Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Κοινή οργάνωση της αγοράς σιτηρών

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Κοινή οργάνωση της αγοράς σιτηρών

Η κοινή οργάνωση αγοράς (ΚΟΑ) στον τομέα των σιτηρών καθιστά δυνατή τη σταθεροποίηση των τιμών με τον καθορισμό του καθεστώτος των ενισχύσεων καθώς και των λεπτομερειών όσον αφορά τις συναλλαγές με τις τρίτες χώρες. Ο κανονισμός αυτός ισχύει μέχρι τις 31 Ιουνίου 2008.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κοινή οργάνωση της αγοράς σιτηρών [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Από την 1η Ιουλίου 2008, τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού διέπονται από την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών.

Ο παρών κανονισμός εντάσσεται στη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) του 2003 (EN) και περιλαμβάνει ριζική αναθεώρηση της ΚΟΑ σιτηρών, η οποία διέπονταν στο παρελθόν από τον κανονισμό 1766/92.

Η ΚΟΑ σιτηρών προβλέπει καθεστώς παρέμβασης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς και ορισμένα μέτρα στήριξης των ευρωπαϊκών προϊόντων όταν αποτελούν το αντικείμενο συναλλαγών στις παγκόσμιες αγορές.

Πεδίο εφαρμογής

Η ΚΟΑ σιτηρών διέπει:

  • διάφορες ποιότητες καλαμποκιού (περιλαμβανομένου του γλυκού καλαμποκιού και του καλαμποκιού για σπορά)·
  • το μαλακό και το σκληρό σιτάρι·
  • την όλυρα·
  • τη σίκαλη, το κριθάρι και τη βρώμη·
  • το σόργο σε κόκκους·
  • το φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι)·
  • τα άλευρα σιταριού και σικάλεως·
  • τα πλιγούρια και τα σιμιγδάλια σιταριού·
  • τη βύνη.

Η περίοδος εμπορίας για τα προϊόντα αυτά αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει στις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους.

Εσωτερική αγορά

Η Επιτροπή διαχειρίζεται την παρέμβαση στον τομέα των σιτηρών επικουρούμενη από την επιτροπή διαχείρισης σιτηρών.

Η τιμή παρέμβασης, όσον αφορά το στάδιο του χονδρικού εμπορίου, ανέρχεται σε 101,31 ευρώ ανά τόνο και αποτελεί το αντικείμενο μηνιαίων προσαυξήσεων οι οποίες κυμαίνονται ανάλογα με το μήνα. Οι οργανισμοί παρέμβασης που έχουν υποδειχθεί από τα κράτη μέλη (βλ. ενότητα «Εγκεκριμένα κέντρα παρέμβασης» στις Συναφείς Πράξεις) αγοράζουν το μαλακό ή σκληρό σιτάρι, το κριθάρι, το καλαμπόκι και το σόργο στην τιμή αυτή, η οποία ενδεχομένως παρουσιάζει διακυμάνσεις σε ορισμένες περιστάσεις. Οι αγορές αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων, καθορισμένων για κάθε κράτος μέλος.

Από την περίοδο εμπορίας 2009/2010, το καλαμπόκι δεν θα αποτελεί πλέον το αντικείμενο της παρέμβασης αυτής και για τις περιόδους εμπορίας 2007/2008 και 2008/2009 οι οργανισμοί παρέμβασης μπορούν να αγοράζουν περιορισμένες ποσότητες (1.500.000 τόνους για την περίοδο 2007/2008, 700.000 τόνους για την περίοδο 2008/2009).

Ειδικά μέτρα παρέμβασης είναι επίσης δυνατόν να ληφθούν αν το απαιτεί η κατάσταση της αγοράς. Επίσης, προβλέπεται επιστροφή κατά την παραγωγή, η οποία καθορίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, για ορισμένα προϊόντα.

Συναλλαγές με τις τρίτες χώρες

Οι εισαγωγές και εξαγωγές σιτηρών υπόκεινται στην προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής ή εξαγωγής, το οποίο χορηγείται από τα κράτη μέλη σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Η εισαγωγή σιτηρών υπόκειται στην καταβολή των δασμών του κοινού δασμολογίου και, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, σε πρόσθετους δασμούς. Οι δασμοί αυτοί επιβάλλονται, για παράδειγμα, στις εισαγωγές που πραγματοποιούνται σε τιμή κατώτερη από το επίπεδο που κοινοποιείται από την Κοινότητα στον Παγκόσμιο Οργανισμού Εμπορίου, καθώς και στα προϊόντα που είναι δυνατόν να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην κοινοτική αγορά.

Η Επιτροπή, επικουρούμενη από την επιτροπή διαχείρισης σιτηρών, είναι δυνατόν να παράσχει δασμολογικές ποσοστώσεις σε ορισμένες εισαγωγές. Τα μέτρα αυτά κατανέμονται με την εφαρμογή πολλών μεθόδων αφού ληφθούν υπόψη οι ανάγκες εφοδιασμού της κοινοτικής αγοράς και η ισορροπία της.

Η εξαγωγή σιτηρών, ως έχουν ή με διάφορες μορφές (οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα III), είναι δυνατόν να ενισχυθεί με τη χορήγηση επιστροφής κατά την εξαγωγή. Η επιστροφή αυτή μπορεί να χορηγηθεί σε τακτά χρονικά διαστήματα ή με δημοπρασία βάσει κατάλληλων με θόδων για την αποφυγή κάθε διάκρισης εις βάρος των ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών.

Σε περίπτωση διατάραξης της κοινοτικής αγοράς σιτηρών, τα θεσμικά όργανα έχουν τη δυνατότητα να απαγορεύσουν την προσφυγή στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή επανεισαγωγή και να λάβουν τα άλλα απαιτούμενα μέτρα. Έκτακτα μέτρα είναι δυνατό να ληφθούν επίσης όταν οι τιμές στην παγκόσμια αγορά απειλούν τον εφοδιασμό της Κοινότητας.

Πλαίσιο

Η πρώτη κοινή οργάνωση αγοράς σιτηρών θεσπίστηκε το 1962, με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 19. Από τότε που τέθηκε σε ισχύ, αποτέλεσε επανειλημμένα αντικείμενο μεταρρύθμισης το 1967, το 1975 και το 1992. Η μεταρρύθμιση της ΚΟΑ σιτηρών που θεσπίστηκε με τον παρόντα κανονισμό του 2003 αποβλέπει στην τήρηση του πνεύματος του κανονισμού του 1992, ο οποίος προέβλεπε τη μείωση της εξάρτησης της ΚΟΑ σιτηρών από τις κοινοτικές παρεμβάσεις, μειώνοντας παράλληλα την τιμή παρέμβασης.

Το 2007, η παρούσα ΚΟΑ ενσωματώθηκε στη νομοθεσία που αφορά την ενιαία ΚΟΑ (l67001), η οποία αντικατέστησε τις 21 τομεακές ΚΟΑ, απλοποιώντας παράλληλα το νομικό πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1784/2003

28.10.2003

-

ΕΕ L 270 της 21.10.2003

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1154/2005

26.7.2005

-

ΕΕ L 187 της 19.7.2005

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 735/2007

02.7.2007

-

ΕΕ L 169 της 29.6.2007

Οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις και διορθώσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 ενσωματώθηκαν στο βασικό κείμενο. Η εν λόγω ενοποιημένη έκδοση (pdf) έχ ει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Διαδικασίες και όροι διάθεσης στην αγορά

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 [Επίσημη Εφημερίδα L 191 της 31.07.1993].

Ο κανονισμός αυτός καθορίζει τους λεπτομερείς κανόνες διάθεσης στην αγορά των σιτηρών που αγοράζουν οι οργανισμοί παρέμβασης. Σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό, τα εν λόγω προϊόντα πρέπει να κατακυρώνονται σε όποιον υποβάλει την καλύτερη προσφορά στο πλαίσιο δημοπρασίας στην οποία συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Ο κανονισμός αυτός καθορίζει τους όρους διεξαγωγής της δημοπρασίας και καταργεί την προηγούμενη διαδικασία, η οποία διέπετο από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1836/82.

Βλέπεενοποιημένη έκδοση (pdf).

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 712/2007 [Επίσημη Εφημερίδα L 163 της 23.6.2007]. Ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει, για κάθε οργανισμό παρέμβασης των κρατών μελών, τις πποσότητες που διατίθενται προς πώληση στην εσωτερική αγορά μετά τις μερικές δημοπρασίες που διεξήχθησαν από τις 4 Ιουλίου 2007 μέχρι τις 25 Ιουνίου 2008. Ο κατάλογος αυτός επικαιροποιείται τακτικά.

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση (pdf).

Εισαγωγές και εξαγωγές

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2133/2001 [Επίσημη Εφημερίδα L 287 της 31.10.2001].

Ο κανονισμός αυτός καθορίζει τις κοινοτικές δασμολογικές ποσοστώσεις για τις ποσοστωτικές περιόδους και τα δασμολογικά ανώτατα όρια του τομέα των σιτηρών. Καθορίζει επίσης ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας για το σιτάρι που εισάγεται στην Κοινότητα.

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση (pdf).

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 [Επίσημη Εφημερίδα L 189 της 29.07.2003].

Ο κανονισμός αυτός θεσπίζει τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα των σιτηρών και του ρυζιού. Περιέχει κατάλογο των ενδείξεων που πρέπει να αναγράφονται στο εν λόγω πιστοποιητικό.

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση (pdf) έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 824/2000 [Επίσημη Εφημερίδα L 100 της 20.04.2000].

Ο κανονισμός αυτός καθορίζει τις διαδικασίες ανάληψης σιτηρών από τους οργανισμούς παρέμβασης καθώς και τις μεθόδους ανάλυσης που πιστοποιούν ότι τα σιτηρά είναι υγιή, ανόθευτα και ποιότητας σύμφωνης με τα συναλλακτικά ήθη. Ο κανονισμός καθορίζει, για κάθε προϊόν του τομέα των σιτηρών, παραμέτρους όπως η ανώτατη περιεκτικότητα σε υγρασία, το μέγιστο ποσοστό ξένων προσμίξεων και το ελάχιστο ειδικό βάρος.

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση (pdf).

Φυτοφάρμακα

Οδηγία 86/362/ΕΟΚ [Επίσημη Εφημερίδα L 221 της 7.8.1986]·

Η οδηγία αυτή αποβλέπει στην προστασία της υγείας των καταναλωτών από τις δυνατές επιβλαβείς συνέπειες που οφείλονται στην παρουσία φυτοφαρμάκων στα σιτηρά. Για το σκοπό αυτό, καθορίζει τα ανώτατα όρια ανοχής για τα υπολείμματα ενός συνόλου ταξινομημένων φυτοφαρμάκων.

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση (pdf).

Ετήσια στατιστικά δεδομένα για τα σιτηρά

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 837/90 [Επίσημη Εφημερίδα L 88 της 03.04.1990]. Ο κανονισμός αυτός προσδιορίζει τα στατιστικά στοιχεία που πρέπει να κοινοποιούν τα κράτη μέλη στη στατιστική υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση (pdf).

Εγκεκριμένα κέντρα παρέμβασης

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2273/93 [Επίσημη Εφημερίδα L 207 της 18.8.1993]·

Ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει κατάλογο των κέντρων παρέμβασης σιτηρών σε όλα τα κράτη μέλη.

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση (pdf).

See also

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΚΟΑ σιτηρών είναι διαθέσιμες στη σελίδα που αφορά τις αροτραίες καλλιέργειες στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας (DE) (EN) (FR), καθώς και στη σχετική νομοθεσία.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 07.03.2008

Top