Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος

Η Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ) στον τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος αποσκοπεί στη σταθεροποίηση των τιμών και την εξασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τους αγρότες με τη θέσπιση του καθεστώτος των τιμών και των λεπτομερειών που αφορούν τις συναλλαγές με τρίτες χώρες. Ισχύει μέχρι τις 31 Ιουνίου 2008.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2001 για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα αιγοπροβείου κρέατος [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Από την 1η Ιουλίου 2008, τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού διέπονται από την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών.

Πεδίο εφαρμογής

Τα προϊόντα που καλύπτονται είναι τα αρνιά, τα ζώντα αιγοπρόβατα, το πρόβειο και αίγειο κρέας, νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο, τα βρώσιμα παραπροϊόντα, τα λίπη καθώς και τα παρασκευάσματα ή κονσέρβες με βάση κρέας ή παραπροϊόντα αιγοπροβάτων.

Ενισχύσεις για ιδιωτική αποθεματοποίηση.

Στην περίπτωση εξαιρετικών περιστάσεων στη Μεγάλη Βρετανία, στη Βόρειο Ιρλανδία ή σε οποιοδήποτε από τα άλλα κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι δυνατόν να αποφασίσει να χορηγήσει ενισχύσεις για ιδιωτική αποθεματοποίηση με διαγωνισμό. Σε επείγουσες περιπτώσεις, το ποσό των ενισχύσεων είναι δυνατόν να έχει προκαθοριστεί δίχως διαγωνισμό.

Καθεστώς συναλλαγών με τρίτες χώρες

Οι εισαγωγές και εξαγωγές είναι δυνατόν να υπόκεινται στην προσκόμιση πιστοποιητικού εξαγωγής ή εισαγωγής που εκδίδεται από τα κράτη μέλη κατόπιν αιτήματος παντός ενδιαφερομένου.

Στα προϊόντα του τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος εφαρμόζονται οι δασμοί του κοινού δασμολογίου.

Είναι δυνατόν να επιβληθούν πρόσθετοι εισαγωγικοί δασμοί στην περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος αποσταθεροποίησης της κοινοτικής αγοράς από τις εισαγωγές.

Οι δασμολογικές ποσοστώσεις χορηγούνται σύμφωνα με την αρχή της εξυπηρέτησης κατά σειρά προτεραιότητας, την ταυτόχρονη εξέταση ή με τη μέθοδο «παραδοσιακοί/νεοεισερχόμενοι εμπορευόμενοι». Είναι δυνατόν να εφαρμοστούν και άλλες μέθοδοι που δεν εισάγουν διακρίσεις.

Υπάρχει δυνατότητα απαγόρευσης της χρήσης του καθεστώτος της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, στο βαθμό που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία της ΚΟΑ ή σε περίπτωση πιθανότητας διαταραχής της κοινοτικής αγοράς.

Στο πλαίσιο των συναλλαγών με τρίτες χώρες απαγορεύονται οι φόροι αποτελέσματος ισοδυνάμου με δασμούς καθώς και η εφαρμογή ποσοτικών περιορισμών στις εισαγωγές ή μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος.

Είναι δυνατόν να ληφθούν μέτρα διασφάλισης στην περίπτωση που η κοινοτική αγορά κινδυνεύει να υποστεί διαταραχές λόγω εισαγωγών ή εξαγωγών.

Άλλες διατάξεις

Τα κράτη μέλη παρακολουθούν την εξέλιξη των τιμών στην αγορά. Σε περίπτωση σημαντικής μεταβολής η οποία ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει την κοινοτική αγορά, είναι δυνατόν να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.

Είναι δυνατόν να ληφθούν έκτακτα μέτρα για τη στήριξη μιας αγοράς που που θίγεται από τους περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία σε περίπτωση ασθενειών των ζώων.

Στον τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος εφαρμόζονται οι κανόνες της Συνθήκης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις εκτός αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ανταλλάσσουν τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του κανονισμού.

Για την εφαρμογή του κανονισμού, η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή διαχείρισης προβείου και αιγείου κρέατος (FR), την οποία απαρτίζουν εκπρόσωποι των κρατών μελών με πρόεδρο τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Επιτροπή υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στα τέλη του 2005, έκθεση για τις επιπτώσεις της εκτροφής αιγοπροβάτων στο περιβάλλον.

Είναι δυνατόν να εφαρμοστούν μεταβατικά μέτρα εάν αυτό απαιτείται για την εξασφάλιση της μετάβασης στο νέο καθεστώς κοινής οργάνωσης της αγοράς.

Πλαίσιο

Η παρούσα κοινή οργάνωση αγοράς (ΚΟΑ) στον τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος ενσωμάτωσε το σύνολο των σχετικών νομοθετικών πράξεων που ίσχυαν μέχρι το 2001. Η ΚΟΑ ρύθμιζε την εμπορία των προϊόντων αυτών στην εσωτερική αγορά και στο πλαίσιο των συναλλαγών με τις τρίτες χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, προέβλεπε την καταβολή άμεσων ενισχύσεων στους παραγωγούς της Κοινότητας.

Το καθεστώς αυτό αντικαταστάθηκε από τη γεωργική μεταρρύθμιση του 2003 στο πλαίσιο της οποίας θεσπίστηκε η ενιαία ενίσχυση ανά εκμετάλλευση, το οποίο προβλέπει όμως πριμοδοτήσεις για τις προβατίνες και τις αίγες.

Το 2007, η παρούσα ΚΟΑ ενσωματώθηκε στη νομοθεσία που αφορά την ενιαία ΚΟΑ, η οποία αντικατέστησε τις 21 τομεακές ΚΟΑ, απλοποιώντας παράλληλα το νομικό πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2529/2001

22.12.2001

-

ΕΕ L 341 της 22.12.2001

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Πράξεις περί των όρων προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

1. 5.2004

-

ΕΕ L 236 της 23.9.2003

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003

1.1.2004

-

ΕΕ L 270 της 21.10.2003

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1913/2005

2.12.2005

-

ΕΕ L 307 της 25.11.2005

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 ενσωματώθηκαν στο βασικό κείμενο. Η ενοποιημένη αυτή έκδοση (pdf) δεν έχει παρά τεκμηριωτική αξία.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ορισμοί

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 461/93 [Επίσημη Εφημερίδα L 49 της 27.2.1993]. Κοινοτική κλίμακα ταξινόμησης των σφαγίων αιγοπροβάτων.

Βλ. ενοποιημένη έκδοση (pdf)

Καθεστώς πριμοδοτήσεων

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2550/2001 [Επίσημη Εφημερίδα L 341 της 22.12.2001]. Λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα αιγοπροβείου κρέατος όσον αφορά τα καθεστώτα πριμοδοτήσεως και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2419/2001.

Παρέμβαση/ιδιωτική αποθεματοποίηση

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 6/2008 [Επίσημη Εφημερίδα L 3 της 5.1.2008]. Λεπτομερείς κανόνες για τη χορήγηση ενισχύσεων στην ιδιωτική αποθεματοποίηση προβείου και αιγείου κρέατος.

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3447/90 [Επίσημη Εφημερίδα L 333 της 30.11.1990]. Ειδικοί όροι χορήγησης ενισχύσεων για ιδιωτική αποθεματοποίηση στον τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος.

Βλ. ενοποιημένη έκδοση (pdf)

Εισαγωγές

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 874/96 [Επίσημη Εφημερίδα L 118 της 15.5.1996]. Εισαγωγές από τρίτες χώρες ζώων αναπαραγωγής καθαρής φυλής του αιγοπροβείου είδους.

Επιτήρηση των αγορών

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 315/2002 [Επίσημη Εφημερίδα L 50 της 21.2.2002]. Πίνακας των τιμών νωπών ή διατηρημένων με απλή ψύξη σφαγίων αμνών στις αντιπροσωπευτικές αγορές της Κοινότητας.

Μεταβατικά μέτρα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 264/2002 [Επίσημη Εφημερίδα L 43 της 14.2.2002]. Μεταβατικά μέτρα για την εφαρμογή των καθεστώτων πριμοδότησης στους τομείς αιγοπροβείου κρέατος.

See also

Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλείστε να ανατρέξετε στη νομοθεσία σχετικά με την ΚΟΑ στον τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής για την εν λόγω κοινή οργάνωση αγοράς (DE) (EN) (FR).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11.03.2008

Top