Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ασφαλέστερο πρόγραμμα Διαδικτύου 2009-13

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ασφαλέστερο πρόγραμμα Διαδικτύου 2009-13

Το επιγραμμικό περιβάλλον καθίσταται ολοένα και περισσότερο προσβάσιμο και, ενώ παρέχει θετικά οφέλη, εκθέτει συγχρόνως τους χρήστες σε διαφόρους κινδύνους. Οι ανήλικοι γίνονται όλο και περισσότερο ενεργοί χρήστες, αλλά είναι επίσης ιδιαίτερα ευάλωτοι,. Το πρόγραμμα «Ασφαλέστερο Διαδίκτυο» έχει σκοπό τη βελτίωση της επιγραμμικής ασφάλειας των παιδιών με την καταπολέμηση όχι μόνο του παράνομου περιεχομένου, αλλά και των επιζήμιων συμπεριφορών.

ΠΡΑΞΗ

Aπόφαση 1351/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση πολυετούς κοινοτικού προγράμματος σχετικά με την προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και άλλες τεχνολογίες επικοινωνιών.

ΣΥΝΟΨΗ

Το νέο κοινοτικό πρόγραμμα «Safer Internet» θεσπίζεται με την παρούσα για την περίοδο 2009-13. Αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος Safer Internet plus που δρομολογήθηκε το 2005.

Το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση της ασφάλειας των παιδιών σε ένα επιγραμμικό περιβάλλον και διαρθρώνεται γύρω από δύο στόχους:

  • εμβάθυνση των γνώσεων σχετικά με τους τρόπους χρήσης των νέων τεχνολογιών από τα παιδιά·
  • προσδιορισμός και καταπολέμηση των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται τα παιδιά.

Το πρόγραμμα στοχεύει όχι μόνο στο παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο, αλλά και στις επιβλαβείς συμπεριφορές.

Δράσεις

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσα από τις τέσσερις ακόλουθες γραμμές δράσης:

  • ευαισθητοποίηση του κοινού. Οι δράσεις ευαισθητοποίησης στοχεύουν ιδιαίτερα στα παιδιά, τους γονείς τους και τους δασκάλους. Το ζήτημα είναι η βελτίωση της διάδοσης επαρκούς πληροφόρησης στο μεγαλύτερο δυνατό αριθμό χρηστών σχετικά με τους κινδύνους και τους τρόπους πρόληψής τους. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και διάδοση οικονομικά αποδοτικών εργαλείων ευαισθητοποίησης και σημείων επαφής όπου οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν συμβουλές για αυτά τα θέματα·
  • καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου και των επιβλαβών συμπεριφορών. Οι εν λόγω δραστηριότητες αποσκοπούν στη μείωση του όγκου του παράνομου επιγραμμικού περιεχομένου και στην καταπολέμηση της διανομής υλικού παιδικής πορνογραφίας, των πρακτικών ηλεκτρονικής παρενόχλησης και ψυχολογικής χειραγώγησης με σκοπό τη σεξουαλική κακοποίηση («grooming»). Το πρόγραμμα θέτει στη διάθεση του κοινού προσιτά σημεία επαφής, σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, με σκοπό την αποτελεσματική επισήμανση αυτών των καταχρήσεων. Στοχεύει επίσης στην καταπολέμηση των επιβλαβών συμπεριφορών με την αντιμετώπιση των ψυχολογκών και κοινωνιολογικών πτυχών, δίνοντας προτεραιότητα στην εφαρμογή τεχνικών λύσεων. Επιπλέον, το πρόγραμμα προάγει τη συνεργασία σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ενθαρρύνοντας τους ενδιαφερομένους να ανταλλάσσουν πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές·
  • προαγωγή ενός ασφαλέστερου επιγραμμικού περιβάλλοντος. Οι εν λόγω δραστηριότητες αποσκοπούν στην ενθάρρυνση πρωτοβουλιών αυτό- και συν-ρύθμισης μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών. Έχουν στόχο την ενθάρρυνση της συμμετοχής παιδιών για τη διαμόρφωση ενός ασφαλέστερου επιγραμμικού περιβάλλοντος·
  • συγκρότηση μιας βάσης γνώσεων. Η εν λόγω βάση γνώσεων θα συγκροτείται από τις γνωστές και τις νεοεμφανιζόμενες χρήσεις του επιγραμμικού περιβάλλοντος από τα παιδιά, καθώς και τους κινδύνους και τις συνέπειες που είναι εγγενείς στις χρήσεις αυτές. Αυτή η βάση γνώσεων προβλέπεται να γίνει με τη συνεργασία προσώπων εξειδικευμέων στον τομέα της επιγραμμικής ασφάλειας των παιδιών σε ευρωπαϊκή κλίμακα.

Εφαρμογή

Οι ακόλουθες νομικές οντότητες μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα:

  • κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)·
  • χώρες της ευρωπαϊκής ζώνης ελευθέρων συναλλαγών οι οποίες συμμετέχουν στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο·
  • χώρες προσχώρησης και υποψήφιες χώρες στην ΕΕ, καθώς και χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και της ευρωπαϊκής γειτονίας σύμφωνα με τις συμφωνίες που διέπουν τη συμμετοχή τους σε κοινοτικά προγράμματα·
  • κάθε τρίτη χώρα που είναι συμβαλλόμενο μέρος διεθνούς συμφωνίας που έχει συναφθεί με την Κοινότητα.

Η Επιτροπή φέρει την ευθύνη της γενικής εφαρμογής του προγράμματος και της προετοιμασίας των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας, για την οποία επικουρείται από μία διαχειριστική επιτροπή.

Το πρόγραμμα διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 55 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2009-2013.

Πλαίσιο

Το πρόγραμμα «Safer Internet» διασφαλίζει τη συμβατότητα και τη συμπληρωματικότητα με τις άλλες κοινοτικές πολιτικές, προγράμματα και δράσεις, κυρίως με την πρωτοβουλία «i2010, μια κοινωνία της πληροφορίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση», με τα κοινοτικά προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και με το πρόγραμμα Daphné III.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος-λήξης

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση αριθ.1351/2008/ΕΚ

24.12.2008 – 31.12.2013

-

ΕΕ L 348 τ 24.12.2008

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 26.05.2009

Top