Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Σύμπραξη για την επικοινωνιακή προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Σύμπραξη για την επικοινωνιακή προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων

Ο κριτικός διάλογος και συζήτηση είναι απαραίτητα στοιχεία για την ευημερία της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Η Επιτροπή δεν μπορεί να φέρει εις πέρας το έργο αυτό μόνη: για να επικοινωνήσει με τον ευρωπαίο πολίτη, χρειάζεται την υποστήριξη των υπόλοιπων θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Οκτωβρίου 2007 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών – Σύμπραξη για την επικοινωνιακή προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων [COM(2007) 568 τελικό – Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Στην προσπάθειά της να γεφυρώσει το χάσμα που χωρίζει τους πολίτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), η Επιτροπή προτείνει με αυτή την ανακοίνωση πολλές δράσεις για την καλύτερη ενημέρωση και επικοινωνία με τους ευρωπαίους πολίτες. Οι δράσεις αυτές προέκυψαν από τη Λευκή Βίβλο για μια ευρωπαϊκή πολιτική επικοινωνίας, η οποία, από τη δημοσίευσή της τον Φεβρουάριο 2006, έχει προκαλέσει εκατοντάδες αντιδράσεις.

Συνεκτική και ολοκληρωμένη επικοινωνία

Οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες επικοινωνίας της Επιτροπής είναι εξαιρετικά διαφοροποιημένες. Επίσης, η Επιτροπή χρησιμοποιεί πολυάριθμα μέσα επικοινωνίας, όπως τα οπτικοακουστικά μέσα, το Διαδίκτυο, ο γραπτός Τύπος, εκδόσεις, εκδηλώσεις και κέντρα παροχής πληροφοριών. Η αξιοποίηση όλων των δραστηριοτήτων επικοινωνίας πρέπει να είναι ολοκληρωμένη και συνεκτική. Όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες πρέπει να αναπτύσσουν επικοινωνιακές δραστηριότητες για την ευρωπαϊκή δράση με συνεκτικό τρόπο: η υπηρεσία εκπροσώπου Τύπου, το προσωπικό της Επιτροπής, τα κράτη μέλη, οι αντιπροσωπείες της Επιτροπής στις τρίτες χώρες.

Ευρύτερη συμμετοχή των πολιτών

Η επικοινωνία σε τοπικό επίπεδο έχει πρωταρχική σημασία για τη συμμετοχή των πολιτών στον ευρωπαϊκό διάλογο. Η Επιτροπή έχει λάβει πολλά μέτρα με στόχο:

  • την ενίσχυση των αντιπροσωπειών στα κράτη μέλη και των περιφερειακών γραφείων με πρόσθετο επικοινωνιακό προσωπικό. Οι αντιπροσωπείες είναι επιφορτισμένες με την προώθηση του ευρωπαϊκού διαλόγου σε εθνικό επίπεδο, ενώ συγχρόνως οργανώνουν επισκέψεις Επιτρόπων και δίνουν πληροφορίες στους δημοσιογράφους. Μπορούν επίσης να παρουσιάζουν στο ευρύ κοινό τις κοινοτικές πρωτοβουλίες την ημέρα έγκρισής τους·
  • τη συνολική ανανέωση του δικτύου Europe Direct στα 27 κράτη μέλη και τη βελτίωση της γεωγραφικής κάλυψής του·
  • το συντονισμό των εξαιρετικά πολυάριθμων και διαφοροποιημένων δικτύων πληροφόρησης και παροχής βοήθειας σε όλη την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων το EURES, το SOLVIT, τα ευρωπαϊκά κέντρα πληροφόρησης και τα κέντρα αναδιανομής καινοτομίας·
  • τη γενίκευση των ευρωπαϊκών δημόσιων χώρων. Ως «τόπος συνάντησης» για τους πολίτες, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), τους πολιτικούς παράγοντες και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, οι ευρωπαϊκοί δημόσιοι χώροι θα φιλοξενούν εκθέσεις, ταινίες, συναντήσεις, επισκέψεις, συζητήσεις, φόρουμ διαλόγου και διαλέξεις.

Η Επιτροπή ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη. Προτείνει να βοηθήσει τα κράτη μέλη που το επιθυμούν να μιλήσουν για την Ευρώπη στα σχολεία χάρη σε πολλά μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν:

Η πρόσβαση της κοινωνίας των πολιτών στην Επιτροπή θα βελτιωθεί χάρη στον ορισμό ενός ειδικού σημείου επαφής με την κοινωνία των πολιτών σε κάθε υπηρεσία της Επιτροπής.

Ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας

Για να προκληθεί μια συζήτηση που να ξεπερνά τα εθνικά σύνορα, είναι απαραίτητο να συμμετάσχουν στη διαδικασία οι πολιτικοί παράγοντες. Τα εθνικά και τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και οι αιρετοί εκπρόσωποι γενικά κατέχουν προνομιακή θέση για να συμβάλουν στην ανάπτυξη δημόσιων συζητήσεων. Η Επιτροπή προωθεί τη δημιουργία πιλοτικών δικτύων πληροφόρησης, δηλαδή δικτύων διαδικτυακών φόρουμ συζητήσεων μεταξύ ευρωβουλευτών, μελών των εθνικών κοινοβουλίων, δημοσιογράφων και παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης.

Θα πρέπει να εξασφαλιστεί επίσης η μεγαλύτερη συμμετοχή των μέσων μαζικής επικοινωνίας και των υπηρεσιών πληροφόρησης. Η Επιτροπή επιθυμεί να εξασφαλίσει μεγαλύτερη κάλυψη των ευρωπαϊκών θεμάτων από τα υπάρχοντα οπτικοακουστικά δίκτυα και θα ενθαρρύνει τη δικτύωση των ραδιοτηλεοπτικών φορέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα προτείνει να διπλασιαστεί η χωρητικότητα της υπηρεσίας που ασχολείται με την οπτικοακουστική κάλυψη των θεμάτων της ΕΕ, Europe by Satellite. Επιθυμεί επίσης να καταστήσει τον ιστοχώρο Europa περισσότερο διαδραστικό, προσιτό και φιλικό για το χρήστη.

Η Επιτροπή επιθυμεί να ενθαρρύνει την ανάπτυξη ενός δικτύου ιστοχώρων της κοινωνίας των πολιτών, των ΜΚΟ και του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, οι οποίοι θα δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα ευρωπαϊκά θέματα.

Τέλος, η ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας απαιτεί να ακουστεί και να γίνει κατανοητή η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή επιθυμεί να ενισχύσει το Eυρωβαρόμετρο με την περισσότερο διαδεδομένη χρήση καινοτόμων ποιοτικών ερευνητικών μέσων και στοχοθετημένες σφυγμομετρήσεις για τη μέτρηση του αντικτύπου των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων. Η υπηρεσία Europe Direct μπορεί επίσης να δίνει πληροφορίες για τα κυριότερα θέματα που προκαλούν ανησυχία στους πολίτες. Τέλος, οι διαβουλεύσεις επιτρέπουν να γίνει γνωστή η άποψη της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης για τις κυριότερες νομοθετικές προτάσεις. Οι αντιπροσωπείες της Επιτροπής θα συμμετέχουν στις εκστρατείες για την ενθάρρυνση του κοινού να συμμετάσχει στις διαβουλεύσεις αυτές.

Ενίσχυση της προσέγγισης συνεργασίας

Η επικοινωνία δεν πρέπει να είναι «υπόθεση των Βρυξελλών». Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή επιθυμεί να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη. Προς το σκοπό αυτό προτείνει την ανάπτυξη περισσότερων διαχειριστικών συμπράξεων με τα κράτη μέλη που το επιθυμούν. Αυτές οι διαχειριστικές συμπράξεις βασίζονται σε κοινά επικοινωνιακά σχέδια. Αυτή η συνεργασία θα επιτρέψει την προσαρμογή της επικοινωνίας στις τοπικές συνθήκες και στην ατζέντα κάθε κράτους μέλους.

Η Επιτροπή επιθυμεί επίσης στενότερη συνεργασία με τα ευρωπαϊκά όργανα. Προτείνει, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση του ρόλου της διοργανικής ομάδας πληροφόρησης, η οποία είναι επιφορτισμένη με την επιλογή των επικοινωνιακών προτεραιοτήτων της ΕΕ και τη χάραξη της επικοινωνιακής στρατηγικής της Ένωσης.

Δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να βελτιώσει την επικοινωνία μόνη της, προτείνει στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τη σύναψη μιας διοργανικής συμφωνίας για την επικοινωνία με στόχο: να επιτευχθεί σύγκλιση απόψεων σχετικά με τις κύριες επικοινωνιακές προτεραιότητες της ΕΕ, να γίνει καλύτερη αξιοποίηση των πόρων που χρησιμοποιεί κάθε όργανο και να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να συνεργαστούν. Θα εξασφαλίσει την κατάρτιση ενός κοινού ετήσιου σχεδίου εργασίας, που θα καθορίζει τις επικοινωνιακές προτεραιότητες. Το ζητούμενο δεν είναι να μεταδίδεται το ίδιο μήνυμα, αλλά να προβάλλονται τα ίδια θέματα με συντονισμένο τρόπο.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30.10.2007

Top