Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Εταιρική σχέση για την προσχώρηση της Κύπρου

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Εταιρική σχέση για την προσχώρηση της Κύπρου

Η εταιρική σχέση για την προσχώρηση είχε ως στόχο να βοηθήσει τις αρχές της υποψήφιας χώρας στις προσπάθειές τους ώστε να μπορέσει η χώρα να εκπληρώσει τα κριτήρια της προσχώρησης. Περιέγραφε λεπτομερώς τις προτεραιότητες της ενταξιακής προετοιμασίας της χώρας, ιδίως σχετικά με την υιοθέτηση του κεκτημένου, και αποτελούσε τη βάση του προγραμματισμού της προενταξιακής βοήθειας μέσω κοινοτικών προγραμμάτων, όπως το πρόγραμμα Phare.

Μετά την υπογραφή της συνθήκης προσχώρησης, στις 16 Απριλίου 2003, και την επίσημη ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την 1η Μαΐου 2004, η εταιρική σχέση για την προσχώρηση έπαψε να ισχύει.

Το Δεκέμβριο του 1997 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λουξεμβούργου καθόρισε μια ειδική προενταξιακή στρατηγική για την Κύπρο και έκρινε ότι η προσχώρησή της θα . συνέβαλλε στην εσωτερική ειρήνη της νήσου και στη συμφιλίωση των δύο κοινοτήτων. Το Μάρτιο του 2000 το Συμβούλιο εξέδωσε κανονισμό σχετικά με την εφαρμογή δράσεων στο πλαίσιο της προενταξιακής στρατηγικής για την Κυπριακή Δημοκρατία και τη Δημοκρατία της Μάλτας [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 555/2000 - Επίσημη Εφημερίδα L 78, 16.03.2000]. Η εν λόγω στρατηγική βασίζεται στα εξής:

  • τη σύναψη εταιρικών σχέσεων προσχώρησης με την Κύπρο και την Μάλτα
  • την υποστήριξη δράσεων προτεραιότητας για την προετοιμασία ενόψει της προσχώρησης, όπως αυτές έχουν καθοριστεί στο πλαίσιο των εταιρικών σχέσεων
  • τη συμμετοχή σε ορισμένα κοινοτικά προγράμματα και κοινοτικούς οργανισμούς.

1) ΣΤΟΧΟΣ

Η εταιρική σχέση για την προσχώρηση (που εγκρίθηκε το 2000 και αναθεωρήθηκε το 2002) έχει ως στόχο να εντάξει σ' ένα νομικό πλαίσιο τους τομείς εργασίας κατά προτεραιότητα - οι οποίοι καθορίστηκαν στην περιοδική έκθεση της Επιτροπής του 1999 για την πρόοδο που σημείωσε η Κύπρος στην πορεία της προς την προσχώρηση - τα χρηματοδοτικά μέσα που διατίθενται για να βοηθήσουν την Κύπρο να εφαρμόσει τις προτεραιότητες αυτές, καθώς και τους όρους που διέπουν τη βοήθεια αυτή. Η εν λόγω εταιρική σχέση αποτελεί τη βάση μιας σειράς μέσων που έχουν ως στόχο να στηρίξουν τις προσπάθειες των υποψηφίων χωρών στην πορεία τους προς την προσχώρηση.

Τα μέσα αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το εθνικό πρόγραμμα για την υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτημένου (PNAA), την από κοινού αξιολόγηση των μεσοπρόθεσμων προτεραιοτήτων της οικονομικής πολιτικής, το σύμφωνο κατά του οργανωμένου εγκλήματος, το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο καθώς και άλλα τομεακά προγράμματα απαραίτητα για τη συμμετοχή στα διαρθρωτικά ταμεία μετά την προσχώρηση. Το 2002 η εταιρική σχέση για την προσχώρηση χρησίμευσε ως σημείο εκκίνησης για την κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης με σκοπό την ενίσχυση των διοικητικών και δικαστικών ικανοτήτων της Κύπρου.

Τα μέσα αυτά δεν θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω εταιρικής σχέσης, αλλά οι προτεραιότητές τους θα είναι συμβατές με αυτήν.

Η εφαρμογή της εταιρικής σχέσης αποτελεί αντικείμενο παρακολούθησης στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης.

2) ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Οι προτεραιότητες έχουν χωριστεί σε δύο ομάδες: τις βραχυπρόθεσμες και τις μεσοπρόθεσμες. Τα θέματα προτεραιότητας της πρώτης ομάδας είναι εκείνα τα οποία η Κύπρος ήταν σε θέση να επιτύχει ή να προωθήσει πριν από το τέλος του 2000. Η επίλυση των θεμάτων προτεραιότητας της δεύτερης ομάδας πρέπει να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2003.

Η Κύπρος έχει επιτύχει τις προτεραιότητες σε σχέση με τα πολιτικά και οικονομικά κριτήρια. Έχει επίσης επιτύχει τις προτεραιότητες στους τομείς της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων, της φορολογίας, των στατιστικών, της τελωνειακής ένωσης και του δημοσιονομικού ελέγχου. Στους υπόλοιπους τομείς οι προτεραιότητες έχουν επιτευχθεί εν μέρει.

Το 2002 οι προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης για την προσχώρηση αποτέλεσαν αντικείμενο αναθεώρησης (απόφαση 2002/84/ΕΚ), η οποία αποτέλεσε τη βάση για την αξιολόγηση που πραγματοποίησε η Επιτροπή στο πλαίσιο της έκθεσης του έτους 2002.

Οι τομείς προτεραιότητας είναι οι εξής:

(Για να έχετε πρόσβαση σε πιο πρόσφατη ενημέρωση μπορείτε να ανατρέξετε στην ανάλυση της ανάκτησης του ευρωπαϊκού κεκτημένου)

3) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Προενταξιακή βοήθεια

Το τέταρτο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο (1995-1998) είχε παραταθεί για ένα έτος, δηλαδή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1999. Το 1998 δεσμεύτηκαν 4,65 εκατομμύρια ευρώ. Το 1999 οι διαθέσιμοι πόροι ανέρχονταν σε 5 εκατ. ευρώ. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 555/2000 του Συμβουλίου ορίζει ποσό δημοσιονομικής αναφοράς ύψους 95 εκατ. ευρώ για την εφαρμογή δράσεων στο πλαίσιο της προενταξιακής στρατηγικής για την Κύπρο και τη Μάλτα (εκ των οποίων 57 εκατ. για την Κύπρο). Το ποσό αυτό θα είναι διαθέσιμο για την περίοδο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2004. Ο προϋπολογισμός 2001 για την Κύπρο ανέρχεται σε 11,5 εκατ. ευρώ.

Η Κύπρος είναι επιλέξιμη για δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (BEI) και συμμετέχει στα περιφερειακά προγράμματα MEDA.

4) ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 555/2000 Επίσημη Εφημερίδα L 68, 16.03.2000

Απόφαση 2000/249/ΕΚ Επίσημη Εφημερίδα L 78, 29.03.2000

Έκθεση της Επιτροπής COM(2001) 700 τελικό - SEC(2001) 1745Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση 2000/84/ΕΚΕπίσημη Εφημερίδα L 44, 14.02.2002

Έκθεση της Επιτροπής COM(2002) 700 τελικό - SEC(2002) 1401Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα

Συνθήκη προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση [Επίσημη Εφημερίδα L 236, 23.09.2003]

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19.11.2004

Top