Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Το κοινοτικό οικολογικό σήμα (πρόταση)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Το κοινοτικό οικολογικό σήμα (πρόταση)

Το κοινοτικό οικολογικό σήμα στοχεύει στην προώθηση της παραγωγής και κατανάλωσης προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν περιορισμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε σύγκριση με άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της ίδιας κατηγορίας.

ΠΡΑΞΗ

Πρόταση κανονισμού τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί συστήματος κοινοτικού οικολογικού σήματος [COM(2008) 401 τελικό – Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Στόχος αυτής της πρότασης κανονισμού είναι να τροποποιήσει το υφιστάμενο σύστημα κοινοτικού οικολογικού σήματος, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά του και να εξορθολογιστεί η λειτουργία του. Στοχεύει επίσης στο να ενθαρρύνει την αειφόρο παραγωγή και κατανάλωση προϊόντων καθώς και την αειφόρο παροχή και χρήση υπηρεσιών, με τον καθορισμό σημείων αναφοράς που επιτρέπουν την αξιολόγηση των καλών περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων και υπηρεσιών με βάση τα κορυφαία προϊόντα που διατίθενται στην αγορά.

Η αναθεώρηση αυτή έχει κυρίως τους εξής στόχους:

  • να γίνει ευρύτερα γνωστό το οικολογικό σήμα στη Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τον υπόλοιπο κόσμο
  • να αυξηθεί ο αριθμός κατηγοριών προϊόντων που καλύπτονται από το σήμα (από τις 23 αυτή τη στιγμή, στις 40 - 50 έως το 2015), ιδίως για κατηγορίες προϊόντων με σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις
  • να διατεθούν για τους καταναλωτές πολύ περισσότερα προϊόντα με το οικολογικό σήμα στα ράφια των καταστημάτων (με μερίδιο αγοράς 10% για τις κατηγορίες προϊόντων που καλύπτονται από το σήμα)
  • να εναρμονιστεί το οικολογικό σήμα με τα άλλα, ήδη υπάρχοντα, σήματα σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο
  • να καταστούν τα έγγραφα, σχετικά με τα κριτήρια, πιο εύκολα στη χρήση για τους αγοραστές τού Δημοσίου
  • να προσφερθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αποκτούν το οικολογικό σήμα με χαμηλό κόστος και μικρή προσπάθεια, ενώ το σήμα θα διατηρεί παράλληλα την αξιοπιστία του μεταξύ των καταναλωτών και των οικολογικών οργανώσεων.

Αρμόδιοι φορείς

Κάθε κράτος μέλος ορίζει τον ή τους αμερόληπτους και ανεξάρτητους φορείς που είναι υπεύθυνοι για την άσκηση των προβλεπόμενων στον παρόντα κανονισμό καθηκόντων. Η Επιτροπή συνιστά Συμβούλιο Οικολογικής Σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΟΣΕΕ) και διορίζει τα μέλη του, τα οποία είναι αντιπρόσωποι των αρμοδίων φορέων, διορισμένοι σε επίπεδο κρατών μελών, καθώς και αντιπρόσωποι άλλων ενδιαφερομένων μερών. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, το ΣΟΣΕΕ να διασφαλίζει την ισόρροπη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών που σχετίζονται με την εκάστοτε κατηγορία προϊόντων, όπως των αρμόδιων φορέων, των κατασκευαστών, των εμπόρων λιανικής πώλησης, των εισαγωγέων, των οργανώσεων προστασίας του περιβάλλοντος και των οργανώσεων καταναλωτών.

Το ΣΟΣΕΕ συμβάλλει στην εκπόνηση και την αναθεώρηση των κριτηρίων χορήγησης του οικολογικού σήματος καθώς και στην επισκόπηση της εφαρμογής του. Παρέχει επίσης συμβουλές στην Επιτροπή και διατυπώνει συστάσεις σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις περιβαλλοντικών επιδόσεων *.

Κριτήρια

Το οικολογικό σήμα εφαρμόζεται σε όλα τα αγαθά ή υπηρεσίες που προσφέρονται ή διανέμονται στην κοινοτική αγορά, είτε επί πληρωμή είτε δωρεάν. Όσον αφορά τα τρόφιμα, εφαρμόζεται μόνο στα τρόφιμα που έχουν υποστεί επεξεργασία, και στα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Τα κριτήρια χορήγησης του οικολογικού σήματος βασίζονται στις περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων. Οι επιδόσεις αυτές προσδιορίζονται βάσει των προϊόντων της κοινοτικής αγοράς που παρουσιάζουν τις καλύτερες επιδόσεις σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους στρατηγικούς στόχους τής Κοινότητας στον τομέα του περιβάλλοντος

Οι επιδόσεις αυτές αξιολογούνται βάσει των σημαντικότερων περιβαλλοντικών επιπτώσεων* κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων, όπως οι επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή, στη φύση και στη βιοποικιλότητα, ή στην κατανάλωση ενέργειας και φυσικών πόρων, στην παραγωγή αποβλήτων, στις εκπομπές σε όλα τα στοιχεία του περιβάλλοντος, στη ρύπανση μέσω φυσικών φαινομένων και μέσω της χρήσης και ελευθέρωσης επικίνδυνων ουσιών. Στα κριτήρια χορήγησης οικολογικού σήματος συνεκτιμώνται, εφόσον υπάρχουν, τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί για τη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων στο πλαίσιο άλλων οικολογικών σημάτων.

Μετά από διαβουλεύσεις με το ΣΟΣΕΕ, η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα για τον καθορισμό ειδικών κριτηρίων χορήγησης οικολογικού σήματος για κάθε κατηγορία προϊόντων. Kαθορίζει απαιτήσεις για την εκτίμηση της συμμόρφωσης συγκεκριμένων προϊόντων με τα κριτήρια χορήγησης του οικολογικού σήματος, και προσδιορίζει την περίοδο ισχύος των κριτηρίων.

Ο κανονισμός εισάγει νέο λογότυπο για το οικολογικό σήμα, που περιγράφεται στο παράρτημα ΙΙ. Το λογότυπο θα περιέχει τη φράση «Καλή επιλογή για το περιβάλλον» καθώς και, ενδεχομένως, την ένδειξη των τριών βασικών οικολογικών χαρακτηριστικών τού προϊόντος, που καθορίζονται από την Επιτροπή.

Καταχώρηση, εποπτεία και έλεγχος

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το οικολογικό σήμα πρέπει να καταχωριστούν από έναν από τους αρμόδιους φορείς στο κράτος μέλος προέλευσης του προϊόντος ή σε ένα από τα κράτη μέλη όπου το προϊόν θα διατεθεί στην αγορά.

Ο αρμόδιος φορέας μπορεί να επιβάλλει τέλος μέγιστου ύψους 200 ευρώ για τη διεκπεραίωση της καταχώρισης. Η Επιτροπή τηρεί κοινό μητρώο των καταχωρήσεων που έχουν κοινοποιηθεί από τους εθνικούς οργανισμούς, και το θέτει στη διάθεση του κοινού.

Οι αρμόδιοι φορείς στα κράτη μέλη διενεργούν επαληθεύσεις σε τακτά διαστήματα στους χρήστες τού οικολογικού σήματος. Εφόσον διαπιστωθεί ότι ένας χρήστης δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια για την αντίστοιχη κατηγορία προϊόντων ή ότι δεν έχει τηρήσει τη διαδικασία καταχώρισης, ο αρμόδιος φορέας απαγορεύει τη χρήση τού οικολογικού σήματος για τα εν λόγω προϊόντα.

Πλαίσιο

Η σημασία τού συστήματος για το οικολογικό σήμα, που δημιουργήθηκε το 1992, υπογραμμίστηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής σχετικά με την ολοκληρωμένη πολιτική προϊόντων και του έκτου κοινοτικού προγράμματος δράσης για το περιβάλλον. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 περί αναθεωρημένου κοινοτικού συστήματος απονομής οικολογικού σήματος, η Επιτροπή επανεξέτασε το σύστημα υπό το φως της αποκτηθείσας εμπειρίας. Η παρούσα πρόταση προβλέπει την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000.

Λέξεις-κλειδιά της πράξης

  • περιβαλλοντικές επιδόσεις: το αποτέλεσμα της εκ μέρους του κατασκευαστή διαχείρισης των χαρακτηριστικών του προϊόντος που έχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
  • περιβαλλοντικές επιπτώσεις: κάθε μεταβολή στο περιβάλλον η οποία προκαλείται, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, από προϊόν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του

Παραπομπες

Πρόταση

Επίσημη Εφημερίδα

Διαδικασία

COM(2008) 401 τελικό

-

COD 2008/0152

See also

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΓΔ περιβάλλον που ασχολείται με το οικολογικό σήμα (EN) και τον κατάλογο του ευρωπαϊκού οικολογικού σήματος.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 03.09.2008

Top