Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ)

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT), το οποίο έχει ως στόχο να ενισχύσει την ικανότητα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στην καινοτομία περιλαμβάνοντας στην προσπάθεια αυτή την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία και προάγοντας τη δημιουργία συνεργειών και τη συνεργασία μεταξύ των τομέων αυτών, κατά τα υψηλότερα πρότυπα.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας.

ΣΥΝΟΨΗ

Το EIT προάγει την ολοκλήρωση, τις συνέργειες και τη συνεργασία μεταξύ των τριών στοιχείων του τριγώνου της γνώσης -την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία- προωθώντας την αριστεία, με βάση στρατηγικά δίκτυα που δημιουργούνται κατά αυτόν τον τρόπο.

Συνεισφέρει, μεταξύ άλλων, στη χρηματοδότηση «κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας» (ή ΚΓΚ), οι οποίες αποτελούνται από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επιχειρήσεις, ερευνητικά ινστιτούτα και άλλα μέρη που συνεργάζονται σε καινοτόμα έργα.

Κύριοι στόχοι

Οι κύριοι στόχοι του EIT είναι οι εξής:

 • καθορισμός των τομέων και δραστηριοτήτων προτεραιότηττάς του·
 • προβολή της αποστολής του στους επίδοξους οργανισμούς-εταίρους·
 • επιλογή, σχεδιασμός και συντονισμός των ΚΓΚ·
 • άντληση των απαραίτητων κεφαλαίων από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές·
 • ενθάρρυνση της εντός της ΕΕ αναγνώρισης των τίτλων σπουδών και των πτυχίων που απονέμονται από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εταίρους μιας ΚΓΚ, τα πτυχία των οποίων χορηγεί το EIT·
 • προώθηση της διάδοσης ορθών πρακτικών με στόχο την πραγμάτωση μιας κοινής παιδείας καινοτομίας και μεταφοράς γνώσης·
 • καθιέρωση ως οργάνου κύρους που θα λειτουργεί ως παγκόσμιο σημείο αναφοράς στους τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας·
 • ενθάρρυνση της προσφυγής σε πολυεπιστημονικές προσεγγίσεις της καινοτομίας·
 • εξασφάλιση συμπληρωματικότητας και συνέργειας μεταξύ των δραστηριοτήτων του ΕΙΤ και άλλων προγραμμάτων της ΕΕ·
 • υλοποίηση φόρουμ ενδιαφερομένων φορέων.

Διακυβέρνηση

Το EIT συστάθηκε το 2008 και εδρεύει στην Ουγγαρία, στη Βουδαπέστη, ως ένα ανεξάρτητο κοινοτικό όργανο. Οι δραστηριότητές του διενεργούνται σε συμφωνία με δράσεις σε περιφερειακό, εθνικό και διακυβερνητικό επίπεδο. Το EIT διαθέτει νομική προσωπικότητα. Το EIT διαθέτει συγκεκριμένο καταστατικό στο οποίο ορίζονται οι εργασίες και οι αρμοδιότητες των κύριων παραγόντων του, συμπεριλαμβανομένων της επιτροπής διαχείρισης, του διευθυντή και της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου.

Κοινότητες γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ)

Το EIT βασίζεται σε ΚΓΚ ή ανεξάρτητες συμπράξεις ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητικών ινστιτούτων, επιχειρήσεων και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων στη διαδικασία της καινοτομίας υπό τη μορφή στρατηγικών δικτύων.

Στις κύριες αρμοδιότητες των ΚΓΚ περιλαμβάνονται:

 • δραστηριότητες καινοτομίας και επενδύσεις με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία·
 • ρηξικέλευθη επιστημονική έρευνα («υψηλή τεχνολογία») που στόχο έχει να υπερασπίσει ζωτικούς τομείς ενδιαφέροντος της οικονομίας (όπως οι πρώτες ύλες) ή της κοινωνίας (όπως η υγεία)·
 • δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε πανεπιστημιακό επίπεδο (επίπεδο μεταπτυχιακού και διδακτορικού) και επαγγελματική κατάρτιση·
 • ευαισθητοποίηση και διάδοση βέλτιστων πρακτικών.

Οι ΚΓΚ χρηματοδοτούνται από το EIT και επιλέγονται μέσω προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Απολαμβάνουν μεγάλου βαθμού ελευθερία όσον αφορά τον καθορισμό της νομικής μορφής και της σύνθεσής τους.

Κατ’ αρχήν, η περίοδος δραστηριότητας μιας ΚΓΚ είναι 7 έως 15 χρόνια, με δυνατότητα παράτασης.

Μια ΚΓΚ πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις οργανισμούς-εταίρους, ανεξάρτητους ο ένας από τον άλλο, εγκατεστημένους σε τουλάχιστον τρεις διαφορετικές χώρες της ΕΕ. Τουλάχιστον δύο στους τρεις από τους οργανισμούς-εταίρους που συνθέτουν μια ΚΓΚ, πρέπει να είναι εγκατεστημένοι σε χώρες της ΕΕ. Κάθε ΚΓΚ αποτελείται τουλάχιστον από ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μία ιδιωτική επιχείρηση.

Στρατηγικό πρόγραμμα καινοτομίας του EIT για την περίοδο 2014-2020

Οι προτεραιότητες, η μακροπρόθεσμη στρατηγική και οι δημοσιονομικές ανάγκες του EIT περιγράφονται, μεταξύ άλλων, στα επταετή στρατηγικά προγράμματα καινοτομίας (ΣΠΚ). Με βάση τα εν λόγω ΣΠΚ, το EIT εγκρίνει ένα τριετές πρόγραμμα εργασιών, συμπεριλαμβανομένης μιας αξιολόγησης των δημοσιονομικών αναγκών και πηγών του.

Για την περίοδο 2014-2020, οι στόχοι και οι δείκτες επίδοσης του EIT ορίζονται στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» .

Πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο του EIT.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008

29.4.2008

-

ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 1-12

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1292/2013

1.1.2014

-

ΕΕ L 347, της 20.12.2013, σ.174-184

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Απόφαση 2008/634/ΕΚ την οποία έλαβαν με κοινή συμφωνία οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών της 18ης Ιουνίου 2008 σχετικά με τον καθορισμό της έδρας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) (Επίσημη Εφημερίδα L 206 της 2.8.2008).

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 2020 - Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020)» και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1906/2006 (Επίσημη Εφημερίδα L 347 της 20.12.2013).

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ (Επίσημη Εφημερίδα L 347 της 20.12.2013)

Απόφαση αριθ. 1312/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ): η συνεισφορά του EIT σε μια πιο καινοτόμο Ευρώπη (Επίσημη Εφημερίδα L 347 της20.12.2013).

τελευταία ενημέρωση 25.11.2014

Top