Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Κοινή επιχείρηση Galileo

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Κοινή επιχείρηση Galileo

Το πρόγραμμα GALILEO είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ραδιοπλοήγησης και προσδιορισμού στίγματος με δορυφόρο. Έχοντας δρομολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναπτυχθεί από κοινού με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, θα εξασφαλίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια ανεξάρτητη τεχνολογία έναντι του αμερικανικού GPS και του ρωσικού GLONASS. Με τον συγκεκριμένο κανονισμό, ο οποίος εκδόθηκε το 2002, συστάθηκε κοινή επιχείρηση, επιφορτισμένη με τη διαχείριση της φάσης ανάπτυξης του προγράμματος GALILEO. Ο κανονισμός αυτός τροποποιήθηκε στη συνέχεια, ώστε η επιχείρηση GALILEO να πάψει να υφίσταται στις 31 Δεκεμβρίου 2006. Δεδομένου ότι η φάση ανάπτυξης έπρεπε να συνεχιστεί μέχρι τα τέλη του 2008, τις δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης ανέλαβε η εποπτική αρχή του GNSS (Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης).

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 876/2002 του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2002 για τη δημιουργία της κοινής επιχείρησης GALILEO [Επίσημη Εφημερίδα L 138 της 28.5.2002] [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Το πρόγραμμα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης GALILEO προβάλλει τη διττή ανάγκη να δοθεί ώθηση στη βιομηχανία και στον τομέα των υπηρεσιών και να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία της Ευρώπης σε μια πραγματικά απαραίτητη τεχνολογία. Σχεδιάστηκε για να υλοποιηθεί σταδιακά ως εξής:

  • η φάση καθορισμού έδωσε τη δυνατότητα να προσδιοριστούν τα βασικά στοιχεία του έργου·
  • η φάση ανάπτυξης (η οποία επρόκειτο αρχικά να καλύψει τη χρονική περίοδο 2002-2005), έχει ως αντικείμενο τον έλεγχο της τήρησης των προδιαγραφών και τη δοκιμή των διαφόρων συνιστωσών της αρχιτεκτονικής του συστήματος· στην πραγματικότητα, αναμένεται να διαρκέσει πέραν του 2008·
  • θα ακολουθήσουν η φάση εγκατάστασης, που συνίσταται στην κατασκευή και εκτόξευση των δορυφόρων, καθώς και στην εγκατάσταση των επίγειων σταθμών και εξοπλισμών, και
  • τέλος, η φάση εκμετάλλευσης.

Ο παρών κανονισμός ορίζει τις αρχές λειτουργίας και το καταστατικό της κοινής επιχείρησης GALILEO. Το ζητούμενο είναι μια ευέλικτη δομή, η οποία θα διαθέτει νομική προσωπικότητα και θα είναι ικανή να συνάπτει τις αναγκαίες συμβάσεις για τη δημιουργία ευρωπαϊκού συστήματος δορυφορικής ραδιοπλοήγησης μέσω έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Αρχικά, η κοινή επιχείρηση επρόκειτο να καλύψει την περίοδο 2002-2005, οπότε θα έληγε η φάση ανάπτυξης, με δυνατότητα παράτασης. Επειδή όμως η φάση ανάπτυξης δεν θα έχει ολοκληρωθεί πριν από τα τέλη του 2008, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έκρινε σκόπιμο να παρατείνει τη λειτουργία της κοινής επιχείρησης το 2007, καθώς η εποπτική αρχή του GNSS, η οποία συνεστήθη το 2004, ήταν σε θέση να φέρει εις πέρας τις απαιτούμενες εργασίες.

Κατόπιν τούτου, η κοινή επιχείρηση GALILEO έπαψε να υφίσταται στις 31 Δεκεμβρίου 2006.

Τα δύο βασικά καθήκοντα της κοινής επιχείρησης ήταν:

  • να υλοποιήσει τη φάση ανάπτυξης: για το σκοπό αυτό, η κοινή επιχείρηση ανέθεσε με συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος τις δραστηριότητες που απαιτεί η φάση ανάπτυξης όσον αφορά το διαστημικό και το ανάλογο επίγειο τμήμα του συστήματος·
  • να προετοιμάσει τις επόμενες φάσεις του προγράμματος: η κοινή επιχείρηση επέτρεψε την κινητοποίηση των αναγκαίων δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων και προετοίμασε τη συγκρότηση των δομών διαχείρισης των μεταγενέστερων φάσεων του προγράμματος.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος - Ημερομηνία εκπνοής

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 876/2002

28.5.2002

-

EE L 138 της 28.5.2002

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1943/2006

22.12.2006

-

EE L 367 της 22.12.2006

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την ανάπτυξη ενός Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης (GNSS) - GALILEO [COM(2003) 578 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο - Ενσωμάτωση του προγράμματος EGNOS στο πρόγραμμα GALILEO [COM(2003) 123 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο - Κατάσταση προόδου του ερευνητικού προγράμματος GALILEO στις αρχές του 2004 [COM(2004) 112 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]. Η ανασκόπηση διενεργήθηκε προτού παρέλθουν έξι μήνες από την ουσιαστική θέση σε λειτουργία της κοινής επιχείρησης GALILEO. Κατά την Επιτροπή, το 2003 υπήρξε καθοριστικό για το πρόγραμμα. Οι δύο πρώτοι πειραματικοί δορυφόροι έχουν παραγγελθεί και προβλέπεται να αρχίσουν να εκπέμπουν το σήμα τους το 2006 διασφαλίζοντας έτσι τις συχνότητες που τους εκχωρήθηκαν τον Ιούνιο του 2003 στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Διάσκεψης Ραδιοεπικοινωνιών. Η διεθνής συνεργασία βρίσκεται σε πλήρη άνθηση, δεδομένου ότι το ενδιαφέρον των τρίτων χωρών αυξάνεται συνεχώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε σχετική συμφωνία με την Κίνα τον Οκτώβριο του 2003, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες (συμφωνία τον Φεβρουάριο του 2004), το Ισραήλ (συμφωνία τον Μάρτιο του 2004), τη Ρωσία, τη Βραζιλία, την Ινδία, την Ιαπωνία, τον Καναδά και τη Νότιο Κορέα. Όσον αφορά τη μετάβαση στις φάσεις της εγκατάστασης το 2006-2007 και της εκμετάλλευσης μετά το 2008 (σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα), τρεις κοινοπραξίες εξεδήλωσαν ενδιαφέρον να επενδύσουν στο πρόγραμμα. Η επιχείρηση που θα επιλεγεί θα συνεισφέρει 1,5 δισ. ευρώ.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 24ης Σεπτεμβρίου 2002 σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος GALILEO [COM(2002) 518 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Τέσσερις μήνες μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 876/2002, η ανακοίνωση ανακεφαλαιώνει την κατάσταση όσον αφορά την υλοποίηση του προγράμματος GALILEO (φάση ανάπτυξης). Η σύσταση της κοινής επιχείρησης καθυστέρησε λόγω δυσχερειών τις οποίες συνάντησε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος στην οριστικοποίηση των αντίστοιχων συνεισφορών των κρατών μελών. Το συμβούλιο ασφαλείας θα συσταθεί προσεχώς. Εμπλουτίστηκε το τεχνικό έγγραφο στο οποίο καθορίζονται ο σκοπός του GALILEO, καθώς και το φάσμα, οι επιδόσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συναφών υπηρεσιών. Στην προσεχή Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών (CMR), τον Ιούνιο/Ιούλιο 2003, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί μια αρκετά ευέλικτη πρόσβαση του GALILEO στο φάσμα συχνοτήτων για την παροχή όλων των σχεδιαζόμενων υπηρεσιών και τη συμβατότητά του με τα άλλα συστήματα ραδιοπλοήγησης (το αμερικανικό GPS, το ρωσικό GLONASS και τα κινεζικά συστήματα). Ο παγκόσμιος προσανατολισμός του GALILEO προϋποθέτει μια αποτελεσματική συνεργασία με όλες τις τρίτες χώρες.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο: «Η μετάβαση του ευρωπαϊκού προγράμματος δορυφορικής ραδιοπλοήγησης στις φάσεις εγκατάστασης και εκμετάλλευσης» [COM(2004) 636 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 02.08.2007

Top