Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Αντιμετώπιση των κινδύνων που ενέχουν οι χημικές ουσίες (σύμβαση της Στοκχόλμης)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Αντιμετώπιση των κινδύνων που ενέχουν οι χημικές ουσίες (σύμβαση της Στοκχόλμης)

Οι έμμονοι οργανικοί ρύποι βλάπτουν την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον. Η σύμβαση της Στοκχόλμης βασίζεται στην αρχή της προφύλαξης και επιδιώκει την ασφαλή κατάργηση των εν λόγω ουσιών καθώς και τη μείωση της παραγωγής και χρήσης τους.

ΠΡΆΞΗ

Απόφαση 2006/507/ΕΚ του Συμβουλίου, της 14ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της σύμβασης της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους

ΣΎΝΟΨΗ

Οι έμμονοι οργανικοί ρύποι βλάπτουν την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον. Η σύμβαση της Στοκχόλμης βασίζεται στην αρχή της προφύλαξης και επιδιώκει την ασφαλή κατάργηση των εν λόγω ουσιών καθώς και τη μείωση της παραγωγής και χρήσης τους.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΈΠΕΙ Η ΠΑΡΟΎΣΑ ΑΠΌΦΑΣΗ;

Εγκρίνει την απόφαση συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως υφίστατο κατά την περίοδο έγκρισης της απόφασης) στη σύμβαση της Στοκχόλμης. Ορίζει τους έμμονους οργανικούς ρύπους καθώς και κανόνες που διέπουν την παραγωγή, εισαγωγή και εξαγωγή τους. Απαιτεί να παραμένει ενήμερο το κοινό, οι πολιτικοί και η χημική βιομηχανία σχετικά με τους κινδύνους που ενέχουν οι εν λόγω ρύποι.

ΒΑΣΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ

Ορισμός

Οι έμμονοι οργανικοί ρύποι είναι χημικές ουσίες με ορισμένες τοξικές ιδιότητες οι οποίες ανθίστανται στη διάσπαση. Συσσωρεύονται σε ζωντανούς οργανισμούς, μεταφέρονται μέσω του αέρα, του νερού και των μεταναστευτικών ειδών και συσσωρεύονται σε χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα. Η ρύπανση που προκαλείται από τους έμμονους οργανικούς ρύπους συνιστά διασυνοριακό πρόβλημα που απαιτεί διεθνή δράση.

Πεδίο εφαρμογής

Η σύμβαση καλύπτει 23 έμμονους οργανικούς ρύπους προτεραιότητας οι οποίοι παράγονται εκούσια και ακούσια (π.χ. από πηγές όπως οι κλίβανοι αποτέφρωσης αποβλήτων).

Οι ρύποι αυτοί είναι: αλδρίνη, χλωρδάνιο, χλωρδεκόνη, διχλωρο-διφαινυλο-τριχλωροαιθάνιο (DDT), διελδρίνη, ενδρίνη, επταχλώριο, εξαβρωμοδιφαινύλιο, εξαβρωμοκυκλοεξάνιο, εξαβρωμοδιφαινυλαιθέρας και επταβρωμοδιφαινυλαιθέρας, εξαχλωροβενζόλιο (HCB), άλφα εξαχλωροκυκλοεξάνιο, βήτα εξαχλωροκυκλοεξάνιο, λινδάνιο, mirex, υπερφθοροκτανοσουλφονικό οξύ, τα άλατά του και υπερφθοροοκτανοσουλφονυλοφθορίδιο, πολυχλωριωμένες διβενζο-παρα-διοξίνες (PCDD), πολυχλωριωμένα διβενζοφουράνια (PCDF), πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB), τεχνικό endosulfan και τα σχετικά ισομερή του, τετραβρωμοδιφαινυλαιθέρας και πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρας και τοξαφαίνιο.

Εφαρμογή

Τρία όργανα εφαρμόζουν τη σύμβαση σε διεθνές επίπεδο:

η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών: απαρτίζεται από όλους τους υπογράφοντες καθώς και παρατηρητές, εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Θεσπίζει κανόνες εφαρμογής και είναι υπεύθυνη για σημαντικές αποφάσεις,

η επιτροπή εξέτασης έμμονων οργανικών ρύπων: αποτελείται από ειδικούς οι οποίοι εξετάζουν προτάσεις για προθήκη νέων ουσιών στη σύμβαση,

η Γραμματεία: επιφορτισμένη με διοικητικά καθήκοντα.

Τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να καταρτίσουν σχέδια για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών δυνάμει της σύμβασης. Κάθε μέρος ορίζει έναν εθνικό σημείο επαφής για να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών.

Παραγωγή, χρήση, εισαγωγή & εξαγωγή

Η σύμβαση προβλέπει την παύση της παραγωγής, χρήσης, εισαγωγής και εξαγωγής απαγορευμένων έμμονων οργανικών ρύπων.

Στόχος είναι η ελαχιστοποίηση και, όπου είναι δυνατόν, η εξάλειψη της ακούσιας παραγωγής και απελευθέρωσης έμμονων οργανικών ρύπων. Για τον σκοπό αυτό, οι υπογράφοντες πρέπει να καταρτίσουν σχέδια δράσης και να επιδιώκουν να χρησιμοποιούν υλικά, προϊόντα και διεργασίες υποκατάστασης.

ΠΛΑΊΣΙΟ

Η σύμβαση εγκρίθηκε το 2001. Άρχισε να ισχύει το 2004. Υπεγράφη από 179 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΛΈΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΆ

Αρχή της προφύλαξης: προσέγγιση για τη διαχείριση κινδύνων, σύμφωνα με την οποία, εάν υπάρχει πιθανότητα δεδομένη πολιτική ή δράση να προκαλέσει ζημιά στον άνθρωπο ή το περιβάλλον και εάν δεν υπάρχει ακόμα επιστημονική συναίνεση για το ζήτημα, δεν θα πρέπει να επιδιωχθεί η εν λόγω πολιτική ή δράση.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απόφαση 2006/507/ΕΚ

14.10.2004

-

ΕΕ L 209 της 31.7.2006, σ. 1-2

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τους έμμονους οργανικούς ρύπους και την τροποποίηση της οδηγίας 79/117/ΕΟΚ (ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 7-49).

Απόφαση 2004/259/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Φεβρουαρίου 2004, σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του πρωτοκόλλου της σύμβασης του 1979 για τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση μεγάλης απόστασης που οφείλεται στους έμμονους οργανικούς ρύπους (ΕΕ L 81 της19.3.2004, σ. 35-36).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 03.04.2015

Top