Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ασφαλής χρήση κινητών τηλεφώνων σε αεροσκάφη

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ασφαλής χρήση κινητών τηλεφώνων σε αεροσκάφη

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Απόφαση 2008/294/ΕΚ — όροι χρήσης του ραδιοφάσματος για τη λειτουργία υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών σε αεροσκάφη (MCA)

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ;

  • Η απόφαση θεσπίζει κοινούς κανόνες για την ασφαλή χρήση των κινητών τηλεφώνων σε αεροσκάφη (υπηρεσίες MCA) προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα οι επιβάτες των αερομεταφορών να κάνουν κλήσεις, να στέλνουν και να λαμβάνουν μηνύματα (λειτουργία GSM) κατά τη διάρκεια πτήσεων στην Ευρώπη.
  • Τροποποιήθηκε αργότερα από την οδηγία 2013/654/ΕΕ προκειμένου να επιτρέπεται στις κινητές συσκευές των επιβατών να συνδέονται με τον δέκτη/πομπό του αεροσκάφους μέσω της τεχνολογίας της κινητής τηλεπικοινωνίας 3G και 4G. Αυτό επιτρέπει τη χρήση των ευρυζωνικών υπηρεσιών, όπως την πρόσβαση στο διαδίκτυο, σε αεροσκάφη εξοπλισμένα με MCA.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Το γενικό πλαίσιο χρήσης των κινητών τηλεφώνων σε αεροσκάφη εξαρτάται από δύο παράγοντες:

Η άδεια που χορηγείται από μία χώρα όσον αφορά τη συμμόρφωση του εξοπλισμού MCA θα ισχύει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Αυτό θα επιτρέπει τη συνεχή παροχή υπηρεσιών MCA σε επιβάτες αερομεταφορών σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ.

Πεδίο εφαρμογής

  • Η παρούσα απόφαση αφορά μόνο τις τεχνικές απαιτήσεις που είναι αναγκαίες για τη σύνδεση μεταξύ των κινητών συσκευών των επιβατών και του δέκτη/πομπού του αεροσκάφους που είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικού του θαλάμου των επιβατών.
  • Δεν ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο μεταδίδεται το σήμα μεταξύ του αεροσκάφους και του εδάφους ούτε ζητήματα αδειοδότησης, εμπορικά ή αεροναυτικά ζητήματα.
  • Η εγκατάσταση συστήματος MCA είναι απαραίτητη μόνο εάν η αεροπορική εταιρεία προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες MCA στους επιβάτες της. Σε αυτήν την περίπτωση, η αεροπορική εταιρεία μπορεί να αποφασίσει εάν, για την άνεση και την προστασία της ιδιωτικής ζωής των επιβατών, θα επιτρέπονται μόνο οι υπηρεσίες δεδομένων ή και οι φωνητικές κλήσεις.

Λειτουργία

  • Οι κινητές συσκευές των επιβατών συνδέονται με κυψελοειδές δίκτυο εντός του αεροσκάφους (σταθμός πομποδεκτών βάσης αεροσκάφους), το οποίο επικοινωνεί με τη σειρά του με τη γη, συνήθως δορυφορικά.
  • Προκειμένου να αποφεύγεται η δημιουργία παρεμβολών από τα τηλέφωνα των επιβατών των αερομεταφορών στα χερσαία δίκτυα ραδιοεπικοινωνίας, το σύστημα μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνον όταν το αεροσκάφος βρίσκεται σε ύψος άνω των 3000 m / 10 000 ft .
  • Μεταξύ του επιπέδου του εδάφους και των 3 000 m , τα κινητά τερματικά πρέπει να διατηρούνται σε λειτουργία πτήσης.
  • Άνω των 3 000 m , το πλήρωμα θα ενημερώνει τους επιβάτες σε αεροσκάφος εξοπλισμένο με MCA ότι μπορούν να μεταβούν σε «κανονική» λειτουργία και να κάνουν και να λαμβάνουν κλήσεις κ.λπ. με τον ίδιο τρόπο που θα το έκαναν στο έδαφος.
  • Η υπηρεσία περιαγωγής παρέχεται με χρέωση η οποία καθορίζεται από την αεροπορική εταιρεία και/ή τον πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης.

Ασφάλεια

Κάθε συστατικό στοιχείο, προτού επιτραπεί να εγκατασταθεί εντός ενός αεροσκάφους, πρέπει να λαμβάνει πιστοποίηση πτητικής ικανότητας χορηγούμενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας. Ως εκ τούτου, το σύστημα MCA είναι ασφαλές από αεροναυτική άποψη.

Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να επιβάλλουν τεχνικούς περιορισμούς προκειμένου να αποφεύγονται οι παρεμβολές και άλλες διαταραχές των χερσαίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων από σήματα που εκπέμπονται προς και από τις κινητές συσκευές των επιβατών αερομεταφορών.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ;

Εφαρμόζεται από τις 7 Απριλίου 2008.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση 2008/294/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2008, σχετικά με εναρμονισμένους όρους χρήσης του ραδιοφάσματος για τη λειτουργία υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών σε αεροσκάφη (MCA) στην Κοινότητα (ΕΕ L 98 της 10.4.2008, σ. 19-23)

Διαδοχικές τροποποιήσεις της απόφασης 2008/294/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοπoιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Σύσταση της Επιτροπής της 7ης Απριλίου 2008 για την αδειοδότηση υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών σε αεροσκάφη (υπηρεσιών MCA) στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 1257] (ΕΕ L 98 της 10.4.2008, σ. 24-27)

τελευταία ενημέρωση 28.06.2016

Top