Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Κατανάλωση ενέργειας από προϊόντα: πληροφορίες και επισήμανση (από 21η Ιουλίου 2011)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Κατανάλωση ενέργειας από προϊόντα: πληροφορίες και επισήμανση (από 21η Ιουλίου 2011)

Η προγενέστερη οδηγία για την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας από τα προϊόντα ίσχυε μόνο για τις οικιακές συσκευές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει πλέον να επεκτείνει την εφαρμογή της οδηγίας αυτής στα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα και σε όσα έχουν σημαντικό άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην παραγωγή ενέργειας.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω της επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με αυτά (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ, και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).

ΣΥΝΟΨΗ

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει το πλαίσιο για την επισήμανση και την πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων .

Ποια προϊόντα αφορά;

Η παρούσα οδηγία έχει εφαρμογή στα προϊόντα που ενδέχεται να επιδράσουν άμεσα ή έμμεσα στην κατανάλωση ενέργειας και σε άλλους δυνητικούς πόρους κατά την κατανάλωση. Δεν έχει εφαρμογή:

 • σε μεταχειρισμένα προϊόντα·
 • σε όλα τα μέσα μεταφοράς προσώπων ή εμπορευμάτων·
 • στην ενδεικτική πινακίδα που τίθεται στα προϊόντα.

Επιπλέον, η οδηγία 2012/27/ΕΕ, η οποία τροποποιεί την οδηγία 2010/30/ΕΕ, καθιερώνει ένα κοινό πλαίσιο για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στην Ένωση. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να εφαρμόσουν σωρευτικά μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης για κάθε επιμέρους προϊόν.

Ποιες πληροφορίες είναι υποχρεωτικές;

Οι προμηθευτές διαθέτουν στην αγορά προϊόντα που πρέπει να φέρουν σήμανση με πληροφορίες για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλων μορφών ενέργειας από το προϊόν.

Οι προμηθευτές υποχρεούνται επίσης να διαθέτουν τεχνικό φάκελο που περιλαμβάνει:

 • γενική περιγραφή του προϊόντος·
 • αποτελέσματα των εκτελεσθέντων υπολογισμών σχεδιασμού·
 • εκθέσεις για τις δοκιμές·
 • παραπομπές που επιτρέπουν τον προσδιορισμό παρόμοιων μοντέλων.

Ο εν λόγω τεχνικός φάκελος πρέπει να είναι διαθέσιμος για περίοδο πέντε ετών.

Οι προμηθευτές υποχρεωτικά διαθέτουν δωρεάν στους εμπόρους τις ετικέτες και τις πληροφορίες για τα προϊόντα.

Οι έμποροι οφείλουν να παρουσιάζουν τις ετικέτες κατά τρόπο ορατό και ευανάγνωστο.

Ποιοι όροι διέπουν την τηλεπώληση;

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο τελικός χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα να εξετάσει το προϊόν, ειδικά όταν αγοράζει δι’ αλληλογραφίας, μέσω καταλόγου ή μέσω του διαδικτύου. Ωστόσο υποχρεωτικά του παρέχονται πληροφορίες για το προϊόν χάρη στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο η ετικέτα ή το δελτίο παρουσιάζονται ή παρέχονται στον τελικό χρήστη.

Ποια η λειτουργία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων;

Στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις διευκρινίζονται ιδίως:

 • ο ακριβής ορισμός του προϊόντος·
 • τα πρότυπα και οι μέθοδοι μέτρησης·
 • οι λεπτομέρειες για τον τεχνικό φάκελο που απαιτείται·
 • το σχέδιο και το περιεχόμενο της ετικέτας. Η ταξινόμηση του προϊόντος πάνω στην ετικέτα ενδείκνυται με τα στοιχεία Α έως G. Η αποδοτικότερη κατηγορία ενδείκνυται ως Α+++. Χρησιμοποιείται επίσης μία κλίμακα επτά χρωμάτων, όπου ο κωδικός χρώματος της υψηλότερης κατηγορίας είναι πάντοτε βαθυπράσινος·
 • το σημείο του προϊόντος στο οποίο πρέπει να τοποθετείται η ετικέτα·
 • η διάρκεια ισχύος της κατηγορίας της ετικέτας.

Όταν ένα προϊόν διέπεται από μία κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, οι αναθέτουσες αρχές που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 2004/18/ΕΚ πρέπει να προμηθεύονται προϊόντα τα οποία, σε συμμόρφωση με τα σχετικά κριτήρια, έχουν τα υψηλότερα επίπεδα επιδόσεων και ανήκουν στην υψηλότερη ενεργειακή κατηγορία. Τα κριτήρια είναι τα ακόλουθα:

 • τα προϊόντα παρουσιάζουν σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας·
 • προϊόντα με ισοδύναμα λειτουργικά χαρακτηριστικά που διατίθενται στην αγορά παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές ως προς τα επίπεδα επιδόσεων·
 • η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις σχετικές νομοθετικές πράξεις της Ένωσης και τις σχετικές πράξεις αυτορρύθμισης.

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις περιλαμβάνουν περιβαλλοντικές πτυχές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το δικαίωμα έγκρισης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για πενταετή περίοδο αρχίζοντας από 19 Ιουνίου 2010. Η περίοδος αυτή ανανεώνεται αυτομάτως εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή Συμβούλιο ανακαλέσει το εν λόγω δικαίωμα. Τα δύο παραπάνω θεσμικά όργανα μπορούν επίσης να διατυπώνουν ενστάσεις σε σχέση με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Μεταβατικές διατάξεις

Τα κράτη μέλη θα αρχίσουν να εφαρμόζουν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας στις 20 Ιουλίου 2011. Με την παρούσα οδηγία καταργείται η οδηγία 92/75/ΕΟΚ από την 21η Ιουλίου 2011.

Παραπομπες

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 2010/30/ΕΕ

19.6.2010

20.6.2011

ΕΕ L 153 της 18.6.2010

Τροποποιητική πράξη

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

4.12.2012

5.6.2014

ΕΕ L 315 της 14.11.2012

τελευταία ενημέρωση 12.11.2013

Top