Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων

Η εμπορία ανθρώπων θεωρείται ένα από τα σοβαρότερα εγκλήματα παγκοσμίως. Αποτελεί σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το φρικτό φαινόμενο.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

ΣΥΝΟΨΗ

Η εμπορία ανθρώπων θεωρείται ένα από τα σοβαρότερα εγκλήματα παγκοσμίως. Αποτελεί σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το φρικτό φαινόμενο.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ;

Θεσπίζει ελάχιστους κοινούς κανόνες ώστε να οριστούν τα αδικήματα της εμπορίας ανθρώπων και η τιμωρία τους. Επίσης, προβλέπει μέτρα για την καλύτερη πρόληψη του εν λόγω φαινομένου και την ενίσχυση της προστασίας των θυμάτων.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ορισμοί

  • Τιμωρούνται οι ακόλουθες εκ προθέσεως τελούμενες πράξεις: η πρόσληψη, μεταφορά, διακίνηση, στέγαση ή υποδοχή προσώπων δια της βίας με σκοπό εκμετάλλευσης.
  • Η εκμετάλλευση περιλαμβάνει τουλάχιστον: i) τη σεξουαλική εκμετάλλευση ή την εκπόρνευση, ii) την καταναγκαστική παροχή εργασίας ή υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της επαιτείας, της δουλείας, της εκμετάλλευσης εγκληματικών δραστηριοτήτων ή της αφαίρεσης οργάνων).

Κυρώσεις: η οδηγία προβλέπει στερητική της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε έτη και σε τουλάχιστον 10 έτη σε περίπτωση επιβαρυντικής περίστασης, για παράδειγμα, εάν το αδίκημα τελέστηκε κατά ιδιαιτέρως ευάλωτων θυμάτων (όπως παιδιών) ή εάν τελέστηκε από εγκληματική οργάνωση.

Δίωξη: Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να ασκούν δίωξη σε υπηκόους τους για αδικήματα που τελέστηκαν σε άλλη χώρα της ΕΕ και να χρησιμοποιούν εργαλεία διερεύνησης όπως υποκλοπές συνομιλιών (για παράδειγμα, τηλεφωνικών συζητήσεων ή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Στήριξη των θυμάτων: τα θύματα λαμβάνουν συνδρομή πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της ποινικής διαδικασίας, προκειμένου να μπορέσουν να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους απονέμονται βάσει του καθεστώτος των θυμάτων στις ποινικές διαδικασίες. Αυτή η συνδρομή μπορεί να περιλαμβάνει υποδοχή σε καταφύγια ή την παροχή ιατρικής και ψυχολογικής βοήθειας και υπηρεσίες ενημέρωσης και διερμηνείας.

Τα παιδιά και οι έφηβοι (κάτω των 18) επωφελούνται από πρόσθετα μέτρα, όπως σωματική και ψυχολογική στήριξη, πρόσβαση στην εκπαίδευση και, κατά περίπτωση, δυνατότητα ορισμού κηδεμόνα ή εκπροσώπου. Πρέπει να δίνουν συνέντευξη αμέσως, σε ενδεδειγμένους χώρους και σε ειδικευμένους επαγγελματίες.

Τα θύματα έχουν το δικαίωμα αστυνομικής προστασίας και νομικής συνδρομής ώστε να είναι σε θέση να ζητήσουν αποζημίωση.

Πρόληψη: Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να λάβουν μέτρα για:

  • την αποθάρρυνση της ζήτησης που ευνοεί την εμπορία ανθρώπων,
  • την έναρξη εκστρατειών ευαισθητοποίησης και την επιμόρφωση των λειτουργών, με σκοπό να τους δοθεί η δυνατότητα να εντοπίζουν και να αναλαμβάνουν τα θύματα και τα δυνητικά θύματα της εμπορίας ανθρώπων.

Έχει διοριστεί ένας Συντονιστής Δράσης της ΕΕ κατά της Εμπορίας με σκοπό να εγγυάται συνεκτική και συντονισμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου.

Η Επιτροπή, για να βοηθήσει τις εθνικές αρχές να ελέγξουν την κατάχρηση του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας, εξέδωσε εγχειρίδιο για τους εικονικούς γάμους ανάμεσα σε πολίτες της ΕΕ και υπηκόους τρίτων χωρών. Ορισμένοι καταναγκαστικοί γάμοι, για παράδειγμα, μπορεί να εμπεριέχουν στοιχεία εμπορίας ανθρώπων.

ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Η οδηγία τίθεται σε ισχύ στις 15 Απριλίου 2011 και έπρεπε να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο των χωρών της ΕΕ έως τις 6 Απριλίου 2013.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Η εμπορεία ανθρώπων απαγορεύεται ρητώς από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (άρθρο 5) και η ΕΕ έχει θεσπίσει ένα σφαιρικό νομικό και πολιτικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση του φαινομένου, ιδίως με την παρούσα οδηγία (2011/36/ΕΕ) και τη στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων 2012-2016.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε τους δικτυακούς τόπους για την πολιτική Μαζί κατά της Εμπορίας Ανθρώπων και για τη νομοθεσία, τη δημοσίευση της Eurostat του 2015 για αυτό το θέμα, και τη δημοσίευση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του 2014.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία 2011/36/ΕΕ

15.4.2011

6.4.2013

EE L 101 της 15.4.2011, σ. 1-11

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Η στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων 2012-2016 [COM(2012) 286 final της 19ης Ιουνίου 2012].

Σχέδιο της ΕΕ για βέλτιστες πρακτικές, πρότυπα και διαδικασίες για την καταπολέμηση και την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων (ΕΕ C 311 της 9.12.2005, σ. 1-12).

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο: Υποστήριξη των εθνικών αρχών για την πάταξη των καταχρήσεων του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας: Εγχειρίδιο σχετικά με τους εικονικούς γάμους μεταξύ πολιτών της Ένωσης και υπηκόων τρίτων χωρών, στο πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της Ένωσης [COM(2014) 604 final της 26ης Σεπτεμβρίου 2014].

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής - Ενδιάμεση έκθεση για την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων [SWD(2014) 318 final της 17ης Οκτωβρίου 2014].

τελευταία ενημέρωση 03.03.2015

Top