Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Λιγότερες διοικητικές διατυπώσεις για περισσότερη ανάπτυξη

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Λιγότερες διοικητικές διατυπώσεις για περισσότερη ανάπτυξη

Η Επιτροπή προτείνει τη σύνδεση της βελτίωσης και της απλούστευσης της νομοθεσίας με την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας. Η Επιτροπή συσχετίζει τη βελτίωση της νομοθεσίας με την ενίσχυση της ανάπτυξης καθώς και την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της απασχόλησης. Η μείωση των διοικητικών διατυπώσεων θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν περισσότερη ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η Επιτροπή παρουσιάζει μέσα βελτίωσης της νομοθεσίας και επιθυμεί να προωθήσει το διάλογο μεταξύ των νομοθετικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αντίστοιχων υπηρεσιών των κρατών μελών.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της 16ης Μαρτίου 2005, με τίτλο «Βελτίωση της νομοθεσίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση» [COM(2005) 97 - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Η ανωτέρω ανακοίνωση έχει ως στόχο την προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης μέσω της βελτίωσης και της απλούστευσης της νομοθεσίας σε κρίσιμους τομείς για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Η Επιτροπή εκτιμά ότι αυτή η διαδικασία απλούστευσης της νομοθεσίας συμβάλλει στο να καταστεί η Ευρώπη πιο ελκυστική για τους επενδυτές και τους εργαζόμενους.

Ο περίπλοκος χαρακτήρας της κοινοτικής νομοθεσίας δυσχεραίνει την παραγωγικότητα των δημόσιων υπηρεσιών, των επιχειρήσεων, των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων. Οι νομοθετικοί και διοικητικοί περιορισμοί επηρεάζουν ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) οι οποίες αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Απλούστευση της ισχύουσας νομοθεσίας

Πρόκειται για ανάληψη δράσης σε όλα τα επίπεδα, πράγμα που απαραιτήτως σημαίνει συνεργασία με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καθώς και συστράτευση των κρατών μελών προκειμένου να εξασφαλισθεί η τήρηση των αρχών βελτίωσης της νομοθεσίας.

Η στρατηγική για την απλούστευση της νομοθεσίας είναι ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία της πρωτοβουλίας «Βελτίωση της νομοθεσίας». Η απλούστευση αυτή υπερβαίνει την απλή αναδιατύπωση των υφιστάμενων νομοθετικών κειμένων και απαιτεί την καταβολή προσπαθειών προκειμένου να θεσπισθούν κανόνες που θα είναι πιο αποτελεσματικοί, πιο ευέλικτοι και λιγότερο δυσανάλογοι γι' αυτούς που οφείλουν να τους τηρούν και να τους εφαρμόζουν.

Για να συμβάλει περισσότερο η πρωτοβουλία απλούστευσης της νομοθεσίας στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, η Επιτροπή προτείνει να λάβει τα ακόλουθα μέτρα:

  • εντοπισμό της νομοθεσίας που πρέπει να απλουστευθεί όταν η νομοθεσία αποδεικνύεται δυσανάλογα περίπλοκη. Η Επιτροπή προτείνει τη χρήση ιστοτόπων στο Διαδίκτυο που αφορούν τη βελτίωση της νομοθεσίας, έτσι ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι πολίτες να εκφράζουν τη γνώμη τους και να προσδιορίζουν ειδικά το διοικητικό κόστος της νομοθεσίας που τους αφορά·
  • κατάρτιση ολοκληρωμένων τομεακών σχεδίων δράσης για την απλούστευση κατ' ουσίαν τεχνικών κανονισμών σε διάφορους τομείς, όπως η μεταποιητική βιομηχανία, η βιομηχανία αυτοκινήτων, η αλιεία ή οι τηλεπικοινωνίες·
  • προώθηση της χρήσης ευρωπαϊκών προτύπων ως τεχνικής υποστήριξης στην ευρωπαϊκή νομοθεσία ή ως εναλλακτική λύση αντί της νομοθεσίας.

Ήδη από το 2003 η Επιτροπή έχει θέσει σε εφαρμογή ένα αρχικό πρόγραμμα απλούστευσης με στόχο τη μείωση του όγκου του κοινοτικού κεκτημένου. Η Επιτροπή πρότεινε τη συστηματικότερη ενοποίηση και κωδικοποίηση των τροποποιημένων νομοθετικών πράξεων καθώς και την εξάλειψη από το κεκτημένο της παρωχημένης νομοθεσίας. Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους παράγοντες σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους στην κατεύθυνση αυτή.

Όσον αφορά την υφιστάμενη νομοθεσία, το 2004 το Συμβούλιο κατήρτισε κατάλογο νομοθετικών πράξεων, ο οποίος αποτελείται από 15 τομείς προτεραιότητας που είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο απλούστευσης. Στις αρχές του 2005, σε συνέχεια αναλύσεων των επιπτώσεων από την εφαρμογή της διαδικασίας απλούστευσης για τις εν λόγω νομοθετικές πράξεις, μια ευρεία διαβούλευση των κρατών μελών και των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με μια δημόσια διαβούλευση στο Διαδίκτυο ώθησε την Επιτροπή να επικεντρωθεί κατά προτεραιότητα σε ορισμένους τομείς-κλειδιά σύμφωνα με τους στόχους της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής ανάκαμψης, όπως το εταιρικό δίκαιο και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι μεταφορές και η προστασία των καταναλωτών.

Αξιολόγηση αντικτύπου

Η Επιτροπή δεσμεύεται να πραγματοποιεί αξιολογήσεις αντικτύπου προκειμένου να αναλύονται λεπτομερώς οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις μιας νέας νομοθετικής πράξης. Οι αξιολογήσεις αυτές συνοδεύονται από ευρεία διαβούλευση με σκοπό τη συγκέντρωση των απόψεων όλων των παραγόντων που επιθυμούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση των νέων κανόνων.

Σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές που διέπουν τις αξιολογήσεις αντικτύπου, κατά τις αναλύσεις αυτές δίνεται προτεραιότητα σε πτυχές οικονομικού χαρακτήρα. Πρωταρχικός στόχος είναι η στήριξη της ανταγωνιστικότητας, συμπεριλαμβανομένου του πραγματικού ανταγωνισμού, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προτεινόμενων μέτρων. Η εφαρμογή ενός περίπλοκου συνόλου διαφορετικών κανόνων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο δεν μπορεί παρά να αποτελεί εμπόδιο στον ανταγωνισμό, ενώ με την εφαρμογή ενιαίων κανόνων σε όλα τα κράτη μέλη επιτυγχάνεται η απλότητα και η αποτελεσματικότητα.

Βελτίωση της νομοθεσίας στα κράτη μέλη

Η βελτίωση της νομοθεσίας δεν αποτελεί θέμα προβληματισμού μόνο σε κοινοτικό επίπεδο βάσει της στενής διοργανικής συνεργασίας. Τα κράτη μέλη μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της γραφειοκρατίας. Η Επιτροπή επιθυμεί να καταστεί η βελτίωση της νομοθεσίας αναπόσπαστο μέρος των εθνικών σχεδίων δράσης που υποβάλλονται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβόνας. Για το σκοπό αυτό, συνιστά στα κράτη μέλη:

  • τη λήψη εθνικών μέτρων για τη βελτίωση της νομοθεσίας, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνουν συστήματα ανάλυσης του αντικτύπου και προγράμματα απλούστευσης·
  • την ανάπτυξη ενός προληπτικού διαλόγου μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής και των κρατών μελών, ώστε να αποφευχθεί η εισαγωγή διαδικασιών που δεν απαιτούνται αυτομάτως από κάποια οδηγία κατά τη μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο όσον αφορά τους εναρμονισμένους τομείς για κείμενα που κρίνονται θεμελιώδη·
  • την εφαρμογή διαδικασιών επί παραβάσει και προληπτικών ελέγχων για τη βελτίωση της ποιότητας της νομοθεσίας, όσον αφορά τη διαφάνεια, τη σαφήνεια και την αποτελεσματικότητα, στους μη εναρμονισμένους τομείς, όπως η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων.

Κατά το έτος 2005 η Επιτροπή συγκρότησε συμβουλευτικά όργανα παρακολούθησης στα οποία συμμετείχαν:

  • εθνικοί εμπειρογνώμονες σχετικά με το θέμα της βελτίωσης της νομοθεσίας. Η ομάδα αυτή παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στην Επιτροπή, ιδιαίτερα στο επίπεδο της απλούστευσης και της αξιολόγησης του αντικτύπου. Η δημιουργία της ομάδας αυτής προωθεί τη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών και, ως εκ τούτου, ενισχύει την ποιότητα της εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας·
  • ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες στον τομέα της βελτίωσης της νομοθεσίας μπορούν να παρέμβουν κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής. Αυτοί οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες εκφράζουν τη γνώμη τους σχετικά με την επιστημονική στήριξη της μεθοδολογίας που επιλέγεται για ορισμένες αξιολογήσεις του αντικτύπου.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να δημοσιεύει εκθέσεις αξιολόγησης στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εφαρμογής της στρατηγικής για την απλούστευση της νομοθεσίας.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Πρώτη έκθεση προόδου, της 14ης Νοεμβρίου 2006, όσον αφορά τη στρατηγική για την απλούστευση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος [COM(2006) 690 - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Το εν λόγω έγγραφο εργασίας της Επιτροπής συμπληρώνει την ανακοίνωση σχετικά με τη στρατηγική επισκόπηση του προγράμματος για τη βελτίωση της νομοθεσίας στην ΕΕ. Η Επιτροπή παρουσιάζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί ως προς την εφαρμογή της απλούστευσης. Προσθέτει 43 πρωτοβουλίες σε αυτές που είχαν προσδιορισθεί τον Οκτώβριο του 2005, οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στην απλούστευση κατά την περίοδο 2006-2009. Οι νέες αυτές πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν διάφορες ενέργειες, από τη διοικητική απλούστευση στον τομέα της γεωργίας έως την απλούστευση της υφιστάμενης νομοθεσίας σχετικά με τα παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένης επίσης της αναθεώρησης του συστήματος απονομής του οικολογικού σήματος.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 14ης Νοεμβρίου 2005, με τίτλο «Στρατηγική επισκόπηση του προγράμματος για τη βελτίωση της νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» [COM(2006) 689 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Στην ανωτέρω στρατηγική επισκόπηση αναλύεται η πρόοδος που επιτεύχθηκε και παρουσιάζονται οι κυριότερες προκλήσεις για το μέλλον. Η Επιτροπή εκτιμά ότι τα επιτεύγματα όσον αφορά τη βελτίωση της νομοθεσίας στην ΕΕ είναι πολλά, αλλά για να αξιοποιηθούν πλήρως πρέπει τώρα να προχωρήσει αποφασιστικά η εφαρμογή του σχετικού προγράμματος. Η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη μπορούν να πράξουν ακόμη περισσότερα. Η Επιτροπή δίνει έμφαση στην εντατικοποίηση της απλούστευσης της υφιστάμενης νομοθεσίας, στη μείωση του διοικητικού φόρτου καθώς και στην κωδικοποίηση και την κατάργηση της παρωχημένης νομοθεσίας. Όσον αφορά τη συνεργασία με τα κράτη μέλη, η πρόοδος είναι περισσότερο αισθητή στον υπολογισμό των διοικητικών δαπανών και στη μείωση των επιβαρύνσεων. Ωστόσο, ολοκληρωμένες αξιολογήσεις αντικτύπου για τις νέες νομοθετικές προτάσεις δεν πραγματοποιούνται συστηματικά παρά από σχετικά μικρό αριθμό χωρών και τα αποτελέσματά τους συνήθως δεν είναι διαθέσιμα προς τα έξω για εξέταση. Αναπτύσσονται πολλές πρωτοβουλίες ad-hoc (π.χ. για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τις υπηρεσίες μιας στάσης και τις κεντρικές υπηρεσίες καταχώρισης) σε εθνικό επίπεδο για τη μείωση του διοικητικού φόρτου.

Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με μια κοινή μέθοδο της ΕΕ για την αξιολόγηση της διοικητικής επιβάρυνσης που επιβάλλεται από τη νομοθεσία [COM(2005) 518 - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Στην εν λόγω ανακοίνωση περιγράφεται μια κοινή μέθοδος της ΕΕ και προτείνονται τα επόμενα στάδια για την καθιέρωσή της. Η κοινή μέθοδος της ΕΕ για την αξιολόγηση της διοικητικής επιβάρυνσης πρέπει να εφαρμόζεται κατά τρόπο αναλογικό, δηλαδή μόνον εφόσον το απαιτεί το εύρος των διοικητικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από μια νομοθετική πράξη της ΕΕ. Ωστόσο, ορισμένες προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση της διοικητικής επιβάρυνσης δεν έχουν περιλάβει την ποσοτικοποίηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι καταγγελίες και οι προτάσεις των ομάδων-στόχων συγκεντρώνονται μέσω δημόσιων διαβουλεύσεων. Στη συνέχεια μια ομάδα εμπειρογνωμόνων επανεξετάζει το κανονιστικό πλαίσιο και υποβάλλει συστάσεις για την απλούστευσή του. Η Επιτροπή εκτιμά ότι μια κοινή μέθοδος της ΕΕ έχει καθαρή προστιθέμενη αξία, εφόσον δεν εφαρμόζεται εις βάρος της ανάλυσης άλλων επιπτώσεων.

Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Σεπτεμβρίου 2005, με τίτλο «Αποτέλεσμα της αναλυτικής εξέτασης νομοθετικών προτάσεων που εκκρεμούν ενώπιον του νομοθετικού οργάνου» [COM(2005) 462 - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]. Η ανακοίνωση αυτή παρουσιάζει την εξέταση των προτάσεων που εκκρεμούν ενώπιον του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, την οποία πραγματοποίησε η Επιτροπή. Ένας από τους παράγοντες που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της απλούστευσης είναι η διοργανική συνεργασία. Οι αξιολογήσεις αντικτύπου, οι οποίες ορίστηκαν στην ανακοίνωση του Μαρτίου 2005, αφορούν τις προτάσεις που εκκρεμούν. Κατά την έναρξη της διαδικασίας εξέτασης τον Απρίλιο του 2005 ο συνολικός αριθμός των προτάσεων που εκκρεμούσαν ανερχόταν σε 489. Η Επιτροπή προβλέπει δύο είδη δράσης, πιο συγκεκριμένα διακρίνει μεταξύ των προτάσεων που πρέπει να αποσυρθούν και των προτάσεων που πρέπει να παραμείνουν στη νομοθετική διαδικασία για τις οποίες όμως πρέπει να υποβληθεί διεξοδικότερη οικονομική ανάλυση. Από την εξέταση της Επιτροπής προέκυψε ότι συνολικά 73 εκκρεμούσες νομοθετικές προτάσεις που δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους στόχους της Λισσαβόνας θα υποβληθούν σε κάποια μορφή παρέμβασης.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28.02.2007

Top