτητας. Στόχος είναι να καταστεί ο σιδηροδρομικός τομέας ανταγωνιστικότερος, ιδίως έναντι των οδικών και των αεροπορικών μεταφορών, με τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σιδηροδρομικού χώρου σε ευρωπαϊκή κλίμακα.

Απλοποίηση των εθνικών διαδικασιών έγκρισης των μηχανών έλξης

Μια από τις κυριότερες δυσκολίες για την κοινοτική ανάπτυξη των σιδηροδρόμων οφείλεται στο γεγονός ότι το τροχαίο υλικό που έχει γίνει δεκτό για λειτουργία σε ένα κράτος μέλος δεν είναι κατ' ανάγκη αποδεκτό σε άλλο κράτος μέλος. Η διαποδοχή του τροχαίου υλικού εξαρτάται από τις ποικίλες και αποκλίνουσες εθνικές απαιτήσεις και οι διεθνείς επιχειρήσεις μεταφορών είναι υποχρεωμένες να υποβάλλονται επανειλημμένα σε διαδικασίες έγκρισης σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο πρόκειται να ασκούν τις δραστηριότητές τους - και αυτό, βάσει αποδεικτικών που δεν αναγνωρίζονται αμοιβαία από τα κράτη μέλη. Για τις φορτάμαξες και τις επιβατηγές άμαξες έχει εξασφαλιστεί διαποδοχή, δεν ισχύει όμως το ίδιο για τις μηχανές έλξης. Η πείρα δείχνει ότι αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργούνται καθυστερήσεις και να αυξάνεται το κόστος τόσο για τη σιδηροδρομική επιχείρηση όσο και για τους κατασκευαστές.

Τα κράτη μέλη είχαν ανέκαθεν στενές σχέσεις με την εθνικοποιημένη σιδηροδρομική βιομηχανία και οι εθνικές ιδιαιτερότητες είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια κλειστή κατασκευαστική αγορά. Οι τρέχουσες λύσεις περιλαμβάνουν την υπογραφή διμερών ή πολυμερών συμφωνιών. Ωστόσο, η σύναψη μεγάλου αριθμού συμφωνιών του είδους αυτού ενδέχεται να οδηγήσει σε μεγαλύτερο κατακερματισμό της αγοράς και να περιπλέξει περισσότερο την κατάσταση.

Έτσι, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαβούλευσης, κατέστη προφανές ότι δεν εφαρμοζόταν αρκετά στον σιδηροδρομικό τομέα η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης. Πράγματι, οι επιχειρήσεις και οι εθνικές αρχές αγνοούν την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης. Επίσης, εξακολουθεί να υπάρχει κάποια νομική αβεβαιότητα ως προς το πεδίο εφαρμογής της και το βάρος απόδειξής της. Για το λόγο αυτόν, η Επιτροπή επιθυμεί:

  • να προταθεί στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τον οδηγό (EN) που εκπόνησε μια επιχειρησιακή μονάδα που ενέκυψε το 2005 στο πρόβλημα αυτό. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για τη δημιουργία νέων υπηρεσιών, ιδίως στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών, πράγμα που συμβαδίζει άριστα με το πλήρες άνοιγμα της αγοράς από την 1η Ιανουαρίου 2007·
  • να τροποποιηθεί η νομοθεσία σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης της θέσης σε λειτουργία του νέου και του υπάρχοντος τροχαίου υλικού. Με την τροποποίηση αυτή θα καταστεί δυνατή η δημιουργία μιας σαφούς διαδικασίας πλαισίου, η οποία μπορεί να αποβεί σημαντικό βοήθημα για τις νεοσύστατες εθνικές αρχές ασφάλειας·
  • να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την επέκταση και την επικαιροποίηση της διαποδοχής από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων βάσει των συνεισφορών των κρατών μελών.

Κωδικοποίηση-συγχώνευση-αναδιατύπωση των οδηγιών για τη σιδηροδρομική διαλειτουργικότητα

Οι οδηγίες 96/48/ΕΚ και 2001/16/ΕΚ σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας και του συμβατικού συστήματος, αντιστοίχως, οι οποίες τροποποιήθηκαν ριζικά το 2004, πρέπει να ενσωματωθούν σε μία πράξη.

Τροποποίηση της οδηγίας για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων

Η Επιτροπή προτείνει επίσης να τροποποιηθεί το άρθρο 14 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, ώστε να καθιερωθεί διαδικασία σε κοινοτικό επίπεδο, η οποία θα περιλαμβάνει:

  • την εισαγωγή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης των εγκρίσεων θέσης σε χρήση οι οποίες έχουν ήδη εκδοθεί από κράτος μέλος·
  • την επέκταση των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού για να μπορεί να κάνει απογραφή των διαφόρων εθνικών διαδικασιών και τεχνικών κανόνων που ισχύουν και να διαχειρίζεται τον κατάλογο των απαιτήσεων·
  • την τροποποίηση του κανονισμού για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων.

Τα νέα καθήκοντα που πρέπει να ανατεθούν στον Οργανισμό είναι:

  • να συντάξει κείμενο αναφοράς που θα επιτρέπει την αντιστοίχιση όλων των εθνικών κανόνων·
  • να οργανώσει τα έργα δικτύου των εθνικών αρχών ασφάλειας·
  • να εκδίδει τεχνικές γνώμες, εφόσον αυτό ζητείται από εθνικές αρχές ασφάλειας ή από την Επιτροπή.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14.01.2008

Top