Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Έλεγχοι σχετικά με την απόκτηση και την κατοχή όπλων

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Έλεγχοι σχετικά με την απόκτηση και την κατοχή όπλων

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ — έλεγχος της απόκτησης και της κατοχής όπλων

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

 • Η «οδηγία για τα πυροβόλα όπλα» καθορίζει ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις για την κυκλοφορία των μη πολεμικών πυροβόλων όπλων* εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η οδηγία καθορίζει τέσσερις κατηγορίες πυροβόλων όπλων ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου τους, που ορίζεται στο παράρτημα Ι της οδηγίας.

Πεδίο εφαρμογής

Η οδηγία δεν εφαρμόζεται στη μεταφορά πολεμικών όπλων και πυρομαχικών για εμπορικούς σκοπούς, ούτε στην απόκτηση ή κατοχή όπλων και πυρομαχικών* από:

 • τις ένοπλες δυνάμεις, την αστυνομία ή τις δημόσιες υπηρεσίες·
 • τους συλλέκτες και τους οργανισμούς πολιτιστικού και ιστορικού χαρακτήρα με αντικείμενο τα όπλα οι οποίοι αναγνωρίζονται ως τέτοιοι από τις χώρες της ΕΕ στις οποίες είναι εγκατεστημένοι.

Η οδηγία δεν θίγει την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων περί οπλοφορίας, κυνηγίου και σκοποβολής.

Δελτίο πυροβόλων όπλων

Το δελτίο πυροβόλων όπλων χορηγείται από τις αρχές μιας χώρας της ΕΕ, μετά από αίτησή της, σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο καθίσταται νόμιμος κάτοχος και χρήστης πυροβόλου όπλου. Το δελτίο πρέπει πάντα να είναι στην κατοχή του προσώπου που χρησιμοποιεί το (τα) πυροβόλο(-α) όπλο(-α) που αναφέρεται(-ονται) σε αυτό.

Εντοπισμός και σήμανση

 • Κάθε πυροβόλο όπλο και στοιχειώδης μονάδα συσκευασίας πυρομαχικών πρέπει να φέρουν σήμανση κατά την κατασκευή.
 • Οι χώρες της ΕΕ υποχρεούνται να διατηρούν μηχανοργανωμένο σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προκειμένου να καταχωρίζουν τα εν λόγω πυροβόλα όπλα. Μόνο οι εξουσιοδοτημένες αρχές μπορούν να έχουν πρόσβαση στο μητρώο.
 • Οι χώρες της ΕΕ δύνανται να θεσπίσουν ένα σύστημα το οποίο θα ρυθμίζει τις δραστηριότητες των μεσιτών*. Οι οπλοπώλες* υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο εισόδου και εξόδου των πυροβόλων όπλων καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου δραστηριότητάς τους.

Πώληση, απόκτηση και κατοχή

 • Οι χώρες της ΕΕ ευθύνονται για τον έλεγχο της πώλησης, της απόκτησης και της κατοχής των εν λόγω όπλων. Ωστόσο, οποιοιδήποτε κανόνες σε ισχύ πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανόνων της οδηγίας.
 • Το καθεστώς απόκτησης και κατοχής πυρομαχικών είναι το ίδιο με εκείνο της κατοχής των πυροβόλων όπλων για τα οποία προορίζονται.

Η απόκτηση και κατοχή πυροβόλου όπλου επιτρέπεται όταν ένα πρόσωπο:

 • έχει βάσιμο λόγο για την απόκτηση ή την κατοχή (π.χ. είναι νόμιμος συλλέκτης ή συμμετέχει σε λέσχη εξάσκησης της σκοποβολής)·
 • έχει τουλάχιστον συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, αν και προβλέπεται εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα σε σχέση με τα πυροβόλα όπλα για κυνήγι και σκοποβολή (π.χ., σε ορισμένες περιπτώσεις, άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών μπορούν να χρησιμοποιήσουν όπλα για κυνήγι και σκοποβολή, εφόσον τελούν υπό την καθοδήγηση ενός γονέα/ενήλικα με άδεια οπλοφορίας ή βρίσκονται σε εγκεκριμένο προπονητικό κέντρο)·
 • δεν είναι επικίνδυνο για τον εαυτό του και για τη δημόσια τάξη ή ασφάλεια.

Χορήγηση άδειας

Ένα πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις για την απόκτηση και την κατοχή οποιουδήποτε πυροβόλου όπλου μπορεί να λάβει πολυετή άδεια. Στις εν λόγω περιπτώσεις, πρέπει να τηρούνται συγκεκριμένες διατυπώσεις:

 • οι αρμόδιες αρχές πρέπει να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε κινήσεις του πυροβόλου όπλου,·
 • πρέπει να διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι προκειμένου να αξιολογείται κατά πόσον το πρόσωπο εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις· και
 • πρέπει να τηρούνται τα ανώτατα χρονικά όρια που καθορίζονται από το εθνικό δίκαιο.

Για τον έλεγχο της κυκλοφορίας των πυροβόλων όπλων εντός της ΕΕ, η οδηγία θεσπίζει διαδικασίες για:

 • οριστικές μεταφορές όπλων από μια χώρα της ΕΕ σε μια άλλη·
 • προσωρινές μεταφορές όπλων (ταξίδια) μέσω δύο ή περισσότερων χωρών της ΕΕ·
 • οι εν λόγω διατυπώσεις ισχύουν για όλα τα πυροβόλα όπλα, εκτός από τα πολεμικά όπλα.

Ο ρόλος των χωρών της ΕΕ

 • Το 2009 συγκροτήθηκε ομάδα επαφής για να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χωρών της ΕΕ.
 • Η οδηγία δεν θίγει το δικαίωμα των χωρών της ΕΕ να λάβουν μέτρα για την πρόληψη του παράνομου εμπορίου όπλων.

Επανεξέταση και προτάσεις

Τον Νοέμβριο του 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ως μέρος μιας δέσμης μέτρων για τα πυροβόλα όπλα. Η δέσμη περιλάμβανε μια πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας για τα πυροβόλα όπλα.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Εφαρμόζεται από τις 17 Οκτωβρίου 1991. Οι χώρες της ΕΕ έπρεπε να την ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο έως την 1η Ιανουαρίου 1993.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

* Πυροβόλο όπλο: οποιοδήποτε φορητό όπλο με κάννη το οποίο εξακοντίζει, είναι σχεδιασμένο να εξακοντίζει ή μπορεί να μετατραπεί ώστε να εξακοντίζει σφαίρα, βολίδα ή βλήμα μέσω της ενέργειας εκρηκτικής ύλης.

* Πυρομαχικά: τα πλήρη φυσίγγια ή τα συστατικά μέρη τους, συμπεριλαμβανομένων του κάλυκα, του εμπυρεύματος, της προωθητικής πυρίτιδας, των βολίδων ή βλημάτων που χρησιμοποιούνται σε ένα πυροβόλο όπλο.

* Μεσίτης: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πλην του οπλοπώλη, του οποίου η εμπορική ή επιχειρηματική δραστηριότητα συνίσταται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στην αγορά, την πώληση ή τη διευθέτηση μεταφορών όπλων.

* Οπλοπώλης: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου η εμπορική ή επιχειρηματική δραστηριότητα συνίσταται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στην κατασκευή, εμπορία, ανταλλαγή, μίσθωση, επισκευή ή μετατροπή πυροβόλων όπλων, μερών τους και πυρομαχικών.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1991, σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων (ΕΕ L 256 της 13.9.1991, σ. 51-58)

Διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο: Αξιολόγηση της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1991, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2008/51/ΕΚ, της 21ης Μαΐου 2008, σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων [COM(2015) 751 final της 18.11.2015]

τελευταία ενημέρωση 17.03.2016

Top