Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Εναέρια ασφάλεια: Η δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Εναέρια ασφάλεια: Η δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού

Η Επιτροπή αποβλέπει στη βέλτιστη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και την ικανοποίηση όλων των χρηστών - πολιτικών και στρατιωτικών - του εναέριου χώρου, θεωρούμενου ως κοινού αγαθού που επιβάλλεται να υπόκειται σε συλλογική διαχείριση, δίχως σύνορα.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της 1ης Δεκεμβρίου 1999, με θέμα τη δημιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού [COM(1999) 614 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

ΣΥΝΟΨΗ

Η Επιτροπή θεωρεί ότι σημαντική δράση επιβάλλεται να αναληφθεί προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας ανταποκρίνεται στην κοινοτική αρχή της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και εγγυάται τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού.

Η συμφόρηση της εναέριας κυκλοφορίας που χαρακτηρίζει επί του παρόντος τον εναέριο χώρο είναι ένα από τα πλέον αυταπόδεικτα επιχειρήματα που υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα ανάληψης ανάλογης δράσης. Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην Ευρώπη σε πολλές πτήσεις συχνά οφείλονται στον κορεσμό του εναερίου χώρου και των υποδομών. Προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικά κρίσιμες καταστάσεις για όλους τους χρήστες επιβάλλεται να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση αυτής της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι η δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού δεν μπορεί να αποτελέσει απλώς και μόνο αντικείμενο κοινών τεχνικών και επιχειρησιακών μέτρων, αλλά προϋποθέτει τη συλλογική διαχείριση του εναερίου χώρου κατά τρόπον που να επιτρέπει την ουσιαστική αναδιάρθρωση των επιμέρους διαθέσιμων δομών και της χρήσης τους.

Η αναδιοργάνωση αυτή επιβάλλεται να βασίζεται στους κάτωθι προσανατολισμούς:

  • Η οροθέτηση των τομέων και ο καθορισμός των διαδρομών πρέπει να γίνεται ανεξαρτήτως συνόρων. Τοιουτοτρόπως η χρήση του εναερίου χώρου ανταποκρίνεται σε κριτήρια αποδοτικότητας.
  • Η κατανομή του εναερίου χώρου μεταξύ των πολιτικών και των στρατιωτικών χρήσεων πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα νέα γεωπολιτικά δεδομένα και να εντάσσεται σε ένα συνεκτικό και αποδοτικό πλαίσιο.

Προτείνοντας τους συγκεκριμένους προσανατολισμούς, η Επιτροπή έχει επίγνωση του γεγονότος ότι οιαδήποτε δράση και εξέλιξη εξαρτώνται από την συνεργασία των ενδιαφερομένων παραγόντων. Ιδίως το EUROCONTROL (που σήμερα συγκεντρώνει 26 κράτη μέλη μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα κράτη μέλη της Κοινότητας εκτός της Φινλανδίας η οποία βρίσκεται στο στάδιο των διαπραγματεύσεων προκειμένου να καταστεί μέλος) καλείται να εξακολουθήσει να διαδραματίζει καθοριστικής σημασίας ρόλο για την υλοποίηση των δράσεων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη την πείρα που ήδη διαθέτει. Εντούτοις, δεν αποκλείεται τα κράτη μέλη του Eurocontrol, που δεν είναι κράτη μέλη της Κοινότητας, να μην επιθυμούν να πρωτοπορήσουν στον τομέα της αναδιάρθρωσης.

Εν τοιαύτη περιπτώσει, η Κοινότητα καλείται να υποβάλει τις δέουσες προτάσεις ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της Συνθήκης χρησιμοποιώντας άλλα μέσα.

Προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν εμπόδια κατά την υλοποίηση των ως άνω προσανατολισμών, η Επιτροπή προέβλεψε το σχηματισμό δύο εξειδικευμένων πλαισίων εργασίας:

  • έναρξη κοινωνικού διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους. Δεδομένου ότι αυτοί καλούνται να χρησιμοποιήσουν και να εξασφαλίσουν την επιχειρησιακή λειτουργία του ενιαίου ουρανού·
  • συγκρότηση ομάδας υψηλού επιπέδου υπό την προεδρία του αρμόδιου για τις μεταφορές επιτρόπου. Η ομάδα αυτή θα συγκεντρώσει τους υπεύθυνους για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας στα κράτη μέλη και θα παράγει έργο βασιζόμενη στις προτάσεις δράσης που περιέχονται στα παραρτήματα της ανακοίνωσης αυτής.Μεταξύ των δράσεων αυτών προβλέπονται::- η αξιολόγηση των επιδόσεων του ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας·- η ανάπτυξη του δυναμικού αεροναυτικής υποδομής·- ο προγραμματισμός του δυναμικού·- τα μέτρα που αποσκοπούν στην παροχή κινήτρων·- η έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη·- η τυποποίηση των συστημάτων.

Η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει έκθεση εντός 6 μηνών προκειμένου να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση της εφαρμογής των προσανατολισμών που προτάθηκαν με την ανακοίνωση αυτή.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24.01.2007

Top