Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Intrastat: στατιστικές για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ χωρών της ΕΕ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Intrastat: στατιστικές για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ χωρών της ΕΕ

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2004 σχετικά με τις στατιστικές για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ χωρών της ΕΕ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

 • Καθορίζει συστήματα και διαδικασίες για την απλοποίηση της λειτουργίας του συστήματος Interstate που αρχικά συστήθηκε το 1993, για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
 • Στοχεύει να διασφαλίσει ότι οι χώρες της ΕΕ συγκεντρώνουν συγκρίσιμα και αξιόπιστα δεδομένα προς διαβίβαση στην Eurostat. Η παροχή τέτοιων στατιστικών για τις συναλλαγές είναι απαραίτητη όσον αφορά την ανάπτυξη πολιτικών για την ενιαία αγορά της ΕΕ καθώς και για την ανάλυση της αγοράς.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Πεδίο εφαρμογής

 • Ο κανονισμός καλύπτει τις συναλλαγές αγαθών. Ως «συναλλαγές αγαθών» νοείται κάθε κυκλοφορία εμπορευμάτων από μια χώρα της ΕΕ σε άλλη και ως «εμπορεύματα» νοούνται όλα τα κινητά πράγματα, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Οι επιχειρήσεις της ΕΕ οι οποίες είναι καταχωρισμένες ως υποκείμενες σε φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και των οποίων η ετήσια αξία εμπορικών συναλλαγών υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο κατώτατο όριο, πρέπει να παρέχουν στοιχεία των συναλλαγών τους με άλλες χώρες της ΕΕ. Τα δεδομένα αυτά σχετίζονται τόσο με τις αφίξεις (αποκτήσεις, αγορές ή εισαγωγές) όσο και με τις αποστολές (αφαιρέσεις, πωλήσεις ή εξαγωγές) εμπορευμάτων. Άλλες επιχειρήσεις απαλλάσσονται από την απαίτηση.
 • Οι χώρες της ΕΕ επαναπροσδιορίζουν κάθε χρόνο την αξία του κατώτατου ορίου και καθορίζουν χωριστές αξίες για αποστολές και αφίξεις (επιτρέποντας να συλλέγονται τα ελάχιστα δεδομένα για κάθε εμπορική ροή).

Καταχώριση

Οι εθνικές στατιστικές αρχές κάθε χώρας της ΕΕ τηρούν μητρώο των ενδοκοινοτικών φορέων (π.χ. των επιχειρήσεων) το οποίο περιέχει αποστολείς και παραλήπτες.

Συλλεγόμενα δεδομένα από το σύστημα Intrastat

Οι επιχειρήσεις που υποχρεούνται να υποβάλλουν δηλώσεις για το σύστημα Intrastat πρέπει να παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • τον αριθμό αναγνώρισής τους·
 • την περίοδο αναφοράς·
 • τη ροή (άφιξη/αποστολή)·
 • το εκάστοτε εμπόρευμα (χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό της συνδυασμένης ονοματολογίας της ΕΕ)·
 • τη χώρα μέλος-εταίρο·
 • την αξία των εμπορευμάτων στο εθνικό νόμισμα·
 • την ποσότητα των εμπορευμάτων σε καθαρή μάζα (βάρος εξαιρουμένης της συσκευασίας) και τις συμπληρωματικές μονάδες (λίτρα, m2, αριθμός τεμαχίων κ.λπ.), εφόσον χρειάζεται·
 • τη φύση της συναλλαγής.

Απόρρητο

Κάθε υπόχρεος παροχής πληροφοριών δύναται να ζητήσει να προστατεύονται τα δεδομένα του από το στατιστικό απόρρητο. Σε αυτήν την περίπτωση, οι εθνικές αρχές πρέπει να αποφασίσουν αν τα στατιστικά αποτελέσματα που καθιστούν εφικτή την αναγνώρισή του συγκεκριμένου παρόχου, θα κοινολογηθούν ή αν θα τροποποιηθούν κατά τρόπον ώστε η κοινολόγησή τους να μην θίγει το στατιστικό απόρρητο.

Διαβίβαση δεδομένων στην Eurostat

 • Οι χώρες της ΕΕ διαβιβάζουν στην Eurostat τα μηνιαία αποτελέσματα των στατιστικών τους για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ χωρών της ΕΕ.
 • Οι χώρες της ΕΕ είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων που διαβιβάζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. Οι στατιστικές οφείλουν να πληρούν ορισμένα κριτήρια:
  • συνάφεια·
  • ορθότητα·
  • επικαιρότητα·
  • ακρίβεια·
  • προσβασιμότητα και σαφήνεια·
  • συγκρισιμότητα·
  • συνέπεια.
 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επικουρούμενη από την επιτροπή του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος που απαρτίζεται από εκπροσώπους των χωρών της ΕΕ, μπορεί να εγκρίνει ορισμένες τεχνικές αλλαγές σε σχέση με τον παρόντα κανονισμό.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2005.

ΠΛΑΙΣΙΟ

 • Το σύστημα Intrastat συστάθηκε την 1η Ιανουαρίου 1993, ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ η ενιαία αγορά της ΕΕ. Αντικατέστησε τις τελωνειακές διασαφηνίσεις ως πηγή δεδομένων για τις συναλλαγές.
 • Για περισσότερες πληροφορίες βλ. τον δικτυακό τόπο της Eurostat.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ κρατών μελών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3330/91 του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 της 7.4.2004, σ. 1-8)

Διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού αριθ. 638/2004 έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

τελευταία ενημέρωση 07.11.2016

Top