Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ασφαλή και αποτελεσματικά λιπάσματα στην αγορά της ΕΕ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ασφαλή και αποτελεσματικά λιπάσματα στην αγορά της ΕΕ

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 σχετικά με τα λιπάσματα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

  • Ο κανονισμός συγκεντρώνει σε μία νομοθετική πράξη όλους τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζονται στα λιπάσματα - χημικές ενώσεις που παρέχουν θρεπτικά συστατικά στα φυτά.
  • Διασφαλίζει ότι αυτές οι εξαιρετικά τεχνικές απαιτήσεις εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε ολόκληρη την ΕΕ.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

  • Ο κανονισμός εφαρμόζεται μόνο σε ανόργανα λιπάσματα που αποτελούνται από ένα ή περισσότερα θρεπτικά συστατικά για τα φυτά. Άλλα λιπάσματα διέπονται από την εθνική νομοθεσία των χωρών της ΕΕ.
  • Στο παράρτημα Ι, ο κανονισμός απαριθμεί τους τύπους λιπασμάτων σύμφωνα με τα ειδικά χαρακτηριστικά τους. Μόλις ένα λίπασμα ικανοποιεί αυτή την ονομασία τύπου, μπορεί να φέρει την ένδειξη «ΕΚ». Το λίπασμα μπορεί στη συνέχεια να διατίθεται προς πώληση σε ολόκληρη την ΕΕ. Η ένδειξη ΕΚ εξασφαλίζει στους αγρότες ότι τα λιπάσματα έχουν την κατώτατη περιεκτικότητα θρεπτικών συστατικών και είναι ασφαλή για χρήση.
  • Για να συμπεριληφθεί μια νέα ονομασία τύπου στο παράρτημα I του κανονισμού, ο παρασκευαστής του λιπάσματος που αντιστοιχεί σε εκείνη την ονομασία τύπου πρέπει να υποβάλει αίτηση σε μια εθνική αρμόδια αρχή. Αυτή η αίτηση διαβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία διαβουλεύεται με τις άλλες χώρες της ΕΕ και αποφασίζει εάν θα δεχθεί ή θα απορρίψει την αίτηση βάσει των συμβουλών μιας επιτροπής που συστήνεται από τον κανονισμό.
  • Για την επίτευξη καθεστώτος ΕΚ, ένα λίπασμα πρέπει να παρέχει θρεπτικά συστατικά με αποτελεσματικό τρόπο, να μη βλάπτει την υγεία των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών, ούτε το περιβάλλον, και να μπορεί να επιδείξει ότι έχει υποβληθεί σε κατάλληλες μεθόδους δειγματοληψίας, ανάλυσης και δοκιμής.
  • Οι παρασκευαστές πρέπει να τηρούν αρχεία που καθιστούν δυνατή την ανιχνευσιμότητα ενός λιπάσματος όσο διατίθεται στην αγορά και για επιπλέον διάστημα δύο ετών μετέπειτα.
  • Ορισμένες βασικές πληροφορίες, όπως τα στοιχεία επικοινωνίας του παρασκευαστή και οι βασικές ιδιότητες του λιπάσματος, πρέπει να εμφανίζονται στις συσκευασίες, τις ετικέτες και τα συνοδευτικά έγγραφα.
  • Ειδικοί κανόνες εφαρμόζονται σε ανόργανα λιπάσματα με κύρια* και δευτερεύοντα* θρεπτικά συστατικά, σε ανόργανα* λιπάσματα με θρεπτικά μικροσυστατικά* και σε λιπάσματα με βάση το νιτρικό αμμώνιο με μεγάλη περιεκτικότητα σε άζωτο.
  • Ορισμένοι τύποι προϊόντων έχουν προστεθεί για τα ασβεστούχα ή/και μαγνησιούχα βελτιωτικά εδάφους (υλικά που εξουδετερώνουν τα όξινα εδάφη) και τα γεωπονικά πρόσθετα λιπασμάτων καθώς και για τους αναστολείς (όπως οι αναστολείς αζώτου —υλικά που επιβραδύνουν ή προλαμβάνουν τη νιτροποίηση*).

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Ο κανονισμός εφαρμόζεται από τις 11 Δεκεμβρίου 2003 με την εξαίρεση του άρθρου 8 και του άρθρου 26 παράγραφος 3, που σχετίζονται με τις πτυχές της ανιχνευσιμότητας και οι οποίες εφαρμόζονται από τις 11 Ιουνίου 2005.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Τον Μάρτιο του 2016 η Επιτροπή ενέκρινε μια πρόταση που επιδιώκει να απλουστεύσει την ισχύουσα νομοθεσία, να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά λιπασμάτων της ΕΕ και να επεκτείνει τους κανόνες σε μη εναρμονισμένα προϊόντα, δηλαδή στα λιπάσματα εκείνα που διέπονται από την εθνική νομοθεσία των χωρών της ΕΕ. Η Επιτροπή, για να προετοιμαστεί για την πρωτοβουλία αυτή, έχει διενεργήσει διάφορες μελέτες σε τομείς όπως τα συστατικά λιπασμάτων και η επιστήμη των βιοτονωτικών φυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:

* ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Κύριο θρεπτικό συστατικό: συστατικό που περιέχει μόνο τα στοιχεία άζωτο, φώσφορος και κάλιο.

Δευτερεύον θρεπτικό συστατικό: συστατικό που περιέχει τα στοιχεία ασβέστιο, μαγνήσιο, νάτριο και θείο.

Ανόργανο λίπασμα: λίπασμα στο οποίο τα δηλούμενα θρεπτικά συστατικά περιέχονται υπό ανόργανη μορφή, που λαμβάνεται με εκχύλιση ή με φυσικές ή/και χημικές διεργασίες.

Θρεπτικά ιχνοστοιχεία: περιέχουν τα στοιχεία κοβάλτιο, χαλκό, σίδηρο, μαγγάνιο, μολυβδαίνιο και ψευδάργυρο, τα οποία έχουν ουσιαστική σημασία για την ανάπτυξη των φυτών, σε ποσότητες όμως μικρές συγκριτικά με εκείνες των κύριων και δευτερευόντων θρεπτικών συστατικών.

Νιτροποίηση: μια φυσική διεργασία στο περιβάλλον στην οποία ειδικευμένα βακτήρια μετατρέπουν την αμμωνία του εδάφους σε νιτρώδη και νιτρικά.άλατα.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τα λιπάσματα (ΕΕ L 304 της 21.11.2003, σ. 1-194)

Διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

τελευταία ενημέρωση 12.09.2016

Top