Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Clean Sky

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Clean Sky

Η κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία (ITC-ΚΤΠ) «Clean Sky» αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ερευνητικής σύμπραξης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της αεροπορίας με στόχο την ανάπτυξη των αναγκαίων τεχνολογιών για ένα καινοτόμο και ανταγωνιστικό οικείο αεροπορικό σύστημα.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 71/2008 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2007 για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης Clean Sky.

ΣΥΝΟΨΗ

Η κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία (ΚΤΠ) Clean Sky εγγράφεται στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος «συνεργασία» (7ου προγράμματος-πλαισίου έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης – 7ο ΠΠ).

Στόχοι

Η πρωτοβουλία Clean Sky καλύπτει την περίοδο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017, και αποσκοπεί πρωτίστως:

 • στην επιτάχυνση της ανάπτυξης τεχνολογιών προσαρμοσμένων στη νέα γενεά καθαρότερων αεροπορικών μεταφορών·
 • στην εξασφάλιση αποτελεσματικού συντονισμού της αεροναυτικής έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο·
 • στη δημιουργία καινοτόμου και ανταγωνιστικού συστήματος αεροπορικών μεταφορών·
 • στη βελτίωση της παραγωγής των γνώσεων καθώς και της εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Όσον αφορά τους αριθμούς, η πρωτοβουλία Clean Sky στοχεύει στη μείωση, μέχρι το 2020, των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα CO2 κατά 50 %, των εκπομπών των NOx κατά 80 % και τον περιορισμό της ηχητικής ρύπανσης κατά 50 %.

Τα «προγράμματα επίδειξης ολοκληρωμένης τεχνολογίας» (ΠΕΟΤ)

Έξι τεχνικοί τομείς, που αφορούν όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων ενός αεροσκάφους, και οι οποίοι αποκαλούνται «προγράμματα επίδειξης ολοκληρωμένης τεχνολογίας» συνιστούν τη δομή της πρωτοβουλίας Clean Sky. Θα αποτελέσουν το πλαίσιο των ερευνητικών εργασιών από το πειραματικό στάδιο έως το στάδιο των πτήσεων επίδειξης.

Πιο συγκεκριμένα τα έξι ΠΕΟΤ έχουν ως εξής:

 • το ΠΕΟΤ που αφορά τα αεροσκάφη ευφυών σταθερών πτερύγων που εστιάζει το ενδιαφέρον του στις τεχνολογίες πτερύγων·
 • το ΠΕΟΤ σχετικά με τα οικολογικά αεροσκάφη τοπικών πτήσεων (κινητήρες, διαχείριση της ενέργειας και νέοι αθόρυβοι σχεδιασμοί)·
 • το ΠΕΟΤ σχετικά με τα οικολογικά στροφόπτερα που εστιάζεται στην εγκατάσταση καινοτόμων πτερυγίων και κινητήρων, πιο αθόρυβων, που μειώνουν τις «ουρές», είναι οικονομικότερα όσον αφορά την κατανάλωση καυσίμων και χρησιμοποιούνται σε διαδρομές πτήσης που σέβονται το περιβάλλον·
 • το ΠΕΟΤ σχετικά με τα συστήματα οικολογικών επιχειρησιακών εργασιών που εστιάζεται πρωτίστως στα είδη εξοπλισμού και τις χρησιμοποιούμενες αρχιτεκτονικές καθώς και στη θερμική διαχείριση·
 • το ΠΕΟΤ οικολογικών και αειφόρων κινητήρων που αποσκοπεί στην ανάπτυξη τεχνολογιών για ελαφρά και αθόρυβα συστήματα χαμηλής πίεσης καθώς και στη μείωση των οξειδίων του αζώτου (NOx)·
 • το ΠΕΟΤ που σχετίζεται με τον οικολογικό σχεδιασμό και αφορά τον κύκλο ζωής των υλικών και των κατασκευαστικών στοιχείων (μελέτη, παραγωγή, συντήρηση και καταστροφή/ανακύκλωση).

Ανεξάρτητος αξιολογητής τεχνολογιών ασχολείται με την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των ερευνών στους ως άνω τομείς με στόχο να βελτιστοποιηθούν οι επιπτώσεις του προγράμματος υπό το πρίσμα των περιβαλλοντικών στόχων.

Μέλη και όργανα

Τα ιδρυτικά μέλη έχουν ως εξής:

 • η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕE), εκπροσωπουμένη από την Επιτροπή·
 • δώδεκα επικεφαλής ΠΕΟΤ και οι εταίροι τους·
 • κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας (βιομηχανία, επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια κλπ) με έδρα κράτος μέλος ή χώρα συνδεδεμένη με το 7ο ΠΠ ο οποίος, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και εφόσον εγκριθεί από τη διευθύνουσα επιτροπή, μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα προσχώρησης.

Τα όργανα έχουν ως εξής:

 • το διοικητικό συμβούλιο,
 • η εκτελεστική επιτροπή,
 • οι διευθύνουσες επιτροπές των ΠΕΟΤ,
 • η διευθύνουσα επιτροπή του αξιολογητή τεχνολογιών,
 • το γενικό φόρουμ.

Ο εξωτερικός συμβουλευτικός φορέας της κοινής επιχείρησης Clean Sky θα είναι μια ομάδα εκπροσώπων των εθνικών κρατών.

Προϋπολογισμός

Η μέγιστη κοινοτική συνεισφορά ανέρχεται σε 800 εκατ. ευρώ, προερχόμενα από δημοσιονομικά κονδύλια «μεταφορές» του ειδικού προγράμματος «συνεργασία». Στο ως άνω ποσό προστίθεται (τουλάχιστον) ισοδύναμη συμβολή των υπολοίπων μελών της επιχείρησης με αποτέλεσμα ο συνολικός προϋπολογισμός να διαμορφώνεται σε 1,6 δις ευρώ.

Γενικές διατάξεις

Δεδομένου ότι πρόκειται για κοινοτικό όργανο, η επιχείρηση Clean Sky, αποτελεί νομικό πρόσωπο.

Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τους στόχους και τις δραστηριότητες της ΚΤΠ Clean Sky, καθώς και σε ό,τι αφορά το καθεστώς και τη λειτουργία της, το ρόλο και τα καθήκοντα των μελών και των οργάνων της καθώς και τη χρηματοδότησή της, παρατίθενται στο παράρτημα του ως άνω κανονισμού.

Πλαίσιο

Πέραν της πρωτοβουλίας Clean Sky, προβλέπονται πέντε επιπλέον ανάλογες πρωτοβουλίες στους τομείς της μικροτεχνίας (ελαχιστοποίησης των διαστάσεων -ENIAC), των αόρατων πληροφορικών συστημάτων (ARTEMIS), των καινοτόμων φαρμάκων, του υδρογόνου και των ηλεκτρικών στοιχείων καυσίμου και της παγκόσμιας επιτήρησης για το περιβάλλον και την ασφάλεια (GMES).

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος - Ημερομηνία εκπνοής

Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 71/2008

7.2.2008 – 31.12.2017

-

ΕΕ L 30 της 4.2.2008

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 71/2008 έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

See also

 • Δικτυακός τόπος της πρωτοβουλίας Clean Sky (EN)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 09.11.2011

Top