Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ενιαία ενίσχυση ανά εκμετάλλευση

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ενιαία ενίσχυση ανά εκμετάλλευση

Η μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) του 2003 εισάγει νέο σύστημα ενιαίας ενίσχυσης ανά εκμετάλλευση και διαχωρίζει τις ενισχύσεις από την παραγωγή (αποσύνδεση). Οι περισσότερες κοινές οργανώσεις αγορών (ΚΟΑ) άρχισαν να εφαρμόζουν το νέο σύστημα το 2005 ή το 2006 (με εξαίρεση τα νέα κράτη μέλη). Οι υφιστάμενες άμεσες ενισχύσεις μπορούν να διατηρηθούν μέχρι το 2012, λαμβάνοντας υπόψη ορισμένα κριτήρια (πολλαπλή συμμόρφωση) αλλά θα μειωθούν σταδιακά. Ορισμένες καλλιέργειες λαμβάνουν συμπληρωματική ενίσχυση για να αντισταθμιστεί η απώλεια των εισοδημάτων που προκαλείται από τη διαφοροποίηση και τη μετάβαση στην ενιαία ενίσχυση.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ. 1453/2001, (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, (ΕΚ) αριθ. 1868/94, (ΕΚ) αριθ. 1251/1999, (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, (ΕΚ) αριθ. 1673/2000, (ΕΚ) αριθ. 2358/71 και (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Οι δύο πυλώνες της μεταρρύθμισης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) του Ιουνίου 2003 βασίζονται στην αποσύνδεση της άμεσης στήριξης στους παραγωγούς (διαχωρισμός μεταξύ των ενισχύσεων και της παραγωγής) και στην εισαγωγή καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης. Η ΚΓΠ στηρίζεται σε ένα σύστημα άμεσων ενισχύσεων που συνδέεται με την έκταση της εκμετάλλευσης, την παραγωγή ή τον αριθμό κεφαλών ζώων. Με την αποσύνδεση, οι ενισχύσεις καταβάλλονται στους παραγωγούς ανεξάρτητα από το είδος της παραγωγής.

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Πολλαπλή συμμόρφωση

Ο γεωργός λαμβάνει άμεσες ενισχύσεις υπό τον όρο ότι διατηρεί τη γη του σε καλή γεωργική κατάσταση και ότι τηρεί τα πρότυπα όσον αφορά τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και των φυτών, το περιβάλλον και την ορθή μεταχείριση των ζώων (πολλαπλή συμμόρφωση), τα οποία περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό.

Σε περίπτωση που ο κάτοχος της γεωργικής εκμετάλλευσης από αμέλεια δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες αυτούς, οι άμεσες ενισχύσεις μπορούν να μειωθούν κατά 5% κατ’ ανώτατο όριο. Σε περίπτωση ηθελημένης μη συμμόρφωσης, οι ενισχύσεις μειώνονται κατά 20% τουλάχιστον, ο δε παραγωγός μπορεί να στερηθεί τελείως την ενίσχυση. Η μείωση αυτή είναι δυνατόν να μην επιβληθεί όταν πρόκειται για ποσά έως 100 ευρώ ανά γεωργό και ανά ημερολογιακό έτος. Η μη επιβολή της μείωσης μπορεί επίσης να αποφασιστεί για περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που θεωρούνται ήσσονος σημασίας, λαμβανομένων υπόψη της σοβαρότητας, της έκτασης και της διάρκειάς τους.

Τα ποσά που δεν δαπανήθηκαν επιστρέφονται στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), το οποίο αντικατέστησε το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) το 2007. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν το 25% των ποσών αυτών.

Τον Μάρτιο του 2007, δημοσιεύθηκε έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος πολλαπλής συμμόρφωσης (βλ. σχετικά με την έκθεση αυτή την ενότητα «Συναφείς πράξεις»).

Σταδιακή μείωση, διαφοροποίηση και δημοσιονομική πειθαρχία

Μεταξύ 2005 και 2012, οι άμεσες ενισχύσεις, εκτός από εκείνες που προορίζονται για τους γεωργούς των άκρως απόκεντρων περιφερειών (esdeenfr) και των νήσων του Αιγαίου Πελάγους (esdeenfr), μειώνονται κάθε έτος: -3 % το 2005, -4 % το 2006 και στη συνέχεια -5 % ετησίως (σταδιακή μείωση). Τα ποσά που εξοικονομούνται μέσω αυτής της «διαφοροποίησης», κατανέμονται μεταξύ των κρατών μελών και προορίζονται για τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τουλάχιστον 80% των ποσών αυτών. Μπορεί μάλιστα να λάβει μέχρι 90 % του ποσού προκειμένου να αντισταθμιστεί η κατάργηση του μηχανισμού παρέμβασης για τη σίκαλη.

Για να μη ζημιωθούν οι μικρές εκμεταλλεύσεις, οι γεωργοί θα μπορούν να λαμβάνουν συμπληρωματικές ενισχύσεις.

Σύστημα παροχής συμβουλών

Οι γεωργοί μπορούν να συμμετέχουν στο σύστημα παροχής συμβουλών που έχουν δημιουργήσει τα κράτη μέλη. Το σύστημα αυτό πρέπει να εξασφαλίζει την τήρηση των κανονιστικών απαιτήσεων και των ορθών συνθηκών.

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ)

Κάθε κράτος μέλος εφαρμόζει ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου το οποίο επιτρέπει τον έλεγχο των αιτήσεων ενίσχυσης που υποβάλλονται από τους κατόχους εκμετάλλευσης. Μέσω του συστήματος αυτού, το κράτος είναι σε θέση να ελέγχει τα αγροτεμάχια, τα δικαιώματα πληρωμής και τις αιτήσεις παροχής ενίσχυσης.

Τρόπος πληρωμής

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται εφάπαξ, μεταξύ της 1ης Δεκεμβρίου και της 30ής Ιουνίου του έτους που έπεται της αίτησης. Το συμπληρωματικό ποσό της ενίσχυσης καταβάλλεται το αργότερο στις 30 Σεπτεμβρίου μετά το σχετικό ημερολογιακό έτος. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να παρατείνει την περίοδο πληρωμής στον τομέα των λιπαρών ουσιών και να επιτρέψει τη χορήγηση προκαταβολών. Οι γεωργοί οι οποίοι δημιούργησαν τεχνητά τους όρους που απαιτούνται για τη λήψη των ενισχύσεων δεν λαμβάνουν τις ενισχύσεις αυτές.

ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Η ενιαία ενίσχυση είναι μια ενίσχυση που χορηγείται στους γεωργούς ανεξάρτητα από την παραγωγή τους. Το συγκεκριμένο καθεστώς στήριξης καθιερώθηκε με σκοπό την εξασφάλιση σταθερότητας στο εισόδημα των γεωργών και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αειφορίας της ευρωπαϊκής γεωργίας.

Εθνικά ανώτατα όρια

Οι ενιαίες ενισχύσεις για κάθε κράτος μέλος υπόκεινται στα ανώτατα όρια που καθορίζονται στους ακόλουθους πίνακες (σε εκατ. ευρώ):

Χώρες

2006

2007

2008

2009

2010

Βέλγιο

580

593

607

614

612

Δανία

1 015

1 021

1 027

1 030

1 030

Γερμανία

5 647

5 696

5 744

5 770

5 774

Ελλάδα

2 144

2 171

2 365

2 368

2 178

Ισπανία

4 635

4 650

4 031

4 839

4 840

Γαλλία

8 236

8 283

8 382

8 408

8 416

Ιρλανδία

1 335

1 337

1 340

1 342

1 341

Ιταλία

3 792

3 814

4 151

4 163

4 185

Λουξεμβούργο

37

37

37

37

37

Κάτω Χώρες

428

834

846

853

853

Αυστρία

633

737

743

746

745

Πορτογαλία

504

571

609

610

609

Φινλανδία

562

564

566

567

566

Σουηδία

671

755

760

763

763

Ηνωμένο Βασίλειο

3 945

3 961

3 977

3 986

3 976

Χώρες

2006

2007

2008

2009

2010

Βουλγαρία

-

200

247

287

328

Τσεχική Δημοκρατία

294

378

470

560

645

Εσθονία

27

40

51

61

71

Κύπρος

12

18

27

32

36

Λετονία

44

61

76

90

104

Λιθουανία

114

155

193

230

267

Ουγγαρία

446

540

678

807

934

Μάλτα

1

2

3

3

4

Ρουμανία

-

442

532

623

712

Πολωνία

980

1 264

1 579

1 877

2 162

Σλοβενία

44

59

74

88

102

Σλοβακία

127

161

202

240

277

(Ανώτατα όρια επικαιροποιημένα σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις)

Εθνικό απόθεμα

Τα κράτη μέλη προβαίνουν σε σύσταση εθνικού αποθέματος το οποίο χρησιμοποιείται για να αποτραπεί ο κίνδυνος εγκατάλειψης γεωργικών γαιών, καθώς και για τη χορήγηση ενισχύσεων σε νέους γεωργούς και σε γεωργούς ευρισκόμενους σε κατάσταση που θεωρείται ειδική.

Το απόθεμα αυτό σχηματίζεται από:

  • τη διαφορά μεταξύ του ανώτατου ορίου και του συνολικού ποσού που θα χορηγηθεί στους γεωργούς,
  • ένα ποσό που αφαιρείται από το οφειλόμενο στους γεωργούς συνολικό ποσό και το οποίο δεν υπερβαίνει το 3 % αυτού.

Χορήγηση ενιαίας ενίσχυσης

Για να λάβουν οι γεωργοί ενιαία ενίσχυση πρέπει να τους έχουν χορηγηθεί προηγουμένως ορισμένες άμεσες ενισχύσεις. Η ενιαία ενίσχυση υπολογίζεται με βάση τις ενισχύσεις που έλαβαν οι γεωργοί κατά τη διάρκεια περιόδου αναφοράς (κατά κανόνα τα έτη 2000, 2001 και 2002, όμως σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να θεωρηθούν ως περίοδος αναφοράς τα έτη 1997, 1998 και 1999). Στον κανονισμό περιλαμβάνεται ο κατάλογος των ενισχύσεων που λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση της ενιαίας ενίσχυσης και ιδίως των ενισχύσεων με βάση την έκταση και άλλων ενισχύσεων που παρέχονται στο πλαίσιο στήριξης (π.χ. πριμοδότηση για σφαγή εκτός εποχής, πριμοδότηση σφαγής, ειδικές πριμοδοτήσεις για αρσενικά βοοειδή και για θηλάζουσες αγελάδες και πριμοδότηση για γαλακτοκομικά προϊόντα).

Χρησιμοποίηση των γαιών

Οι εκτάσεις που δίνουν δικαιώματα ενίσχυσης προορίζονται για γεωργικές δραστηριότητες κάθε είδους, με εξαίρεση ορισμένες μόνιμες καλλιέργειες. Ωστόσο, οι καλλιέργειες λυκίσκου, ελαιόδεντρων, μπανάνας, οι μόνιμες καλλιέργειες οπωροκηπευτικών και τα φυτώρια περιλαμβάνονται στις καλλιέργειες για τις οποίες μπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση.

Για τις εκτάσεις που τίθενται σε αγρανάπαυση χορηγείται επίσης ποσό που καθορίζεται από τη νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις πολλαπλής συμμόρφωσης. Οι εκτάσεις αυτές μπορούν επίσης να παράγουν ελαιούχους σπόρους ή βιομάζα που δεν προορίζονται για την παραγωγή ειδών διατροφής.

Περιφερειακή εφαρμογή

Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να χορηγήσουν ενισχύσεις σε περιφερειακό επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή, καθορίζονται περιφερειακά ανώτατα όρια και κατανέμονται μεταξύ των γεωργών της περιφέρειας. Επομένως, η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το αν πρόκειται για περιφερειακή ή κεντρική εφαρμογή.

Μερική εφαρμογή

Προκειμένου να καταπολεμήσουν την εγκατάλειψη της γης, τα κράτη μέλη είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη μερική εφαρμογή του συστήματος ενιαίας ενίσχυσης. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη διατηρούν ένα τμήμα της ενίσχυσης, το οποίο καταβάλλουν στους γεωργούς υπό τη μορφή συμπληρωματικής ενίσχυσης, επιπλέον της ενιαίας ενίσχυσης. Το τμήμα που καταβάλλεται υπό μορφή ενιαίας ενίσχυσης εξαρτάται από το γεωργικό προϊόν.

Προαιρετικός αποκλεισμός

Τα κράτη μέλη είχαν επίσης τη δυνατότητα να αποκλείσουν ορισμένες ενισχύσεις από το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, όπως εκείνη που χορηγείται για την καλλιέργεια σιτηρών στις σκανδιναβικές χώρες, την πριμοδότηση γαλακτοκομικών προϊόντων και ορισμένες ενισχύσεις που προορίζονται για τους παραγωγούς των άκρως απόκεντρων περιφερειών.

Ενημέρωση

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ανταλλάσσουν μεταξύ τους τις αναγκαίες πληροφορίες για την εφαρμογή του κανονισμού.

Επιτροπολογία

Για την εφαρμογή του κανονισμού, η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή διαχείρισης των άμεσων ενισχύσεων (EN) που απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών και προεδρεύεται από ένα μέλος της Επιτροπής.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Σκληρός σίτος

Όσον αφορά τον σκληρό σίτο, η στρεμματική ενίσχυση που προβλέπεται για τη βελτίωση της ποιότητας ανέρχεται σε 40 ευρώ στο πλαίσιο των εθνικών ανώτατων ορίων. Εάν η έκταση για την οποία ζητείται η ενίσχυση είναι μεγαλύτερη από το ανώτατο όριο, το ποσό μειώνεται αναλογικά.

Σε περίπτωση μερικής εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, καταβάλλεται συμπληρωματική στρεμματική ενίσχυση 291 ευρώ ανά εκτάριο για την περίοδο 2006/2007, τηρώντας τα εθνικά ανώτατα όρια. Εάν η έκταση για την οποία ζητείται η ενίσχυση είναι μεγαλύτερη από το ανώτατο όριο, η ενίσχυση μειώνεται αναλογικά.

Πρωτεϊνούχες καλλιέργειες

Όσον αφορά τον αρακά, τα κουκιά και τα γλυκά λούπινα, το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 55,57 ευρώ ανά εκτάριο για μέγιστη εγγυημένη έκταση 1 648 εκατ. εκταρίων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε περίπτωση υπέρβασης, η ενίσχυση μειώνεται αναλογικά.

Ρύζι

Προκειμένου να προστατευθούν ορισμένες παραδοσιακές περιοχές παραγωγής, οι παραγωγοί ρυζιού θα λάβουν ενίσχυση που καθορίζεται ανάλογα με την απόδοση για τη μέγιστη εγγυημένη έκταση των σχετικών κρατών μελών. Σε περίπτωση υπέρβασης, η ενίσχυση μειώνεται αναλογικά.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. ΚΟΑ του ρυζιού.

Καρποί με κέλυφος

Για την παραγωγή χαρουπιών, φουντουκιών, καρυδιών, φιστικιών και αμυγδάλων χορηγείται κοινοτική ενίσχυση που καθορίζεται σε συνάρτηση με τη μέγιστη εγγυημένη έκταση που έχει οριστεί για κάθε κράτος μέλος. Επιπλέον, για την παραγωγή των προϊόντων αυτών μπορεί να καταβληθεί εθνική ενίσχυση ύψους 120,75 ευρώ ανά εκτάριο. Σε περίπτωση υπέρβασης, το ποσό της ενίσχυσης μειώνεται αναλογικά. Η κοινοτική ενίσχυση χορηγείται εάν οι γεωργοί τηρούν μια ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης και ένα ελάχιστο μέγεθος για τα αγροτεμάχια.

Ενεργειακές καλλιέργειες

Ενίσχυση 45 ευρώ ανά εκτάριο προβλέπεται για τους παραγωγούς ενεργειακών καλλιεργειών (καλλιέργειες που προορίζονται για την παραγωγή βιοκαυσίμων ή ηλεκτρικής ή θερμικής ενέργειας) των οποίων η παραγωγή καλύπτεται από σύμβαση με εργοστάσιο μεταποίησης εντός των ορίων μιας μέγιστης εγγυημένης έκτασης 1,5 εκατ. εκταρίων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε περίπτωση υπέρβασης, η ενίσχυση μειώνεται αναλογικά.

Γεώμηλα αμυλοποιίας

Στους παραγωγούς γεώμηλων αμυλοποιίας χορηγείται ενίσχυση 66,32 ευρώ ανά τόνο αμύλου από την περίοδο εμπορίας 2005/2006. Η ενίσχυση χορηγείται μόνο εάν έχει συναφθεί σύμβαση μεταξύ του παραγωγού και της βιομηχανίας αμύλου.

Πριμοδοτήσεις για τα γαλακτοκομικά προϊόντα και συμπληρωματικές ενισχύσεις

Για τα γαλακτοκομικά προϊόντα, χορηγείται σε κάθε εκμετάλλευση ετήσια πριμοδότηση με βάση την ατομική ποσότητα αναφοράς. Από το 2006, η πριμοδότηση ισούται με το γινόμενο της ποσότητας αναφοράς επί 24,49 ευρώ. Από το 2004 έως το 2007 - και μετά, σε περίπτωση αποκλεισμού από το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης - τα κράτη μέλη καταβάλλουν συμπληρωματικές ενισχύσεις σε κάθε γεωργό. Ένα συνολικό ποσό καθορίζεται για κάθε κράτος μέλος.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. ΚΟΑ του γάλακτος.

Ειδικές περιφερειακές ενισχύσεις στις μεγάλες καλλιέργειες

Σε περίπτωση αποκλεισμού από το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης στη Φινλανδία και τη Σουηδία, βορείως του 62ου παραλλήλου, οι παραγωγοί σιτηρών, ελαιούχων σπόρων και σπόρων λίνου και κάνναβης μπορούν να λάβουν ενίσχυση 24 ευρώ ανά τόνο, εντός των ανώτατων ορίων που καθορίζονται από την Επιτροπή.

Σπόροι προς σπορά

Όσον αφορά τους σπόρους προς σπορά, εάν έχουν αποκλειστεί από το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, το ποσό της ενίσχυσης χορηγείται εντός του ανώτατου ορίου που έχει καθοριστεί από την Επιτροπή για τις συμπληρωματικές ενισχύσεις.

Στρεμματικές ενισχύσεις για τις μεγάλες καλλιέργειες

Οι εν λόγω ενισχύσεις χορηγούνται σε περίπτωση μερικής εφαρμογής του συστήματος ενιαίας ενίσχυσης στον τομέα των μεγάλων καλλιεργειών. Η στρεμματική ενίσχυση υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το βασικό ποσό των 63 ευρώ ανά τόνο με τη μέση απόδοση για τα σιτηρά του σχεδίου περιφερειοποίησης που αφορά τη σχετική περιφέρεια. Σε περίπτωση υπέρβασης των βασικών εκτάσεων, η ενίσχυση μειώνεται αναλογικά για όλους τους γεωργούς. Για το λίνο και την κάνναβη, η στρεμματική ενίσχυση χορηγείται εφόσον έχει εξασφαλιστεί η μεταποίηση.

Οι γεωργοί υποχρεούνται να θέσουν σε αγρανάπαυση τουλάχιστον 10% της έκτασης με μεγάλες καλλιέργειες για την οποία έχει ζητηθεί ενίσχυση. Οι εκτάσεις αυτές που βρίσκονται υπό καθεστώς παύσης καλλιέργειας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή τα ζώα και για τις βιολογικές καλλιέργειες. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγήσουν κρατική ενίσχυση που αντιστοιχεί στο 50% κατ’ ανώτατο όριο των δαπανών εκκίνησης των πολυετών καλλιεργειών που προορίζονται για την παραγωγή βιομάζας στις εκτάσεις σε αγρανάπαυση.

Μεσογειακό πακέτο

Το 2004, θεσπίστηκαν ειδικά καθεστώτα στήριξης για τα μεσογειακά προϊόντα. Τα ιδιαίτερα αυτά καθεστώτα που εγκρίθηκαν ως «μεσογειακό πακέτο», αφορούν το λυκίσκο, το βαμβάκι, τους ελαιώνες και τον καπνό.

Αιγοπρόβατα

Για την προβατίνα, η πριμοδότηση της διατήρησης της αγέλης ανέρχεται σε 21 ευρώ ανά μονάδα ή 16,8 ευρώ εάν ο γεωργός διαθέτει στην αγορά το γάλα της προβατίνας. Για τις κατσίκες, εφόσον προορίζονται για την παραγωγή κρέατος και η εκτροφή τους είναι ανάλογη με την εκτροφή των αιγών, η πριμοδότηση ανέρχεται σε 16,8 ευρώ ανά μονάδα. Για τους παραγωγούς αιγοπροβάτων στις μειονεκτικές περιοχές ή σε γεωγραφική περιοχή όπου οι εποχιακές μετακινήσεις των ζώων αποτελούν παραδοσιακή πρακτική, προβλέπεται συμπληρωματική πριμοδότηση 7 ευρώ ανά ζώο.

Οι γεωργοί μπορούν να μεταβιβάσουν τα δικαιώματα πριμοδότησης μετά την πώληση της εκμετάλλευσης. Σε περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων χωρίς μεταβίβαση της εκμετάλλευσης, το 15 % κατ’ ανώτατο όριο των εν λόγω δικαιωμάτων επιστρέφεται στο εθνικό απόθεμα. Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν μέτρα ώστε τα δικαιώματα πριμοδότησης να μην μεταβιβάζονται εκτός των περιοχών στις οποίες η εκτροφή προβάτων έχει ιδιαίτερη οικονομική σημασία. Πέραν τούτου, χορηγούν τα δικαιώματα πριμοδότησης από το εθνικό απόθεμα στους νεοεισερχόμενους, στους νέους γεωργούς και σε άλλους γεωργούς που έχουν προτεραιότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. ΚΟΑ του προβείου και αιγείου κρέατος.

Βόειο κρέας

Σε περίπτωση μερικής εφαρμογής του συστήματος ενιαίας ενίσχυσης για το βόειο κρέας, οι κτηνοτρόφοι μπορούν να λάβουν διάφορες πριμοδοτήσεις:

  • την ειδική πριμοδότηση που ανέρχεται σε 210 ευρώ για τους ταύρους (μη ευνουχισμένα αρσενικά βοοειδή) και σε 150 ευρώ για τα βόδια (ευνουχισμένα αρσενικά βοοειδή),
  • την πριμοδότηση στη θηλάζουσα αγελάδα που ανέρχεται σε 200 ευρώ και που μπορεί να συνοδεύεται από συμπληρωματική πριμοδότηση 50 ευρώ χορηγούμενη από το κράτος μέλος,
  • την πριμοδότηση σφαγής στο πλαίσιο ανώτατων ορίων που πρέπει να καθοριστούν, η οποία ανέρχεται σε 80 ευρώ για τις αγελάδες, τα βόδια και τις μοσχίδες και σε 50 ευρώ για τους μόσχους.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. ΚΟΑ του βοείου κρέατος.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 [έγκριση : διαβούλευση CNS/2003/0006]

28.10.2003

-

ΕΕ L 270 της 21.10.2003

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004

29.1.2004

-

ΕΕ L 5 της 9.1.2004

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 583/2004

1.5.2004

-

ΕΕ L 91 της 30.3.2004

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 864/2004

1.5.2004

-

ΕΕ L 161 της 30.4.2004

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2217/2004

23.12.2004

-

ΕΕ L 375 της 23.12.2004

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 247/2006

15.2.2006

-

ΕΕ L 42 της 14.2.2006

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 319/2006

7.3.2006

-

ΕΕ L 58 της 28.2.2006

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 953/2006

6.7.2006

-

ΕΕ L 175 της 29.6.2006

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1156/2006

5.8.2006

-

ΕΕ L 208 της 29.7.2006

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1405/2006

3.10.2006

-

ΕΕ L 265 της 26.9.2006

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2011/2006

1.1.2007

-

ΕΕ L 384 της 29.12.2006

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2006

1.1.2007

-

ΕΕ L 384 της 29.12.2006

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2013/2006

1.1.2007

-

ΕΕ L 384 της 29.12.2006

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 552/2007

30.5.2007

-

ΕΕ L 131 της 23.5.2007

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1182/2007

6.11.2007

-

ΕΕ L 273 της 17.10.2007

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 146/2008

28.2.2008

-

ΕΕ L 46 της 21.2.2008

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Παράρτημα I – Κατάλογος των καθεστώτων στήριξης:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 864/2004 [Επίσημη Εφημερίδα L 161 της 30.4.2004]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2183/2005 [Επίσημη Εφημερίδα L 347 της 30.12.2005]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 247/2006 [Επίσημη Εφημερίδα L 42 της 14.2.2006]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 319/2006 [Επίσημη Εφημερίδα L 58 της 28.2.2006]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 [Επίσημη Εφημερίδα L 265 της 26.9.2006]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2006 [Επίσημη Εφημερίδα L 384 της 29.12.2006]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2013/2006 [Επίσημη Εφημερίδα L 384 της 29.12.2006]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 [Επίσημη Εφημερίδα L 273 της 17.10.2007].

Παράρτημα II – Εθνικά ανώτατα όρια:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 864/2004 [Επίσημη Εφημερίδα L 161 της 30.4.2004]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 319/2006 [Επίσημη Εφημερίδα L 58 της 28.2.2006]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 [Επίσημη Εφημερίδα L 273 της 17.10.2007]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 293/2008 [Επίσημη Εφημερίδα L 90 της 2.4.2008].

Παράρτημα III – Κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 [Επίσημη Εφημερίδα L 5 της 9.1.2004].

Παράρτημα IV – Ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές πρακτικές:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 864/2004 [Επίσημη Εφημερίδα L 161 της 30.4.2004]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 247/2006 [Επίσημη Εφημερίδα L 42 της 14.2.2006]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 [Επίσημη Εφημερίδα L 265 της 26.9.2006].

Παράρτημα V – Συμβατά καθεστώτα στήριξης:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 864/2004 [Επίσημη Εφημερίδα L 161 της 30.4.2004]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 [Επίσημη Εφημερίδα L 273 της 17.10.2007].

Παράρτημα VI – Κατάλογος άμεσων ενισχύσεων:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 864/2004 [Επίσημη Εφημερίδα L 161 της 30.4.2004]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 319/2006 [Επίσημη Εφημερίδα L 58 της 28.2.2006]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2013/2006 [Επίσημη Εφημερίδα L 384 της 29.12.2006].

Παράρτημα VII – Υπολογισμός του ποσού αναφοράς:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 864/2004 [Επίσημη Εφημερίδα L 161 της 30.4.2004]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2183/2005 [Επίσημη Εφημερίδα L 347 της 30.12.2005]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 319/2006 [Επίσημη Εφημερίδα L 58 της 28.2.2006]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1156/2006 [Επίσημη Εφημερίδα L 208 της 29.7.2006]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2011/2006 [Επίσημη Εφημερίδα L 384 της 29.12.2006]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2013/2006 [Επίσημη Εφημερίδα L 384 της 29.12.2006].

Παράρτημα VIII – Εθνικά ανώτατα όρια:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 864/2004 [Επίσημη Εφημερίδα L 161 της 30.4.2004]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 118/2005 [Επίσημη Εφημερίδα L 24 της 27.1.2005]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 319/2006 [Επίσημη Εφημερίδα L 58 της 28.2.2006]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1156/2006 [Επίσημη Εφημερίδα L 208 της 29.7.2006]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2013/2006 [Επίσημη Εφημερίδα L 384 της 29.12.2006]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 [Επίσημη Εφημερίδα L 273 της 17.10.2007].

Παράρτημα VIIIα – Εθνικά ανώτατα όρια (νέα κράτη μέλη):

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 583/2004 [Επίσημη Εφημερίδα L 91 της 30.3.2004]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 864/2004 [Επίσημη Εφημερίδα L 161 της 30.4.2004]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 319/2006 [Επίσημη Εφημερίδα L 58 της 28.2.2006]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1156/2006 [Επίσημη Εφημερίδα L 208 της 29.7.2006]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2011/2006 [Επίσημη Εφημερίδα L 384 της 29.12.2006]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2013/2006 [Επίσημη Εφημερίδα L 384 της 29.12.2006]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 552/2007 [Επίσημη Εφημερίδα L 131 της 23.5.2007]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 [Επίσημη Εφημερίδα L 273 της 17.10.2007].

Παράρτημα X – Ζώνες παραδοσιακής παραγωγής για σκληρό σιτάρι:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 583/2004 [Επίσημη Εφημερίδα L 91 της 30.3.2004].

Παράρτημα XIα – Ανώτατα όρια των ενισχύσεων για τους σπόρους προς σπορά στα νέα κράτη μέλη:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 583/2004 [Επίσημη Εφημερίδα L 91 της 30.3.2004]·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2011/2006 [Επίσημη Εφημερίδα L 384 της 29.12.2006].

Παράρτημα XIβ – Εθνικές βασικές εκτάσεις και αποδόσεις αναφοράς αροτραίων καλλιεργειών στα νέα κράτη μέλη:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 583/2004 [Επίσημη Εφημερίδα L 91 της 30.3.2004].

Οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις και διορθώσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 ενσωματώθηκαν στο βασικό κείμενο. Η εν λόγω ενοποιημένη έκδοση (pdf) έχει μόνο τεκμηριωτική αξία.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λεπτομέρειες εφαρμογής

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 795/2004 [Επίσημη Εφημερίδα L 141 της 30.4.2004].

Οι ενιαίες ενισχύσεις θα χορηγούνται υπό τον όρο ότι οι γεωργοί τηρούν τις διατάξεις που αφορούν την πολλαπλή συμμόρφωση (για παράδειγμα τους περιβαλλοντικούς όρους). Η αποσύνδεση των ενισχύσεων θα έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά μεγάλου μέρους των ενισχύσεων στη γεωργία από το «κίτρινο κουτί» (για παράδειγμα, οι επιστροφές κατά την εξαγωγή που θεωρείται ότι δημιουργούν στρεβλώσεις στο εμπόριο σε σχέση με τους κανόνες του ΠΟΕ) στο «πράσινο κουτί» (για παράδειγμα, οι επιδοτήσεις στην αγροτική ανάπτυξη που δημιουργούν ελάχιστες ή μηδενικές στρεβλώσεις στο εμπόριο σε σχέση με τον ΠΟΕ).

Για τα νέα κράτη μέλη δεν είναι υποχρεωτική η πολλαπλή συμμόρφωση για τη λήψη των νέων ενιαίων ενισχύσεων.

Βλ. ενοποιημένη έκδοση (pdf)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 796/2004 [Επίσημη Εφημερίδα L 141 της 30.4.2004].

Ο κανονισμός αυτός διευκρινίζει τους κανόνες που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη και στους γεωργούς και οι οποίοι διέπουν τη διατήρηση των εκτάσεων που αποτελούν μόνιμους βοσκοτόπους. Προβλέπει επιπροσθέτως ότι το ολοκληρωμένο σύστημα που έχει δημιουργηθεί πρέπει να εξασφαλίζει ενιαίο προσδιορισμό της ταυτότητας του γεωργού σε σχέση με όλες τις αιτήσεις ενίσχυσης, καθώς και με κάθε αγροτεμάχιο αναφοράς. Οι προβλεπόμενοι διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εξακρίβωση της τήρησης των όρων χορήγησης των ενισχύσεων, καθώς και των απαιτήσεων και των προτύπων σε θέματα πολλαπλής συμμόρφωσης. Πρόκειται για ελέγχους που αφορούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και την πολλαπλή συμμόρφωση. Ο κανονισμός ορίζει ότι οι άμεσες ενισχύσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του δεν καταβάλλονται πριν από το τέλος των ελέγχων των κριτηρίων επιλεξιμότητας οι οποίοι πρέπει να πραγματοποιούνται από το κράτος μέλος. Ορίζει επίσης τη βάση υπολογισμού των ενισχύσεων και διευκρινίζει τις προβλεπόμενες μειώσεις και τους αποκλεισμούς.

Βλ. ενοποιημένη έκδοση (pdf)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1973/2004 [Επίσημη Εφημερίδα L 345 της 20.11.2004].

Ο κανονισμός περιλαμβάνει τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής της ενίσχυσης στους τομείς στους οποίους παρέχεται ειδική στήριξη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. Περιέχει επίσης ρυθμίσεις για την εφαρμογή των καθεστώτων ενίσχυσης στα νέα κράτη μέλη.

Βλ. ενοποιημένη έκδοση (pdf)

Προαιρετική διαφοροποίηση

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 378/2007 [Επίσημη Εφημερίδα L 95 της 5.4.2007].

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν μείωση (αποκαλούμενη «προαιρετική διαφοροποίηση») στις άμεσες ενισχύσεις που χορηγούνται στην επικράτειά τους κατά τη χρονική περίοδο 2007-2012. Με τα ποσά που προκύπτουν από την προαιρετική διαφοροποίηση χρηματοδοτούνται τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που επιδοτεί το ΕΓΤΑΑ στην επικράτειά τους.

Νέα κράτη μέλη

Απόφαση του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 2004 [Επίσημη Εφημερίδα L 93 της 30.3.2004].

Οι νέες συμπληρωματικές πριμοδοτήσεις (νέες άμεσες ενισχύσεις ή καθεστώτα στήριξης) θα εφαρμοστούν σταδιακά για τα νέα κράτη μέλη, αρχίζοντας με 25% το 2004, 30% το 2005 και 35% το 2006. Μετά την τελευταία αυτή ημερομηνία θα αυξηθούν σταδιακά μέχρι το 2013.

Οι άμεσες αντισταθμιστικές ενισχύσεις για τον τομέα του γάλακτος αυξάνονται. Τροποποιούνται επίσης οι πίνακες όσον αφορά τις ποσοστώσεις και την περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες στα νέα κράτη μέλη.

Η ενιαία στρεμματική ενίσχυση (ΚΕΣΕ) διατηρείται για τις χώρες αυτές μέχρι το 2007, καθώς και οι συμπληρωματικές άμεσες ενισχύσεις μέχρι το τέλος του 2008 στο πλαίσιο του ΚΕΣΕ.

Στο πλαίσιο των νέων ενισχύσεων ανά εκμετάλλευση, οι συμπληρωματικές ενισχύσεις μπορούν να εφαρμόζονται από το 2005.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 583/2004 [Επίσημη Εφημερίδα L 91 της 30.3.2004]. Ο κανονισμός καθορίζει τα εθνικά ανώτατα όρια των συμπληρωματικών πριμοδοτήσεων για τα νέα κράτη μέλη. Η βασική αρχή της σταδιακής εισαγωγής των εν λόγω συμπληρωματικών πριμοδοτήσεων δεν εφαρμόζεται στον τομέα των αποξηραμένων χορτονομών.

Για να ενταχθούν στο νέο καθεστώς ενιαίων ενισχύσεων, δεδομένου ότι δεν υπάρχει περίοδος αναφοράς, οι ενισχύσεις θα βασίζονται στις περιφερειακές στρεμματικές ενισχύσεις, με κατανομή μεταξύ των περιφερειών και διαίρεση δια του αριθμού των γεωργών που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας της ενίσχυσης.

Πολλαπλή συμμόρφωση

Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος πολλα

πλής συμμόρφωσης [δυνάμει του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς] [COM(2007) 147 τελικό – Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Στην έκθεση αυτή επισημαίνονται τα προβλήματα που αντιμετώπισαν τα κράτη μέλη και οι γεωργοί κατά την εφαρμογή του συστήματος πολλαπλής συμμόρφωσης και προτείνονται μέτρα για τη βελτίωση του συστήματος. Αυτή η πρώτη αξιολόγηση στηρίζεται στους ελέγχους που διεξήγαγαν οι υπηρεσίες της Επιτροπής το 2005 και το 2006 σε δέκα κράτη μέλη. Τα οριστικά συμπεράσματα θα συναχθούν μετά την εκπόνηση άλλων μελετών. Βάσει της παρούσας αξιολόγησης, η Επιτροπή προτίθεται να παράσχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος πολλαπλής συμμόρφωσης στα κράτη μέλη και να υποβάλει πρόταση στο Συμβούλιο ή σχέδιο ρυθμίσεως στην Επιτροπή Διαχείρισης Άμεσων Ενισχύσεων. Το σχέδιο αυτό θα αφορά διάφορες πτυχές της πολλαπλής συμμόρφωσης, όπως την εισαγωγή της στα νέα κράτη μέλη, την απλοποίηση ορισμένων κανόνων και τα περιθώρια ανοχής για τις παρατυπίες ήσσονος σημασίας.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15.04.2008

Top