Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Εταιρική σχέση για την προσχώρηση της Μάλτας

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Εταιρική σχέση για την προσχώρηση της Μάλτας

Η εταιρική σχέση για την προσχώρηση είχε ως στόχο να βοηθήσει τις αρχές της υποψήφιας χώρας στις προσπάθειές τους ώστε να μπορέσει η χώρα να εκπληρώσει τα κριτήρια της προσχώρησης. Περιέγραφε λεπτομερώς τις προτεραιότητες της ενταξιακής προετοιμασίας της χώρας, ιδίως σχετικά με την υιοθέτηση του κεκτημένου, και αποτελούσε τη βάση του προγραμματισμού της προενταξιακής βοήθειας μέσω κοινοτικών προγραμμάτων, όπως το πρόγραμμα Phare.

Μετά την υπογραφή της συνθήκης προσχώρησης, στις 16 Απριλίου 2003, και την επίσημη ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την 1η Μαΐου 2004, η εταιρική σχέση για την προσχώρηση έπαψε να ισχύει.

Το Μάρτιο του 1999 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Βερολίνου κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις σχετικά με μια προενταξιακή στρατηγική ειδικά για τη Μάλτα. Το Μάρτιο του 2000 το Συμβούλιο ενέκρινε κανονισμό σχετικά με την εφαρμογή δράσεων στο πλαίσιο της προενταξιακής στρατηγικής για την Κυπριακή Δημοκρατία και τη Δημοκρατία της Μάλτας [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 555/2000 - Επίσημη Εφημερίδα L 68 της 16.03.2000]. Η εν λόγω στρατηγική βασίζεται στα εξής:

  • τη σύναψη εταιρικών σχέσεων προσχώρησης με την Κύπρο και την Μάλτα·
  • την υποστήριξη δράσεων προτεραιότητας για την προετοιμασία ενόψει της προσχώρησης, όπως αυτές έχουν καθοριστεί στο πλαίσιο των εταιρικών σχέσεων·
  • τη συμμετοχή σε ορισμένα κοινοτικά προγράμματα και κοινοτικούς οργανισμούς.

1) ΣΤΟΧΟΣ

Η εταιρική σχέση για την προσχώρηση έχει ως στόχο να εντάξει σ' ένα νομικό πλαίσιο τους τομείς εργασίας κατά προτεραιότητα - οι οποίοι καθορίστηκαν στην περιοδική έκθεση της Επιτροπής του 1999 για την πρόοδο που σημείωσε η Μάλτα στην πορεία της προς την προσχώρηση - τα χρηματοδοτικά μέσα που διατίθενται για να βοηθήσουν τη Μάλτα να εφαρμόσει τις προτεραιότητες αυτές καθώς και τους όρους που διέπουν τη βοήθεια αυτή. Tο Φεβρουάριο του 2002 δημοσιεύτηκε αναθεωρημένη έκδοση της εταιρικής σχέσης για την προσχώρηση της Μάλτας (απόφαση 2002/90/ΕΚ), η οποία αποτέλεσε το έγγραφο αναφοράς στο οποίο βασίστηκε η έκθεση της Επιτροπής του 2002. Η εν λόγω εταιρική σχέση αποτελεί τη βάση μιας σειράς μέσων που έχουν ως στόχο να στηρίξουν τις προσπάθειες των υποψηφίων χωρών στην πορεία τους προς την προσχώρηση.

Τα μέσα αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το Εθνικό Πρόγραμμα Αποδοχής του Κοινοτικού Κεκτημένου (το οποίο αναθεωρήθηκε το Δεκέμβριο του 2001), την από κοινού αξιολόγηση των μεσοπρόθεσμων προτεραιοτήτων της οικονομικής πολιτικής, το σύμφωνο κατά του οργανωμένου εγκλήματος, το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο καθώς και άλλα τομεακά προγράμματα αναγκαία για τη συμμετοχή στα διαρθρωτικά ταμεία μετά την προσχώρηση. Το 2002 η εταιρική σχέση για την προσχώρηση αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης για την κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης με σκοπό την ενίσχυση των διοικητικών και δικαστικών ικανοτήτων της Μάλτας.

Τα μέσα αυτά δεν θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω εταιρικής σχέσης, αλλά οι προτεραιότητές τους θα είναι συμβατές με αυτήν.

Η εφαρμογή της εταιρικής σχέσης αποτελεί αντικείμενο παρακολούθησης στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης.

2) ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Οι προτεραιότητες έχουν χωρισθεί σε δύο ομάδες: τις βραχυπρόθεσμες και τις μεσοπρόθεσμες. Τα θέματα προτεραιότητας της πρώτης ομάδας είναι εκείνα τα οποία η Μάλτα ήταν σε θέση να επιτύχει ή να προωθήσει πριν από το τέλος του 2000. Τα θέματα προτεραιότητας της δεύτερης ομάδας θα πρέπει να έχουν διευθετηθεί πριν από το τέλος του 2003.

Η Μάλτα έχει επιτύχει σε περιορισμένο βαθμό τις προτεραιότητες σε σχέση με τα οικονομικά κριτήρια. Σε μεγάλο βαθμό έχουν επιτευχθεί οι προτεραιότητες σε σχέση με την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων, τον ανταγωνισμό, τις στατιστικές, την περιφερειακή πολιτική, την προστασία των καταναλωτών και την υγεία, τη συνεργασία σε θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων, την τελωνειακή ένωση, τις εξωτερικές σχέσεις και τον δημοσιονομικό έλεγχο. Οι περισσότερες προτεραιότητες σε σχέση με τους υπόλοιπους τομείς έχουν επιτευχθεί μόνο εν μέρει.

Οι τομείς προτεραιότητας είναι οι εξής:

(Για να έχετε πρόσβαση σε πιο πρόσφατη ενημέρωση μπορείτε να ανατρέξετε στην ανάλυση της ανάκτησης του ευρωπαϊκού κεκτημένου)

3) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Προενταξιακή βοήθεια

Το τέταρτο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο (1995-1998) είχε παραταθεί για ένα έτος, δηλαδή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1999. Το 1999 οι διαθέσιμοι πόροι ανέρχονταν σε 5 εκατ. ευρώ. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 555/2000 του Συμβουλίου ορίζει ποσό χρηματοδοτικής αναφοράς ύψους 95 εκατ. ευρώ για την εφαρμογή δράσεων στο πλαίσιο της προενταξιακής στρατηγικής για την Κύπρο και τη Μάλτα (εκ των οποίων τα 38 για τη Μάλτα). Το ποσό αυτό θα είναι διαθέσιμο για την περίοδο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2004. Το 2001 η Μάλτα έλαβε προενταξιακή βοήθεια ύψους 7,5 εκατομ. ευρώ. Το ποσό που διατέθηκε για το 2002 ήταν 9,5 εκατομμύρια.

Η Μάλτα είναι επιλέξιμη για δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (BEI). Προς το σκοπό αυτό, διατίθενται 30 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του τέταρτου χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου που έχει συναφθεί μεταξύ Μάλτας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, η Μάλτα συμμετέχει και στα περιφερειακά προγράμματα MEDA.

4) ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 555/2000 Επίσημη Εφημερίδα L 68, 16.03.2000

Απόφαση 2000/249/ΕΚ Επίσημη Εφημερίδα L 78, 29.03.2000

Έκθεση της Επιτροπής COM(2001) 700 τελικό - SEC(2001) 1751Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση 2000/90/ΕΚΕπίσημη Εφημερίδα L 44, 14.02.2002

Έκθεση της Επιτροπής COM(2002) 700 τελικό - SEC(2002) 1407Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημ

Συνθήκη προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση [Επίσημη Εφημερίδα L 236 της 23.09.2003]

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19.11.2004

Top