Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Kοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας

Ο Kοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας συγκεντρώνει τους κανόνες, τα καθεστώτα και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στα εμπορεύματα τα οποία αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ) και τρίτων χωρών. Ο κώδικας καθορίζει σε ένα ενιαίο κείμενο το πεδίο εφαρμογής, τους ορισμούς, τις βασικές διατάξεις και το περιεχόμενο του κοινοτικού τελωνειακού δικαίου.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Το κοινοτικό δίκαιο στον τομέα της τελωνειακής νομοθεσίας κωδικοποιήθηκε στον κοινοτικό τελωνειακό κώδικα. Ο κώδικας αντικατέστησε μεγάλο αριθμό νομοθετικών κειμένων, γεγονός το οποίο οδήγησε σε μεγαλύτερη διαφάνεια. Επιπλέον, ο κώδικας καθορίζει το πεδίο εφαρμογής των τελωνειακών διατάξεων και παρέχει τους βασικούς ορισμούς.

Διατάξεις του κώδικα

Ο Kοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας τέθηκε σε ισχύ το 1992 (εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1994) και αφορά κυρίως:

 • τις γενικές διατάξεις τις σχετικές με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των προσώπων σε σχέση με τις τελωνειακές κανονιστικές διατάξεις (δικαίωμα εκπροσώπησης, πληροφορίες *, κλπ.)·
 • τις βασικές διατάξεις που ρυθμίζουν τις εμπορικές συναλλαγές. Πρόκειται ιδίως για τους εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασμούς, τη δασμολογητέα αξία *, το κοινοτικό δασμολόγιο, τη δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων και την καταγωγή τους·
 • τις διατάξεις που διέπουν την είσοδο των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. Οι διατάξεις αυτές αφορούν κυρίως την προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο, τη διασάφησή τους *, την υποχρέωση να δίδεται σ' αυτά τελωνειακός προορισμός και την προσωρινή εναπόθεσή τους·
 • τα μη κοινοτικά εμπορεύματα που κυκλοφορούν υπό καθεστώς διαμετακόμισης·
 • τους τελωνειακούς προορισμούς. Περιγράφει την υπαγωγή των εμπορευμάτων σε τελωνειακό καθεστώς, τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, την τελωνειακή αποταμίευση *, την τελειοποίηση προς επανεξαγωγή * και προς επανεισαγωγή *, τη μεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο *, καθώς και την προσωρινή εισαγωγή και εξαγωγή·
 • την είσοδο εμπορεύματος σε ελεύθερη ζώνη ή σε ελεύθερη αποθήκη *, την επανεξαγωγή, την καταστροφή και εγκατάλειψη των εμπορευμάτων υπέρ του δημοσίου ταμείου·

Τροποποιήσεις που έγιναν το 1997 και το 1999

Οι τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν το 1997 επέτρεψαν την απλούστευση του κώδικα ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματική η εφαρμογή του σε επίπεδο κρατών μελών. Αφορούν κυρίως την τελωνειακή οφειλή και τον έλεγχο των ελεύθερων ζωνών, καθώς και την απλούστευση των διατυπώσεων σχετικά με τη διασάφηση.

Οι τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν το 1999 αφορούν κυρίως τον τομέα της τελωνειακής διαμετακόμισης (es de en fr). Αποσαφηνίζουν και βελτιώνουν τους κανόνες που αφορούν την εκκαθάριση του καθεστώτος διαμετακόμισης και τις ευθύνες του δικαιούχου του εν λόγω καθεστώτος. Καλύπτουν επίσης τις χρηματοπιστωτικές εγγυήσεις και τις διαδικασίες είσπραξης της οφειλής που γεννάται κατά τη διενέργεια πράξης κοινοτικής διαμετακόμισης.

Τροποποιήσεις που έγιναν το 2000

Με την τροποποιητική πράξη του 2000 εισήχθησαν μέτρα με στόχο:

 • την καθιέρωση διαδικασιών για την αποτροπή της απάτης ·
 • την απλούστευση και τον εξορθολογισμό των τελωνειακών κανονιστικών διατάξεων και διαδικασιών·
 • τη διευκόλυνση της υποβολής δηλώσεων με ηλεκτρονικά μέσα·
 • τη διευκόλυνση της υπαγωγής στα καθεστώτα τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο, προσωρινής εισαγωγής και ελεύθερων ζωνών·
 • τον καθορισμό μιας νέας έννοιας σχετικά με την προστασία της «καλής πίστης» των εισαγωγέων στο πλαίσιο των προτιμησιακών συμφωνιών.

Τελωνεία και ασφάλεια

Οι τροποποιήσεις του 2005 αποσκοπούν στην ενίσχυση των απαιτήσεων σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της κυκλοφορίας των εμπορευμάτων που διέρχονται από τα διεθνή σύνορα. Προς το σκοπό αυτό, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να παρέχουν στις τελωνειακές αρχές πληροφορίες σχετικά με τα εμπορεύματα πριν από την εισαγωγή τους στην ΕΕ ή πριν από την εξαγωγή τους από την ΕΕ. Έτσι, θα δημιουργηθεί μια μονοαπευθυντική θυρίδα στην οποία θα μπορούν να απευθύνονται τόσο οι εισαγωγείς όσο και οι εξαγωγείς.

Η δημιουργία της έννοιας του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα απλουστεύει τις συναλλαγές. Τα κράτη μέλη δύνανται να παραχωρούν το καθεστώς του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα σε κάθε οικονομικό φορέα ο οποίος ανταποκρίνεται σε μια σειρά κοινών κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά αφορούν τα συστήματα ελέγχου, τη χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα και το ιστορικό του φορέα όσον αφορά την τήρηση της νομοθεσίας.

Τα κράτη μέλη οφείλουν να χρησιμοποιούν τις τεχνικές ανάλυσης κινδύνου. Καθιερώθηκε μηχανισμός βάσει του οποίου θεσπίστηκαν ενιαία κοινοτικά κριτήρια για την επιλογή των κινδύνων εν όψει της διενέργειας ελέγχων. Ο μηχανισμός αυτός βασίζεται σε μηχανογραφικά συστήματα.

Πρόταση του 2005

Το Νοέμβριο του 2005 η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση με στόχο τον εκσυγχρονισμό του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα. Η πρόταση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της εφαρμογής της στρατηγικής της Λισσαβόνας. Προτείνει την απλούστευση της νομοθεσίας και των διοικητικών διαδικασιών εισαγωγής και εξαγωγής. Έτσι, διευκολύνονται οι τελωνειακές διαδικασίες, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους. Εξάλλου, η Επιτροπή προτείνει:

 • τον εξορθολογισμό των δομών και την ενίσχυση της συνέπειας όσον αφορά την ορολογία·
 • τον εξορθολογισμό του τελωνειακού συστήματος εγγυήσεων·
 • την ανάπτυξη της χρησιμοποίησης ενιαίων αδειών (μια άδεια που εκδίδεται από κράτος μέλος μετά το πέρας μιας διαδικασίας ισχύει για το σύνολο της Κοινότητας).

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η αύξηση των απαιτήσεων στον τομέα της ασφάλειας αποτελεί συνέχεια δύο ανακοινώσεων του 2003 της Επιτροπής. Πρόκειται για την ανακοίνωση με τίτλο «Ένα απλό και χωρίς χαρτί περιβάλλον (es de en fr) για τα τελωνεία και τις εμπορικές επιχειρήσεις» και για την ανακοίνωση με τίτλο «Ο ρόλος των τελωνείων στην ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων (es de en fr)».

Λέξεις- κλειδιά της πράξης

 • Δεσμευτική πληροφορία περί καταγωγής (ΔΠΚ): Δεσμευτική δασμολογική πληροφορία (ΔΔΠ): γραπτές πληροφορίες που παρέχονται από τις τελωνειακές αρχές. Η ΔΠΚ αφορά την προτιμησιακή ή μη καταγωγή συγκεκριμένων εμπορευμάτων προς εισαγωγή ή εξαγωγή. Η ΔΔΠ αφορά την κατάταξη των εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία ή σε μια παράγωγη ονοματολογία, όπως το TARIC
 • Δασμολογητέα αξία: αξία των εμπορευμάτων. Χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του ποσού των δασμών.
 • Διασάφηση: πράξη με την οποία ένα πρόσωπο δηλώνει τη βούλησή του για υπαγωγή των εμπορευμάτων σε ένα τελωνειακό καθεστώς.
 • Τελωνειακή αποταμίευση: τελωνειακό καθεστώς που επιτρέπει την αποθήκευση των εμπορευμάτων.
 • Τελειοποίηση: Η τελειοποίηση προς επανεξαγωγή επιτρέπει την εισαγωγή εμπορευμάτων προκειμένου αυτά να υποβληθούν σε κατεργασία και εν συνεχεία να επανεξαχθούν. Η τελειοποίηση προς επανεισαγωγή επιτρέπει την εξαγωγή κοινοτικών εμπορευμάτων προκειμένου αυτά να υποβληθούν σε κατεργασία και να επανεισαχθούν με ολική ή μερική απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς .
 • Μεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο: Η μεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο επιτρέπει την εισαγωγή εμπορευμάτων με καθεστώς αναστολής εισαγωγικών δασμών με σκοπό την κατεργασία τους και τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία με πιο ευνοϊκό δασμολογικό συντελεστή.
 • Ελεύθερη ζώνη και ελεύθερη αποθήκη: Η ελεύθερη ζώνη και η ελεύθερη αποθήκη αποτελούν μέρος του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, αλλά οι εισαγωγικοί δασμοί αναστέλλονται για τα μη κοινοτικά προϊόντα. Τα κοινοτικά προϊόντα δύνανται να επωφελούνται μέτρων που αφορούν, κατά κανόνα, την εξαγωγή τους.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/1992

22.10.1992

-

ΕΕ L 302 της 19.10.1992

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 82/1997

1.1.1997

-

ΕΕ L 17 της 21.1.1997

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 955/1999

10.5.1999

-

ΕΕ L 119 της 7.5.1999

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2700/2000

19.12.2000

-

ΕΕ L 311 της 12.12.2000

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2005

11.5.2005

-

ΕΕ L 117 της 4.5.2005

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1791/2006

1.1.2007

-

ΕΕ L 363 της 20.12.2006

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Πρόταση κανονισμού (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2005 για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (εκσυγχρονισμένος τελωνειακός κώδικας) [COM(2005) 608 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα] [COD/2005/0246].

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2005 για ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί για τα τελωνεία και τις εμπορικές επιχειρήσεις [COM(2005) 609 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα] [COD/2005/0247].

Οι δύο αυτές προτάσεις αποτελούν μια δέσμη προτάσεων με στόχο τη δημιουργία ενός απλού και χωρίς χαρτί περιβάλλοντος για τα τελωνεία και τις εμπορικές επιχειρήσεις και ενός ηλεκτρονικού περιβάλλοντος για τα τελωνεία στην Κοινότητα. Τα προτεινόμενα μέτρα στοχεύουν:

 • στο να καταστήσουν τα τελωνειακά ηλεκτρονικά συστήματα συμβατά μεταξύ τους·
 • στην εισαγωγή της ηλεκτρονικής ανάλυσης κινδύνου·
 • στη γενίκευση της χρησιμοποίησης της ηλεκτρονικής διασάφησης.

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα [Επίσημη Εφημερίδα L 253, 11.10.1993].

Ο κανονισμός αυτός συγκεντρώνει σ' ένα ενιαίο κείμενο τις διατάξεις εφαρμογής του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα.

See also

Πρόσθετες πληροφορίες στον ιστότοπο της ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DE) (EN) (FR).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05.11.2007

Top