Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Βιώσιμη κινητικότητα: πρόγραμμα δράσης 2000-2004

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Βιώσιμη κινητικότητα: πρόγραμμα δράσης 2000-2004

1) ΣΤΟΧΟΣ

Υλοποίηση μιας κοινής πολιτικής για ασφαλείς, αποδοτικές, και ανταγωνιστικές μεταφορές λαμβάνοντας υπόψη τα κοινωνικά συμφέροντα και το περιβάλλον.

2) ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών σχετικά με την κοινή πολιτική μεταφορών: η κοινή πολιτική μεταφορών - Βιώσιμη κινητικότητα: προοπτικές για το μέλλον [COM (1998)716 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

3) ΣΥΝΟΨΗ

Στην ανακοίνωση αυτή, η Επιτροπή συνοψίζει τις προτεραιότητες έως το έτος 2000 για θέματα μεταφορών, σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα δράσης 1995-2000 και το πρόγραμμα εργασίας για το 1999. Εν συνεχεία παρουσιάζει τις μακροπρόθεσμες προοπτικές για την περίοδο 2000-2004.

Οι συντελεσθείσες πρόοδοι σε θέματα μεταφορών κατά τα τελευταία έτη εξακολουθούν να θεωρούνται ανεπαρκείς. Ως εκ τούτου οι στρατηγικού χαρακτήρα στόχοι που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα δράσης 1995-2000 εξακολουθούν να είναι επίκαιροι. Πρόκειται για την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών μεταφορών, και εκτός Ένωσης, καθώς και για την συνολική βελτίωση της ποιότητάς τους.

Οι αποδοτικές μεταφορές θα επιτρέψουν την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας του εν λόγω τομέα και θα έχουν θετικές επιπτώσεις στην αύξηση, την ανάπτυξη και την απασχόληση. Προς τούτο είναι απαραίτητο:

 • να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά και η λειτουργία της, ιδίως στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών και των λιμένων και να εξαλειφθούν τα εναπομένοντα εμπόδια στους άλλους τομείς (ιδίως σε ό,τι αφορά την πολιτική αεροπλοΐα),
 • να συγκροτηθούν ολοκληρωμένα συστήματα μεταφορών για την ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων και να προαχθούν τα ευφυή συστήματα μεταφοράς όπως το δορυφορικό σύστημα οικουμενικής πλοήγησης (GNSS),
 • να εφαρμοστεί ορθή και αποδοτική τιμολόγηση η οποία θα περιορίζει τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ των επιμέρους μεταφορικών μέσων και μεταξύ των επιμέρους κρατών μελών,
 • να αξιοποιηθούν οι κοινωνικές πτυχές ιδίως σε ό,τι αφορά τις συνθήκες και το χρόνο απασχόλησης,
 • να ελεγχθεί η εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας ιδίως σε θέματα ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων.

Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των ευρωπαίων πολιτών, θα πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα των μεταφορών. Συγκεκριμένα πρόκειται κατ' αρχήν για την αναβάθμιση της ασφάλειας. Η Επιτροπή θα διατυπώσει προτάσεις προς τούτο στον τομέα της πολιτικής αεροπλοΐας και των θαλασσίων μεταφορών και θα μεριμνήσει για την εφαρμογή προγράμματος δράσης με θέμα την οδική ασφάλεια.

Εν συνεχεία, η ανάπτυξη των μεταφορών θα πρέπει να λάβει υπόψη ενδεχόμενες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην οργάνωση βιώσιμων μεταφορών. Σύμφωνα με τους προσανατολισμούς που καθόρισε η Διάσκεψη του Κιότο, η Επιτροπή θα αποδώσει ιδιαίτερη σημασία στην λήψη μέτρων με στόχο τον περιορισμό της συμβολής των μεταφορών στην μεταβολή του κλίματος. Θα αντιμετωπιστούν επίσης τα προβλήματα θορύβου και εκπομπών που σχετίζονται με τις εναέριες μεταφορές .

Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει επίσης να αποδώσει η πολιτική μεταφορών στα δικαιώματα των καταναλωτών. Προς τούτο η Επιτροπή θα εστιάσει τις εργασίες της στην πολιτική αεροπλοΐα, προκειμένου ιδίως να εξετάσει τις δυνατότητες βελτίωσης της ενημέρωσης των καταναλωτών και τα προγράμματα του είδους "frequent flyer". Παράλληλα θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βελτίωση της ποιότητας των τοπικών δημόσιων μεταφορών.

Το πέμπτο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1998-2002) θα ευνοήσει την ανάπτυξη βιώσιμων και ασφαλών μεταφορών χάρη σε ερευνητικές προσπάθειες που θα εστιασθούν στην ασφάλεια και τα οικολογικά χαρακτηριστικά των επιμέρους μεταφορικών κατηγοριών.

Σε ό,τι αφορά τους εξωτερικούς στόχους της κοινής πολιτικής των μεταφορών η Επιτροπή υπενθυμίζει τις υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης καθώς και τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί με την Ελβετία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ινδία και την Κίνα. Συνεπεία της ολοένα αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, θα πρέπει να εφαρμοστεί εκ μέρους της Ένωσης συνεπής πολιτική έναντι των τρίτων χωρών.

Πιο μακροπρόθεσμα, οι ανωτέρω στόχοι θα πρέπει να διατηρηθούν για την περίοδο 2000-2004. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή υπέβαλε αναλυτικό κατάλογο των αντιστοίχων καθηκόντων. Η Επιτροπή προβλέπει ιδίως:

 • τη μελέτη σκοπιμότητας για μία ευρωπαϊκή βάση δεδομένων σχετικά με τις μεταφορές,
 • τη διευκρίνιση του νομοθετικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών ενισχύσεων,
 • τη διευκόλυνση της διαλειτουργικότητας στις μεταφορές και την εφαρμογή ευφυών συστημάτων,
 • την εξέταση του ρόλου των υπηρεσιών υποστήριξης στην οικονομία των μεταφορών,
 • την περαιτέρω σύγκλιση των προτύπων επιμόρφωσης και επαγγελματικών προσόντων,
 • τη μελέτη των προβλημάτων και των επιδόσεων των επιμέρους μεταφορικών μέσων,
 • την έρευνα υπέρ ενεργειακών λύσεων που να σέβονται περισσότερο το περιβάλλον στον τομέα των μεταφορών,
 • στη διαμόρφωση νέου καθεστώτος για τη διάβαση και διέλευση από τις Άλπεις,
 • την εξέταση του ρόλου των διεθνών οργανισμών που είναι αρμόδιοι για τις μεταφορές στην Ευρώπη καθώς και τις επιπτώσεις των εργασιών του ΟΗΕ και του ΠΟΕ σε θέματα μεταφορών.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23.05.2002

Top