Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή στα διευρωπαϊκά δίκτυα

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή στα διευρωπαϊκά δίκτυα

Η πολιτική για τα διευρωπαϊκά δίκτυα χρειάζεται τα κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα ώστε να καταστεί δυνατή η ενίσχυση των έργων με την υψηλότερη διευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2236/95 του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 1995, περί καθορισμού των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους όρους, τις λεπτομέρειες και τις διαδικασίες εφαρμογής της κοινοτικής ενίσχυσης υπέρ έργων κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων υποδομής των μεταφορών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών.

Κριτήρια επιλεξιμότητας:

 • έργα κοινού ενδιαφέροντος που εντάσσονται στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του άρθρου 155 της Συνθήκης του Άμστερνταμ·
 • έργα χρηματοδοτούμενα από τα κράτη μέλη, από περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή από οργανισμούς εξομοιούμενους, από διοικητικής ή νομικής πλευράς, προς τους δημόσιους.

Η έννοια «έργο» περιλαμβάνει μέρη έργων που είναι τεχνικώς και χρηματοδοτικώς ανεξάρτητα και τα οποία συγκροτούν σύνολο που θα εκπληρώσει μια οικονομική και τεχνική αποστολή.

Μορφές παρέμβασης:

 • συγχρηματοδότηση μελετών σχετικά με τα έργα, περιλαμβανόμενων προπαρασκευαστικών μελετών, μελετών σκοπιμότητας και αξιολόγησης και άλλων μέτρων τεχνικής υποστήριξης των εν λόγω μελετών (πλην εξαιρέσεων, η κοινοτική συμμετοχή δεν μπορεί, κατά γενικό κανόνα, να υπερβαίνει το 50 % της συνολικής δαπάνης μιας μελέτης·
 • συμβολή στα ασφάλιστρα εγγύησης δανείων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων ή άλλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών·
 • επιδότηση επιτοκίου για τα δάνεια που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή άλλοι δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί·
 • άμεσες επιδοτήσεις επενδύσεων σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις·
 • συνδυασμός, κατά περίπτωση, των κοινοτικών ενισχύσεων που αναφέρονται στα προηγούμενα σημεία.

Το συνολικό ύψος της κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού κόστους των επενδύσεων.

Η Επιτροπή καταρτίζει ενδεικτικό πολυετές πρόγραμμα που χρησιμεύει ως βάση αναφοράς των ετησίων αποφάσεων σχετικά με την κατανομή των κοινοτικών συνδρομών σε έργα.

Κριτήρια επιλογής έργων. Η κοινοτική συνδρομή παρέχεται κατά προτεραιότητα σε έργα, στο βαθμό που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 129 Β της Συνθήκης, καθώς και στους άλλους στόχους και προτεραιότητες που καλύπτουν οι προσανατολισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 129 Γ, παράγραφος 1. Προορίζεται για τα έργα που έχουν εν δυνάμει οικονομική βιωσιμότητα και των οποίων η οικονομική αποδοτικότητα κρίνεται ανεπαρκής. Η απόφαση χορήγησης της συνδρομής πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τα εξής:

 • ωριμότητα του έργου·
 • τόνωση της δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης·
 • ευρωστία του χρηματοδοτικού πλαισίου των έργων·
 • άμεσες ή έμμεσες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, ιδίως στην απασχόληση·
 • επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη ο συντονισμός των διασυνοριακών έργων.

Οι αιτήσεις παροχής συνδρομής πρέπει να αποστέλλονται στην Επιτροπή μέσω του οικείου κράτους μέλους ή από τον άμεσα ενδιαφερόμενο οργανισμό με τη συγκατάθεση του κράτους μέλους. Ο κανονισμός προδιαγράφει τα στοιχεία εκτίμησης και αναγνώρισης που οφείλει να περιλαμβάνει κάθε αίτηση (πρόκειται, για παράδειγμα, για την ονομασία του υπεύθυνου οργανισμού, τη σκοπούμενη μορφή παρέμβασης και την περιγραφή του οικείου έργου, κλπ.).

Δημοσιονομικές διατάξεις: επιλέξιμες δαπάνες και τρόποι πληρωμής.

Ο δημοσιονομικός έλεγχος διενεργείται από τα κράτη μέλη. Ανεξάρτητα από τον έλεγχο αυτό, η Επιτροπή δύναται να αποστείλει επί τόπου υπαλλήλους της για τον έλεγχο των χρηματοδοτούμενων έργων. Η Επιτροπή δύναται να ελαττώσει, αναστείλει ή καταργήσει τη χρηματοδοτική συνδρομή σε περίπτωση που διαπιστωθούν ανωμαλίες ή όποτε δεν πληρούται κάποια από τις προϋποθέσεις που τάσσει η απόφαση χορήγησης της συνδρομής.

Συνεργασία για τη συστηματική εκτίμηση του βαθμού προόδου των έργων. Η Επιτροπή υποβάλλει κατ' έτος έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Κατά την εφαρμογή του κανονισμού, η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή η οποία συνεδριάζει με κατάλληλη σύνθεση σε συνάρτηση με τον αντιμετωπιζόμενο τομέα (μεταφορές, τηλεπικοινωνίες ή ενέργεια). Αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών και προεδρεύεται από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Πρόκειται για επιτροπή κανονιστικού χαρακτήρα.

Το ύψος χρηματοδοτικής αναφοράς για την υλοποίηση του κανονισμού για την περίοδο 1995-1999 είναι 2,345 δισ. ευρώ.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2236/95 [διαδικασία συνεργασίας: SYN/1994/0065]

24.09.1995

-

ΕΕ L 228 της 23.9.1995

Τροποποιητικές πράξεις

Έναρξη ισχύος

Μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1655/1999

18.08.1999

-

ΕΕ L 197 της 29.07.1999

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 788/2004

03.05.2004

-

ΕΕ L 138 της 30.04.2004

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 807/2004

20.05.2004

-

ΕΕ L 143 της 30.4.2004

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1159/2005

11.08.2005

-

ΕΕ L 191 της 22.07.2005

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής οικονομικής συνδρομής στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας και περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2236/95 του Συμβουλίου [COM(2004) 475 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Aπόφαση αριθ. 1364/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, για καθορισμό προσανατολισμών σχετικά με τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας και την κατάργηση της απόφασης 96/391/ΕΚ και της απόφασης 1229/2003/ΕΚ [Επίσημη Εφημερίδα L 262 της 22.9.2006]

See also

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα «Διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας (RTE-E)» (ΕΝ) της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας και Μεταφορών.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 06.04.2007

Top