Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Εξάλειψη του στίγματος της επιχειρηματικής αποτυχίας

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Εξάλειψη του στίγματος της επιχειρηματικής αποτυχίας

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Ανακοίνωση [COM(2007) 584 τελικό] – Εξάλειψη του στίγματος της επιχειρηματικής αποτυχίας – για μια πολιτική παροχής δεύτερης ευκαιρίας - Εφαρμογή της σύμπραξης της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ;

 • Στην παρούσα ανακοίνωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να βελτιώσουν τις εθνικές τους συνθήκες-πλαίσια όσον αφορά την επιχειρηματική αποτυχία.
 • Πολλές επιτυχημένες επιχειρήσεις συνεχίζουν να υπάρχουν μόνο και μόνο επειδή ο ιδρυτής τους δεν τις εγκατέλειψε μετά από μια πρώτη αποτυχία. Η επιχειρηματική αποτυχία μπορεί να ξεπεραστεί, εάν δοθεί στους επιχειρηματίες μια δεύτερη ευκαιρία.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Το 50 % των επιχειρήσεων δεν επιβιώνουν μετά τα πρώτα πέντε χρόνια ζωής τους. Εντούτοις, ο «θάνατος» των επιχειρήσεων δεν είναι ασύμβατος με τον οικονομικό δυναμισμό. Σύμφωνα με τη γενική αντίληψη που επικρατεί, η πτώχευση συνδέεται συχνά με την απάτη ή την προσωπική ανικανότητα. Ωστόσο, μόνο το 4 έως 6 % των πτωχεύσεων οφείλονται στην απάτη. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η πτώχευση αποτελεί άμεση συνέπεια της ανανέωσης των επιχειρήσεων.

Οι πτωχεύσεις έχουν υψηλό κόστος όσον αφορά την απασχόληση, την αγοραστική δύναμη (μη καταβληθέντες μισθοί) και τα χρηματοοικονομικά (μη καταβληθέντα χρέη). Αυτό το κόστος θα μπορούσε να μειωθεί εάν παρεχόταν μεγαλύτερη στήριξη στις επιχειρήσεις που κινδυνεύουν και, σε περίπτωση πτώχευσης, εάν τους παρεχόταν βοήθεια προκειμένου να προβούν σε επανέναρξη των δραστηριοτήτων τους. Επιπλέον, οι επιχειρηματίες που πραγματοποιούν επανέναρξη μιας επιχείρησης μαθαίνουν από τα λάθη τους και σημειώνουν μεγαλύτερη επιτυχία στη συνέχεια. Για όλους αυτούς τους λόγους, πρέπει να δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία σε όσους αποτυγχάνουν.

Δημόσια εικόνα, εκπαίδευση και μέσα μαζικής επικοινωνίας

 • Οι Ευρωπαίοι φοβούνται την πτώχευση. Είναι απαραίτητο να μάθουν ότι η επανάληψη της προσπάθειας αποτελεί μέρος μιας κανονικής διαδικασίας μάθησης, έρευνας και ανακάλυψης, χάρη, για παράδειγμα, στις εκστρατείες πληροφόρησης και στα εκπαιδευτικά προγράμματα.
 • Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας μπορούν επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, ιδίως όσον αφορά την άρση της παρεξήγησης σύμφωνα με την οποία, ανεξάρτητα από τους λόγους για τους οποίους συμβαίνει, η πτώχευση αποτελεί εγκληματική πράξη. Τέλος, θα πρέπει να διεξαχθεί ουσιαστικός διάλογος με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με τα οφέλη της επανέναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ο ρόλος της νομοθεσίας περί αφερεγγυότητας

 • Πολλοί ευρωπαϊκοί νόμοι σχετικά με την πτώχευση αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο τη δόλια και την απλή πτώχευση. Μερικές φορές, επιβάλλουν περιορισμούς, απαγορεύσεις, ακόμη και έκπτωση ορισμένων δικαιωμάτων των πτωχευσάντων. Στη νομοθεσία θα πρέπει να γίνεται σαφέστερη διάκριση μεταξύ δόλιας και απλής πτώχευσης.
 • Επιπλέον, οι νομικές διαδικασίες θα πρέπει να γίνουν απλούστερες και πιο γρήγορες και να μην υπερβαίνουν το ένα έτος. Τέλος, η νομοθεσία θα πρέπει να προβλέπει την έγκαιρη απαλλαγή από τα υπολειπόμενα χρέη, με την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται ορισμένα κριτήρια. Πράγματι, τα υπερβολικά χρέη μπορούν να αποθαρρύνουν έναν επιχειρηματία από το να προβεί στην επανέναρξη μιας επιχείρησης.

Ενεργός στήριξη των επιχειρήσεων που κινδυνεύουν

 • Είναι απαραίτητο να προλαμβάνονται οι πτωχεύσεις μέσω της έγκαιρης στήριξης των επιχειρηματιών. Η Επιτροπή συνιστά στις χώρες της ΕΕ να εφαρμόσουν μέτρα στήριξης, όπως η παροχή βοήθειας από ειδικούς.
 • Δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις που κινδυνεύουν δεν έχουν τα μέσα να καταφύγουν σε δαπανηρές συμβουλευτικές υπηρεσίες, είναι απαραίτητο η εν λόγω στήριξη να καταστεί περισσότερο προσβάσιμη. Η Επιτροπή δημιούργησε για το σκοπό αυτό ένα εργαλείο έγκαιρης προειδοποίησης: διέθεσε στο διαδίκτυο ένα εργαλείο έγκαιρης προειδοποίησης, προκειμένου να μπορούν οι επιχειρηματίες να αξιολογούν με ταχύτητα την οικονομική τους κατάσταση. Επιπλέον, το πρόγραμμα INTERREG IVC καθώς και οι ευρωπαϊκές επιχειρηματικές οργανώσεις παρέχουν μια σειρά ευκαιριών δικτύωσης και ανταλλαγής ορθών πρακτικών στον τομέα της στήριξης των επιχειρήσεων.
 • Τέλος, είναι επίσης δυνατή η πρόληψη των πτωχεύσεων μέσω της επιδίωξης εναλλακτικών λύσεων: η Επιτροπή συνιστά, εξάλλου, στις χώρες της ΕΕ να προσφέρουν ευκαιρίες για την αναδιάρθρωση και διάσωση των επιχειρήσεων που κινδυνεύουν.

Ενεργός στήριξη των επιχειρήσεων που κάνουν μια νέα αρχή

 • Ο επιχειρηματίας ο οποίος ιδρύει τη δεύτερή του επιχείρηση αντιμετωπίζει ψυχολογικές, τεχνικές και οικονομικές δυσκολίες. Για αυτόν το λόγο, πρέπει να τεθεί στη διάθεσή του ειδική κατάρτιση και καθοδήγηση. Είναι επίσης απαραίτητο να υποστηριχθεί η δημιουργία δεσμών μεταξύ των εν λόγω επιχειρηματιών και των πελατών, των επιχειρηματικών εταίρων και των επενδυτών, οι οποίοι συχνά δεν εμπιστεύονται όσους έχουν στο ενεργητικό τους μια πτώχευση.
 • Επιπλέον, οι επιχειρηματίες οι οποίοι κάνουν μια νέα αρχή με την ίδια επιχείρηση έχουν ανάγκη χρηματοοικονομικών μέσων. Οι δημόσιοι φορείς θα πρέπει να άρουν τα εμπόδια στη δημόσια χρηματοδότηση. Οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει, απ' τη μεριά τους, να είναι λιγότερο επιφυλακτικά έναντι των επιχειρηματιών που προβαίνουν σε επανέναρξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους. Επίσης, τα ονόματα των μη δόλιων πτωχευσάντων δεν πρέπει να εμφανίζονται στους καταλόγους που περιορίζουν την πρόσβαση σε δάνεια του τραπεζικού τομέα.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα:

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Εξάλειψη του στίγματος της επιχειρηματικής αποτυχίας - για μια πολιτική παροχής δεύτερης ευκαιρίας - Εφαρμογή της σύμπραξης της Λισσαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση [COM(2007) 584 τελικό της 5.10.2007]

τελευταία ενημέρωση 01.12.2016

Top