Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ευρωπαϊκό σύστημα νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ευρωπαϊκό σύστημα νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR)

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2007 για τη σύσταση κοινής επιχείρησης για την ανάπτυξη του συστήματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR) της ΕΕ

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

 • Ο κανονισμός θεσπίζει το σχέδιο SESAR (ερευνητικό πρόγραµµα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού).
 • Το σχέδιο SESAR στοχεύει να βελτιώσει τις επιδόσεις της διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας με τον εκσυγχρονισμό και την εναρμόνιση των συστημάτων διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη μέσω του ορισμού, της ανάπτυξης, της επικύρωσης και της εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογικών και επιχειρησιακών λύσεων διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας.
 • Η Κοινή Επιχείρηση SESAR («Κοινή Επιχείρηση») είναι μια σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που είναι επιφορτισμένη με τη φάση ανάπτυξης του σχεδίου SESAR. Ιδρύθηκε το 2007 από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Eurocontrol, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ SESAR

 • Πρόκειται για μια κοινή επιχείρηση που είναι επιφορτισμένη με τη φάση ανάπτυξης του σχεδίου SESAR, την υλοποίηση της τεχνολογικής (έρευνα και ανάπτυξη - Ε&Α) συνιστώσας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (ΕΕΟ), μιας δέσμης μέτρων της ΕΕ που αποσκοπεί στην κάλυψη των μελλοντικών αναγκών δυναµικότητας και εναέριας ασφάλειας.
 • Επίσης, είναι επιφορτισμένη να παράσχει στην ΕΕ, σύμφωνα με το γενικό πρόγραμμα ATM, υψηλών επιδόσεων υποδομή ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας μέχρι το 2035. Αυτό γίνεται για να εξασφαλιστούν ασφαλέστερες, πιο φιλικές προς το περιβάλλον και αποδοτικότερες αεροπορικές μεταφορές: δηλαδή πιο άμεσα ταξίδια χρησιμοποιώντας λιγότερα καύσιμα και με μικρότερες καθυστερήσεις.
 • Περιλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Eurocontrol, τους παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας, τις οργανώσεις των επιβατών αεροπορικών μεταφορών, τους χρήστες του εναέριου χώρου, τις ρυθμιστικές αρχές, τους φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων, τις αεροπορικές εταιρείες, το προσωπικό των αερολιμένων και της αεροπλοΐας, τους επιστήμονες και τους κατασκευαστές εξοπλισμού (περίπου 3 000 εμπειρογνώμονες). Η Κοινή Επιχείρηση είναι ένας οργανισμός της ΕΕ που δημιουργήθηκε για τον σκοπό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 187 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Έχει ήδη παραδοθεί ένα γενικό πρόγραμμα ATM (επικαιροποιήθηκε το 2012 και το 2015) που καθορίζει το περιεχόμενο και τα σχέδια ανάπτυξης και εφαρμογής της επόμενης γενιάς συστημάτων ΑΤΜ.
 • Διαχειρίζεται τις διαδικασίες για τη χορήγηση επιχορηγήσεων στα μέλη της, σύμφωνα με τους κανόνες συμμετοχής στο πρόγραμμα-πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020», μετά την παράτασή του το 2014.

Τα επιτεύγματα της Κοινής Επιχείρησης SESAR μέχρι σήμερα περιλαμβάνουν τα εξής:

 • την πρώτη πτήση του κόσμου σε 4 διαστάσεις (3 διαστάσεις + χρόνος) για την ενίσχυση της διατερματικής ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την πορεία του αεροσκάφους·
 • εκτεταμένο σύνολο εργαλείων για την αύξηση της ασφάλειας σε διαδρόμους αεροδρομίων και
 • δωρεάν δρομολόγηση για τη μείωση των εκπομπών των πτήσεων και των καυσίμων.

Από το 2014 και μετά, το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) της Κοινής Επιχείρησης SESAR εστιάζει σε τομείς όπως:

 • η βελτιστοποιημένη υπηρεσία δικτύου ΑΤΜ·
 • προηγμένες υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας·
 • αερολιμενικές δραστηριότητες υψηλών επιδόσεων·
 • προηγμένες, ολοκληρωμένες και ορθολογικές υποδομές αερομεταφορών.

Χρηματοδότηση

Η συνεισφορά της ΕΕ για τη φάση ανάπτυξης του SESAR είναι 700 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο των προγραμμάτων των ΔΕΔ-Μ και του 7ου ΠΠ, τα οποία συμπληρώνονται με 585 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η διάρκεια του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», όλες οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για το σχέδιο SESAR πρέπει να έχουν υποβληθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Τέθηκε σε ισχύ στις 3 Μαρτίου 2007.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2007 του Συμβουλίου δημιούργησε την Κοινή Επιχείρηση SESAR. Ο κανονισμός έχει τροποποιηθεί δύο φορές, το 2008 (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1361/2008) και ξανά το 2014 (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 721/2014), όταν η διάρκεια της Κοινή Επιχείρησης SESAR παρατάθηκε μέχρι το 2024.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2007 του Συμβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2007, για τη σύσταση κοινής επιχείρησης για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR) (EE L 64 της 2.3.2007, σ. 1-11)

Διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 219/2007 έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση προορίζεται μόνο για σκοπούς αναφοράς.

τελευταία ενημέρωση 08.02.2016

Top