Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Μηχανισμός σταθερότητας (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Μηχανισμός σταθερότητας (2007-2013)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) πραγματοποιεί δράσεις εξωτερικής συνεργασίας με στόχο να στηρίξει τη σταθερότητα τρίτων χωρών. Έτσι, τα μέτρα που χρηματοδοτούνται από το μηχανισμό σταθερότητας πρέπει να συμβάλλουν στην ετοιμότητα και την αντίδραση στις φυσικές ή ανθρωπογενείς κρίσεις καθώς και στην αποκατάσταση των χωρών μετά από μία κρίση ή μια κατάσταση αστάθειας.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1717/2006 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2006 για τη θέσπιση μηχανισμού σταθερότητας [Επίσημη Εφημερίδα L 327, 24.11.2006].

ΣΥΝΟΨΗ

Ο μηχανισμός σταθερότητας χρηματοδοτεί δράσεις αναπτυξιακής συνεργασίας και οικονομικής, χρηματοδοτικής και τεχνικής συνεργασίας, τις οποίες διεξάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στα πλαίσια εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες. Οι δράσεις αυτές έχουν στόχο:

 • να αποκαταστήσουν τη σταθερότητα στην περίπτωση επειγουσών καταστάσεων, σε καταστάσεις κρίσης ή αναδυόμενης κρίσης, προκειμένου να επιτρέψουν την αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών ανάπτυξης και συνεργασίας·
 • να ενισχύσουν την ικανότητα ετοιμότητας τρίτων χωρών έναντι των κρίσεων και των παγκόσμιων ή διαπεριφερειακών απειλών.

Σε περίπτωση κατάστασης κρίσης ή αναδυόμενης κρίσης, συμπεριλαμβανομένων των καταστάσεων οι οποίες μπορούν να εξελιχθούν σε ένοπλη σύγκρουση, ο μηχανισμός σταθερότητας επιτρέπει τη συνδρομή υπέρ της προστασίας της δημοκρατίας, της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας των ατόμων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

Οι δράσεις συνεργασίας μπορούν ειδικότερα να προσφέρουν στήριξη:

 • στα τεχνικά και υλικοτεχνικά μέτρα των κρατικών και μη κρατικών παραγόντων, καθώς και των διεθνών και περιφερειακών οργανισμών·
 • στον ορισμό μεταβατικών διοικήσεων·
 • στην ανάπτυξη δημοκρατικών κρατικών θεσμών, ανεξάρτητων δικαστικών συστημάτων·
 • στα εθνικά ή διεθνή ποινικά δικαστήρια καθώς και στις επιτροπές εθνικής συμφιλίωσης·
 • στην αποστράτευση και την επανένταξη των μαχητών στην κοινωνία, στα μέτρα υπέρ των παιδιών στρατιωτών και στην αποκατάσταση των θυμάτων·
 • στην ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών και στην προώθηση ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης·
 • στην αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων των ναρκών ξηράς κατά προσωπικού και των εκρηκτικών καταλοίπων πολέμου·
 • στην προώθηση της δίκαιης πρόσβασης στους φυσικούς πόρους·
 • στην αντιμετώπιση των φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών και των απειλών κατά της δημόσιας υγείας.

Στις περιπτώσεις που η κατάσταση της χώρας προσφέρει σταθερές συνθήκες συνεργασίας, ο μηχανισμός σταθερότητας μπορεί ειδικότερα να συμβάλλει:

 • στη βελτίωση της ικανότητας ετοιμότητας στις κρίσεις, καθώς και της ικανότητας αντίδρασης και αποκατάστασης·
 • στην ενίσχυση των θεσμών και των δημόσιων υποδομών, και μεταξύ άλλων όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, στην ασφάλεια των υποδομών κρίσιμης σημασίας και στη δημόσια υγεία·
 • στο μετριασμό των κινδύνων που συνδέονται με τις χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές ή πυρηνικές ύλες ή ουσίες.

Εφαρμογή της βοήθειας

Η βοήθεια που παρέχεται πρέπει να λαμβάνει υπόψη δράσεις που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο άλλων ταμείων εξωτερικής βοήθειας.

Η εφαρμογή της βοήθειας βασίζεται σε έγγραφα γεωγραφικών ή θεματικών στρατηγικών, και σε πολυετή ενδεικτικά προγράμματα ανά χώρα. Μπορούν επίσης να εγκριθούν ειδικά μέτρα στα πλαίσια αντίδρασης σε κρίσεις ή σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Δικαιούχοι της χρηματοδότησης

Δικαιούνται χρηματοδοτικής βοήθειας του μηχανισμού σταθερότητας διάφορα είδη ενδιαφερομένων είτε προέρχονται από την ΕΕ είτε από τρίτες χώρες. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές των χωρών εταίρων, διεθνείς οργανισμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις και φυσικά πρόσωπα.

Πλαίσιο

Οι διατάξεις για το μηχανισμό σταθερότητας καταργούν και αντικαθιστούν τους κανονισμούς. για το μηχανισμό ταχείας αντίδρασης και τους διάφορους κανονισμούς σχετικά με τη δράση κατά των ναρκών ξηράς κατά προσωπικού.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1717/2006

14.12.2007

-

ΕΕ L 327, 24.11.2006

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Πρόταση κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1717/2006 για τη θέσπιση μηχανισμού σταθερότητας [COM(2009) 195 τελικό – Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα]. Η παρούσα πρόταση διευρύνει την εφαρμογή του κανονισμού στην καταπολέμηση της παράνομης χρήσης φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού, σύμφωνα με τους στόχους των κοινοτικών πολιτικών συνεργασίας.

Διαδικασία συναπόφασης: (COD/2009/0058)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 26.06.2011

Top