Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Σλοβενία - Περιφερειακή πολιτική

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Σλοβενία - Περιφερειακή πολιτική

Βραχυπρόθεσμες προτεραιότητ:

Αξιολόγηση (Νοέμβριος 2003)

Συμβουλευθείτε τα θεματικά δελτία σχετικά με την ανάληψη του κοινοτικού κεκτημένου.

Μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες:

  • εγκατάσταση του νομικού, διοικητικού και δημοσιονομικού πλαισίου που επιτρέπει την άσκηση ολοκληρωμένης εθνικής πολιτικής καταπολέμησης των περιφερειακών ανισοτήτων, με σκοπό τη συμμετοχή στα διαρθρωτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αξιολόγηση (Οκτώβριος 1999)

Στον τομέα αυτό δεν σημειώθηκε καμιά πρόοδος.

Αξιολόγηση (Νοέμβριος 2000)

Μειώθηκε η διαφορά μεταξύ του κατά κεφαλή ΑΕΠ της Σλοβενίας και του αντίστοιχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεσπίσθηκαν διάφορα αναγκαία μέσα για την οικονομική και κοινωνική συνοχή, π.χ. το προκαταρκτικό σχέδιο εθνικής ανάπτυξης, η εθνική υπηρεσία περιφερειακής ανάπτυξης και τα διατάγματα εφαρμογής του νόμου για την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη. Όσον αφορά το δημοσιονομικό σύστημα, τέθηκαν σε ισχύ οι νόμοι με αντικείμενο τα δημόσια οικονομικά και την τήρηση λογιστικών βιβλίων.

Αξιολόγηση (Νοέμβριος 2001)

Η Σλοβενία σημείωσε πρόοδο στη δημιουργία των απαραίτητων μέσων για την εφαρμογή της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Δημιουργήθηκε η εθνική υπηρεσία περιφερειακής ανάπτυξης και το σχέδιο εθνικής ανάπτυξης αναμένεται να ολοκληρωθεί το Νοέμβριο του 2001. Η Σλοβενία πρέπει επίσης να συμφωνήσει με την Επιτροπή για τον τύπο της εδαφικής οργάνωσης που θα επιτρέψει αποτελεσματική εφαρμογή των διαρθωτικών ταμείων. Η διοικητική ικανότητα και η διυπουργική συνεργασία πρέπει να ενισχυθούν και να υπάρξει απαραιτήτως πρόοδος στην επεξεργασία του δημοσιονομικού συστήματος καθώς και στη δημιουργία δομών για την οικονομική διαχείριση, τον εσωτερικό έλεγχο και την επιθεώρηση. Η θέση σε ισχύ του πρόσφατου νόμου για τα δημόσια οικονομικά θα συμβάλλει στο θέμα αυτό.

Αξιολόγηση (Οκτώβριος 2002)

Η Σλοβενία έχει πραγματοποιήσει μεγάλες προόδους στην προετοιμασία της για τη θέση σε εφαρμογή κάποιας περιφερειακής πολιτικής. Για το θέμα της εδαφικής οργάνωσης έχει συμφωνήσει με την Επιτροπή όσον αφορά προσωρινή διαίρεση στο επίπεδο NUTS II μέχρι το έτος 2006 και για οριστική κατάταξη επιπέδου NUTS III. Στο τέλος του 2001 η κυβέρνηση έχει εκδώσει δύο αποφάσεις που ορίζουν τους μηχανισμούς διαχείρισης, τους επιφορτισμένους με τη μελλοντική θέση σε εφαρμογή του διαρθρωτικού ταμείου και του ταμείου συνοχής: τα υπουργεία οικονομικών και εθνικής οικονομίας θα είναι αντίστοιχα οι αρχές διαχείρισης και πληρωμών ενώ το υπουργείο εργασίας, οικογένειας και εθνικών πόρων θα παίζει ρόλο κινητήρα στη διαχείριση του ευρωπαϊκού κοινωνικού ταμείου. Στον τομέα του προγραμματισμού η Σλοβενία έχει υποβάλει το Δεκέμβριο έτους 2001 στην Επιτροπή το εθνικό σχέδιο ανάπτυξης 2001-2006. Το σχέδιο αυτό χρησιμεύει σαν βάση για την εκπόνηση του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού (DOCUP) του οποίου η σύνταξη άρχισε στις αρχές του έτους 2002. Προκειμένου να εφαρμοστεί η αρχή της εταιρικής σχέσης, συγκροτήθηκε επιτροπή παρακολούθησης. Στην επιτροπή αυτή συμμετέχει το σύνολο των παραγόντων περιφερειακής ανάπτυξης ενώ μελλοντικά θα της ανατεθεί η παρακολούθηση της θέσης εφαρμογής του DOCUP. Στον τομέα της παρακολούθησης και της αξιολόγησης ο εθνικός φορέας περιφερειακής ανάπτυξης δρομολόγησε το Μάρτιο έτους 2003 σχέδιο το οποίο αποβλέπει στην επεξεργασία συστήματος δεικτών. Η εργασία για την εκπόνηση δεδομένων περιφερειακού επιπέδου συνεχίζεται. Αντίθετα, ολίγο σημαντικές πρόοδοι είναι δυνατόν να επισημανθούν στους τομείς της νομοθεσίας, της διαχείρισης και του δημοσιονομικού ελέγχου.

Η Σλοβενία έχει προσωρινά διακόψει τις διαπραγματεύσεις για το κεφάλαιο «Περιφερειακή πολιτική» χωρίς να έχει ζητήσει μεταβατικές διατάξεις. Λαμβανόμενου υπόψη του μεγέθους της χώρας, η χάραξη σλοβενικής πολιτικής για την οικονομική και κοινωνική συνοχή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εθνικής πολιτικής ανάπτυξης. Αν και η χώρα έχει προχωρήσει εξαιρετικά στη θέση σε εφαρμογή διοργανικών μηχανισμών διαχείρισης, η Σλοβενία οφείλει ακόμη να ολοκληρώσει την κατανομή των εργασιών στους μηχανισμούς αυτούς. Για να είναι έτοιμη για την προσχώρηση πρέπει να ενισχύσει τη διοικητική ικανότητα των αρχών διαχείρισης και πληρωμών και να αποκτήσει δομές και μηχανισμούς συντονισμού που απαιτεί η διαχείριση της οικονομικής ενίσχυσης. Ουσιαστικοί στόχοι σχετικά είναι να καταστούν αποτελεσματικές και αποδοτικές η διυπουργική συνεργασία και η εταιρική σχέση. Επίσης είναι αναγκαίο να συνεχιστούν οι προσπάθειες στον τομέα της παρακολούθησης και αξιολόγησης και ιδίως της εκ των προτέρων αξιολόγησης προκειμένου να πληρούνται οι απαιτήσεις του κεκτημένου. Η Σλοβενία είναι εξαιρετικά προχωρημένη στον τομέα της διαχείρισης και του δημοσιονομικού ελέγχου. Όντως βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της επεξεργασίας ειδικών διαδικασιών σχετικά με το δημοσιονομικό έλεγχο, το λογιστικό έλεγχο, την πιστοποίηση δαπανών και τη διόρθωση παρατυπιών. Τα υπουργεία που εμπλέκονται έχουν συγκροτήσει μονάδες εσωτερικού ελέγχου αλλά μένει ακόμα να καταρτιστούν κοινές κατευθυντήριες γραμμές. Πέραν τούτου, προκειμένου να ενισχυθεί η διοικητική ικανότητα, η Σλοβενία πρέπει να αναπτύξει φιλόδοξη στρατηγική στον τομέα της πρόσληψης προσωπικού και της επαγγελματικής κατάρτισης.

Αξιολόγηση (Νοέμβριος 2003)

Συμβουλευθείτε τα θεματικά δελτία σχετικά με την ανάληψη του κοινοτικού κεκτημένου.

Κατόπιν της υπογραφής της συνθήκης προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003, η Εσθονία, η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Σλοβακία, η Σλοβενία και η Τσεχική Δημοκρατία προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την 1η Μαΐου 2004.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Απόφαση 98/268/ΕΚ, 30.03.1998Επίσημη Εφημερίδα L 121 της 23.04.1998

Απόφαση 1999/859/ΕΚ, 6.12.1999Επίσημη Εφημερίδα L 335 της 28.12.1999

Γνώμη της Επιτροπής COM(97) 2010 τελικόΔεν δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα

Έκθεση της Επιτροπής COM(98) 709 τελικόΔεν δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα

Έκθεση της Επιτροπής COM(1999) 512 τελικόΔεν δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα

Έκθεση της Επιτροπής COM(2000) 712 τελικόΔεν δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα

Έκθεση της Επιτροπής COM(2001)700 τελικό - SEC(2001) 1755Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα

Έκθεση της Επιτροπής COM(2002)700 τελικό - SEC(2001)1411Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα

Έκθεση της Επιτροπής COM(2003) 675 τελικό - SEC(2003) 1208 Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα

Συνθήκη προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση [Επίσημη Εφημερίδα L 236 της 23.09.2003]

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19.11.2004

Top