Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ηλεκτρονική ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ διοικήσεων: Πρόγραμμα IDA

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Ηλεκτρονική ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ διοικήσεων: Πρόγραμμα IDA

Το Πρόγραμμα IDA (Interchange of Data between Administrations) αποσκοπεί στην διευκόλυνση της ανάπτυξης και της επιχειρησιακής εφαρμογής των διευρωπαϊκών δικτύων τηλεματικής για την ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ των διοικήσεων των κρατών μελών και /ή των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Η δεύτερη φάση του προγράμματος (IDA II) ξεκίνησε το 1999, με την έκδοση των δύο αυτών αποφάσεων. Το πρόγραμμα επαναπροσανατολίσθηκε προς την αγορά και την διαλειτουργικότητα, με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας της παροχής δημοσίων υπηρεσιών σε απευθείας σύνδεση προς τις επιχειρήσεις και τους ευρωπαίους πολίτες.

Το πρόγραμμα IDABC θα διαδεχθεί το IDA II μετά τη λήξη του στις 31 Δεκεμβρίου 2004.

ΠΡΑΞΕΙΣ

Απόφαση 1719/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12 Ιουλίου 1999, που καθορίζει ένα σύνολο προσανατολισμών, καθώς και σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος, σε θέματα διευρωπαϊκών δικτύων για την ηλεκτρονική ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ διοικήσεων (IDA).

και

Απόφαση 1720/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12 Ιουλίου 1999, που εγκρίνει σύνολο ενεργειών και μέτρων αποσκοπούντων στη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των διευρωπαϊκών δικτύων για την ηλεκτρονική ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ διοικήσεων (IDA) και την πρόσβαση στα δίκτυα αυτά [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Η πρώτη φάση του προγράμματος (IDA I), είχε αρχίσει το 1995 (απόφαση 95/468/ΕΚ). Συνέβαλε στην υλοποίηση μεγάλων δικτύων τηλεματικής σε τομείς όπως η απασχόληση, η υγεία, η γεωργία, η στατιστική και ο ανταγωνισμός.

Τομείς παρέμβασης

Το πρόγραμμα IDA II υποστηρίζει την εφαρμογή σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν, ιδίως, την ανάπτυξη και την υλοποίηση δικτύων τηλεματικής στις υπηρεσίες των κοινοτικών πολιτικών όπως η οικονομική και νομισματική ένωση (ΟΝΕ), η προστασία του καταναλωτή, η υγεία, οι μεταφορές.

Στόχοι

Οι στόχοι που επιδιώκονται από την Κοινότητα μέσω του προγράμματος IDA είναι οι ακόλουθοι:

 • επίτευξη ενός υψηλού βαθμού διαλειτουργικότητας μεταξύ των δικτύων τηλεματικής που έχουν εγκατασταθεί στα κράτη μέλη μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών·
 • υλοποίηση της σύγκλισης των δικτύων αυτών προς μία κοινή διασύνδεση τηλεματικής μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών·
 • να ωφεληθεί η Κοινότητα και οι διοικητικές υπηρεσίες των κρατών μελών από τα αποτελέσματα που θα προκύψουν, ιδίως, από έναν εξορθολογισμό των εργασιών, μείωση της συντήρησης, επιτάχυνση της υλοποίησης νέων δικτύων και εγγύηση ανταλλαγών στοιχείων γενικά ασφαλών και αξιόπιστων·
 • επέκταση στις επιχειρήσεις της Κοινότητας και στους πολίτες της ΕΕ των πλεονεκτημάτων των εν λόγω δικτύων·
 • προώθηση της διάδοσης των καλυτέρων πρακτικών και ενθάρρυνση της εκπόνησης καινοτόμων λύσεων τηλεματικής στις διοικήσεις.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Τα σχέδια θα πρέπει να εντάσσονται στο πλαίσιο των πολιτικών και κοινοτικών δραστηριοτήτων.

Η προτεραιότητα χορηγείται στα σχέδια που βελτιώνουν την οικονομική βιωσιμότητα των δημοσίων διοικήσεων, των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, των κρατών μελών και των περιφερειών και τα οποία, με την εγκατάσταση ή την ανάπτυξή ενός τομεακού δικτύου:

 • συμβάλλουν στην άρση των φραγμών στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων·
 • συμβάλλουν στην επιτυχία της εφαρμογής της ΟΝΕ·
 • ευνοούν τη θεσμική συνεργασία μεταξύ των κοινοτικών οργάνων καθώς και μεταξύ αυτών και των εθνικών και περιφερειακών διοικήσεων·
 • συμβάλλουν στη διαφύλαξη των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας και των κρατών μελών ή στην καταπολέμηση της απάτης·
 • συμβάλλουν στην προπαρασκευή της διεύρυνσης της ΕΕ·
 • ευνοούν τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της Κοινότητας και, ειδικότερα, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων·
 • προσφέρουν οφέλη στα άτομα της ΕΕ.

Δικαιούχοι

Οι κυριότεροι δικαιούχοι είναι οι εθνικές και περιφερειακές διοικήσεις των κρατών μελών και τα κοινοτικά θεσμικά όργανα.

Οικονομική συμβολή της Κοινότητας

Το κόστος υλοποίησης των σχεδίων IDA αναλαμβάνεται από την Κοινότητα σε ποσοστό ανάλογο προς το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν γι' αυτήν. Ο προκαταρκτικός προϋπολογισμός για την περίοδο 1999-2004 πλησιάζει τα 24 εκατ. ευρώ ετησίως.

Κύριες κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση

Τα σχέδια IDA περιλαμβάνουν τις ακόλουθες τέσσερις φάσεις:

 • μία προπαρασκευαστική φάση που οδηγεί στη σύνταξη μιας προκαταρκτικής έκθεσης επί των στόχων, το πεδίο εφαρμογής και του λόγου ύπαρξης του σχεδίου (συγκεκριμένα προβλεπόμενο κόστος και πλεονεκτήματα)·
 • μία φάση σκοπιμότητας που καταλήγει στην εκπόνηση ενός γενικού σχεδίου υλοποίησης·
 • μία φάση τελειοποίησης και επικύρωσης που μπορεί, αν χρειαστεί, να συνίσταται στην εκπόνηση, δοκιμή, αξιολόγηση και έλεγχο σε μικρή κλίμακα της προτεινόμενης για τα υπόψη δίκτυα λύσης·
 • μία φάση υλοποίησης που συνίσταται στην εγκατάσταση των υπόψη δικτύων.

Χώρες σε φάση προσχώρησης

Κατόπιν τροποποιήσεων που έγιναν στις αποφάσεις οι οποίες αποτελούν τη νομική του βάση, το πρόγραμμα IDA ανοίχτηκε στις χώρες που βρίσκονται σε φάση προσχώρησης. Στις 24 Απριλίου 2003, η Σλοβενία, η Πολωνία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Μάλτα, η Εσθονία και η Κύπρος συνήψαν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα πρωτόκολλο συμφωνίας που επισημοποιεί τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα IDA. Η σύναψη αυτών των πρωτοκόλλων συμφωνιών θα επιτρέψει στις υπογράφουσες χώρες να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα με τους ίδιους όρους όπως τα μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Θα συνεισφέρουν επίσης στον ετήσιο προϋπολογισμό του IDA. Οι λοιπές χώρες που βρίσκονται σε φάση προσχώρησης καθώς και οι τρεις υποψήφιες χώρες (Βουλγαρία, Ρουμανία και Τουρκία), πρόκειται να ακολουθήσουν στη διάρκεια του έτους 2003.

Σύνδεσμος με το σχέδιο δράσης eEurope

Τον Ιανουάριο 2002, το πρόγραμμα IDA κατέστη επίσης το μέσος εφαρμογής του κεφαλαίου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-gouvernement) του σχεδίου δράσης eEurope 2005. Το πρόγραμμα IDA υποστηρίζει πράγματι την εκπόνηση υπηρεσιών που δίνουν έμφαση στις ασφαλείς και αποτελεσματικές ηλεκτρονικές ανταλλαγές στοιχείων μεταξύ των διαφόρων επιπέδων της διοίκησης. Οι υπηρεσίες αυτές συνιστούν μια ουσιαστική βάση για τη δημιουργία σύγχρονων δημοσίων υπηρεσιών σε απευθείας σύνδεση όπως το προβλέπει το σχέδιο δράσης eEurope 2005.

Στο πλαίσιο του προγράμματος IDA, η Επιτροπή εγκατέστησε και χρηματοδότησε από διετίας μια υποδομή ασφαλούς επικοινωνίας σε δίκτυο για την ανταλλαγή πληροφοριών (TESTA - Διευρωπαϊκές υπηρεσίες για την τηλεματική μεταξύ διοικήσεων) στην πραγματικότητα μεταξύ όλων των διοικήσεων των κρατών μελών - και, σε λίγο, των χωρών σε φάση προσχώρησης - και των ευρωπαϊκών οργάνων. Με την ανάπτυξη των σχεδίων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, το δίκτυο TESTA θα μπορεί να καταστεί το μέσο υποστήριξης πανευρωπαϊκών υπηρεσιών απευθυνόμενων στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. H IDA χρηματοδοτεί επίσης το πρόγραμμα TESS [Τηλεματική στον τομέα της Κοινωνικής Ασφάλισης ()].

Παραπομπες

Πράξεις

Θέση σε ισχύ

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση 1719/1999/ΕΚ [έκδοση: συναπόφαση COD/1997/0340]

03.08.1999

ΕΕ L 203 της 3.8.1999

Απόφαση 1720/1999/ΕΚ [έγκριση: συναπόφαση COD/1997/0341]

03.08.1999

ΕΕ L 203 της 3.8.1999

Πράξη (εις) τροποποίησης

Θέση σε ισχύ

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση 2046/2002/ΕΚ [έγκριση: συναπόφαση COD/2001/210]

20.11.2002

ΕΕ L 316 της 20.11.2002

Απόφαση 2045/2002/ΕΚ [έγκριση: συναπόφαση COD/2001/0211]

20.11.2002

ΕΕ L 316 της 20.11.2002

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Έκθεση [COM(2003) 100 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].Έκθεση της Επιτροπής, της 7 Μαρτίου 2003, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τι Συμβούλιο - Αξιολόγηση του IDA II.

Η ενδιάμεση αυτή έκθεση αξιολόγησης περιέχει μια σειρά συστάσεων που συνιστούν τους ακόλουθους προσανατολισμούς:

 • έμφαση στην ανάλυση του κόστους-πλεονεκτημάτων των σχεδίων·
 • περιγραφή μιας υποδομής που θα χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για την ανάπτυξη των σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και άλλων τομεακών δικτύων·
 • περαιτέρω ενίσχυση της συνδρομής που η ομάδα IDA προσφέρει στις διάφορες τομεακές διοικήσεις οι οποίες συμμετέχουν στο πρόγραμμα·
 • μείωση του μεγέθους και της πολυπλοκότητας των διαδικασιών που οδηγούν στην υλοποίηση ενός σχεδίου. Ένας εξορθολογισμός των διαδικασιών θα επέτρεπε όχι μόνο τη μείωση των γενικών διοικητικών δαπανών αλλά επίσης και τη βελτίωση της συλλογής στοιχείων·
 • τήρηση μόνιμου αρχείου (μητρώου) των αποτελεσμάτων των οριζοντίων ενεργειών και μέτρων και των σχεδίων που τα χρησιμοποιούν, εντάσσοντας εκεί τα στοιχεία σχετικά με τα σημεία επαφής των διαχειριστών IDA και των υπευθύνων τομεακών σχεδίων.

Πρόταση απόφασης 2004/387/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21 Απριλίου 2004, σχετικά με την διαλειτουργική παροχή πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις δημόσιες διοικήσεις, στις επιχειρήσεις και στους πολίτες (IDABC) [Επίσημη Εφημερίδα L 144 της 30.4.2004].

Το νέο πρόγραμμα IDABC (διαλειτουργική παροχή πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης) έχει στόχο την παροχή πανευρωπαϊκών διοικητικών υπηρεσιών σε απευθείας σύνδεση προς τις δημόσιες υπηρεσίες, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί τη συνέχεια του προγράμματος IDA ΙΙ που φθάνει στο τέλος του στις 31/12/2004. Το πρόγραμμα IDABC θα ξεκινήσει λοιπόν την 1η Ιανουαρίου 2005 για μια περίοδο που θα φθάνει μέχρι το 2009.

Το IDABC είναι ένα πρόγραμμα διευρυμένης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που θα καλύψει τους στόχους του σημερινού προγράμματος IDA. Πάντως, θα φθάσει μακρύτερα δημιουργώντας επίσης πανευρωπαϊκές ηλεκτρονικές υπηρεσίες απευθυνόμενες στις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο πτυχές:

- σχέδια κοινού συμφέροντος για την υποστήριξη των τομεακών πολιτικών,

- οριζόντια μέτρα υπέρ της διαλειτουργικότητας.

Εξάλλου, το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος IDABC είναι πιο ευρύ, καθόσον περικλείει συγχρόνως τα δίκτυα και τις υπηρεσίες και επεκτείνει τα πλεονεκτήματα της αλληλεπίδρασης μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών, των επιχειρήσεων και των πολιτών. Τέλος, η δημοσιονομική κάλυψη προβλέπεται να αυξηθεί για να εξασφαλίσει μια αποτελεσματική, επαρκή και ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τη γλωσσική πολυμορφία της Κοινότητας. Ειδικότερα, η Επιτροπή προτείνει για το πρόγραμμα IDABC να διατεθεί προϋπολογισμός λίγο μεγαλύτερος των 148 εκατ. ευρώ, από τα οποία 59 εκατ. για την περίοδο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006.

See also

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής για το πρόγραμμα IDA (EN).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 01.03.2005

Top