Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Κοινή οργάνωση των αγορών ελαιόλαδου και επιτραπέζιων ελιών

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Κοινή οργάνωση των αγορών ελαιόλαδου και επιτραπέζιων ελιών

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κοινή οργάνωση της αγοράς ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών. Το καθεστώς στήριξης των προϊόντων αυτών διέπεται από το μεσογειακό πακέτο, το οποίο συμπληρώνει τη μεγάλη μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) του Ιουνίου 2003 με τις διατάξεις σχετικά με τους τομείς του λυκίσκου, του βάμβακος, των ελαιώνων και του καπνού. Το νέο σύστημα παραμένει σε ισχύ μέχρι τις 31 Ιουνίου 2008.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 865/2004 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινή οργάνωση της αγοράς ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 827/68.

ΣΥΝΟΨΗ

Από την 1η Ιουλίου 2008, τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού διέπονται από την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών.

Ο παρών κανονισμός εντάσσεται στo μεσογειακó πακέτο και περιλαμβάνει ριζική αναθεώρηση της κοινής οργάνωσης των αγορών (ΚΟΑ) ελαιόλαδου και επιτραπέζιων ελιών.

Ο κανονισμός προβλέπει καθεστώς παρέμβασης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς και ορισμένα μέτρα στήριξης των ευρωπαϊκών προϊόντων όταν αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών στις παγκόσμιες αγορές.

Πεδίο εφαρμογής.

Η παρούσα ΚΟΑ διέπει:

  • το ελαιόλαδο και τα κλάσματά του,
  • τις ελιές, νωπές ή οι οποίες έχουν υποστεί κάποιες μορφές επεξεργασίας, όπως διατήρηση με απλή ψύξη, βράσιμο ή παρασκευή με ξίδι,
  • τα υπολείμματα και τους ελαιοπυρήνες.

Ενιαία ενίσχυση

Η ΚΟΑ ελαιόλαδου και επιτραπέζιων ελιών υπέστη ριζική τροποποίηση με τη μερική μετάβαση στο καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης ανά γεωργική εκμετάλλευση.

Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται στην ΚΟΑ ελαιόλαδου και επιτραπέζιων ελιών από την περίοδο εμπορίας 2005-2006.

Περίοδος εμπορίας

Η περίοδος εμπορίας αρχίζει την 1η Ιουλίου κάθε έτους και λήγει στις 30 Ιουνίου του επομένου έτους. Ωστόσο, η περίοδος εμπορίας 2005/06 αρχίζει την 1η Νοεμβρίου 2005.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Προδιαγραφές εμπορίας

Το ελαιόλαδο και τα άλλα έλαια που λαμβάνονται από το ελαιόλαδο μπορεί να υπόκεινται σε προδιαγραφές εμπορίας οι οποίες θα αφορούν ιδίως τις κατηγορίες ποιότητας, τη συσκευασία και την παρουσίαση.

Παρέμβαση

Σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής της αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ορισμένων περιφερειών της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να επιτρέψει την αποθεματοποίηση. Ο μηχανισμός αποθεματοποίησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ιδίως όταν κατά τη διάρκεια μιας μακράς περιόδου, η μέση τιμή στην αγορά είναι χαμηλότερη των:

  • 1.779 ευρώ/τόνο για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο*,
  • 1.710 ευρώ/τόνο για το παρθένο ελαιόλαδο*,
  • 1.524 ευρώ/τόνο για το ελαιόλαδο λαμπάντε* με ελεύθερη οξύτητα 2 βαθμών (το ποσό αυτό μειώνεται κατά 36,70 ευρώ/τόνο για κάθε επιπλέον βαθμό οξύτητας).

Οργανώσεις φορέων

Οι επαγγελματικές οργανώσεις ή οι οργανώσεις φορέων μπορούν να καταρίζουν προγράμματα εργασίας με σκοπό τη βελτίωση της αγοράς ελαιολάδου και ελιών όσον αφορά την ποιότητα, το περιβάλλον, την πληροφόρηση, ή τη διοικητική διαχείριση.

Η χρηματοδότηση των πρωτοβουλιών αυτών κυμαίνεται από 50% έως και 100% των ανώτατων ποσών που προορίζονται για άμεσες ενισχύσεις. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρηματοδοτούν έως και 50% των δαπανών που εξαιρούνται της κοινοτικής χρηματοδότησης.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Έκδοση αδειών εισαγωγής

Οι εισαγωγές ορισμένων προϊόντων υπόκεινται στην έκδοση πιστοποιητικού εισαγωγής από τα κράτη μέλη. Πιστοποιητικά εξαγωγής είναι επίσης δυνατόν να πρέπει να εκδοθούν όταν το απαιτεί η εξέλιξη της αγοράς.

Κοινό δασμολόγιο

Για όλα τα υπόψη προϊόντα, εφαρμόζονται οι συντελεστές δασμών του κοινού δασμολογίου. Ωστόσο, είναι δυνατόν να προβλεφθούν παρεκκλίσεις όταν οι τιμές υπερβαίνουν κατά πολύ τις μέσες τιμές κατά τη διάρκεια περιόδου τουλάχιστον τριών μηνών.

Eμπόδια στις συναλλαγές

Κατά τις συναλλαγές με τις τρίτες χώρες, απαγορεύονται κατά κανόνα η επιβολή οποιασδήποτε επιβάρυνσης αποτελέσματος ισοδύναμου με δασμό, καθώς και η εφαρμογή οποιουδήποτε ποσοτικού περιορισμού στις εισαγωγές ή μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος. Προβλέπεται δυνατότητα απαγόρευσης της προσφυγής στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή.

Μέτρα διασφάλισης

Σε περίπτωση που οι εισαγωγές των υπόψη προϊόντων μπορεί να απειλήσουν με σοβαρές διαταραχές την κοινοτική αγορά, προβλέπεται δυνατότητα εφαρμογής μέτρων διασφάλισης, τηρουμένων των διεθνών υποχρεώσεων της Κοινότητας.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τιμές των άλλων ελαίων φυτικής προέλευσης

Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπεται να προσαυξήσουν τις τιμές των άλλων φυτικών ελαίων σε σχέση με την τιμή του ελαιόλαδου ώστε να διευκολύνουν τη διάθεση της παραγωγής ελαιόλαδου.

Ενημέρωση

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ανταλλάσσουν τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του υπόψη κανονισμού και για την τήρηση των διεθνών διατάξεων που αφορούν το ελαιόλαδο και τις ελιές.

Επιτροπολογία

Για την εφαρμογή του κανονισμού, η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή διαχείρισης ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών και της οποίας προεδρεύει ένα μέλος της Επιτροπής.

Η εν λόγω κοινή οργάνωση των αγορών αντικαθιστά εκείνη των λιπαρών ουσιών (es de en fr).

Πλαίσιο

Η μεταρρύθμιση της ΚΟΑ ελαιόλαδου και επιτραπέζιων ελιών εντάχθηκε μεν στις διαπραγματεύσεις του λεγόμενου «μεσογειακού πακέτου» (λυκίσκος, βαμβάκι, καπνός (es de en fr)), αλλά αποτέλεσε αντικείμενο ξεχωριστού κανονισμού. Σε ένα δεύτερο στάδιο (Απρίλιος 2004), όλα αυτά τα προϊόντα εντάχθηκαν στην ευρύτερη μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) του Ιουνίου 2003, με την έγκριση της μετάβασης από το σύστημα των άμεσων ενισχύσεων (καταβολή ενισχύσεων ανά εκτάριο ή ανά μονάδα ποσότητας ή ζωικού κεφαλαίου) στο σύστημα της ενιαίας ενίσχυσης ανά εκμετάλλευση.

Το 2007, η παρούσα ΚΟΑ ενσωματώθηκε στη νομοθεσία που αφορά την ενιαία ΚΟΑ η οποία αντικατέστησε τις 21 τομεακές ΚΟΑ, απλοποιώντας παράλληλα το νομικό πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Λέξεις-κλειδιά της πράξης

  • Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο: Παρθένο ελαιόλαδο του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει τα 0,8 g ανά 100 g.
  • Παρθένο ελαιόλαδο: Παρθένο ελαιόλαδο του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει τα 2 g ανά 100 g.
  • Ελαιόλαδο λαμπάντε: Παρθένο ελαιόλαδο του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, υπερβαίνει τα 2 g ανά 100 g.

Παραπομπες

Πράξη

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

Προθεσμία μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 865/2004

7.5.2004

-

ΕΕ L 161 της 30.4.2004

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2153/2005 της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με το καθεστώς χορήγησης ενισχύσεων για την ιδιωτική αποθεματοποίηση ελαιολάδου [Επίσημη Εφημερίδα L 342 της 24.12.2005].

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2080/2005 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2005 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2004 του Συμβουλίου, όσον αφορά τις οργανώσεις ελαιουργικών φορέων, τα οικεία προγράμματα εργασίας και τη χρηματοδότησή τους [Επίσημη Εφημερίδα L 333 της 20.12.2005].

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1345/2005 της Επιτροπής της 16ης Αυγούστου 2005 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των αδειών εξαγωγής στον τομέα του ελαιολάδου [Επίσημη Εφημερίδα L 212 της 17.8.2005].

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1019/2002 της Επιτροπής της 13ης Ιουνίου 2002 για τις προδιαγραφές εμπορίας του ελαιολάδου [Επίσημη Εφημερίδα L 155 της 14.6.2002].

Βλ. ενοποιημένη έκδοση (pdf).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 07.03.2008

Top