Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Τρίτη έκθεση σχετικά με την οικονομική και κοινωνική συνοχή: προτάσεις για την περιφερειακή πολιτική μετά το 2006

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Τρίτη έκθεση σχετικά με την οικονομική και κοινωνική συνοχή: προτάσεις για την περιφερειακή πολιτική μετά το 2006

Για πρώτη φορά από την έναρξη το 2001 των συζητήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η τρίτη έκθεση με θέμα την οικονομική και κοινωνική συνοχή προχωρεί σε συγκεκριμένες προτάσεις για το μέλλον της περιφερειακής πολιτικής μετά το έτος 2006. Την ανάλυσή της βασίζει στην αξιολόγηση της επιρροής των κοινοτικών και εθνικών πολιτικών στη συνοχή. Επικαιροποιεί τα δεδομένα τα διαθέσιμα σχετικά με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής - Τρίτη έκθεση σχετικά με την οικονομική και κοινωνική συνοχή [COM (2004) 107 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Η πολιτική για την οικονομική και κοινωνική συνοχή παράγει θετικά αποτελέσματα στις εδαφικές περιοχές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μεγάλες όμως κοινωνικοοικονομικές ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των περιφερειών παραμένουν. Οι διαφορές αυτές από άποψη ευμάρειας και δυναμισμού προέρχονται από διαρθρωτικά ελλείμματα σε ορισμένους παράγοντες με πρωταρχική σημασία για την ανταγωνιστικότητα όπως οι επενδύσεις σε υλικές υποδομές, η καινοτομία και οι ανθρώπινοι πόροι. Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες έχουν συνεπώς ανάγκη στήριξης από τις κοινοτικές πολιτικές για να υπερβούν τα μειονεκτήματά τους, να αναπτύξουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα και να εξελιχθούν καλύτερα σε περιβάλλον συνεχώς περισσότερο ανταγωνιστικό.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

Στις 10 Φεβρουαρίου του 2004 η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση προϋπολογισμού της διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης με 27 κράτη μέλη (οι 15, τα 10 νέα κράτη μέλη, η Βουλγαρία και η Ρουμανία) για την περίοδο 2007-2013. Στην ανακοίνωση αυτή για τις δημοσιονομικές προοπτικές, θεωρεί βασικά ότι η πολιτική για τη συνοχή πρέπει να αποτελέσει το αντικείμενο ενιαίου κονδυλίου του προϋπολογισμού για τα ενισχυμένα μέσα. Η τρίτη έκθεση για τη συνοχή εντάσσεται σε προσέγγιση του ύψους αυτού. Λαμβάνει υπόψη την πρόκληση που αντιπροσωπεύει η διεύρυνση για την πολιτική συνοχής. Για πρώτη φορά η Επιτροπή προχωρεί σε συγκεκριμένες προτάσεις που απορρέουν από τη συζήτηση για το μέλλον της περιφερειακής πολιτικής μετά το έτος 2006. Από δημοσιονομική άποψη προτείνει προϋπολογισμό περιόδου 2007-2013 ισοδύναμο προς 0,41 % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της Ένωσης των 27 κρατών μελών. Το ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει 336,3 δισ. ευρώ για την εν λόγω περίοδο. Η Επιτροπή βασίζει τις προτάσεις της στην κοινωνικοοικονομική κατάσταση της Ένωσης καθώς και στη μελέτη επιρροής της περιφερειακής πολιτικής, άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών και εθνικών πολιτικών.

Η διεύρυνση ανατρέπει την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της Ένωσης

Με τη διεύρυνση της 1ης Μαΐου 2004 ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αυξηθεί κατά 20 % και η έκτασή της κατά το ένα τέταρτο περίπου. Αλλά το κοινοτικό ΑΕΠ αυξάνεται μόνο κατά 5 %. Οι περιφερειακές ανισότητες θα διπλασιαστούν. Η μέση ευμάρεια ανά κάτοικο στην Ένωση των 25 μειώνεται κατά 12,5 % περίπου. Η αναλογία πληθυσμού που διαβιώνει στις περιφέρειες με καθυστέρηση ανάπτυξης αυξάνει και από 20 % ανέρχεται σε 25 %. Ταυτοχρόνως οι δυσκολίες των περιφερειών με μειονεκτήματα της σημερινής Ένωσης δεν θα εξαφανιστούν, οπότε προκύπτει η ανάγκη να συνεχιστεί η στήριξή τους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εισέλθει σε φάση οικονομικής αναδιάρθρωσης. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης των εμπορικών συναλλαγών, της μετάβασης σε οικονομία της γνώσης και της γήρανσης του πληθυσμού. Εξάλλου η οικονομική συγκυρία έχει υποβιβασθεί κατά τα τρία τελευταία έτη ενώ έχει αυξηθεί η ανεργία.

Το Μάρτιο του 2000 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας (DE) (EN) (FR) καθόρισε για την Ευρωπαϊκή Ένωση το στόχο να καταστεί η ζώνη η πλέον ανταγωνιστική και δυναμική στον κόσμο. Με οικονομία ισχυρή και βασιζόμενη στη γνώση θα ενισχυθεί η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και θα δοθεί ώθηση σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές πολιτικές που διασφαλίζουν αειφόρο ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή. Τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια της Νίκαιας (EN) (FR) και του Γκέτεμποργκ μεταποίησαν το γενικό αυτό στόχο σε τομεακές στρατηγικές, αντίστοιχα στους τομείς της κοινωνικής ένταξης και της αειφόρου ανάπτυξης. Επιπλέον, η πολιτική για τη συνοχή συμβάλλει στην πραγματοποίηση του στόχου της Λισσαβόνας. Η αναμόρφωση της πολιτικής αυτής αναμένεται ότι θα προσανατολιστεί εντονότερα προς την επιθυμητή κατεύθυνση.

Ποία η κοινοτική στήριξη για τα νέα κράτη μέλη μεταξύ 2004 και 2006;

Τα δέκα νέα κράτη μέλη θα επωφεληθούν κοινοτικής στήριξης αμέσως μετά την ένταξή τους. 6. Κατά τη χρονική περίοδο 2000-2006 θα λάβουν 3 δισ. ευρώ ως διαρθρωτικές ενισχύσεις από τα οικονομικά μέσα προένταξης ISPA (μεταφορές και περιβάλλον) και SAPARD (γεωργία και αγροτική ανάπτυξη) καθώς και από το πρόγραμμα Phare (ενίσχυση διοικητικών δυνατοτήτων). Μετά την ένταξή τους τα νέα κράτη μέλη, η Βουλγαρία και η Ρουμανία θα έχουν στη διάθεσή τους 1,6 δισ. ευρώ ετησίως ενισχύσεις μέσω του Phare μέχρι το έτος 2006.

Για τα νέα κράτη μέλη η περίοδος 2004-2006 θα είναι περίοδος μετάβασης. Θα τους δώσει τη δυνατότητα να συνηθίσουν στη διαχείριση Διαρθρωτικών Ταμείων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες. Θα επωφεληθούν από στήριξη των Διαρθρωτικών Ταμείων με ποσό 21,8 δισ. ευρώ. Οι δράσεις που θα εκτελεστούν θα στρέφονται σε περιορισμένο πλήθος προτεραιοτήτων (esdeenfr): υποδομές, ανθρώπινοι πόροι και παραγωγικές επενδύσεις.

Νέα πολιτική για τη συνοχή στην περίοδο 2006-2013

Η μελλοντική περιφερειακή πολιτική θα εστιάζεται σε περιορισμένο πλήθος βασικών θεμάτων: την καινοτομία και την οικονομία της γνώσης, το περιβάλλον και την πρόληψη κινδύνων, την προσπελασιμότητα και τις υπηρεσίες κοινού συμφέροντος (SIG). Προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή οι προτεραιότητες αυτές, δίνεται προτεραιότητα σε τρεις κοινοτικούς άξονες οι οποίοι θα αντικαταστήσουν την υφιστάμενη κατανομή μεταξύ Στόχου 1, Στόχου 2, Στόχου 3.

  • Ο στόχος «Σύγκλιση» θα στηρίξει την αύξηση και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις περιφέρειες με καθυστέρηση ανάπτυξης.Θα αφορά τις περιφέρειες επιπέδου NUTS II (esdeenfr) των οποίων το ΑΕΠ ανά κάτοικο είναι κατώτερο του 75 % του μέσου κοινοτικού των 25. Με το 78 % περίπου του προϋπολογισμού της μελλοντικής περιφερειακής πολιτικής, θα παράσχει επίσης μέχρι το έτος 2013 μεταβατική ενίσχυση στις περιφέρειες οι οποίες σήμερα είναι επιλέξιμες αλλά οι οποίες δεν θα πληρούν πλέον το κριτήριο αυτό απλώς για λόγους στατιστικής. Επειδή το ΑΕΠ της Ένωσης των 25 είναι κατώτερο από το ΑΕΠ της Ένωσης των 15, ορισμένες περιφέρειες οι οποίες είναι σήμερα επιλέξιμες στο Στόχο 1 δεν θα πληρούν πλέον το κριτήριο επιλεξιμότητας.Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) θα συγχρηματοδοτήσει τον εκσυγχρονισμό των βασικών υποδομών (δίκτυα μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και ενέργειας), την οικονομική διαφοροποίηση εδαφών και την προστασία του περιβάλλοντος (επεξεργασία υγρών και στερεών αποβλήτων, πρόληψη φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων). Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) θα ενισχύσει το ρόλο του ως κύριου οικονομικού κοινοτικού μέσου υπέρ της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση (esdeenfr) (ΕΣΑ) η οποία στηρίζει τα κράτη μέλη στις μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιούν στην αγορά εργασίας.Μόνο τα κράτη μέλη των οποίων το ΑΕΠ υπολείπεται του 90 % του κοινοτικού είναι δυνατόν πλέον να είναι δικαιούχοι του Ταμείου Συνοχής για επενδύσεις στους τομείς των μεταφορών και του περιβάλλοντος. Η σχετική βαρύτητα του ταμείου αυτού θα αυξηθεί διότι θα διανέμει το ένα τρίτο της ενίσχυσης της προοριζόμενης για τα 10 νέα κράτη μέλη.
  • Ο στόχος «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» θα συμβάλει στο δυναμισμό του οικονομικού ιστού σύμφωνα με τους στόχους της Λισσαβόνας και της Νίκαιας.Η Επιτροπή προτείνει διπλή προσέγγιση, συγχρόνως περιφερειακή και εθνική. Περιφερειακά προγράμματα θα δώσουν τη δυνατότητα καλύτερης πρόβλεψης των οικονομικών μεταβολών. Υποστηριζόμενα αποκλειστικά από το ΕΤΠΑ, θα απευθύνονται στις περιοχές οι οποίες σήμερα είναι επιλέξιμες στο Στόχο 1 και οι οποίες φυσικά δεν θα περιλαμβάνονται πλέον καθώς και στις περιφέρειες οι οποίες δεν υπάγονται σε προγράμματα σύγκλισης.Εθνικά προγράμματα θα ενισχύσουν την εφαρμογή της ΕΣΑ. Υποστηριζόμενα αποκλειστικά από το ΕΚΤ θα εστιάζονται σε τρεις προτεραιότητες: την προσαρμογή του ενεργού πληθυσμού στις εξελίξεις της εργασίας (διά βίου μάθηση), την προαγωγή της απασχόλησης και την καταπολέμηση της πρόωρης εξόδου από την αγορά εργασίας (γήρανση σε ενεργή ηλικία, μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών), την απασχόληση κατηγοριών σε δυσκολία (μειονεκτούντα άτομα, εθνικές μειονότητες).Ο στόχος αυτός θα προικοδοτηθεί με το 18 % περίπου της οικονομικής κάλυψης με ισοκατανομή μεταξύ του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ. Η κατανομή πιστώσεων μεταξύ των κρατών μελών θα πραγματοποιείται με βάση κριτήρια οικονομικά, κοινωνικά και εδαφικά καθοριζόμενα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Η συνεργασία περιοχών θα συμβάλει σε ισόρροπη ανάπτυξη των εδαφικών περιοχών.Με βάση την αναγνωρισμένη εμπειρία της πρωτοβουλίας INTERREG III, η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία νέου στόχου διαμεθοριακής συνεργασίας, σε διεθνές και διαπεριφερειακό επίπεδο, με διάθεση του 4 % των πιστώσεων της μελλοντικής περιφερειακής πολιτικής.Όλες οι περιφέρειες επιπέδου NUTS III που κείνται κατά μήκος εσωτερικών και εξωτερικών συνόρων, επίγειων και θαλάσσιων, θα είναι δυνατό να συνεργάζονται με το(υς) γείτονα(ες), βασικά στους θεμελιώδεις τομείς που καθορίστηκαν στη Λισσαβόνα και το Γκέτεμποργκ.Η Επιτροπή επιθυμεί τη δημιουργία δύο νέων νομικών μέσων συνεργασίας: της «διασυνοριακής περιφερειακής κοινότητας» στα εσωτερικά σύνορα καθώς και του «νέου οργάνου γειτονίας» στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Τα μέσα αυτά θα αντιμετωπίσουν τα νομικά και διοικητικά προβλήματα που θέτει αυτός ο τύπος συνεργασίας.

Τα φυσικά μειονεκτήματα εντείνουν τα προβλήματα ανάπτυξης. Έτσι, στο πλαίσιο της μελλοντικής πολιτικής για τη συνοχή σε ορισμένα εδάφη θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Οι δράσεις υπέρ των αστικών ζωνών θα ενσωματώσουν πλήρως τα περιφερειακά προγράμματα προκειμένου οι πόλεις να έχουν δυνατότητα να επωφελούνται σε μεγαλύτερο βαθμό στήριξης από την κοινοτική πρωτοβουλία URBAN II. Στο πλαίσιο του μελλοντικού στόχου «Σύγκλιση», η Επιτροπή θα καθορίσει ειδικό πρόγραμμα για τις επτά εξόχως απόκεντρες περιφέρειες (Γουαδελούπη, Μαρτινίκα, Γουιάνα, Ρενιόν, Κανάρια Νησιά, Αζόρες, Μαδέρα). Τα προβλήματα πρόσβασης είναι ιδιαίτερα οξέα σε πολλά νησιά, ορεινές ζώνες και στις αραιοκατοικημένες περιφέρειες. Η κατανομή πόρων υπέρ του στόχου «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» θα λαμβάνει υπόψη αυτή την πραγματικότητα με τον καθορισμό περιφερειακών κριτηρίων και την αύξηση του μέγιστου συντελεστή κοινοτικής χρηματοδότησης. Επιπλέον, τα μέσα ενίσχυσης στην αγροτική ανάπτυξη και στον τομέα της αλιείας θα απλουστευτούν και θα διευκρινιστούν. Η πρωτοβουλία LEADER+, η οποία υποστηρίζει καινοτομικές στρατηγικές ανάπτυξης σε αγροτικό περιβάλλον, θα ενσωματώσει πλήρως το γενικό προγραμματισμό.

Η συμπληρωματικότητα της περιφερειακής πολιτικής με άλλες κοινοτικές πολιτικές αποτελεί ουσιώδες σημείο της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Όντως, επιρροή σε επίπεδο εδαφικής περιοχής έχουν η πολιτική για την καινοτομία, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, η ισότητα ευκαιριών μεταξύ των γυναικών και των ανδρών, οι δημόσιες συμβάσεις. Επιπλέον, ουσιώδες στοιχείο αποτελεί η συνάφεια μεταξύ της συνοχής και του ανταγωνισμού. Οι περιφέρειες με καθυστέρηση ανάπτυξης θα παραμένουν επιλέξιμες στις κρατικές ενισχύσεις. Οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες επίσης αλλά για μεταβατικό χρονικό διάστημα. Για τα υπόλοιπα περιφερειακά προγράμματα η Επιτροπή προτείνει την εγκατάλειψη του σημερινού συστήματος το οποίο καθορίζει λεπτομερή χάρτη επιλέξιμων ζωνών σε επίπεδο υποπεριφερειακό. Η συνοχή θα διασφαλίζεται σε επίπεδο προτεραιοτήτων προς χρηματοδότηση.

Αναμόρφωση της διαχείρισης Διαρθρωτικών Ταμείων

Οι διαδικασίες διαχείρισης της περιφερειακής πολιτικής επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά της. Επιβάλλουν ομοιόμορφους και αυστηρούς κανόνες. Ο προγραμματισμός, η εταιρική σχέση, η συγχρηματοδότηση και η αξιολόγηση θα παραμένουν γενικές αρχές της μελλοντικής περιφερειακής πολιτικής. Προκειμένου να αυξηθεί η απορρόφηση πιστώσεων, είναι δυνατές βελτιώσεις όπως:

  • Στρατηγική προσανατολισμένη περισσότερο στους στόχους της Ένωσης που έχουν προτεραιότηταΗ στρατηγική αυτή θα βασίζεται εξ ολοκλήρου στους στόχους που καθορίζονται στη Λισσαβόνα, τη Νίκαια και το Γκέτεμποργκ. Θα ενισχύσει επίσης τη συνοχή με τις κύριες κατευθυντήριες γραμμές της οικονομικής πολιτικής (GOPE 2003). Κάθε έτος τα ευρωπαϊκά όργανα θα εξετάζουν την πρόοδο που σημειώνεται με βάση έκθεση της Επιτροπής·
  • Απλουστευμένη διαχείριση βασιζόμενη περισσότερο στην επικουρικότητα.Σε επίπεδο προγραμματισμού, κάθε κράτος μέλος θα καταρτίζει πολιτικό έγγραφο για την αναπτυξιακή του στρατηγική. Το έγγραφο αυτό θα χρησιμεύει ως βάση για την έγκριση περιφερειακών και εθνικών προγραμμάτων. Το συμπλήρωμα προγραμματισμού και η διαχείριση ανά μέτρο θα παύσουν να υπάρχουν. Το πλήθος ταμείων περιορίζεται σε τρία (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και Ταμείο Συνοχής) και κάθε πρόγραμμα θα χρηματοδοτείται από ένα μόνο ταμείο. Στην περίπτωση επενδύσεων στους τομείς των μεταφορών και του περιβάλλοντος το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής θα συμμετέχουν με ενιαίο σύστημα προγραμματισμού.Για τις δαπάνες θα εφαρμόζονται κανόνες επιλεξιμότητας. Οι πληρωμές θα λαμβάνουν χώρα σε επίπεδο κάθε προτεραιότητας και όχι σε επίπεδο μέτρων. Το σύστημα προκαταβολών και αποδόσεων διατηρείται. Το ίδιο συμβαίνει για την αυτόματη αποδέσμευση με τον «κανόνα Ν+2» ο οποίος επιβάλλει απορρόφηση των πιστώσεων εντός των δύο ετών μετά τον προγραμματισμό τους.Στον τομέα του ελέγχου ο βαθμός επέμβασης της Κοινότητας θα εξαρτάται από την κοινοτική συγχρηματοδότηση. Κάτω από ορισμένα κατώφλια θα είναι επαρκές το εθνικό σύστημα. Πάντως, προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητές της στην εκτέλεση του προϋπολογισμού, η Επιτροπή θα εφαρμόζει διαδικασίες εκκαθάρισης λογαριασμών καθώς και μηχανισμούς οικονομικής διόρθωσης. Επίσης σε περίπτωση παρατυπιών ή απάτης προβλέπονται αυστηρότερες κυρώσεις και ταχεία είσπραξη.Η αρχή της προσθετικότητας, σύμφωνα με την οποία οι κοινοτικοί πόροι πρέπει να προστίθενται στους εθνικούς πόρους, παραμένει μία από τις πρωταρχικής σημασίας αρχές της πολιτικής για τη συνοχή. Η Επιτροπή θα μεριμνήσει για την εφαρμογή της όσον αφορά τα προγράμματα του στόχου «Σύγκλιση». Τέλος, μεταξύ των κρατών μελών, των τοπικών αρχών, των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών την εταιρική σχέση θα παγιώσει η αυξημένη συνεργασία. Ο ενισχυμένος ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ) θα δώσει τη δυνατότητα καλύτερης κινητοποίησης νέων τύπων χρηματοδότησης, όπως τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου.
  • Η συγκέντρωση των πόρων θα αποβεί σε όφελος των πτωχότερων κρατών μελών και περιφερειών, ευνοώντας τα νέα κράτη μέλη.Η Επιτροπή προτείνει την κατάργηση του ισχύοντος μικροζωνικού συστήματος. Για το στόχο «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση», η συγκέντρωση θα επιχειρηθεί στο επίπεδο της χρηματοδοτικής έντασης με την εισαγωγή ελάχιστων επιπέδων και τριών προτεραιοτήτων που έχουν εξαγγελθεί: καινοτομία και οικονομία της γνώσης, προσβασιμότητα και υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων.
  • Μεγαλύτερη προτεραιότητα στα αποτελέσματα και την ποιότητα.Η αξιολόγηση πριν, κατά τη διάρκεια και στο τέλος των προγραμμάτων αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της ποιότητας τους. Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει τη σύσταση κοινοτικού αποθέματος επιδόσεων προκειμένου να παρέχεται αντιστάθμιση στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες που επιδεικνύουν καλύτερες επιδόσεις.Επιθυμεί να κάνουν το ίδιο τα κράτη μέλη ώστε να αντιμετωπιστούν καλύτερα τομεακές ή τοπικές κρίσεις.Η ανακοίνωση σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές προτείνει τη δημιουργία ειδικού μέσου, του Ταμείου προσαρμογής στην οικονομική μεγέθυνση, το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα ταχείας αντίδρασης σε οικονομικές και εμπορικές κρίσεις. Η Επιτροπή προτείνει τη χρηματοδότηση του μέσου αυτού με ποσόν 1 δισ. ευρώ το οποίο θα αντλείται από μη χρησιμοποιηθέντα κονδύλια του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ.

Τις προτάσεις της η Επιτροπή τις βασίζει στην κοινωνικοοικονομική κατάσταση της Ένωσης καθώς και στη μελέτη της επιρροής της περιφερειακής πολιτικής, άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών και εθνικών πολιτικών. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο ειδικό δελτίο SCADPlus.

Για περισσότερα στοιχεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στον ιστότοπο INFOREGIO της γενικής διεύθυνσης «Περιφερειακή πολιτική»:

  • τρίτη έκθεση σχετικά με την οικονομική και κοινωνική συνοχή, στην πλήρη της μορφή·

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Δεύτερη ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την οικονομική και κοινωνική συνοχή [COM(2003) 34 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]. Βλέπε ειδικό δελτίο SCADPlus (esdeenfr).

Πρώτη ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την οικονομική και κοινωνική συνοχή [COM(2003) 46 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]. Βλέπε ειδικό δελτίο SCADPlus (esdeenfr).

«Ενότητα της Ευρώπης, αλληλεγγύη των λαών, διαφοροποίηση εδαφών» - Δεύτερη έκθεση σχετικά με την οικονομική και κοινωνική συνοχή [COM(2001) 24 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]. Βλέπε τα ειδικά δελτία SCADPlus: υφιστάμενη κατάσταση και απολογισμός (esdeenfr), συμπεράσματα και συστάσεις (esdeenfr), 10 θέματα προς συζήτηση.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 07.05.2007

Top