Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Θαλάσσια ασφάλεια: Διεθνή πρότυπα σχετικά την πρόληψη της ρύπανσης και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στα σκάφη (Έλεγχος από το κράτος του λιμένα)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Θαλάσσια ασφάλεια: Διεθνή πρότυπα σχετικά την πρόληψη της ρύπανσης και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στα σκάφη (Έλεγχος από το κράτος του λιμένα)

Η παρούσα οδηγία έχει σκοπό να εναρμονίσει τους όρους εφαρμογής των διεθνών κανόνων σχετικά με τη θαλάσσια ασφάλεια, την πρόληψη της ρύπανσης και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί του σκάφους, για πλοία που προσεγγίζουν τους λιμένες της Κοινότητας και πλέουν στα ύδατα που υπάγονται στη δικαιοδοσία κρατών μελών.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 95/21/ΕΚ του Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 1995 για την επιβολή, σχετικά με τη ναυσιπλοΐα που συνεπάγεται χρήση κοινοτικών λιμένων ή διέλευση από ύδατα υπό τη δικαιοδοσία κράτους μέλους, των διεθνών προτύπων για την ασφάλεια των πλοίων, την πρόληψη της ρύπανσης και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί των πλοίων (έλεγχος του κράτους του λιμένα)

[Επίσημη Εφημερίδα L 157, 07.07.1995].

ΣΥΝΟΨΗ

Η οδηγία αποσκοπεί στη βελτίωση της θαλάσσιας ασφάλειας στα κοινοτικά ύδατα προσπαθώντας να εξασφαλίσει ότι δεν πλέουν στα ύδατα αυτά σκάφη που δεν ανταποκρίνονται στα θεσπισθέντα πρότυπα.

Η οδηγία αυτή εφαρμόζεται σε όλα τα σκάφη και τα πληρώματά τους που βρίσκονται ελλιμενισμένα εντός λιμένος κράτους μέλους ή εντός σταθμού ανοικτής θαλάσσης ή είναι αγκυροβολημένα στα ανοιχτά ενός εκ των εν λόγω λιμένων ή σταθμών.

Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να συστήσουν και να ελέγχουν τις διοικητικές αρχές ναυσιπλοΐας οι οποίες αποκαλούνται "αρμόδιες αρχές" και επιφορτίζονται με την επιθεώρηση των σκαφών που προσδένουν στους λιμένες τους ή πλέουν σε ύδατα τα οποία εμπίπτουν στη νομολογία τους.

Έκαστο κράτος μέλος υποχρεούται να ελέγχει τουλάχιστον 25 % του αριθμού των σκαφών υπό ξένη σημαία που εισέρχονται στους λιμένες του. Απαλλάσσονται τα ήδη επιθεωρηθέντα σκάφη επί εξάμηνο.

Υφίσταται υποχρέωση εκτέλεσης προσεκτικότερων ελέγχων στις εξής κατηγορίες σκαφών:

  • πετρελαιοφόρα τα οποία θα αποσυρθούν από τη ναυσιπλοΐα εντός πενταετίας ή μικρότερου χρονικού διαστήματος
  • τα σκάφη μεταφοράς φορτίου χύδην των οποίων η ηλικία υπερβαίνει τα 12 έτη
  • τα επιβατηγά σκάφη.
  • τα δεξαμενόπλοια για αέριο και χημικά προϊόντα, ηλικίας μεγαλύτερης των δέκα ετών η οποία υπολογίζεται βάσει της ημερομηνίας κατασκευής που αναφέρεται στα έγγραφα ασφάλειας του σκάφους.

Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να φροντίζουν για την αντιμετώπιση των ανωμαλιών που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης.

Στην περίπτωση της συνέχειας που δίνεται μετά τις επιθεωρήσεις και την ακινητοποίηση σκάφους τα κράτη μέλη πρέπει να κοινοποιούν τις μετακινήσεις, τα ληφθέντα μέτρα και τις κυρώσεις (απαγόρευση πρόσβασης σε όλους τους λιμένες της Κοινότητας) στα σκάφη τα οποία αρνούνται να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των αρμοδίων αρχών.

Οι πλοηγοί των σκαφών και οι λιμενικές αρχές υποχρεούνται να κοινοποιούν τις διαπιστωμένες ανωμαλίες εκ μέρους τους.

Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να μεριμνούν ώστε οι αρμόδιες αρχές τους να συνεργάζονται με τις αντίστοιχες των υπολοίπων κρατών μελών.

Κάθε αρμόδια αρχή υποχρεούται να δημοσιεύει ανά τρίμηνο πληροφορίες όσον αφορά τον αριθμό των επιβληθεισών ακινητοποιήσεων καθώς και τους κανόνες που διέπουν τις ως άνω πληροφορίες.

Οι εφοπλιστές και οι φορείς εκμετάλλευσης σκάφους στο οποίο παρατηρούνται ανωμαλίες που δικαιολογούν την ακινητοποίησή του υποχρεούνται να καταβάλουν ποσό κάλυψης των δαπανών επιθεώρησης.

Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να κοινοποιούν κάθε έτος τον αριθμό των απασχολούμενων επιθεωρητών καθώς και τον αριθμό των σκαφών που έχουν εισέλθει στους λιμένες τους.

Συγκροτείται κανονιστική επιτροπή η οποία επικουρεί την Επιτροπή.

Η οδηγία αριθ. 98/25/ΕΚ θεσπίζει διαδικασία που ισχύει σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν πιστοποιητικά ISM (διεθνής κώδικας διαχείρισης για την ασφάλεια της εκμετάλλευσης πλοίων και την πρόληψη της ρύπανσης).

Οδηγία 98/25/ΕΚ

Η οδηγία αυτή έχει ως στόχο την ενημέρωση της οδηγίας 95/21/ΕΚ προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις που επήλθαν πρόσφατα στις διεθνείς συμβάσεις MARPOL (σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης της προκαλούμενης από τα πλοία) και SOLAS (διεθνής σύμβαση για τη διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα) καθώς και τη σύμβαση STCW, 1978, για τα πρότυπα εκπαίδευσης, πιστοποίησης και τήρησης φυλακής.

Οδηγία 98/42/ΕΚ

Το παρόν νομοθετικό μέτρο τροποποιεί το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 95/21/ΕΚ όσον αφορά την επιλογή πλοίων προς επιθεώρηση και την παροχή προτεραιότητας στα πλοία που αναφέρονται στο παράρτημα I μέρος I.

Οδηγία 1999/97/ΕΚ

Η οδηγία αυτή λαμβάνει υπόψη τις τροποποιήσεις των συμβάσεων, πρωτοκόλλων, κωδίκων και ψηφισμάτων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) καθώς και τις εξελίξεις που έχουν επέλθει στο πλαίσιο του μνημονίου συμφωνίας των Παρισίων. Παράλληλα τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εξάλειψη κάθε νομικού εμποδίου όσον αφορά τη δημοσίευση του καταλόγου πλοίων που επιθεωρήθηκαν, ακινητοποιήθηκαν ή των οποίων έχει απαγορευθεί η είσοδος σε λιμένα της Κοινότητας. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να προωθήσουν τις μεθόδους της ευρύτερης και εγκαιρότερης δυνατής διάδοσης.

Οδηγία 2001/106/ΕΚ

Ο στόχος της οδηγίας είναι να καταστεί υποχρεωτικό μάλλον παρά διακριτικό το καθεστώς επιθεώρησης ορισμένων πλοίων που είναι ενδεχομένως επικίνδυνα, να ενισχυθούν τα μέτρα τα σχετικά με πλοία τα οποία εμφανώς υπολείπονται όσον αφορά την τήρηση των κανόνων και να διασφαλιστεί η καλύτερη εφαρμογή της οδηγίας 95/21/ΕΚ.

Οδηγία 2002/84/ΕΚ

Η οδηγία αυτή έχει ως στόχο τη βελτίωση της εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας που διέπει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία και τους όρους διαβίωσης και εργασίας επί των πλοίων.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 95/21/ΕΚ

27.07.1995

30.06.1996

ΕΕ L 157 της 07.07.1995

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 98/25/ΕΚ

07.05.1998

01.07.1998

ΕΕ L 133 της 07.05.1998

Οδηγία 98/42/ΕΚ

04.07.1998

30.09.1998

ΕΕ L 184 της 27.06.1998

Οδηγία 1999/97/ΕΚ

30.12.1999

13.12.2000

ΕΕ L 331 της 23.12.1999

Οδηγία 2001/106/ΕΚ

22.01.2002

22.07.2003

ΕΕ L 19 της 22.01.2002

Οδηγία 2002/84/ΕΚ

29.11.2002

23.11.2003

ΕΕ L 324 της 29.11.2002

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15.05.2007

Top