Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Εταιρική σχέση για την προσχώρηση της Σλοβενίας

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Εταιρική σχέση για την προσχώρηση της Σλοβενίας

Η εταιρική σχέση για την προσχώρηση είχε ως στόχο να βοηθήσει τις αρχές της υποψήφιας χώρας στις προσπάθειές τους ώστε να μπορέσει η χώρα να εκπληρώσει τα κριτήρια της προσχώρησης. Περιέγραφε λεπτομερώς τις προτεραιότητες της ενταξιακής προετοιμασίας της χώρας, ιδίως σχετικά με την υιοθέτηση του κεκτημένου, και αποτελούσε τη βάση του προγραμματισμού της προενταξιακής βοήθειας μέσω κοινοτικών προγραμμάτων, όπως το πρόγραμμα Phare. Μετά την υπογραφή της συνθήκης προσχώρησης, στις 16 Απριλίου 2003, και την επίσημη ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την 1η Μαΐου 2004, η εταιρική σχέση για την προσχώρηση έπαψε να ισχύει.

Στην ανακοίνωση "Ατζέντα 2000 (es de en fr)", η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατύπωσε ορισμένες προτάσεις σχετικά με την ενίσχυση της προενταξιακής στρατηγικής για όλες τις υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ). Η στρατηγική αυτή έχει ως κύριο στόχο να παράσχει ένα συνεκτικό πρόγραμμα προετοιμασίας των χωρών αυτών για την προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα:

  • να συγκεντρώσει τις διάφορες μορφές συνδρομής που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση εντός ενιαίου πλαισίου, των εταιρικών σχέσεων προσχώρησης,
  • να εξοικειώσει τις υποψήφιες χώρες με τις διαδικασίες και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε κοινοτικά προγράμματα.

1) ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος της εταιρικής σχέσεως για την προσχώρηση που υιοθετήθηκε τον Μάρτιο 1998 και τροποποιήθηκε το Δεκέμβριο 1999 και τον Ιανουάριο του 2002), είναι να καταγραφούν σε ενιαίο νομικό πλαίσιο οι τομείς προτεραιότητας για τις εργασίες που έχουν καθορισθεί στη γνώμη της Επιτροπής για την αίτηση της Σλοβενίας για την προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα διαθέσιμα οικονομικά μέσα που θα βοηθήσουν τη Σλοβενία να εφαρμόσει τις προτεραιότητες αυτές και οι όροι που θα ισχύουν για την παροχή της εν λόγω βοήθειας. Η εν λόγω εταιρική σχέση αποτελεί τη βάση μιας σειράς μέσων που αποσκοπούν στη στήριξη της προσπάθειας των υποψηφίων χωρών κατά τη διαδικασία προσχώρησής τους.

Tα μέσα αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ένα εθνικό πρόγραμμα για την συμπερίληψη του κοινοτικού κεκτημένου (PNAA) (που αναθεωρήθηκε τον Μάιο του 2002), την από κοινού αξιολόγηση των μεσοπρόθεσμων προτεραιοτήτων της οικονομικής πολιτικής, το σύμφωνο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, το σχέδιο εθνικής ανάπτυξης καθώς και άλλα τομεακά προγράμματα απαραίτητα για τη συμμετοχή στα διαρθρωτικά ταμεία μετά την προσχώρηση, και για τη δημιουργία του ISPA (Μέσο Προενταξιακών Διαρθρωτικών Πολιτικών) και του SAPARD (διοικητικές δομές απαραίτητες για τη διαχείριση των προενταξιακών ενισχύσεων).. Το 2002, η εταιρική σχέση προσχώρησης χρησίμευσε ως σημείο εκκίνησης για την εκπόνηση σχεδίου δράσης προς ενίσχυση των διοικητικών και δικαστικών ικανοτήτων της Σλοβενίας.

Αυτά τα μέσα δεν θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω εταιρικής σχέσεως, αλλά οι προτεραιότητές τους θα συμβιβάζονται με αυτήν.

Η παρακολούθηση της εφαρμογής της εταιρικής σχέσεως για την προσχώρηση θα εξασφαλιστεί στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Σλοβενίας.

2) ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Οι προτεραιότητες υποδιαιρούνται σε δύο ομάδες: βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες. Τα θέματα προτεραιότητας της πρώτης ομάδας είναι αυτά που η Σλοβενία επρόκειτο να ρυθμίσει ή να προωθήσει κατά τη διάρκεια του έτους 2000. Η ρύθμιση των προτεραιοτήτων της δεύτερης ομάδας αναμένεται να ολοκληρωθεί προ του τέλους του 2003.

Η Σλοβενία τήρησε εν μέρει τις προτεραιότητες που συνδέονται με τα πολιτικά και οικονομικά κριτήρια. Τήρησε πλήρως ή σε μεγάλο βαθμό τις προτεραιότητες σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων, τη γεωργία, τις κοινωνικές υποθέσεις και την απασχόληση, την ενέργεια, την τελωνειακή ένωση, τις εξωτερικές σχέσεις και τον δημοσιονομικό έλεγχο. Η πλειοψηφία των υπόλοιπων προτεραιοτήτων εν μέρει μόνο τηρήθηκε.

Τον Δεκέμβριο 1999, οι προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης για την προσχώρηση αποτέλεσαν αντικείμενο αναθεώρησης (βλέπε σελίδα 3 του παραρτήματος της απόφασης 199/859/ΕΚ). Δημοσιεύθηκε μια τελευταία αναθεώρηση τον Φεβρουάριο 2002 (Απόφαση 2002/94/ΕΚ). Αυτή δεν αποτελεί τη βάση για την αξιολόγηση την οποία πραγματοποίησε η Επιτροπή στην έκθεσή της του έτους 2004.

Οι τομείς προτεραιότητας είναι οι ακόλουθοι:

(Για να έχετε πρόσβαση σε πιο πρόσφατη ενημέρωση μπορείτε να ανατρέξετε στην ανάλυση της ανάκτησης του ευρωπαϊκού κεκτημένου)

3) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Phare

Το πρόγραμμα Phare 2000 για τη Σλοβενία προέβλεπε ποσό 33,4 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα συμπληρωματικό ποσό 7 εκατομμυρίων ευρώ προοριζόταν επίσης για τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας. Το πρόγραμμα Phare 2001 χορήγησε 21,3 εκατομμύρια ευρώ στη Σλοβενία. Ένα συμπληρωματικό ποσό 7 εκατομμυρίων ευρώ χορηγήθηκε για τη διασυνοριακή συνεργασία. Το PHARE 2002 διέθεσε 18 εκατομμύρια ευρώ στην Σλοβενία, συν ένα ποσόν 16.9 εκατομμυρίων ευρώ δυνάμει της συμπληρωματικής διευκόλυνσης που προβλέπει το πρόγραμμα για την ενίσχυση των θεσμών, και το σύνολο αυτό συμπληρώνεται με ένα ακόμη κονδύλιο 7 εκατομμυρίων για τη διασυνοριακή συνεργασία με τις γείτονες χώρες.

Οι αρχές της χώρας-εταίρου αναλαμβάνουν την ευθύνη των συμβάσεων και των πληρωμών που σχετίζονται με την ενίσχυση. Εντούτοις, ο δημοσιονομικός κανονισμός των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υποχρεώνει την Επιτροπή να επιβλέπει τη διαδικασία σύναψης των αγορών και να εγκρίνει κάθε σύμβαση που χρηματοδοτείται από το Phare και υπογράφεται από τη χώρα-εταίρο, πριν την έναρξη ισχύος του.

Προενταξιακή ενίσχυση

Από το έτος 2000, η χρηματοδοτική ενίσχυση περιλαμβάνει μία ενίσχυση για τη γεωργία και τη γεωργική ανάπτυξη (SAPARD) και ένα διαρθρωτικό μέσο (ISPA) που χορηγεί προτεραιότητα στα μέτρα που λαμβάνονται στους τομείς των μεταφορών και του περιβάλλοντος. Ο κανονισμός που συντονίζει την ενίσχυση του Phare, SAPARD και του ISPA, που θεσπίστηκε τον Ιούνιο 1999, επιτρέπει στην Επιτροπή να ασκήσει εκ των υστέρων έλεγχο των συμβάσεων εφόσον κρίνει ανεπαρκή το χρηματοδοτικό έλεγχο που πραγματοποιεί η χώρα-εταίρος.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2000-2002, το σύνολο της διαθέσιμης χρηματοδοτικής βοήθειας καθορίστηκε ως εξής: Phare, 25 εκατομμύρια ευρώ ετησίως· SAPARD, 6,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως· ISPA, μεταξύ 10,8 και 21,7 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Το SAPARD 2002 διέθεσε 6,6 εκατομμύρια ευρώ στη Σλοβενία. Το κονδύλιο ISPA για το 2002 τοποθετείτο μεταξύ 10,9 και 21,8 εκατομμύρια ευρώ.

4) ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Απόφαση 98/268/ΕΚ, 30.03.1998Επίσημη Εφημερίδα L 121, 23.04.1998

Απόφαση 1999/859/ΕΚ, 6.12.1999Επίσημη Εφημερίδα L 335, 28.12.1999

Γνώμη της Επιτροπής COM(97) 2010 τελικόπου δεν δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα

Έκθεση της Επιτροπής COM(98) 709 τελικόπου δεν δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα

Έκθεση της Επιτροπής COM(1999) 512 τελικόπου δεν δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα

Έκθεση της Επιτροπής COM (2000) 712 τελικόπου δεν δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα

Έκθεση της Επιτροπής COM (2001) 700 τελικό-SEC (2001) 1755που δεν δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση 220/94/ΕΚ, 28.01.2002Επίσημη Εφημερίδα L 44, 14.02.2002

Έκθεση της Επιτροπής COM (2002) 700 τελικό-SEC (2002) 1411Δεν δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα

Συνθήκη προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση [Επίσημη Εφημερίδα L 236 της 23.09.2003]

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19.11.2004

Top