Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Η πολιτική συνοχής και οι πόλεις

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Η πολιτική συνοχής και οι πόλεις

H παρούσα ανακοίνωση προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για τη στήριξη της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης στις πόλεις και για τον περιορισμό της φτώχειας, του αποκλεισμού και των περιβαλλοντικών προβλημάτων στις πόλεις. Η ανακοίνωση εστιάζει σε συγκεκριμένες παραμέτρους του αστικού χώρου στο πλαίσιο των στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών της Κοινότητας 2007-2013 για τη συνοχή.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 13ης Ιουλίου 2006, «Πολιτική συνοχής και πόλεις: Η συμβολή των πόλεων και των πολεοδομικών συγκροτημάτων στην ανάπτυξη και την απασχόληση στις περιφέρειες» [COM(2006) 385 - δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Οι κοινοτικές στρατηγικές κατευθύνσεις της Κοινότητας 2007-2013 για τη συνοχή αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Οι εν λόγω κοινοτικές στρατηγικές κατευθύνσεις ορίζουν τους σημαντικότερους τομείς παρέμβασης στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων 2007-2013, με έμφαση τόσο στις ιδιαίτερες ανάγκες ορισμένων περιοχών, όπως οι αστικές, όσο και στους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους.

Η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στις πόλεις θα πρέπει να συνοδεύεται από ορισμένα μέτρα για τον περιορισμό της φτώχειας, του αποκλεισμού και των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Γι' αυτόν το λόγο, ο στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι να παρουσιάσει ορισμένες ειδικές παραμέτρους του αστικού χώρου στο πλαίσιο των στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών.

H παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζει και προτείνει ορισμένα μέτρα σε μια σειρά από τομείς καταδεικνύοντας τις δυνατότητες παρέμβασης των Διαρθρωτικών Ταμείων. Τα εν λόγω μέτρα χωρίζονται στα εξής έξι κεφάλαια:

 • η αύξηση της ελκυστικότητας των πόλεων·
 • η υποστήριξη της καινοτομίας, του επιχειρηματικού πνεύματος και της οικονομίας της γνώσης·
 • η δημιουργία περισσότερων και υψηλότερης ποιότητας θέσεων εργασίας·
 • η διευθέτηση των ενδοαστικών ανισοτήτων·
 • η διακυβέρνηση·
 • η χρηματοδότηση της πολεοδομικής ανάπλασης.

Ελκυστικές πόλεις

Προκειμένου να μπορέσουν οι πόλεις να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις προκλήσεις και να γίνουν ελκυστικότερες, θα πρέπει να προσελκύσουν περισσότερες επενδύσεις και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Γι' αυτόν το σκοπό, υπάρχουν τέσσερα βασικά σημεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη:

 • η κινητικότητα και η προσβασιμότητα των μέσων μαζικής μεταφοράς. Για παράδειγμα, θα πρέπει να αξιοποιηθούν στο έπακρο και στο σύνολό τους οι υποδομές των μεταφορών τόσο στην πόλη όσο και στην περιφέρεια·
 • η πρόσβαση σε υποδομές καθώς και σε σύγχρονες, αποτελεσματικές και προσιτές υπηρεσίες·
 • το φυσικό περιβάλλον·
 • ένας πολιτιστικός τομέας που θα βασίζεται στην προσφορά υποδομής.

Υποστήριξη της καινοτομίας, του επιχειρηματικού πνεύματος και της οικονομίας της γνώσης

Οι πόλεις μπορούν να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την ενίσχυση της καινοτομίας, του επιχειρηματικού πνεύματος και της οικονομίας της γνώσης. Πρόκειται κυρίως για μέτρα υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) καθώς και για μέτρα που στόχο έχουν να θέσουν την καινοτομία και την οικονομία στην υπηρεσία της ανάπτυξης. Αυτό γίνεται, για παράδειγμα, με τους παρακάτω τρόπους:

 • τη βελτίωση των οικονομικών υποδομών και την υιοθέτηση συστημάτων διαχείρισης του περιβάλλοντος·
 • την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων·
 • τη συνεργασία μεταξύ των τοπικών εταίρων και την πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης·
 • τον καταρτισμό μιας στρατηγικής καινοτομίας για το σύνολο της περιφέρειας·
 • την ενεργό συμμετοχή των πόλεων σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) (7ο πρόγραμμα-πλαίσιο), καθώς και στον τομέα της κοινωνίας των πληροφοριών (η πρωτοβουλία i2010).

Περισσότερες και υψηλότερης ποιότητας θέσεις εργασίας

Δεδομένου του σημαντικού αριθμού ατόμων με υψηλά προσόντα αλλά και με χαμηλό επίπεδο προσόντων στις πόλεις, γίνεται λόγος τόσο για ανάγκες όσο και για δυνατότητες. Στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση», τα Διαρθρωτικά Ταμεία μπορούν να στηρίξουν:

 • τις ενέργειες που αναλαμβάνονται για τη βελτίωση της θεσμικής ικανότητας και της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο·
 • τις πρωτοβουλίες για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την καταπολέμηση της ανεργίας και τη δημιουργία συμπράξεων για την απασχόληση και την καινοτομία·
 • την απασχολησιμότητα μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης.

Ενδοαστικές ανισότητες

Αναφορικά με τις υποβαθμισμένες περιοχές των πόλεων, εκεί δηλαδή όπου η υψηλή ανεργία συνοδεύεται και από άλλες δυσμενείς συνθήκες, η παρούσα ανακοίνωση προτείνει ορισμένα μέτρα προκειμένου:

 • να προωθήσει την κοινωνική ενσωμάτωση και την ισότητα των ευκαιριών·
 • να ενισχύσει την ασφάλεια των πολιτών μέσω, π.χ. της εκπόνησης πολιτικής κατά της τοπικής εγκληματικότητας και υπέρ της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας συναφών με την ασφάλεια.

Διακυβέρνηση

Προκειμένου να βελτιωθεί η διακυβέρνηση και να υπάρξει μια ορθή διαχείριση της αστικής ανάπτυξης, η παρούσα ανακοίνωση προτείνει ορισμένα μέτρα με σκοπό:

 • τη θετική συνεργασία των συλλογικών φορέων σε διάφορα επίπεδα, μέσω, για παράδειγμα, της σύμπραξης πόλεων, περιφέρειας και κράτους ή μέσω του καλύτερου συντονισμού των αστικών με τις αγροτικές και τις περιφερειακές αρχές·
 • την παγίωση μιας συνολικής προσέγγισης της βιώσιμης ανάπτυξης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εκπόνηση ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου με θέμα τους διάφορους παράγοντες απασχόλησης και βιώσιμης ανάπτυξης·
 • την αύξηση της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών·
 • την υλοποίηση δικτύων ανταλλαγής πληροφοριών.

Η χρηματοδότηση της πολεοδομικής ανάπλασης

Τα προγράμματα αστικής ανάπτυξης μπορούν να υλοποιηθούν με τη βοήθεια του ETΠA, του ΕΚΤ και του Ταμείου Συνοχής. Η ανακοίνωση προτείνει επίσης την παροχή οικονομικής βοήθειας από ορισμένα νέα χρηματοδοτικά όργανα όπως τα JASPERS, JEREMIE και JESSICA καθώς και από τη σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Απόφαση 2006/702/ΕΚ του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2006, για τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθύνσεις για τη συνοχή [Επίσημη Εφημερίδα L 291 της 21.10.2006].

Ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Ιουλίου 2005: «Πολιτική συνοχής για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης - Κοινοτικές στρατηγικές κατευθύνσεις, 2007-2013» [COM(2005) 299 - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11.01.2007

Top