Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ειδικό πρόγραμμα «Ικανότητες»

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Ειδικό πρόγραμμα «Ικανότητες»

Το ειδικό αυτό πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών στην Ευρώπη. Οι διαφορετικές δραστηριότητες που εφαρμόζονται θα αποσκοπούν, αφενός, στην προσέγγιση των ΜΜΕ, των περιφερειών, της κοινωνίας των πολιτών καθώς και των τρίτων χωρών της επιστημονικής κοινότητας και, αφετέρου, στην ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού των εν λόγω διαφόρων φορέων και της συνοχής μεταξύ των πολιτικών. Το παρόν έγγραφο προτείνει μια λεπτομερή παρουσίαση του ειδικού προγράμματος (ειδικοί στόχοι, χαρακτηριστικά, προσεγγίσεις, τομείς δραστηριοτήτων κ.τ.λ.).

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση 2006/974/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα «Ικανότητες», με το οποίο τίθεται σε εφαρμογή το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013).

ΣΥΝΟΨΗ

Συνεχίζοντας προηγούμενες δραστηριότητές του, το ειδικό πρόγραμμα «Ικανότητες» έχει στόχο κυρίως τη δημιουργία νέων υποδομών έρευνας και καινοτομίας στην Ευρώπη.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το πρόγραμμα προβλέπει μια στρατηγική προσέγγιση δύο φάσεων: μια προπαρασκευαστική φάση και μια φάση κατασκευής. Η εν λόγω προσέγγιση αφορά τους ακόλουθους τομείς:

 • τις ερευνητικές υποδομές·
 • την έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ·
 • τις περιφέρειες της γνώσης·
 • το ερευνητικό δυναμικό·
 • την επιστήμη εντός της κοινωνίας·
 • τις οριζόντιες δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας.

Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, το εκτιμώμενο ποσό που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση του ειδικού προγράμματος ανέρχεται στα 4.097 εκατ. ευρώ για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Το σύνολο των μέσων που κινητοποιήθηκαν από το πρόγραμμα ανταποκρίνονται σε ειδικούς στόχους σε κάθε τομέα:

 • βελτιστοποίηση της χρήσης και της ανάπτυξης των ερευνητικών υποδομών·
 • ενίσχυση των ικανοτήτων πραγματοποίησης καινοτομιών των ΜΜΕ και της καταλληλότητας τους να αξιοποιούν επωφελώς την έρευνα·
 • προώθηση και υποστήριξη των περιφερειακών ομάδων που επικεντρώνονται στην έρευνα·
 • αποδέσμευση του ερευνητικού δυναμικού στις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις απομακρυσμένες περιφέρειες·
 • προσέγγιση επιστήμης και κοινωνίας·
 • τόνωση της διεθνούς συνεργασίας·
 • προώθηση της συνοχής των ερευνητικών πολιτικών καθώς και των συνεργιών με άλλες πολιτικές και κοινοτικά προγράμματα.

Πρέπει να επισημανθεί ότι η εφαρμογή του 7ου προγράμματος-πλαισίου, στο οποίο περιλαμβάνονται τα διάφορα ειδικά προγράμματα και όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες που απορρέουν από αυτά, θα διέπεται από την τήρηση των θεμελιωδών αρχών δεοντολογίας, αλλά και από κοινωνικές, νομικές, κοινωνικοοικονομικές, πολιτιστικές πτυχές και από πτυχές που αφορούν την ισότητα των φύλων.

ΘΕΜΑΤΑ: ΣΤΟΧΟΙ, ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Για καθένα από τα θέματα που επιλαμβάνεται το ειδικό πρόγραμμα έχει οριστεί:

 • ειδικός στόχος·
 • προσαρμοσμένη προσέγγιση·
 • συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Ερευνητικές υποδομές

Το ειδικό πρόγραμμα αποσκοπεί στην περίπτωση αυτή στη βελτιστοποίηση της χρήσης και της ανάπτυξης των ευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών * αλλά επίσης και στη στήριξη της δημιουργίας ή του εκσυγχρονισμού τους.. Επιπλέον, προβλέπονται μέτρα στήριξης για να καλύψουν ανάγκες, οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να προκύψουν αργότερα. Γενικότερα, πρόκειται για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής τεχνολογικής τεχνογνωσίας για την εξυπηρέτηση μιας ανταγωνιστικότερης και δυναμικότερης οικονομίας της γνώσης.

Οι δράσεις σχετικά με τις ερευνητικές υποδομές (υπάρχουσες ή προσφάτως δημιουργημένες) καθώς και με την εμφάνιση νέων αναγκών συνίστανται:

 • στην προώθηση διακρατικής πρόσβασης στις υφιστάμενες δομές·
 • στη βελτίωση του συντονισμού μέσω ολοκληρωμένου εκσυγχρονισμού·
 • στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υποδομών που στηρίζονται στις ΤΠΕ·
 • στην υποστήριξη του σχεδιασμού και της κατασκευής νέων υποδομών·
 • στην ενίσχυση της συνεργασίας εντός του ευρωπαϊκού χώρου και σε διεθνές επίπεδο.

Ο προϋπολογισμός για τον εν λόγω τομέα έρευνας θα ανέλθει σε 1.715 εκατ. ευρώ.

Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ

Προκειμένου να μπορέσουν οι ΜΜΕ και οι ενώσεις των ΜΜΕ να αξιοποιήσουν καλύτερα τις προόδους της έρευνας προς όφελος της ανάπτυξής τους, της τεχνογνωσίας τους και της ικανότητας πραγματοποίησης καινοτομιών, προβλέπονται δύο ειδικά συστήματα:

 • το ένα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους μικρούς ομίλους επιχειρήσεων να λύσουν βραχυπρόθεσμα κοινά ή συμπληρωματικά τεχνολογικά προβλήματα·
 • το άλλο θα πρέπει να μπορέσει να βρει τεχνικές λύσεις μεγαλύτερης διάρκειας σε κοινά προβλήματα ενός μεγάλου αριθμού ΜΜΕ (π.χ.: συμμόρφωση προς ευρωπαϊκά πρότυπα ή κανονισμούς σε τομείς όπως η υγεία, η ασφάλεια και η προστασία του περιβάλλοντος).

Τα καθεστώτα αυτά θα χρηματοδοτηθούν μέχρις ύψους 1.336 εκατ. ευρώ.

Περιφέρειες της γνώσης

Ο στόχος του ειδικού προγράμματος στην περίπτωση αυτή είναι η ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού των ευρωπαϊκών περιφερειών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα ευνοηθεί, σε όλη την Ευρώπη, η υποστήριξη των «περιφερειακών ομάδων» οι οποίες περιλαμβάνουν τις περιφερειακές αρχές, τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, τις επιχειρήσεις και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Ένας καλύτερος συντονισμός ανάμεσα στην περιφερειακή πολιτική και στις πολιτικές που αναφέρονται στην έρευνα αποτελεί επίσης μέρος των προτεραιοτήτων του προγράμματος.

Τα διάφορα σχέδια αυτής της πτυχής θα αφορούν τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • την ανάλυση, την επεξεργασία και την εφαρμογή των ερευνητικών θεματολογίων περιφερειακών ομάδων (σχέδιο ικανοτήτων και προτεραιοτήτων στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης)·
 • την καθοδήγηση περιφερειών χαμηλού επιπέδου στο χώρο της έρευνας από πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες μέσω κυρίως περιφερειακών διακρατικών κοινοπραξιών·
 • τις πρωτοβουλίες που έχουν στόχο την καλύτερη ένταξη των φορέων και των ιδρυμάτων του ερευνητικού τομέα στον περιφερειακό οικονομικό ιστό (π.χ.: διακρατικές δραστηριότητες που οργανώνονται στο πλαίσιο των περιφερειακών ομάδων)·
 • τις δράσεις που έχουν στόχο να προωθήσουν τη συστηματική ανταλλαγή πληροφοριών και την αλληλεπίδραση μεταξύ παρόμοιων σχεδίων (π.χ.: εργαστήρια ανάλυσης και σύνθεσης, στρογγυλές τράπεζες, δημοσιεύσεις κ.τ.λ.).

Ο διατιθέμενος στις περιφέρειες της γνώσης προϋπολογισμός θα ανέλθει σε 126 εκατ. ευρώ.

Ερευνητικό δυναμικό

Η δράση του προγράμματος θα έπρεπε να επικεντρώνεται στις λιγότερο προηγμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) καθώς και στις απομακρυσμένες περιφέρειες, ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν πλήρως τις ικανότητές του στον τομέα της έρευνας. Αυτό θα επέτρεπε μακροπρόθεσμα την ανάπτυξη του ερευνητικού δυναμικού (ενίσχυση των γνώσεων, ανάπτυξη νέων ικανοτήτων, αύξηση της προβολής) της διευρυμένης Ένωσης.

Όσον αφορά συγκεκριμένες δραστηριότητες, η δράση θα ευνοήσει ιδιαίτερα τις στρατηγικές συνεργασίες, συμπεριλαμβανομένων των αδελφοποιήσεων, ανάμεσα στις ερευνητικές ομάδες (τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα) των εν λόγω περιφερειών και στις μεγαλύτερες ερευνητικές ομάδες άλλων περιφερειών της Ευρώπης. Οι εν λόγω συνεργασίες και αδελφοποιήσεις θα επιτρέψουν στις ερευνητικές ομάδες που επιλέχθηκαν (βάσει της ποιότητας και του δυναμικού τους) ανάμεσα στις λιγότερο προηγμένες περιφέρειες να επωφεληθούν από:

 • την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών·
 • την πρόσληψη πεπειραμένων ερευνητών, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με τη μεταφορά γνώσεων και κατάρτισης·
 • την απόκτηση και την τελειοποίηση ορισμένων ερευνητικών εξοπλισμών·
 • την οργάνωση εργαστηρίων και διασκέψεων·
 • την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων διάδοσης και προώθησης, αυξάνοντας την προβολή τους.

Στην ανάπτυξη του ερευνητικού δυναμικού θα διατεθούν κονδύλια ύψους 340 εκατ. ευρώ.

Η επιστήμη στην κοινωνία

Η δημιουργία αποτελεσματικής και δημοκρατικής ευρωπαϊκής κοινωνίας της γνώσης προϋποθέτει αναπόφευκτα την ένταξη της επιστημονικής διάστασης στον ευρωπαϊκό κοινωνικό ιστό.

Κινητήριος μοχλός της καινοτομίας και κατά συνέπεια της ανάπτυξης, της ευημερίας και της αειφόρου ανάπτυξης, η επιστημονική έρευνα δεν έχει, κατά γενικό κανόνα, ενσωματωθεί ακόμη στην κοινωνία. Οι αιτίες γι’ αυτό είναι οι εξής:

 • ανεπαρκής συμμετοχή του κοινού στο διάλογο για τις προτεραιότητες και τους προσανατολισμούς της επιστημονικής πολιτικής·
 • σχετικά αρνητική εικόνα ορισμένων επιστημονικών επιτευγμάτων (έλλειψη ελέγχου, αμφισβήτηση θεμελιωδών αξιών κ.τ.λ.)·
 • αίσθημα αποκοπής ανάμεσα στην επιστήμη και στις συγκεκριμένες πραγματικότητες της οικονομικής και κοινωνικής ζωής·
 • αμφισβήτηση της αντικειμενικότητας των επιστημονικών αποδείξεων που παρέχονται στους υπεύθυνους λήψης πολιτικών αποφάσεων.

Υπάρχουν τόσα στοιχεία που προκαλούν ασάφειες ανάμεσα, αφενός, στη διαρκή θέληση για περαιτέρω έρευνα ώστε να δοθεί απάντηση στις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις (αρρώστιες, ρύπανση, επιδημίες, ανεργία, κλιματικές αλλαγές, δημογραφική γήρανση κ.τ.λ.) και, αφετέρου, στο αυξανόμενο αίσθημα δυσπιστίας απέναντι στις πιθανές παρεκτροπές της επιστήμης.

Προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση επιστημονικού χάσματος στις κοινωνίες μας κρίνεται απαραίτητο:

 • να καταστεί η επιστημονική έρευνα πιο ανοιχτή, διαφανής και ηθική·
 • να ενισχυθεί ο ρόλος της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο στις συζητήσεις για τις κοινές αξίες, την ισότητα των ευκαιριών και τον κοινωνικό διάλογο·
 • να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα σε εκείνους που διαθέτουν επιστημονική κατάρτιση και εκείνους που δεν διαθέτουν·
 • να προωθηθεί η επιστημονική παιδεία·
 • να τονωθεί ο δημόσιος διάλογος για την πολιτική της έρευνας·
 • να καταστεί ο επιστημονικός κόσμος πιο προσιτός σε όλους και πιο κατανοητός για όλους·
 • να δοθεί περισσότερος χώρος στις γυναίκες που ακολουθούν επιστημονική σταδιοδρομία·
 • να προσαρμοστεί η επιστημονική επικοινωνία στις τρέχουσες εξελίξεις (αξιοποίηση των νέων μέσων επικοινωνίας ώστε να παρέχεται πρόσβαση σε μεγαλύτερο αριθμό ατόμων).

Η εφαρμογή αυτής της πτυχής θα ακολουθήσει τρεις μεγάλες γραμμές δράσης:

 • διαχείριση των σχέσεων επιστήμης και κοινωνίας: ενίσχυση και βελτίωση του ευρωπαϊκού επιστημονικού συστήματος, πρόβλεψη και επίλυση των πολιτικών, δεοντολογικών και κοινωνικών προβλημάτων, καλύτερη κατανόηση της θέσης της επιστήμης και της τεχνολογίας εντός της κοινωνίας, εξέλιξη του ρόλου των πανεπιστημίων·
 • δυναμικό και προοπτικές του επιστημονικού κόσμου: παγίωση του ρόλου των γυναικών και των νέων·
 • επιστημονική επικοινωνία: επανασύνδεση επιστήμης και κοινωνίας.

Όσον αφορά το ευρωπαϊκό επιστημονικό σύστημα, υπάρχουν τρεις πτυχές στο θεματολόγιο:

 • βελτίωση της χρήσης των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων και της εμπειρογνωμοσύνης στην επεξεργασία των πολιτικών στην Ευρώπη και αξιολόγηση του αντίκτυπού τους·
 • προώθηση της εμπιστοσύνης και της αυτόματης ρύθμισης στα πλαίσια της επιστημονικής κοινότητας·
 • ενθάρρυνση του διαλόγου για διάδοση πληροφοριών.

Σε επίπεδο πρόβλεψης και επίλυσης των πολιτικών, δεοντολογικών και κοινωνικών προβλημάτων, εντάσσονται δύο πτυχές:

 • ενισχυμένη δέσμευση σε ζητήματα σχετικά με την επιστήμη·
 • λειτουργία ενημερωμένου διαλόγου γύρω από τη δεοντολογία και την επιστήμη.

Προκειμένου να βελτιωθεί η κατανόηση της θέσης της επιστήμης και της τεχνολογίας στην κοινωνία, το πρόγραμμα προτείνει την κατάρτιση ειδικευμένων πανεπιστημιακών δικτύων. Το καθήκον των εν λόγω δικτύων είναι να καταδείξουν την πραγματική συμμετοχή της επιστήμης στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας και ταυτότητας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, θα έπρεπε να αναδεικνύονται πολλές πτυχές:

 • οι σχέσεις ανάμεσα στην επιστήμη, στη δημοκρατία και στο δίκαιο·
 • οι έρευνες για τη δεοντολογία στην επιστήμη και την έρευνα·
 • οι αμοιβαίες επιρροές ανάμεσα στην επιστήμη και στον πολιτισμό·
 • ο ρόλος και η εικόνα των επιστημόνων.

Όσον αφορά την εξέλιξη του ρόλου των πανεπιστημίων, θα δοθεί βάρος:

 • στον καθορισμό καλύτερων συνθηκών-πλαισίων προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η πανεπιστημιακή έρευνα·
 • στην προώθηση δομημένων συνεργασιών με τον επιχειρησιακό κόσμο·
 • στην ενίσχυση της κατανομής των γνώσεων ανάμεσα στα πανεπιστήμια και στην κοινωνία στο σύνολό της.

Επιπλέον, θα εφαρμοστεί πλαίσιο δράσεων για την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών καθώς και της διάστασης του φύλου στα πλαίσια επιστημονικής έρευνας.

Επίσης, οι δραστηριότητες με στόχο τους νέους θα επικεντρωθούν:

 • στην ενίσχυση της επιστημονικής εκπαίδευσης στα σχολεία·
 • στην ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στη διδασκαλία των επιστημών και στις επιστημονικές σταδιοδρομίες·
 • στην έρευνα και στο συντονισμό νέων μεθόδων διδασκαλίας των επιστημών.

Τέλος, όσον αφορά την επιστημονική επικοινωνία, η προσπάθεια θα επικεντρωθεί στις ακόλουθες πτυχές:

 • στην αξιοπιστία των πληροφοριών που τίθενται στη διάθεση του επιστημονικού Τύπου·
 • στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού επιστημονικού κέντρου πληροφοριών·
 • στην κατάρτιση και στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών για την προσέγγιση των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της επιστημονικής κοινότητας·
 • στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης των επιστημονικών εκδηλώσεων που προορίζονται για το κοινό·
 • στην αύξηση της προβολής της επιστήμης με οπτικοακουστικά μέσα·
 • στην προώθηση της διακρατικής επικοινωνίας (π.χ.: απονομή λαϊκών βραβείων)·
 • στην έρευνα νέων μεθόδων και προϊόντων επιστημονικής επικοινωνίας.

Ο προϋπολογισμός του θεματικού αυτού πεδίου θα ανέλθει σε 330 εκατ. Ευρώ.

Διεθνής συνεργασία

Προκειμένου να αναπτυχθεί διεθνής πολιτική υψηλού επιπέδου στους τομείς των επιστημών και των τεχνολογιών, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) σκοπεύει να:

 • υποστηρίξει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα με τη σύναψη στρατηγικών συνεργασιών με τρίτες χώρες και την υποδοχή των καλύτερων επιστημόνων τους·
 • επιλύσει προβλήματα παγκόσμιας εμβέλειας τα οποία αντιμετωπίζουν ή πρόκειται να αντιμετωπίσουν οι τρίτες χώρες.

Η συνεργασία με τρίτες χώρες αφορά κυρίως τις υποψήφιες χώρες, τις μεσογειακές χώρες εταίρους (MPC), τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων (WBC), τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, του Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας (EOCAC), τις αναπτυσσόμενες χώρες και τις αναδυόμενες οικονομίες.

Η εν λόγω συνεργασία προϋποθέτει:

 • τη θέσπιση προτεραιοτήτων και τον καθορισμό πολιτικών·
 • τη βελτίωση και την ανάπτυξη συνεργασιών·
 • τη βελτίωση του συντονισμού των πολιτικών και των εθνικών δραστηριοτήτων.

Ένας προϋπολογισμός 180 εκατ. ευρώ θα διατεθεί στις δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας.

Ειρμός των πολιτικών στον τομέα της έρευνας

Εκτός από την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και του ειρμού των εθνικών και κοινοτικών πολιτικών έρευνας, η ΕΕ έχει ως στόχο τα ακόλουθα:

 • ενίσχυση του συντονισμού τους με άλλες πολιτικές·
 • βελτίωση της επίδρασης της δημόσιας έρευνας και των σχέσεών της με τις επιχειρήσεις·
 • αύξηση της δημόσιας ενίσχυσης και της επεπενέργειάς της ως μοχλού για τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα.

Προς το σκοπό αυτό, δύο άξονες δράσης πρέπει να υιοθετηθούν:

 • παρακολούθηση και ανάλυση των πολιτικών των δημοσίων αρχών και του στρατηγικού του ιδιωτικού τομέα εις ό,τι αφορά την έρευνα, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπού τους·
 • ενίσχυση των πρωτοβουλιών ανοικτού συντονισμού και διεθνούς συνεργασίας.

Το πεδίο αυτό θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα με 70 εκατ. ευρώ.

Πλαίσιο

Από το 1984, η ΕΕ εφαρμόζει πολιτική έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που βασίζεται σε πολυετή προγράμματα πλαίσια. Το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο είναι το δεύτερο αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η στρατηγική της Λισσαβόνας το 2000. Ο ρόλος του είναι πρωταρχικής σημασίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη κατά τα επόμενα έτη.

Λέξεις-κλειδιά της πράξης

 • Ερευνητικές υποδομές: εγκαταστάσεις, πόροι ή υπηρεσίες που χρειάζεται η επιστημονική κοινότητα για να πραγματοποιήσει ερευνητικά έργα σε όλους τους επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς. Αυτός ο ορισμός περιλαμβάνει τους ανθρώπινους πόρους, τους εξοπλισμούς, τους γνωστικούς πόρους, τις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών και άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται για σκοπούς επιστημονικής έρευνας.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος - Ημερομηνία εκπνοής

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση 2006/974/ΕΚ

1.1.2007-31.12.2013

-

ΕΕ L 400 της 30.12.2006

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ανακοίνωση της Επιτροπής της 29ης Απριλίου 2009 προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο πλαίσιο του Έβδομου Ευρωπαϊκού Προγράμματος-Πλαισίου Έρευνας [COM(2009) 209 – Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη εφημερίδα]. Οι δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Ικανότητες» έχουν υψηλή ζήτηση, ιδίως εκείνες που στηρίζουν έρευνες για ΜΜΕ και ενώσεις ΜΜΕ.

Η συγκρότηση των 44 έργων υποδομής προτεραιότητας που παρουσιάζουν στρατηγικό ευρωπαϊκό ενδιαφέρον και προσδιορίστηκαν από το «Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Φόρουμ Ερευνητικών Υποδομών» (ESFRI) εμποδίζεται από την έλλειψη κοινοτικών και εθνικών πόρων. Ωστόσο, η θέσπιση νέου νομικού πλαισίου για τις ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές το 2009 οφείλει να εξασφαλίσει περαιτέρω ώθηση και ασφάλεια όσον αφορά τον χρηματοοικονομικό προγραμματισμό, ενοποιώντας τον με τα άλλα δημοσιονομικά μέσα (ΕΤΕ, Διαρθρωτικά Ταμεία).

Οι δραστηριότητες «Ερευνητικό δυναμικό» και «Περιφέρειες της γνώσης» που οικοδομούν επιστημονική ικανότητα σε πλήθος περιφερειών δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα (ιδίως στις περιφέρειες σύγκλισης), επειδή πλήττονται και αυτές από την έλλειψη πόρων. Καλύτερη και πιο επικεντρωμένη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων θα επέτρεπε να επιτευχθούν πολύ περισσότερα όσον αφορά την βελτίωση της επιστημονικής και τεχνολογικής αριστείας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Το νέο χρηματοδοτικό καθεστώς ενθαρρύνει περισσότερο τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης μεταξύ της έρευνας και της κοινωνίας.

Απόφαση αριθ. 743/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 περί της συμμετοχής τής Κοινότητας σε πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης ορισμένων κρατών μελών, το οποίο στηρίζει τις ΜΜΕ που διεξάγουν έρευνα και ανάπτυξη [Επίσημη Εφημερίδα L 201, 30.7.2008].

Το πρόγραμμα Eurostars στηρίζει τις ΜΜΕ που διεξάγουν δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α). Το πρόγραμμα αυτό βασίζεται στο άρθρο 169 της συνθήκης ΕΚ σχετικά με τη συμμετοχή τής Κοινότητας σε πρόγραμμα Ε&Α που υλοποιείται από κοινού από ορισμένα κράτη μέλη. Στόχος τού Eurostars είναι η ευθυγράμμιση και ο συγχρονισμός των εθνικών προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας με σκοπό τη δημιουργία κοινού προγράμματος που χαρακτηρίζεται από επιστημονική, διαχειριστική και οικονομική ενοποίηση στους αντίστοιχους τομείς και συμβάλλει στη δημιουργία τού Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

Το Eurostars είναι ένα κοινό πρόγραμμα μεταξύ του EUREKA και του έβδομου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (Ικανότητες).

Συγχρηματοδοτείται από τα κράτη μέλη και τις λοιπές συμμετέχουσες τρίτες χώρες, και από την Κοινότητα. Η οικονομική συνεισφορά τής Κοινότητας θα ανέλθει σε 100 εκατ. ευρώ, ενώ τα 22 κράτη μέλη της ΕΕ και οι 5 χώρες που συνδέονται με το 7ο ΠΠΕΤΑ θα συνεισφέρουν από κοινού 300 εκατ. ευρώ επιπλέον. Η χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα θα ανέλθει σε 400 εκατ. ευρώ. Συνεπώς, το συνολικό ποσό υπέρ των ευρωπαϊκών ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της έρευνας θα είναι 800 εκατ. ευρώ για έξι χρόνια.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30.05.2010

Top