Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Βαμβάκι

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Βαμβάκι

Οι ενισχύσεις για την παραγωγή βαμβακιού τροποποιήθηκαν ριζικά με το μερικό πέρασμα από την κοινοτική στήριξη στα εκκοκκιστήρια (65%) στην ενιαία ενίσχυση ανά αγροτική εκμετάλλευση. Ποσοστό 35% των ενισχύσεων εξακολουθεί να καταβάλλεται ως στρεμματική ενίσχυση προκειμένου να προστατευθεί η παραγωγή σε ορισμένες περιοχές. Το νέο σύστημα αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2006. Το βαμβάκι δεν ανήκει σε καμία κοινή οργάνωση αγοράς (ΚΟΑ).

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 864/2004 του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, και για την προσαρμογή του λόγω της προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΣΥΝΟΨΗ

Αποσύνδεση:

Οι ενισχύσεις στο βαμβάκι τροποποιήθηκαν ριζικά με το μερικό πέρασμα στο σύστημα της ενιαίας ενίσχυσης ανά αγροτική εκμετάλλευση. Πρόκειται για μερικό πέρασμα καθώς 35% των ενισχύσεων διατηρούνται ως στρεμματικές ενισχύσεις (άμεσες ενισχύσεις) και το υπόλοιπο 65% προορίζεται για τις ενιαίες ενισχύσεις.

Το πέρασμα στο νέο σύστημα ενισχύσεων υπήρξε μερικό προκειμένου να προστατευθούν ορισμένες ζώνες παραγωγής, οι οποίες διέτρεχαν τον κίνδυνο να εξαφανιστούν με την καθολική εφαρμογή του νέου συστήματος ενισχύσεων.

Οι ενισχύσεις για το βαμβάκι δεν καταβάλλονταν απευθείας στους παραγωγούς ως άμεσες ενισχύσεις αλλά χορηγούνταν έμμεσες ενισχύσεις στα εκκοκκιστήρια. Η συνολική διαθέσιμη ενίσχυση ανά εκτάριο για κάθε κράτος μέλος έχει καθοριστεί στο 35% του εθνικού μεριδίου το οποίο χορηγούνταν στους παραγωγούς εμμέσως.

Άμεσες ενισχύσεις:

Όπως και για τις άλλες άμεσες ενισχύσεις που προορίζονται για τους παραγωγούς, οι γεωργοί οφείλουν να εκπληρώνουν ορισμένες υποχρεώσεις: την οικολογική συμβατότητα, τη διακύμανση και τη δημοσιονομική πειθαρχία.

Εθνική βασική έκταση:

Μέγιστη έκταση (συνολική)440 000 εκτάρια

Ελλάδα

Ισπανία

Πορτογαλία

Εθνική βασική έκταση

370 000 εκτάριο

70 000 εκτάριο

360 εκτάρια

Ενίσχυση σε ευρώ προς καταβολή ανά εκτάριο αποδεκτό για ενίσχυση

300 000 εκτάρια 594 / εκτάριο70 000 εκτάρια 342,85 /εκτάριο

1 039 /εκτάριο

556 /εκτάριο

Συμπληρωματική ενίσχυση: αναδιάρθρωση:

Η μεταρρύθμιση του κλάδου του βαμβακιού απαιτεί χρηματοδοτική ενίσχυση 22 εκατομμυρίων ευρώ για την προσαρμογή του. Αυτές οι δαπάνες θα καταλογιστούν στον προϋπολογισμό του 2007.

Αυτή η ενίσχυση, η οποία προορίζεται για προγράμματα αναδιάρθρωσης στις παραγωγικές περιοχές, θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τμήμα Εγγυήσεων, πολιτική ανάπτυξης της υπαίθρου.

Πλαίσιο:

Η μεταρρύθμιση των γεωργικών ενισχύσεων που αφορούν το βαμβάκι, τον καπνό (es de en fr), το λυκίσκο, το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές έγινε με διαπραγματεύσεις που αφορούσαν όλα αυτά τα προϊόντα και περιλήφθηκε στον ίδιο κανονισμό, έγινε δε γνωστή ως το «μεσογειακό πακέτο».

Όλα αυτά τα προϊόντα περιλήφθηκαν σε μια δεύτερη φάση (Απρίλιος 2004) στη μεγάλη μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) του Ιουνίου 2003, με την έγκριση του περάσματος του συστήματος ενισχύσεων από την άμεση ενίσχυση (οι ενισχύσεις καταβάλλονται ανά εκτάριο ή ανά μονάδα ποσότητας ή ζωικού κεφαλαίου) στο σύστημα της ενιαίας ενίσχυσης ανά αγροτική εκμετάλλευση.

Το βαμβάκι, ο καπνός και το ελαιόλαδο παράγονται σε ορισμένες περιφέρειες οι οποίες πάσχουν από καθυστέρηση ανάπτυξης. Η μεταρρύθμιση επιδιώκει να διατηρηθούν οι καλλιέργειες σε αυτές τις περιφέρειες αποδίδοντας προτεραιότητα στο εισόδημα των γεωργών και όχι στην ενίσχυση του προϊόντος. Σε αυτό το πλαίσιο, ο καπνός και το βαμβάκι θα λάβουν συνδεδεμένη ενίσχυση που αποβλέπει στην προσαρμογή στο νέο σύστημα. Μπορεί να χορηγηθεί συνδεδεμένη ενίσχυση για το λυκίσκο προκειμένου να ληφθούν υπόψη συγκεκριμένες καταστάσεις στην αγορά ή διαρθρωτικές ιδιαιτερότητες σε περιφερειακό επίπεδο.

Η σημερινή μεταρρύθμιση που αφορά τα «μεσογειακά προϊόντα» βασίζεται στην «Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη δημιουργία αειφόρου γεωργικού προτύπου για την Ευρώπη μέσω της μεταρρυθμισμένης ΚΓΠ - οι τομείς του καπνού, του ελαιολάδου, του βάμβακος και της ζάχαρης (es de en fr)».

Οι ισχύουσες ενισχύσεις που αφορούν το βαμβάκι καταργούνται από την 1η Ιανουαρίου 2006.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 864/2004

1.5.2004

-

EE L 161 της 30.4.2004

See also

Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να συμβουλευθείτε τη νομοθεσία που αφορά τις ενισχύσεις στο βαμβάκι.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05.02.2008

Top