Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ηλεκτρονικές δεξιότητες για τον 21ο αιώνα: ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ηλεκτρονικές δεξιότητες για τον 21ο αιώνα: ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης

Με την ανακοίνωση αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να προωθήσει μακροπρόθεσμες κατευθυντήριες γραμμές δράσης για τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ). Στην πραγματικότητα, οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές αποτελούν σημαντικό διακύβευμα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και απαιτούνται σοβαρές προσπάθειες από πλευράς έρευνας και επενδύσεων.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών της 7ης Σεπτεμβρίου 2007 με τίτλο «Ηλεκτρονικές δεξιότητες για τον 21ο αιώνα: ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης » [COM(2007) 496 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) συνιστούν σοβαρό διακύβευμα από πλευράς παραγωγικότητας, ανάπτυξης και απασχόλησης. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της οφείλουν να προλάβουν το τρένο των ΤΠΕ - οι οποίες εξελίσσονται ταχέως - ώστε να καλύψουν τα κενά ψηφιακών δεξιοτήτων και να είναι σε θέση να οικοδομήσουν μια πραγματική οικονομία βασισμένη στην ανάπτυξη.

Η Επιτροπή προέβη στις εξής διαπιστώσεις:

 • οι ψηφιακές δεξιότητες δεν θεωρούνται στην πραγματικότητα ως καίριο πολιτικό διακύβευμα·
 • δεν υφίσταται συνολική στρατηγική για τις ψηφιακές δεξιότητες σε επίπεδο ΕΕ, οι δε κανονιστικές ρυθμίσεις μεταξύ των κρατών μελών παραμένουν διαφορετικές·
 • υπάρχει ανάγκη να διορθωθούν το έλλειμμα εικόνας και η μειωμένη προσφορά επαγγελματιών των ΤΠΕ με υψηλή ειδίκευση, γεγονός που δημιουργεί έλλειμμα εργατικού δυναμικού στον συγκεκριμένο κλάδο·
 • το χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ορισμένων ψηφιακών δεξιοτήτων διευρύνεται όλο και περισσότερο, ενώ εξακολουθεί να παρατηρείται έλλειψη ψηφιακής παιδείας.

Επίσης, η Επιτροπή επιμένει στην ανάγκη κατάρτισης μακροπρόθεσμου προγράμματος δράσης για τις ψηφιακές δεξιότητες. Η υλοποίηση των μέτρων αυτών εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά τα μέτρα πρέπει να έχουν πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

Η Επιτροπή προτείνει να στηρίξει πρωτοβουλίες, με τον προσδιορισμό βασικών στοιχείων του προγράμματος και με την παρουσίαση των κατευθυντήριων γραμμών δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα βασικά στοιχεία του προγράμματος είναι:

 • καθιέρωση μακροπρόθεσμης συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων φορέων (δημόσιες αρχές, ιδιωτικός τομέας, πανεπιστήμια, ενώσεις κ.λπ.)·
 • επένδυση σε ανθρώπινους πόρους·
 • προαγωγή των επιστημών, των μαθηματικών, των ψηφιακών δεξιοτήτων και των ΤΠΕ και αναβάθμιση των σταδιοδρομιών στον συγκεκριμένο τομέα, ιδίως για τους νέους και τα κορίτσια·
 • βελτίωση της ψηφιακής παιδείας, ευνοώντας κυρίως ορισμένες πληθυσμιακές κατηγορίες, όπως τα άτομα που αναζητούν εργασία, οι ηλικιωμένοι ή ακόμα τα άτομα με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, ώστε να διευκολυνθούν η απασχολησιμότητα και η κοινωνική ένταξη μέσω των ΤΠΕ·
 • να καταστεί δυνατή η διά βίου απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω, ειδικότερα, της επικαιροποίησης των γνώσεων και της ανάπτυξης της επιγραμμικής μάθησης.

Αξονες δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Η Επιτροπή προτείνει πέντε άξονες δράσης, οι δραστηριότητες των οποίων μπορούν να ξεκινήσουν το 2007, με σκοπό την πλήρη εφαρμογή έως το 2010. Η εκτέλεσή τους θα εξασφαλιστεί μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως το πρόγραμμα για την διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (ΠΠΕΤΑ), το πρόγραμμα για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα (ΠΚΑ), καθώς και μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων που αποσκοπούν στη στήριξη της απασχόλησης και της περιφερειακής συνοχής.

Οι εν λόγω άξονες δράσης έχουν ως στόχο:

 • να ευνοήσουν τη μακροπρόθεσμη συνεργασία και να εξασφαλίσουν τη συνέχεια της σημειούμενης προόδου: η Επιτροπή θα ενθαρρύνει τον τακτικό διάλογο μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων (κράτη μέλη, επιχειρήσεις, ενώσεις κ.λπ.) και θα δημοσιεύσει επίσης ετήσια έκθεση σχετικά με την απόκτηση των ψηφιακών δεξιοτήτων·
 • να δημιουργήσουν δράσεις και εργαλεία υποστήριξης. Πρόκειται κυρίως για την ενθάρρυνση της δημιουργίας ευρωπαϊκού πλαισίου ψηφιακών δεξιοτήτων, την εμβάθυνση της στήριξης στην πρωτοβουλία Europass, την εκπόνηση ευρωπαϊκού εγχειριδίου πολυμερών εταιρικών σχέσεων, την αποδοχή της ταχείας εισόδου στην ΕΕ επαγγελματιών των ΤΠΕ από τρίτες χώρες, την ενθάρρυνση των γυναικών να επιλέγουν σταδιοδρομίες στις ΤΠΕ [δράση IT girls (EN)] και την προώθηση επιγραμμικής κατάρτισης στον τομέα της γεωργίας και στις αγροτικές περιοχές·
 • να ευαισθητοποιήσουν, με την ενίσχυση κυρίως της ανταλλαγής πληροφοριών και ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και με την υποστήριξη εκστρατειών ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο·
 • να τονωθούν η απασχολησιμότητα και η κοινωνική ένταξη: σε σχέση με την πρωτοβουλία για την ηλεκτρονική ένταξη (EN), η Επιτροπή σκοπεύει να ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες και τις εταιρικές σχέσεις μεταξύ των παρεχόντων την κατάρτιση και των αποδεκτών και να εξετάσει την σκοπιμότητα της δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης πολυμερών πρωτοβουλιών·
 • να ευνοηθεί η ευρύτερη και αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση της επιγραμμικής μάθησης: το 2008, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει έκθεση με συστάσεις σχετικά με δράσεις στοχευμένης επιγραμμικής μάθησης. Θα ενισχύσει επίσης τη δημιουργία επιγραμμικής κατάρτισης και μηχανισμών ανταλλαγής πόρων κατάρτισης του προσωπικού έως το 2009. Τέλος, θα στηρίξει τη σύσταση δικτύων κέντρων κατάρτισης και έρευνας, με σκοπό να προωθηθεί η καλύτερη εκτίμηση των μελλοντικών αναγκών για ψηφιακές δεξιότητες.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 29.02.2008

Top