Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ασφαλή τρόφιμα και ζωοτροφές

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ασφαλή τρόφιμα και ζωοτροφές

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 — γενικές αρχές και απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα τρόφιμα για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων

ΣΥΝΟΨΗ

Ο κανονισμός αποσκοπεί στην εγγύηση της ποιότητας των τροφίμων που προορίζονται για κατανάλωση είτε από τον άνθρωπο είτε από τα ζώα.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Ο κανονισμός ενισχύει τους κανόνες για την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Επίσης, ιδρύει την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), η οποία παρέχει στήριξη για την επιστημονική δοκιμή και αξιολόγηση τροφίμων και ζωοτροφών.

Ο κανονισμός δεν καλύπτει την πρωτογενή παραγωγή για ιδιωτική οικιακή χρήση ή τον χειρισμό τροφίμων στο σπίτι.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Κανένα τρόφιμο επικίνδυνο για την υγεία ή ακατάλληλο για κατανάλωση δεν μπορεί να διατίθεται στην αγορά. Λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες:

οι κανονικές συνθήκες χρήσης του τροφίμου από τους καταναλωτές·

οι πληροφορίες που παρέχονται στον καταναλωτή·

οι συνέπειες στην υγεία, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα·

οι πιθανές σωρευτικές τοξικές συνέπειες·

οι ιδιαίτερες ευαισθησίες συγκεκριμένων ομάδων καταναλωτών, για παράδειγμα των παιδιών.

Εάν ένα μη ασφαλές τρόφιμο ή ζωοτροφή αποτελεί μέρος παρτίδας, θεωρείται ότι όλη η παρτίδα δεν είναι ασφαλής.

Η νομοθεσία για τα τρόφιμα εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, από την παραγωγή, τη μεταποίηση, τη μεταφορά και τη διανομή έως τη διάθεση. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις τροφίμων πρέπει:

να διασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων, ζωοτροφών και τροφοπαραγωγικών ζώων σε όλα τα στάδια παραγωγής και διανομής,

αμέσως να αποσύρουν τρόφιμα ή ζωοτροφές από την αγορά, ή να ανακαλούν προϊόντα που έχουν ήδη προμηθεύσει, εάν θεωρείται ότι αυτά είναι βλαβερά για την υγεία,

να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές και τους καταναλωτές όταν χρειάζεται.

Η Αρχή παρέχει επιστημονική και τεχνική υποστήριξη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις χώρες της ΕΕ σε όλους τους τομείς που έχουν αντίκτυπο στην ασφάλεια των τροφίμων. Επίσης, η Αρχή είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό των αξιολογήσεων κινδύνου, τον προσδιορισμό των αναδυόμενων κινδύνων και την παροχή συμβουλών για τη διαχείριση των κρίσεων.

Εάν εντοπιστεί κίνδυνος μετά από ανάλυση υγειονομικών κινδύνων, οι χώρες της ΕΕ και η Επιτροπή μπορούν να εγκρίνουν προσωρινά προληπτικά μέτρα που να συμβαδίζουν με ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας.

Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης (RASFF), στο οποίο συμμετέχουν χώρες της ΕΕ, η Επιτροπή και η Αρχή, προβλέπει ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με:

μέτρα για τον περιορισμό της κυκλοφορίας τροφίμου ή για την απόσυρσή του από την αγορά·

δράση που αναλήφθηκε για τον έλεγχο χρήσης τροφίμου·

απόρριψη παρτίδας τροφίμου που εισάγεται.

Αυτές οι πληροφορίες πρέπει επίσης να διατίθενται στο ευρύ κοινό όταν χρειάζεται.

Όταν τρόφιμο ή ζωοτροφή εγκυμονεί σοβαρό και ανεξέλεγκτο κίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον, τα μέτρα προστασίας έκτακτης ανάγκης της Επιτροπής μπορούν να περιλαμβάνουν την αναστολή της εμπορικής διάθεσης ή των εισαγωγών του προϊόντος. Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να λάβουν παρεμφερή μέτρα εάν η Επιτροπή δεν αναλάβει δράση.

Η Επιτροπή, από κοινού με τις χώρες της ΕΕ και την Αρχή, πρέπει να θεσπίσει ένα γενικό σχέδιο διαχείρισης κρίσεων για την κάλυψη καταστάσεων όπου τα τυπικά μέτρα προστασίας έκτακτης ανάγκης δεν επαρκούν. Όταν εντοπίζεται τέτοια περίπτωση, η Επιτροπή πρέπει αμέσως να συγκροτήσει μονάδα κρίσης ώστε να προσδιορίσει επιλογές για την προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Η ΕΕ αποσκοπεί επίσης στην προστασία των καταναλωτών από τις δόλιες πρακτικές ή τις πρακτικές εξαπάτησης στον τομέα της εμπορίας τροφίμων, όπως τη νόθευση τροφίμων, και προσφέρει τη βάση ώστε να μπορούν να επιλέγουν ενήμεροι τα τρόφιμα που θα καταναλώσουν.

ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ στις 21 Φεβρουαρίου 2002.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1-24)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη απόδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2230/2004 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2004, για τους όρους εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το δίκτυο των οργανισμών που ασκούν δραστηριότητες σε τομείς συναφείς με εκείνους της αποστολής της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΕ L 379, 24.12.2004, σ. 64–67)

Απόφαση 2004/478/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την έγκριση ενός γενικού σχεδίου διαχείρισης κρίσεων στον τομέα των τροφίμων και των ζωοτροφών (ΕΕ L 212 της 12.6.2004, σ. 60-68)

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (ΕΕ L 226 της 25.6.2004, σ. 83-127). Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

τελευταία ενημέρωση 25.11.2015

Top